Καθορισμός των δικαιολογητικών και των παραστατικών για τον έλεγχο των επενδύσεων που ενισχύθηκαν με τα κίνητρα της επιχορήγησης ή και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3299/2004.(Σε εφαρμογή της απόφασης αυτής η Υπηρεσία έχει εκδώσει Έντυπο Αίτησης και υποδείγματα πινάκων, στην Δ/νση: http://www.mnec.gr/anaptyksiakos_nomos_3299_2004_main.aspx

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

(ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β΄/23/12/2005)

ΑΠΟΦΑΣΗ

Καθορισμός των δικαιολογητικών και των παραστατικών για τον έλεγχο των επενδύσεων που ενισχύθηκαν με τα κίνητρα της επιχορήγησης ή και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3299/2004.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/23-12-2004) και ειδικότερα το άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2 αυτού.

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ.121/2004 (ΦΕΚ 84/Α/10-3-2004) ” Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών “.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 178/2000 (Φ.Ε.Κ. 165/Α/14-7-2000) “Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας”.

5.Το υπ’ αριθμ. 81/20-3-2002 Π.Δ. (ΦΕΚ 57/Α/21-03-2002) “Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών”.

6. Την υπ΄ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14-10-2005 (Φ.Ε.Κ. 1432/Β΄/14-10-2005) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί “Καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών”.

Αποφασίζουμε

Aρθρο 1

Για την διενέργεια των ελέγχων προκειμένου να πιστοποιηθεί
α) η πρόοδος των έργων και
β) η ολοκλήρωση και η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων,
που ενισχύθηκαν με το κίνητρο της επιχορήγησης ή και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3299/2004, ορίζονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά και παραστατικά :

1. Αίτηση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου στην υπηρεσία που εκδόθηκε η απόφαση υπαγωγής.

Η αίτηση για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής της λειτουργίας κατατίθεται το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας της ολοκλήρωσης της, όπως αυτή ισχύει.

2. Δικαιολογητικά νόμιμης λειτουργίας της επιχείρησης.

i. Ανώνυμες Εταιρείες
– Καταστατικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις του ( αντίγραφα Φ.Ε.Κ. )
– Αντίγραφο της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης για την διαπίστωση της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας.
– Βιβλίο πρακτικών Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και βιβλίο μετόχων.

ii. Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης ( Ε.Π.Ε.)
– Καταστατικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις του ( αντίγραφα Φ.Ε.Κ. ).
– Βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων και βιβλίο διαχείρισης.

iii. Ομόρρυθμες εταιρείες – Ετερόρρυθμες εταιρείες
Καταστατικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις του.

iv. Συνεταιρισμοί.
– Καταστατικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις του ( αντίγραφα Φ.Ε.Κ. ).
– Βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου.
σης των μετόχων, πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
– Βιβλίο απογραφής και ισολογισμού.
– Βιβλίο μητρώου μελών.

v. Ατομικές επιχειρήσεις
Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ( Δ.Ο.Υ.).

3. Παραστατικά κάλυψης της ιδίας συμμετοχής.

i. Με εισφορές των μετόχων
– Ανώνυμες εταιρείες
-Απόφαση Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (απόσπασμα πρακτικού, Φ.Ε.Κ. δημοσίευσής του).
-Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και ή αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. ανακοίνωσής του (Τ.Α.Π.Σ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ) ή σχετική καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οικείας νομαρχίας.

– Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.
Απόφαση Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου (απόσπασμα πρακτικού, Φ.Ε.Κ. δημοσίευσής του).

– Ομόρρυθμες εταιρείες – Ετερόρρυθμες εταιρείες .
-Συμβολαιογραφική πράξη της εταιρείας για την αύξηση του κεφαλαίου με καταχώρηση αυτής στα βιβλία του πρωτοδικείου για την πιστοποίηση της αύξησης.
-Αποδεικτικό καταβολής φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου.
-Αποδεικτικό κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό.

ii. Με χρήση φορολογηθέντων αποθεματικών

Στοιχεία για την χρησιμοποίηση φορολογηθέντων αποθεματικών στην περίπτωση επιλογής του τρόπου αυτού κάλυψης της ιδίας συμμετοχής από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου, όπως εξειδικεύεται στην απόφαση υπαγωγής.
Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για τη δέσμευση του ποσού που θα χρησιμοποιηθεί για κάλυψη της ιδίας συμμετοχής από τα υπάρχοντα φορολογικά αποθεματικά της εταιρείας.

