Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εχοντας υπόψη:

α) Το π.δ. 63/2005 “Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Οργανα” (ΦΕΚ Α’ 98).

β) Το π.δ. 381/1989 “Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας” (ΦΕΚ Α’ 168) σε συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 “Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού Βιομηχανίας Ενέργειας Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης” (ΦΕΚ Α’ 19).

γ) Το ν. 2647/1998 “Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α’ 237).

δ) Το ν. 3468/2006 “Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις” (ΦΕΚ Α’ 129) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 8.

ε) Το ν. 2773/1999 “Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις” (ΦΕΚ Α’ 286), όπως ισχύει.

στ) Του ν. 2244/1994 “Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α’ 168), όπως ισχύει.

ζ) Το άρθρο 15 του ν. 2742/1999 “Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α’ 207), όπως ισχύει.

η) Το ν. 2941/2001 “Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της Α.Ε. “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ” και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α’ 201), και ειδικότερα του άρθρου 2, όπως ισχύει.

θ) Το ν. 1650/1986 “Για την Προστασία του Περιβάλλοντος” (ΦΕΚ Α’ 160) και ιδίως το εδάφιο β’, της παραγράφου 10 του άρθρου 4, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3010/2002 “Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κλπ.” (ΦΕΚ Α’ 91) και ισχύει.

ι) Το ν. 3199/2003 “Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000”, (ΦΕΚ Α’ 280), όπως ισχύει.

ια) Το ν. 3017/2002 “Κύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη Σύμβαση πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος” (ΦΕΚ Α’ 117), όπως ισχύει.

ιβ) Την Οδηγία 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 “Για την τροποποίηση της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον” (ΕΕ L 073/14.3.1997).

ιγ) Την Οδηγία 2001/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 “Για την προαγωγή του ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας” (ΕΕ L 283/27.10.2001).

ιδ) Την υπ’ αριθμ. Η.Π. 15393/2332/2002 κοινή υπουργική απόφαση “Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3010/2002 “Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 και 96/61/ΕΕ κλπ. (ΦΕΚ Α’ 91)” (ΦΕΚ Β΄ 1022), όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ. 145799/2005 (ΦΕΚ Β’ 1002) κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει.

ιε) Την υπ’ αριθμ. Η.Π. 11014/703/Φ104/14.3.2003 “Διαδικασία Προκαταρκτικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων (Ε.Π.Ο) σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 1650/1986 (Α’ 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3010/2002 “Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ … και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Β’ 332).

ιστ) Την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ1/οικ.18359/14.9.2006 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης “Τύπος και περιεχόμενο συμβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 3 του ν. 3468/2006” (ΦΕΚ Β’ 1442)

ιζ) Την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ1/οικ.1725/25.1.2007 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης “Καθορισμός τύπου και περιεχομένου συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 3 του ν. 3468/2006” (ΦΕΚ Β’ 148)

ιη) Την υπ’ αριθμ. οικ. 104247/ΕΥΠΕ/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./25.5.2006 κοινή υπουργική απόφαση “Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3010/ 2002” (ΦΕΚ Β’ 663).

ιθ) Την κοινή υπουργική απόφαση οικ. 104248/ΕΥΠΕ/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./25.5.2006 “Περιεχόμενο, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία των Προμελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) καθώς και συναφών μελετών περιβάλλοντος, έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας” (ΦΕΚ Β’ 663).

κ) Την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ1/οικ.5707/13.5.2007 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης “Κανονισμός Αδειών Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης” (ΦΕΚ Β’ 448)

κα) Το γεγονός ότι η εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν επιφέρει οικονομική επιβάρυνση στο Ελληνικό Δημόσιο, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

1. Οι ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται για τη χορήγηση, τροποποίηση ή ανανέωση αδειών εγκατάστασης, επέκτασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.) όπως ορίζονται στο άρθρο 8 του ν. 3468/2006, καθώς και υδροηλεκτρικών σταθμών με συνολική εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη του ορίου του άρθρου 27 παρ. 4 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.

2. Από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας δεν επηρεάζεται η διαδικασία χορήγησης αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων νερού με βάση τις διατάξεις του ν. 3199/2003 από τις Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών και μέχρι τη σύσταση τους από το Τμήμα Διαχείρισης Υδατικού Δυναμικού των Διευθύνσεων Σχεδιασμού και Ανάπτυξης.

Αρθρο 2

Ορισμοί

1. Οι ορισμοί που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση έχουν το περιεχόμενο και την έννοια που τους αποδίδεται στο ν. 3468/2006, τον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μέσω συμπαραγωγής και την υπ’ αριθμ. οικ. 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/25.5.2006 κοινή υπουργική απόφαση.

2. Ειδικότερα για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ισχύουν επιπλέον οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) “χώρος εγκατάστασης σταθμού”, ο αναγκαίος χώρος για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., όπως αυτός κάθε φορά αναφέρεται στην άδεια παραγωγής. Ειδικά για τους αιολικούς σταθμούς, “χώρος εγκατάστασης σταθμού” νοείται το περιγεγραμμένο πολύγωνο που προσδιορίζεται με βάση τους κύκλους που έχουν κέντρο τις θέσεις των ανεμογεννητριών και ακτίνα έως και 3,5xD όπου D η διάμετρος πτερωτής.

