Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 8, παράγραφος 1, περίπτωση αiii (παροχή προκαταβολής).1. Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 περ. α υποπερ. iii του Ν. 3299/2004

“Παρέχεται η δυνατότητα εφάπαξ προκαταβολής που δεν υπερβαίνει το 30% της προβλεπόμενης στη σχετική απόφαση υπαγωγής της επένδυσης επιχορήγησης με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προσαυξημένης κατά 10% από τράπεζα που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Η ανωτέρω προκαταβολή αποτελεί μέρος της συνολικό καταβαλλόμενης επιχορήγησης”.

2. Σκοπός της διάταξης,

Με τις ρυθμίσεις της ανωτέρω διάταξης παρέχεται, στον φορέα του επενδυτικού σχεδίου που υπήχθη στο καθεστώς ενισχύσεων του Ν. 3299/2004, δικαίωμα χορήγησης προκαταβολής, έναντι της προβλεπόμενης από την απόφαση υπαγωγής επιχορήγησης, με σκοπό την διευκόλυνση είτε κατά το αρχικό αλλά είτε και σε μεταγενέστερο στάδιο υλοποίησης της εγκεκριμένης επένδυσης του.
Αντίθετα δεν προβλέπεται δυνατότητα παροχής προκαταβολής για τις άλλες μορφές ενισχύσεων (επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης κλπ).

3. Χρόνος άσκησης του δικαιώματος.

Στο περιεχόμενο της υποπερ iii της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 8 δεν ορίζεται προθεσμία εντός της οποίας ο φορέας της επένδυσης δύναται να υποβάλλει αίτημα παροχής της προκαταβολής και επομένως συνάγεται ότι καθ όλη την διάρκεια πραγματοποίησης του επενδυτικού του έργου, ήτοι μετά την δημοσίευση της περίληψης της απόφασης υπαγωγής στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης, όπως ορίστηκε με την απόφαση υπαγωγής ή τυχόν τροποποίηση της, μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας αυτής. Σημειώνεται ότι το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί μόνο μία φορά και εξακολουθεί να διατηρείται και μετά την χορήγηση της καταβολής του 50% της επιχορήγησης.

4. Ύψος Προκαταβολής.

Το ύψος του ποσού της προκαταβολής δεν μπορεί να υπερβεί το 30% της συνολικά προβλεπόμενης επιχορήγησης για το εγκεκριμένο επενδυτικό έργο, ενώ δύναται να είναι μικρότερο του ποσοστού αυτού π.χ. για επενδυτικό σχέδιο ανέγερσης ξενοδοχειακής μονάδας που η οριζόμενη συνολική επιχορήγηση είναι 150.000 ευρώ το ανώτερο ποσό που μπορεί να χορηγηθεί ως προκαταβολή είναι 45.000 ευρώ.

Στην περίπτωση που ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου επιλέξει να ζητήσει ποσό προκαταβολής μικρότερο του 30% δεν μπορεί να επανέλθει μεταγενέστερα για την χορήγηση συμπληρωματικού ποσού (μέχρι του 30%) δεδομένου ότι όπως τονίστηκε και ανωτέρω το δικαίωμα άσκησης είναι “εφάπαξ”.

Το ποσό της προκαταβολής θα αφαιρεθεί από την επιχορήγηση α) του 50% που προβλέπεται να καταβληθεί όταν η επιχείρηση υλοποιήσει το 50% του επενδυτικού έργου ή β) σε περίπτωση που δεν γίνει χρήση της δυνατότητας αυτής τότε θα αφαιρεθεί από το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί μετά την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

5. Δικαιολογητικό χορήγησης της Προκαταβολής.

Ο φορέας του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου, εντός της οριζόμενης στην παράγραφο 3 προθεσμίας, δύναται να καταθέσει αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία (Διεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ή Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των Περιφερειών) προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή που μπορεί να χορηγηθεί μόνο από Τράπεζα που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι μπορούν να προσκομιστούν εγγυητικές επιστολές από περισσότερες της μιας Τράπεζας, για αντίστοιχο ποσό της δικαιούμενης και αιτούμενης προκαταβολής, που ωστόσο όμως θα πρέπει να υποβληθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες συγχρόνως εφόσον η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής παρέχεται «εφάπαξ».

Η διαδικασία, τα πλήρη δικαιολογητικά καθώς και το περιεχόμενο της εγγυητικής επιστολής καθορίζονται με την υπ αριθμ. 40929/04-11-2005 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Το ποσό που θα αναγράφεται στην εγγυητική επιστολή θα πρέπει να είναι ισόποσο της αιτούμενης προκαταβολής, προσαυξημένο κατά 10% π.χ. στο παράδειγμα της παραγράφου 4, στην περίπτωση που ζητηθεί προκαταβολή ύψους 45.000 ευρώ, το αναγραφόμενο ποσό της εγγυητικής επιστολής θα είναι: αιτούμενη προκαταβολή 45.000 + προσαύξηση 10% = 4.500 ==>τελικό ποσό 49.500 ευρώ.

6. Διαδικασία Καταβολής.

Για την χορήγηση της προκαταβολής απαιτείται αίτηση του φορέα του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου, προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής και συνημμένα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες, εφόσον ελέγξουν την νομιμοποίηση του αιτήματος (έκδοση απόφασης υπαγωγής, αιτούμενο ποσό που δεν υπερβαίνει το 30% της συνολικής επιχορήγησης, προβλεπόμενη προσαύξηση της εγγυητικής επιστολής, έκδοση εγγυητικής επιστολής από Τράπεζα εγκατεστημένη στην Ελλάδα, υποβολή αιτήματος από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας κλπ) εκδίδουν ένταλμα πληρωμής με πράξη του εξουσιοδοτημένου οργάνου (στην Διεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών η συγκεκριμένη αρμοδιότητα έχει ανατεθεί στην Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων) κατ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 1 περ. α του Ν. 3299/2004.

7. Επιστροφή της Εγγυητικής επιστολής.

Με έγγραφο του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ή του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ανάλογα, ή εξουσιοδοτημένου από αυτούς οργάνου, η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται και η Τράπεζα που την έχει εκδώσει απαλλάσσεται από κάθε είδους υποχρέωση που προκύπτει από την εγγύηση αυτή. Η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής πραγματοποιείται αφού προηγουμένως έχει διαπιστωθεί η συνδρομή των προϋποθέσεων καταβολής του δικαιούμενου ποσού της επιχορήγησης.

8. Κατάπτωση της Εγγυητικής επιστολής.

Σε περίπτωση που εκδοθεί απόφαση ανάκλησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης λόγω μη τήρησης των όρων του Ν. 3299/2004 και της απόφασης υπαγωγής ή που δεν ολοκληρωθεί το επενδυτικό σχέδιο εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας για την υποβολή της αίτησης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας, η Υπηρεσία εφαρμογής του αναπτυξιακού νόμου μετά την έκδοση της διοικητικής πράξης επιβολής κυρώσεων (ανάκληση και επιστροφή της επιχορήγησης) αποστέλλει στην Τράπεζα έγγραφη ειδοποίηση για την κατάπτωση της εγγύησης.