Περί δικαιολογητικών καταβολής των ενισχύσεων – Προκαταβολή της επιχορήγησης και καθορισμός του περιεχομένου της εγγυητικής επιστολής.Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/23-12-2004) «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη και την περιφερειακή σύγκλιση» και ειδικότερα το άρθρο 8 αυτού.

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α/14-07-2000) «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/20-03-2002 (ΦΕΚ 57/Α/21-03-2002) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών».

5. Την υπ΄ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14-10-2005 (ΦΕΚ 1432/Β/14-10-2005) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομάς και Οικονομικών».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1
Δικαιολογητικά Προκαταβολής

Στις επιχειρήσεις που επενδυτικό τους σχέδια υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 για την ενίσχυση της επιχορήγησης παρέχεται, σύμφωνα με το άρθρα 8 παρ. 1 περ. 1 υποπ. iii του νόμου αυτού, η δυνατότητα εφάπαξ προκαταβολής που δεν θα υπερβαίνει το 30% της προβλεπόμενης στη σχετική απόφαση υπαγωγής της επένδυσης επιχορήγησης.

Για την χορήγηση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ποσού της προκαταβολής προυποτίθεται:

1. Κατάθεση σχετικής αίτησης από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου.

2. Προσκόμιση εγγυητικής επιστολής για ποσό αντίστοιχο της αιτούμενης προκαταβολής, προσαυξημένο κατά 10%,

3. Υποβολή, συνημμένα, των παρακάτω δικαιολογητικών ανάλογο με τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου:

i. Καταστατικό σύστασης της εταιρίας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού ή για τις ατομικές επιχειρήσεις, βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος,

ii. Πιστοποιητικά από τα οποίο να προκύπτει ότι ο φορέας της επένδυσης δεν βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, καθώς και πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτει ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

Εάν τα εν λόγω πιστοποιητικά δεν εκδίδοντα., είναι δυνατόν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής ή Συμβολαιογράφου, η οποία θα εμπεριέχει και την δήλωση αδυναμίας έκδοσης.

iii. Σύμβαση εκχώρησης ή Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου ότι η επιχορήγηση δεν έχει εκχωρηθεί.

iv. Σε περίπτωση εκχώρησης της επιχορήγησης στην δανειοδοτούσα Τράπεζα:

α) εξουσιοδότηση της Τράπεζας για παραλαβή της επιταγής
β) απόδειξη παραλαβής της επιταγής (τριπλούν) υπογεγραμμένη από τους νόμιμους εκπροσώπους της Τράπεζας και
γ) βεβαίωση της Τράπεζας για το ποσό του έχει χορηγηθεί έναντι εκχώρησης.

v. Έγγραφα ορισμού του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου για την είσπραξη της επιταγής.

vi. Φορολογική ενημερότητα, πρωτότυπη ή θεωρημένη από αρμόδιο φορέα (διπλούν).

vii. Βεβαίωση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) περί μη οφειλής, πρωτότυπη ή θεωρημένη από αρμόδιο φορέα (διπλούν).

Άρθρο 2
Περιεχόμενο της Εγγυητικής Επιστολής

Η εγγυητική επιστολή θα χορηγείται από Τράπεζα που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και θα καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου, σε περίπτωση μη τηρήσεως των όρων του Ν. 3299/2004.

1. Το κείμενο της εγγυητικής επιστολής καθορίζεται στις επόμενες παραγράφους:

«α. Με την από …………………. απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών έχει υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004 επενδυτικό σχέδιο του ……………………. που αφορά ……………………. στην περιοχή ……………………… του Νομού

Με την απόφαση αυτή έχει καθοριστεί το συνολικό ύψος της επιχορήγησης καθώς και οι προϋποθέσεις καταβολής της.

Προκειμένου να καταβληθεί, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 8 παρ. 1 περ. α υποπερ. ΠΙ του νόμου 3299/2004, η προκαταβολή της επιχορήγησης που ανέρχεται στο ποσό των …………………. [ολογράφως και αριθμητικώς] ευρώ, πριν διαπιστωθεί η συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων για την χορήγηση του 50% της επιχορήγησης (ή της συνολικής επιχορήγησης), με την παρούσα εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα, ως αυτοφειλέτες, παραιτούμενοι από το δικαίωμα της διζήσεως, καθώς και από τα δικαιώματα που μας παρέχουν τα άρθρα 853, 855, 862, 863, 366, 867 και 868 του Αστικού Κώδικα, την εμπρόθεσμη και ολοκληρωτική καταβολή στο Ελληνικό Δημόσιο του παραπάνω ποσού προσαυξημένου κατά 10%, ήτοι συνολικά ποσού …………………………….ευρώ.

β. Το ανωτέρω ποσό βρίσκεται στην διάθεση σας και θα σας καταβληθεί χωρίς καμία αντίρρηση, μέσα σε 3 (τρεις) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση μας από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την κατάπτωση της παρούσας εγγύησης, χωρίς να λάβουμε υπόψη αντιρρήσεις από οπουδήποτε και εάν προβάλλονται αυτές, περιλαμβανομένης και της προσφυγής στη Δικαιοσύνη.

γ. Η εγγυητική επιστολή θα ισχύει μέχρι την επιστροφή της με έγγραφο σας, που θα βεβαιώνει την συνδρομή των προϋποθέσεων χορήγησης του 50% του ποσού της επιχορήγησης ή της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και πάντως μέχρι την έκδοση βεβαιώσεως του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου, με την οποία η Τράπεζα μας θα απαλλάσσεται από κάθε είδους υποχρέωση που προκύπτει από την εγγύηση αυτή.

δ. Βεβαιώνουμε ότι το σύνολο των εγγυητικών επιστολών που έχουν εκδοθεί από την Τράπεζα μας και έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) μαζί με το ποσό της παρούσης, δεν υπερβαίνει το όριο εκδόσεως εγγυητικών επιστολών που έχει οριστεί από το νόμο για την Τράπεζα μας.»

2. Σε περίπτωση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 από Περιφέρεια της Επικράτειας (Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης), όπου στην παρούσα αναφέρεται ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, νοείται ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ή οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Ανάπτυξης Περιφέρειας.

Άρθρο 3

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Άρθρο 4

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