β) “αρμόδιος Διαχειριστής” για τους σταθμούς που συνδέονται στο Σύστημα απευθείας ή μέσω του Δικτύου είναι ο Διαχειριστής του Συστήματος, ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. ή ΔΕΣΔΗΕ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3426/2005 (ΦΕΚ Ά 309) με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 22 του ν. 2773/1999 και προστέθηκε άρθρο 22α στον ίδιο νόμο και για τους σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3426/2005 με το οποίο προστέθηκε άρθρο 23α στο ν. 2773/1999.

Αρθρο 3

Αρμοδιότητες

1. Επιφυλασσομένων των διατάξεων των παραγράφων 2 και 5 του παρόντος άρθρου οι άδειες εγκατάστασης ή επέκτασης και λειτουργίας σταθμών με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εκδίδονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 1 παρ. 1Β περίπτωση 1 του ν. 2647/1998 από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας.

2. Η άδεια εγκατάστασης ή επέκτασης και λειτουργίας για υδροηλεκτρικούς σταθμούς με συνολική ισχύ μεγαλύτερη του άρθρου 27 παρ. 4 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 17 του ν. 3489/2006 (ΦΕΚ Α’ 205), εκδίδεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, η άδεια εγκατάστασης εκδίδεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας στα όρια της οποίας εγκαθίσταται ο σταθμός εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής αίτησης με τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στα άρθρα 4 και 5 της παρούσας.

4. Αν ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας δεν εκδώσει την άδεια εγκατάστασης εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, για την έκδοση της αρμόδιος καθίσταται ο Υπουργός Ανάπτυξης στον οποίο ο ενδιαφερόμενος υποβάλει την αίτηση με το συνοδευτικό φάκελο της και την απόφαση Ε.Π.Ο. ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών. Ο Υπουργός Ανάπτυξης εκδίδει την άδεια εγκατάστασης εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή των εν λόγω εγγράφων.

5. Η άδεια εγκατάστασης σταθμού που εντάσσεται στην 1η υποκατηγορία της Ά κατηγορίας, καθώς και για όλα τα έργα Α.Π.Ε. που κατασκευάζονται σε προστατευόμενες περιοχές Ramsar, Natura 2000, εθνικούς δρυμούς και αισθητικά δάση ανεξάρτητα από την κατηγορία των έργων αυτών κατά τις διατάξεις του άρθρου

3 του ν. 1650/1986 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του, εκδίδεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού σύμφωνα με τη διαδικασία και εντός της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Αρθρο 4

Αίτηση για Προσφορά Σύνδεσης Σταθμού στο Σύστημα ή το Δίκτυο

1. Ο κάτοχος της Άδειας Παραγωγής υποβάλλει στον αρμόδιο Διαχειριστή, αίτημα για τη διατύπωση προσφοράς σύνδεσης του σταθμού, το οποίο περιλαμβάνει περιγραφή του τρόπου σύνδεσης του Σταθμού.

2. Με την αίτηση υποβάλλεται αντίγραφο της άδειας παραγωγής που συνοδεύεται από το σκαρίφημα που προβλέπεται στο Μέρος 2 παρ. 8 του Παραρτήματος 1 του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής και θα έχει θεωρηθεί από τη ΡΑΕ, καθώς και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Τοπογραφικά διαγράμματα σε υπόβαθρο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ) υπό κλίμακα 1:5000 και 1:50.000 με σημειωμένο ευκρινώς τον χώρο εγκατάστασης του σταθμού.

β) Διάγραμμα κάλυψης σε κλίμακα 1:200 έως 1:500 των προτεινομένων εγκαταστάσεων, με ένδειξη της θέσης των μονάδων, των υποσταθμών ζεύξης/ανύψωσης και των κτιρίων ελέγχου.

γ) Ηλεκτρικό μονογραμμικό διάγραμμα, στο οποίο θα παρουσιάζεται λεπτομερώς ο σημαντικός εξοπλισμός της εγκατάστασης και ιδιαίτερα οι μονάδες παραγωγής όπου κάθε μονάδα θα χαρακτηρίζεται με διακριτή αρίθμηση, οι μετασχηματιστές ανύψωσης τάσης, οι διατάξεις αντιστάθμισης και τα μέσα απόζευξης και προστασίας.

δ) Περιγραφή των διατάξεων κεντρικής αντιστάθμισης αέργου ισχύος του σταθμού εάν υπάρχουν, καθώς και του συστήματος ελέγχου αυτών.

ε) Περιγραφή των διατάξεων προστασίας, περιλαμβανομένων των δυνατών ή και των συνιστώμενων από τον κατασκευαστή ρυθμίσεων, για κάθε είδος χρησιμοποιούμενης γεννήτριας.

στ) Περιγραφή της διάταξης εκκίνησης/συγχρονισμού για κάθε είδος χρησιμοποιούμενης γεννήτριας. Στην περιγραφή αυτή περιλαμβάνονται ο τρόπος εκκίνησης/ συγχρονισμού, οι συγκεκριμένες τιμές για τη χρονική διάρκεια και την ταχύτητα περιστροφής κατά την ζεύξη, καθώς και τα όρια απόκλισης τάσης και συχνότητας που τηρούνται από την διάταξη συγχρονισμού. Εάν το σύστημα εποπτείας και ελέγχου των μονάδων και του σταθμού περιορίζει τη συχνότητα των χειρισμών ή/και το δηλούμενο στο σημείο 7.1. του Παραρτήματος της παρούσας αριθμό των μονάδων που εκκινούν ταυτόχρονα, τότε πρέπει να παρασχεθούν αναλυτικότερες πληροφορίες.