4. Χρηματοδότηση τμήματος του επενδυτικού σχεδίου με τραπεζικό δάνειο.

– Αντίγραφο της σύμβασης του δανείου από το περιεχόμενο της οποίας να προκύπτει ότι η σύμβαση αφορά την χρηματοδότηση της συγκεκριμένης επένδυσης.
Βεβαίωση της τράπεζας που έχει χορηγήσει το επενδυτικό δάνειο στην οποία θα είναι καταχωρημένες οι εκταμιεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί με τις αντίστοιχες ημερομηνίες τους.

– Αντίγραφο της σύμβασης στην περίπτωση εκχώρησης της επιχορήγησης έναντι παροχής ισόποσου βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού.
Βεβαίωση της τράπεζας που έχει χορηγήσει το βραχυπρόθεσμο δάνειο στην οποία θα είναι καταχωρημένες οι εκταμιεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί με τις αντίστοιχες ημερομηνίες τους.

5. Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού.

Αντίγραφα της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού (leasing), εφόσον περιλαμβάνεται η δυνατότητα αυτή στην απόφαση υπαγωγής.

6. Νομιμοποιητικά έγγραφα δικαιωμάτων του ακινήτου επί του οποίου θα πραγματοποιηθεί η επένδυση.

– Στην περίπτωση κυριότητας του οικοπέδου αντίγραφο του συμβολαίου αγοράς του.
– Στην περίπτωση απόκτησης του δικαιώματος χρήσης του οικοπέδου ή του ακινήτου σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 3299/2004, αντίγραφο της σύμβασης παραχώρησης ή εκμίσθωσης.

7. Οι αναγκαίες άδειες για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της επένδυσης.

– Οι απαιτούμενες κατά περίπτωση εγκρίσεις και άδειες ( άδεια εγκατάστασης, έγκριση περιβαλλοντικών όρων, οικοδομική άδεια, άδεια λειτουργίας κ.αλ. ) για την υλοποίηση της επένδυσης.
– Τα εγκεκριμένα βάσει της οικοδομικής αδείας αρχιτεκτονικά σχέδια (τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα κάλυψης), σύμφωνα με τα οποία δομούνται οι κτιριακές εγκαταστάσεις της επένδυσης.

8. Παραστατικά και στοιχεία υλοποίησης και ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.

– Συμβάσεις εκτέλεσης κατασκευής των επενδυτικών έργων (πολιτικού μηχανικού, μηχανολόγου, εργολάβου κλπ), θεωρημένες από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

– Τεχνική περιγραφή του επενδυτικού έργου ( ανά κατηγορία ) που έχει υλοποιηθεί μέχρι την συγκεκριμένη φάση, υπογεγραμμένης από τον αρμόδιο μηχανικό ( τεχνικό ) της εταιρείας.

– Καταστάσεις όλων των τιμολογίων κ.λ.π. παραστατικών του έργου που έχει υλοποιηθεί (ανά κατηγορία δαπάνης και ανά προμηθευτή ), σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής της επένδυσης, υπογεγραμμένες από τον υπεύθυνο του λογιστηρίου και του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, όπως παρουσιάζονται σε υπόδειγμα που παρέχεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Η κάθε κατάσταση θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφα όλων των τιμολογίων και λοιπών παραστατικών (δελτία αποστολής, φορτωτικά, διασαφήσεις, CMR, packing list, ) με τα παραστατικά εξόφλησής τους ( εξοφλητικές αποδείξεις προμηθευτών, εντάλματα πληρωμής επενδύτριας εταιρείας, αποδείξεις τραπεζικών εμβασμάτων, φωτοτυπίες επιταγών, αντίγραφα extre τραπεζών ).

