Καθορισμός προϋποθέσεων για την υποβολή δήλωσης έναρξης / μεταβολής εργασιών από υπηκόους τρίτων χωρών (ΦΕΚ Β218 14.2.2006)ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ –

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Της παραγράφου 5 του άρθρου 90 του ν.3386/2005 “Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη
υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια” (Α΄ 212).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ.2 Β1, 24, 25 και 26 του ν. 3386/2005.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2859/2000(Α΄ 248).

4. Τις διατάξεις Κ.Β.Σ.(π.δ. 186/1992 (Α΄ 84).

5. Το άρθρο 90 του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθμ. 63/2005 “Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα” (Α΄ 98).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού.

7. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139/23.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Αθανάσιο Νάκο ( Β΄
527).

8. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών “Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών” (Β΄ 1432), αποφασίζουμε:

Προκειμένου για υπηκόους τρίτων χωρών, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
ν. 3386/2005 ( ΦΕΚ Α΄ 212) και οι οποίοι ασκούν δραστηριότητα που αποβλέπει στην
απόκτηση εισοδήματος από εμπορική, βιομηχανική, βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρηση, καθώς
και από κάθε άλλη επιχείρηση παροχής υπηρεσιών η οποία είναι εγκατεστημένη σε χώρο εκτός
της κατοικίας τους, απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή δήλωσης έναρξης / μεταβολής
εργασιών, όπως ορίζεται από το άρθρο 36 του ν. 2859/2000 και την 1070576/2627/ΔΜ/ ΠΟΛ
1102/14.7.2005 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ 1062 ΒΟ, καθώς και για κάθε θεώρηση (αρχική και επόμενες)
των βιβλίων και στοιχείων που προβλέπονται από το άρθρο 19 του π.δ. 186/1992 ( ΦΕΚ Α,84),
είναι η κατοχή άδειας διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας ή για
ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24, 25 και 26
του ν. 3386/2005.

Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται από 1.1.2006.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.