ζ) Περιγραφή της διάταξης αντιστάθμισης για κάθε είδος χρησιμοποιούμενης γεννήτριας, που διαθέτει τοπικές διατάξεις αντιστάθμισης, καθώς πληροφορίες για τυχόν κεντρικές διατάξεις αντιστάθμισης που αναφέρονται στο σύνολο του σταθμού.

η) Προκειμένου για αιολικούς σταθμούς:

i) πιστοποιητικό μετρήσεων των χαρακτηριστικών ποιότητας ισχύος που εκδίδεται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) ή πιστοποιητικό αλλοδαπού φορέα αναγνωρισμένου από τις αρμόδιες Αρχές της αντίστοιχης χώρας και το οποίο είναι αποδεκτό από το Κ.Α.Π.Ε.. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται κατά προτίμηση σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61400- 21 ή άλλο αναλόγου περιεχομένου,

ii) πιστοποιητικό έγκρισης του συγκεκριμένου τύπου της ανεμογεννήτριας εκδιδόμενο από το ΚΑΠΕ μετά από έλεγχο της ανεμογεννήτριας με σχετική διαδικασία οριζόμενη από το ΚΑΠΕ, ή πιστοποιητικό αλλοδαπού φορέα αναγνωρισμένου από τις αρμόδιες Αρχές της αντίστοιχης χώρας και της αποδοχής του ΚΑΠΕ.

θ) Προκειμένου για εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν μετατροπείς ισχύος, πιστοποιητικό μέτρησης του μέγιστου αναμενόμενου πλάτους των αρμονικών εξόδου από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, καθώς και περιγραφή των φίλτρων αρμονικών εάν υπάρχουν. Ο τρόπος μέτρησης των αρμονικών πρέπει να είναι συμβατός με το πρότυπο IEC 6100047.

ι) Ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθμούς τεχνικά εγχειρίδια και πιστοποιητικά ISO των κατασκευαστών των φωτοβολτάικών πλαισίων και των αντιστροφέων (inverters) στα οποία να αναφέρεται και η ολική αρμονική παραμόρφωση του ρεύματος εξόδου των αντιστροφέων.

ια) Τα στοιχεία του Παραρτήματος σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μονάδων παραγωγής.

ιβ) Τυχόν πρόσθετα στοιχεία που απαιτεί ο αρμόδιος Διαχειριστής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και τον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου και μη Διασυνδεδεμένων Νησιών ή οφείλει να λάβει υπόψη του.

Αρθρο 5

Διαδικασία διατύπωσης Προσφοράς Σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο

1. Ο αρμόδιος Διαχειριστής αξιολογεί τα στοιχεία που υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 2 της παρούσας και διατυπώνει την Προσφορά Σύνδεσης, κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος ή Δικτύου ή τον Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Στην περίπτωση που το αίτημα αφορά σταθμό που συνδέεται στο Σύστημα μέσω του Δικτύου, τα στοιχεία αποστέλλονται στο Διαχειριστή του Δικτύου για αξιολόγηση. Η Προσφορά σύνδεσης κοινοποιείται στη ΡΑΕ.

2. Για τη διατύπωση της Προσφοράς Σύνδεσης ο αρμόδιος Διαχειριστής λαμβάνει υπόψη τις Προσφορές Σύνδεσης που έχουν διατυπωθεί για άλλους χρήστες.

3. Οι όροι και οι απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στην Προσφορά αποτελούν τους ελάχιστους όρους και απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί το έργο σύνδεσης. Για λόγους που ανάγονται στην ασφάλεια του δικτύου είναι δυνατόν στη σύμβαση σύνδεσης να περιλαμβάνονται προσθετοί όροι ή απαιτήσεις.

4. Η Προσφορά Σύνδεσης ισχύει για τρία (3) έτη και μπορεί να ανανεώνεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή ιδίως στις περιπτώσεις α’ και β’ του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 3468/2006.

5. Για οποιαδήποτε τροποποίηση των στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 4 της παρούσας ο Παραγωγός οφείλει να ενημερώνει τον αρμόδιο Διαχειριστή, ο οποίος εφόσον το κρίνει αναγκαίο τροποποιεί την προσφορά σύνδεσης.

6. Ο Παραγωγός, μετά από αίτηση του στον αρμόδιο Διαχειριστή, δικαιούται να έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένα στοιχεία που αφορούν τη σύνδεση του σταθμού του με το δίκτυο, όπως η όδευση και τύπος υφισταμένων γραμμών, τα μέγιστα και ελάχιστα φορτία και άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά απαραίτητα για την περιγραφή του τρόπου σύνδεσης και την διατύπωση της σχετικής προσφοράς.