Τα πρωτότυπα των παραπάνω στοιχείων θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένα προκειμένου να ελεγχθούν και να σφραγισθούν από το Όργανο Ελέγχου.

9. Λογιστική απεικόνιση των στοιχείων υλοποίησης της επένδυσης.

i. – Εταιρείες που τηρούν Βιβλία Γ΄ κατηγορίας
-Ισοζύγιο Γενικού Καθολικού ενημερωμένο με όλες τις δαπάνες της επένδυσης.
-Αναλυτικό καθολικό όλων των λογαριασμών που αφορούν την επένδυση.
-Συγκεντρωτικό ημερολόγιο.

Τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από τον υπεύθυνο του λογιστηρίου και τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.

– Εταιρείες που τηρούν Βιβλία Β΄ κατηγορίας.
Βιβλίο Εσόδων και Εξόδων, με ξεχωριστή αναφορά στα πάγια στοιχεία και χαρακτηρισμό των επενδυτικών δαπανών.

ii. Το βιβλίο παγίων ή μητρώο παγίων πρέπει να είναι ενημερωμένο με τα πάγια που περιλαμβάνονται στο επενδυτικό πρόγραμμα με αναφορά στον αναπτυξιακό νόμο και στην εγκριτική απόφαση.

iii. Βιβλίο Επενδύσεων.

iv. Κατάσταση του φορέα της επένδυσης στην οποία να απεικονίζονται οι πράξεις θεώρησης των στοιχείων και βιβλίων που τηρούνται για την επένδυση.

10. Παραστατικά απασχόλησης.

Βεβαίωση της Επιθεώρησης Εργασίας για το απασχολούμενο προσωπικό ( απαιτείται κατά τον τελικό έλεγχο ή κατά την διενέργεια επανελέγχων ).
Καταστάσεις απασχολούμενου προσωπικού

11. Στοιχεία διαπίστωσης έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Για την πιστοποίηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης απαιτούνται αντίγραφα τιμολογίων αγοράς πρώτων υλών και πώλησης προϊόντων στο βαθμό που να τεκμηριώνουν την λειτουργία της μονάδας συνοδευόμενα με τα αναλυτικά καθολικά των αντίστοιχων λογαριασμών που έχουν γίνει οι σχετικές εγγραφές (ομάδες λογαριασμών 2 και 7 ).

12. Δικαιολογητικά ειδικών περιπτώσεων.

– Στις περιπτώσεις όπου στην εγκριτική απόφαση προβλέπεται ο μηδενισμός υφιστάμενων αρνητικών κεφαλαίων κίνησης απαιτείται ισοζύγιο από πρόσφατες θεωρημένες εκτυπώσεις, με ενημερωμένο και τον λογαριασμό “αποθέματα”, το οποίο πρέπει να είναι ελεγμένο και υπογεγραμμένο από ορκωτό λογιστή.

– Στις περιπτώσεις όπου στην εγκριτική απόφαση προβλέπεται η διενέργεια εξαγωγών απαιτούνται αντίγραφα τιμολογίων πώλησης προϊόντων στο εξωτερικό και τα αναλυτικά καθολικά του αντίστοιχου λογαριασμού που έχουν γίνει οι σχετικές εγγραφές (λογαριασμός 7).

Aρθρο 2

1. Ο αριθμός και το είδος των υποβαλλόμενων από τα οριζόμενα ανωτέρω δικαιολογητικά εξαρτάται από την κατηγορία του επενδυτικού σχεδίου, την μορφή του Φορέα της επένδυσης καθώς και από το είδος του διενεργούμενου ελέγχου (ενδιάμεσος, τελικός έλεγχος).

2. Τα μέλη των Οργάνων Ελέγχου για την αποτελεσματικότερη άσκηση του έργου τους και για την διαπίστωση της τήρησης των όρων του Ν. 3299/2004 και της εγκριτικής απόφασης δύναται να ζητήσουν από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου πρόσθετα διευκρινιστικά στοιχεία και παραστατικά.

Aρθρο 3

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Aρθρο 4

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

2. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Χ. ΦΩΛΙΑΣ