Αρθρο 6

Θεώρηση διαγράμματος σύνδεσης σταθμού στο Σύστημα ή το Δίκτυο

1. Μετά τη διατύπωση της προσφοράς σύνδεσης ο κάτοχος της Άδειας Παραγωγής αποτυπώνει σε τοπογραφικό διάγραμμα τον προτεινόμενο από τον αρμόδιο Διαχειριστή τρόπο σύνδεσης του σταθμού στο Σύστημα ή το Δίκτυο και το υποβάλλει στον αρμόδιο Διαχειριστή.

2. Ο τρόπος σύνδεσης αποτυπώνεται σε τοπογραφικά διαγράμματα κλίμακας 1:50.000 και 1:5.000, σε υπόβαθρο χαρτών της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ), όπου αυτοί διατίθενται, υπογεγραμμένα από το μελετητή. Στα τοπογραφικά διαγράμματα αποτυπώνεται και η ακριβής θέση του σταθμού όπως αυτή απεικονίζεται στο σκαρίφημα που συνοδεύει την αίτηση για διατύπωση προσφοράς σύνδεσης κατά το άρθρο 4 παρ. 2 της παρούσας.

3. Σε περίπτωση που ο σταθμός συνδέεται μέσω νέου υποσταθμού μέσης προς υψηλή τάση ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει στον αρμόδιο Διαχειριστή, βεβαίωση καταλληλότητας του γηπέδου εγκατάστασης του υποσταθμού, η οποία εκδίδεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, από την αρμόδια υπηρεσία του Κυρίου του Συστήματος και Δικτύου (ΔΕΗ Α.Ε./Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς) μέσα σε τρεις (3) μήνες από την υποβολή της. Στα διαγράμματα της παρ. 2 αποτυπώνεται η θέση του υποσταθμού σύμφωνα με τη βεβαίωση καταλληλότητας.

4. Ο αρμόδιος Διαχειριστής θεωρεί τα τοπογραφικά διαγράμματα της παρ. 2 ως προς τη συμβατότητα τους με το περιεχόμενο της προσφοράς σύνδεσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Αρθρο 7

Υποβολή στοιχείων

1. Ο κάτοχος της Άδειας Παραγωγής μετά τη θεώρηση των τοπογραφικών διαγραμμάτων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 υποβάλει στην Αρχή του άρθρου 3 της παρούσας τους ακόλουθους φακέλους:

α) Φάκελο που περιλαμβάνει την αίτηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του σταθμού, η οποία συνοδεύεται από τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

β) Φάκελο που περιλαμβάνει την αίτηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων των έργων σύνδεσης, όπου απαιτείται.

γ) Φάκελο που περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά για την έκδοση της έγκρισης επέμβασης όταν αυτή απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης δασικής νομοθεσίας.

δ) Φάκελο που περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

i) Αντίγραφο της αδειας Παραγωγής

ii) Συνοπτική τεχνική περιγραφή του έργου, υπογεγραμμένη από το μελετητή που την εκπόνησε, η οποία περιλαμβάνει τα βασικά τεχνικά στοιχεία του έργου καθώς και τον προϋπολογισμό του έργου και δεν υπερβαίνει τις 10 σελίδες.

iii) Την προσφορά Σύνδεσης του Σταθμού με το Σύστημα ή το Δίκτυο η οποία διατυπώνεται σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.

iv) Τα τοπογραφικά διαγράμματα που θεωρούνται από τον αρμόδιο Διαχειριστή, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας.

2. Πριν από την διαβίβαση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η Αρχή του άρθρου 3 της παρούσας διενεργεί έλεγχο ταύτισης των στοιχείων που έχουν υποβληθεί με τα στοιχεία της άδειας παραγωγής. Ο έλεγχος ταύτισης αφορά τη θέση εγκατάστασης του σταθμού, την ονομαστική ηλεκτρική ισχύ του σταθμού, την πρόβλεψη αυτοπαραγωγής (σε περίπτωση άδειας αυτοπαραγωγού) και το πρόσωπο του αιτούντος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα ανωτέρω στοιχεία δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία στα οποία βασίσθηκε η άδεια παραγωγής, ζητείται εγγράφως από τον αιτούντα η παροχή διευκρινίσεων μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την παραλαβή του σχετικού εγγράφου ή η τροποποίηση των στοιχείων του φακέλου, αν αυτή απαιτείται.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 η Αρχή του άρθρου 3 της παρούσας μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή τους, διαβιβάζει τους φακέλους που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’, β’ και γ’ της παρ. 1 στην αρμόδια υπηρεσία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, προκειμένου να ακολουθήσει τη διαδικασία έκδοσης Ε.Π.Ο. Τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί διαβιβάζονται από την υπηρεσία περιβαλλοντικής αδειοδότησης στους αρμόδιους φορείς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προκειμένου να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για τα θέματα αρμοδιότητας τους.

Αρθρο 8

Υποβολή αίτησης για λήψη Αδειας Εγκατάστασης

1. Μετά την έκδοση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, ο κάτοχος της άδειας παραγωγής υποβάλλει αίτηση για έκδοση της άδειας εγκατάστασης στην Αρχή του άρθρου 3 της παρούσας.

Η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Όρων

β) Νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο αποκλειστικής χρήσης του γηπέδου και κάθε άλλου ακινήτου που συνδέεται με την κατασκευή και λειτουργία του, όπως τα έργα σύνδεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3468/2006.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του σταθμού για την ανάθεση της μελέτης εγκατάστασης, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του μελετητή για την ανάληψη της μελέτης εγκατάστασης.

δ) Τα ακόλουθα παραστατικά πληρωμής τελών, κρατήσεων και φόρων:

i) Κράτησης 1%ο επί του προϋπολογισμού του έργου υπέρ του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών ΔημοσίωνΈργων (ΤΣΜΕΔΕ) και 0,5%ο υπέρ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2326/1940 (ΦΕΚ Ά 145) με ανώτατο όριο των παραπάνω ποσών ευρώ 2,93 και ευρώ 1,47 αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου μόνου του ν. 1889/1951 (ΦΕΚ Α’ 211) και τους ισχύοντες κανόνες μετατροπής και στρογγυλοποίησης των δραχμών σε ευρώ ().

ii) Κράτησης 2% επί της αμοιβής μελέτης του έργου υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και 1% υπέρ ΕΜΠ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 915/1979 (ΦΕΚ Α’ 103) χωρίς περιορισμό ανωτάτου ορίου.

iii) Κατάθεσης ποσοστού 10% της αμοιβής μελέτης του μηχανικού και ειδικά στην περίπτωση μελέτης υδραυλικών έργων και εκτέλεσης τοπογραφικών εργασιών ποσοστού 4% στην οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, ως προκαταβολής του φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α 151).

iv) Απόδειξης κατάθεσης στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος του ποσού της αμοιβής μελέτης στο όνομα του μηχανικού,

v) Τέλους χαρτοσήμου 2ο/οο επί της αμοιβής του μηχανικού καταβαλλόμενο στην οικεία Δ.Ο.Υ., αντί επικόλλησης κινητού επισήματος στα σχέδια, προϋπολογισμούς, μελέτες καθώς και στα τυχόν αντίγραφα αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ Α’ 285).

vi) Παράβολου 27,88 ευρώ συνολικά υπέρ του Δημοσίου (λογαριασμός αριθ. 1459) για την ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση στο όνομα του ιδιοκτήτη του σταθμού από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.δ. 1150/1949 (ΦΕΚ Α’ 249), το άρθρο μόνο του ν. 1889/1951, την κοινή υπουργική απόφαση 13959/22.2.1952 και τους ισχύοντες κανόνες μετατροπής και στρογγυλοποίησης των δραχμών σε ευρώ.

Τα αποδεικτικά των περιπτώσεων ii), iii) και iv) δεν απαιτούνται όταν ο μελετητής είναι υπάλληλος του ενδιαφερομένου με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Στη περίπτωση αυτή υποβάλλεται το νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο της εξαρτημένης εργασίας.

2. Η άδεια εγκατάστασης εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρούσας.

Αρθρο 9

Σύναψη Συμβάσεων Σύνδεσης και Πώλησης

1. Μετά την έκδοση της άδειας εγκατάστασης του έργου, ο κάτοχος της άδειας παραγωγής υποβάλλει αίτημα στο αρμόδιο Διαχειριστή για σύναψη της Σύμβασης Σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο. Με την αίτηση υποβάλλει αντίγραφο της άδειας εγκατάστασης, καθώς και της Προσφοράς Σύνδεσης.

2. Για τη σύνδεση των έργων που αναφέρονται στις περιπτώσεις του άρθρου 4 παρ. 1 και 2 του ν. 3468/2006 για τα οποία δεν απαιτείται η έκδοση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας, υποβάλλεται από τον παραγωγό αίτηση για σύνδεση του Σταθμού συνοδευόμενη από:

i) Τον τίτλο νόμιμης κατοχής του χώρου εγκατάστασης του σταθμού κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3468/2006.

ii) Την Ε.Π.Ο. όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται υποχρέωση λήψης Ε.Π.Ο. ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι το έργο απαλλάσσεται από την εν λόγω υποχρέωση.

iii) Την άδεια ανέγερσης τυχόν αναγκαίων κτισμάτων στον χώρο εγκατάστασης του σταθμού ή βεβαίωση που εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία της πολεοδομίας ότι δεν απαιτείται η έκδοση σχετικής οικοδομικής άδειας.

3. Η Σύμβαση Σύνδεσης υπογράφεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους σχετικούς Κώδικες Διαχείρισης.

4. Μετά τη υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης συνάπτεται σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατόπιν αιτήματος του κατόχου της άδειας παραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3468/2006 και τις υπ’ αριθμ. Δ6/Φ1/οικ.18359/14.9.2006 και Δ6/Φ1/οικ.1725/25.1.2007 υπουργικές αποφάσεις.

5. Αντίγραφα των Συμβάσεων του παρόντος άρθρου κοινοποιούνται στη Ρ.Α.Ε.

Αρθρο 10

Διάρκεια ισχύος Αδειας Εγκατάστασης

1. Η Άδεια εγκατάστασης ισχύει για δύο (2) έτη και μπορεί να παρατείνεται, κατά ανώτατο όριο, για ίσο χρόνο, μετά από αίτηση του κατόχου της, που υποβάλλεται εντός του αρχικού χρόνου ισχύος της άδειας, εφόσον:

α) κατά τη λήξη της διετίας έχει εκτελεσθεί έργο, οι δαπάνες του οποίου καλύπτουν το 50% της επένδυσης

ή

β) δεν έχει γίνει έναρξη λειτουργίας του έργου για λόγους που αποδεδειγμένα δεν οφείλονται σε παράλειψη ή σε οποιαδήποτε μορφής υπαιτιότητα του κατόχου της άδειας εγκατάστασης, με την προϋπόθεση ότι έχουν συναφθεί οι αναγκαίες συμβάσεις για την προμήθεια του εξοπλισμού, ο οποίος είναι απαραίτητος για την υλοποίηση του έργου.

2. Αν ανακληθεί η άδεια παραγωγής ανακαλείται και η άδεια εγκατάστασης με πράξη της αρχής που την εξέδωσε.

Αρθρο 11

Τροποποίηση Aδειας Εγκατάστασης

1. Για την τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης, ο παραγωγός υποβάλει αίτημα σύμφωνα με τον τύπο που ορίζεται στο Παράρτημα της παρούσας στην Αρχή που είναι αρμόδια ή κατέστη αρμόδια για την έκδοση της αρχικής πράξη.

2. Αν εκκρεμεί αίτημα για τροποποίηση της άδειας παραγωγής ή μεταβολής των στοιχείων της, το αίτημα για τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης δεν μπορεί να υποβληθεί πριν την έκδοση της πράξης του Υπουργού για την τροποποίηση της άδειας παραγωγής ή της βεβαίωσης της ΡΑΕ ότι έχουν μεταβληθεί τα στοιχεία της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Αρθρο 12

Γενικοί όροι

1. Κατά την εγκατάσταση ή επέκταση σταθμών πρέπει να τηρούνται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί που τίθενται στην άδεια παραγωγής.

2. Ο κάτοχος της άδειας εγκατάστασης οφείλει να τηρεί κάθε άλλο κανόνα δικαίου που διέπει την δραστηριότητα του.

3. Κατά τις εργασίες εγκατάστασης, ο κάτοχος της αδείας οφείλει να τηρεί αυστηρά τους όρους και τους περιορισμούς που τίθενται στη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Ε.Π.Ο.).

4. Στις άδειες εγκατάστασης ή επέκτασης σταθμών ή σε μεταγενέστερη τροποποίηση τους μπορεί να τίθενται πρόσθετοι όροι και περιορισμοί για:

α) την προστασία της ζωής και υγείας των εργαζομένων και του περιβάλλοντος,

β) την εξασφάλιση της τεχνικής αρτιότητας της κατασκευής του σταθμού,

γ) την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

5. Οι πρόσθετοι όροι και περιορισμοί της παρ. 4 δεν μπορεί να οδηγούν σε σημαντική τροποποίηση του αρχικού σχεδιασμού των έργων και μεταβολή των στοιχείων κόστους που αποτέλεσαν τη βάση για τη διατύπωση θετικής γνωμοδότησης της ΡΑΕ προκειμένης της έκδοσης της οικείας άδειας παραγωγής.

6. Η εγκατάσταση των απαιτούμενων μετρητικών διατάξεων πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Πώλησης που καθορίζονται με τις υπ’ αριθμ. Δ6 Δ6/Φ1/ οικ.18359/14.9.2006 και Δ6/Φ1/οικ.1725/25.1.2007 υπουργικές αποφάσεις.

7. Επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 7 του ν. 2941/2001, ο κάτοχος της άδειας εγκατάστασης πριν από κάθε οικοδομική εργασία υποχρεούται εφόσον απαιτείται να εφοδιάζεται με άδεια οικοδομής ή άλλη σχετική θεώρηση από την αρμόδια πολεοδομική Υπηρεσία.

8. Σε περιπτώσεις αιολικών σταθμών πρέπει από τον φάκελο του αιτήματος να προκύπτει ότι έχει προβλεφθεί η τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας ανεμογεννητριών που ορίζονται στο άρθρο 13 της παρούσας.

9. Ο κάτοχος άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού οφείλει να λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο σύμφωνα με το ν. 2260/1952 (ΦΕΚ Α’ 285) και το από 9.4.1955 Β.Δ. “Περί κυρώσεως του Τεχνικού Κανονισμού “περί Καταπολεμήσεως των βιομηχανικών παρασίτων” και εφαρμογής του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 2260/1952″ (ΦΕΚ Α’ 161).

10. Για εγκατάσταση υδροηλεκτρικών σταθμών ισχύουν επιπρόσθετα οι ειδικοί όροι και περιορισμοί των αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3199/2003, όπως ισχύει.

11. Για την εγκατάσταση σταθμών αξιοποίησης γεωθερμικού ρευστού ισχύουν επιπρόσθετα οι ειδικοί όροι και περιορισμοί της οικείας άδειας παραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης του γεωθερμικού δυναμικού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 210/1973 (ΦΕΚ Α’ 277), του ν. 3175/2003 (ΦΕΚ Α’ 207), καθώς και του άρθρου 1 παρ. 1Β περίπτωση 5 του ν. 2647/1998.

12. Για τον προσδιορισμό των παραβάσεων και τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων σε περιπτώσεις μη τήρησης των όρων της άδειας εγκατάστασης από τον κάτοχο αυτής, εφαρμόζονται οι συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1Α περ. 4 του ν. 2647/1998 και της υπουργικής απόφασης 13129/1996 (ΦΕΚ Β’ 766), καθώς και οι διατάξεις του ν. 3468/2006.

Αρθρο 13

Αποστάσεις ασφαλείας ανεμογεννητριών

1. Η απόσταση κάθε ανεμογεννήτριας σταθμού από την πλησιέστερη ανεμογεννήτρια σταθμού για τον οποίο έχει εκδοθεί άδεια παραγωγής δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη του επταπλάσιου της διαμέτρου της πτερωτής.

2. Εντός ορίων οικισμού και εφόσον είναι δυνατή η εγκατάσταση αιολικού σταθμού με βάση τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν θα πρέπει η ελάχιστη απόσταση του πλησιέστερου κινητού σημείου ανεμογεννήτριας να είναι από:

α) τα όρια του γειτονικού οικοπέδου τουλάχιστον ίση με το ύψος του πύργου της ανεμογεννήτριας,

β) το έδαφος τουλάχιστον 5 μέτρα,

γ) κτίσμα εντός της ιδιοκτησίας, μια ακτίνα πτερυγίου και πάντως όχι μικρότερη από 3 μέτρα, και από

δ) επαρχιακή οδό, ή ανωτέρας κατηγορίας δρόμο ή κοινόχρηστο χώρο, τουλάχιστον ίση με το ύψος του πύργου της ανεμογεννήτριας,

3. Εκτός ορίων οικισμού και εντός ζώνης οικιστικού ελέγχου η απόσταση του πλησιέστερου κινητού σημείου ανεμογεννήτριας πρέπει να είναι από:

α) τα όρια του γειτονικού οικοπέδου τουλάχιστον ίση με το μήκος της ακτίνας πτερυγίων,

β) το έδαφος τουλάχιστον 5 μέτρα,

γ) το κτίσμα εντός της ιδιοκτησίας, τουλάχιστον το μήκος του πτερυγίου και πάντως όχι μικρότερη από 3 μέτρα και

δ) από επαρχιακή οδό, ή ανωτέρας κατηγορίας δρόμο ή κοινόχρηστο χώρο, τουλάχιστον ίση με το ύψος του πύργου της ανεμογεννήτριας,

4. Εκτός ορίων οικισμού και εκτός ζώνης οικιστικού ελέγχου (γεωργική γη), πρέπει η απόσταση του πλησιέστερου κινητού σημείου της να είναι από:

α) τα όρια γειτονικού οικοπέδου τουλάχιστον ίση με μισό μήκος ακτίνας των πτερυγίων,

β) το έδαφος τουλάχιστον 5 μέτρα,

γ) κτίσμα εντός της ιδιοκτησίας, τουλάχιστον το μήκος του πτερυγίου και πάντως όχι μικρότερη από 3 μέτρα και

δ) από επαρχιακή οδό ή ανωτέρας κατηγορίας δρόμο ή κοινόχρηστο χώρο, τουλάχιστον ίση με το ύψος του πύργου της ανεμογεννήτριας,

5. Σε βιομηχανικές περιοχές και βιομηχανικά πάρκα πρέπει η απόσταση του πλησιέστερου κινητού σημείου ανεμογεννήτριας να είναι από:

α) τα όρια γειτονικού οικοπέδου, τουλάχιστον ίση με το μήκος μίας ακτίνας πτερυγίων,

β) το έδαφος, τουλάχιστον 8 μέτρα και

γ) από κτίσμα εντός της ιδιοκτησίας, τουλάχιστον 5 μέτρα.

6. Το ύψος του πύργου των ανεμογεννητριών νοείται από την ανώτερη επιφάνεια του σκυροδέματος των βάσεων μέχρι τον άξονα της ατράκτου και το μήκος των πτερυγίων από τον άξονα της ατράκτου μέχρι το άκρο τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αρθρο 14

Προσωρινή σύνδεση και δοκιμαστική λειτουργία σταθμών

1. Μετά την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων του σταθμού και πριν την υποβολή της αίτησης για χορήγηση της άδειας λειτουργίας, ο κάτοχος της άδειας εγκατάστασης, υποβάλλει αίτηση στον αρμόδιο Διαχειριστή με τον οποίο συνήψε τη σύμβαση Σύνδεσης, για προσωρινή σύνδεση του σταθμού στο Σύστημα ή το Δίκτυο, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες δοκιμές για τη θέση σε λειτουργία των εγκαταστάσεων. Η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση που υπογράφεται από τον παραγωγό και τον μηχανικό που επιβλέπει την εγκατάσταση, ότι όλα τα έργα εκτελέστηκαν σύμφωνα με την άδεια εγκατάστασης, τη Σύμβαση Σύνδεσης, τους ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

2. Ο Διαχειριστής μετά τη λήψη της αίτησης απευθύνει στον κάτοχο της άδειας εγκατάστασης έγγραφη ειδοποίηση σχετικά με τις προϋποθέσεις πραγματοποίησης της προσωρινής σύνδεσης. Μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης και εφόσον ικανοποιείται το σύνολο των εν λόγω προϋποθέσεων, ο Διαχειριστής οφείλει να προβεί στη σύνδεση του σταθμού και την ηλέκτριση των εγκαταστάσεων του παρουσία του παραγωγού, και να γνωστοποιήσει εγγράφως στον παραγωγό για την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε η ηλέκτριση των εγκαταστάσεων, η οποία θεωρείται και ημερομηνία έναρξης της δοκιμαστικής λειτουργίας του σταθμού.

3. Ο παραγωγός, μετά από τη διεξαγωγή ελέγχου της εγκατάστασης του, αποστέλλει, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την προσωρινή σύνδεση του σταθμού του, εφόσον ο σταθμός του συνδέεται το Δίκτυο και μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εφόσον ο σταθμός του Συνδέεται απ’ ευθείας στο Σύστημα, δήλωση ετοιμότητας στον αρμόδιο Διαχειριστή, ο οποίος, μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την παραλαβή της, προβαίνει σε αυτοψία και έλεγχο των εγκαταστάσεων του παραγωγού. Αν ο Διαχειριστής κατά τον έλεγχο διαπιστώσει ελλείψεις και παρατυπίες, τάσσει προθεσμία στον παραγωγό ώστε αυτός να συμμορφωθεί και διεξάγεται εκ νέου έλεγχος.

4. Σε περίπτωση επιτυχούς ελέγχου του αρμόδιου Διαχειριστή, και εφόσον επιτευχθεί, από το χρονικό αυτό σημείο και έπειτα, λειτουργία του σταθμού και των έργων σύνδεσης του επί δέκα πέντε (15) συνεχείς ημέρες χωρίς προβλήματα, ο Διαχειριστής χορηγεί βεβαίωση στον παραγωγό με την οποία πιστοποιείται ότι έχει περατωθεί η φάση δοκιμαστικής λειτουργίας του σταθμού και ότι έχουν ολοκληρωθεί οι κατασκευές του σχετικού δικτύου σύνδεσης του σταθμού και των λοιπών αναγκαίων εγκαταστάσεων του παραγωγού για την πραγματοποίηση της σύνδεσης, με τήρηση των ελάχιστων προδιαγραφών που προβλέπονται στους Κώδικες Διαχείρισης του Συστήματος ή του Δικτύου ή των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

5. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου διάρκεια δοκιμαστικής λειτουργίας σταθμού υπερβαίνουσα τους τέσσερις (4) μήνες συνεπάγεται την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 17 παρ. 6 της παρούσας.

6. Η δοκιμαστική λειτουργία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δεν επιτρέπεται πριν από τη σύναψη των Συμβάσεων Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας και Σύνδεσης του Σταθμού κατά το άρθρο 9.

7. Το τίμημα για την ενέργεια που διατίθεται κατά την περίοδο της δοκιμαστικής λειτουργίας σταθμού, καταβάλλεται μετά τη λήψη της άδειας λειτουργίας.

Αρθρο 15

Υποβολή αιτήματος για έκδοση άδειας λειτουργίας

1. Ο κάτοχος ισχύουσας άδειας εγκατάστασης υποβάλει αίτηση για έκδοση της άδειας λειτουργίας στην αρχή που εξέδωσε την άδεια εγκατάστασης.

2. Η αίτηση υποβάλλεται σε δύο (2) αντίγραφα, σύμφωνα με το έντυπο που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα και συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής σύμβασης σύνδεσης που έχει συναφθεί μεταξύ Παραγωγού και του Αρμόδιου Διαχειριστή κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9.

β) Επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής σύμβασης Πώλησης που έχει συναφθεί μεταξύ του Παραγωγού και του Αρμόδιου Διαχειριστή κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9.

γ) Αντίγραφο της βεβαίωσης που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 4.

δ) Νόμιμα θεωρημένο αντίγραφο οικοδομικής άδειας εφόσον αυτό απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 7 του ν. 2941/2001.

ε) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος, ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας σύμφωνα με τις υποδείξεις της.

στ) Υπεύθυνη δήλωση του κατόχου της άδειας εγκατάστασης με την οποία βεβαιώνεται ότι:

i) Έχουν τηρηθεί οι όροι της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων κατά την φάση κατασκευής του έργου και ότι θα τηρούνται κατά την φάση της λειτουργίας του. Αν διαπιστωθούν διαφοροποιήσεις όρων και περιορισμών τότε θα απαιτηθεί χορήγηση νέας απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

ii) Η επίβλεψη της λειτουργίας του σταθμού έχει ανατεθεί σε κατά νόμο αρμόδιο μηχανικό.

ζ) Υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού επίβλεψης της λειτουργίας του σταθμού για αποδοχή της ανάθεσης και της τήρησης κατά τη λειτουργία του σταθμού των όρων και κανονισμών για την προστασία του περιβάλλοντος και για την ασφάλεια και την υγεία των απασχολουμένων στο σταθμό.

3. Η αρμόδια για την έκδοση της άδειας λειτουργίας αρχή, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από υποβολή της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας, διαβιβάζει ένα (1) αντίγραφο του υποβαλλόμενου φακέλου κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), το οποίο εκδίδει βεβαίωση για την διασφάλιση των αναγκαίων λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών του εξοπλισμού του σταθμού, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 5 του ν. 3468/2006.

Αρθρο 16

Βεβαιώσεις τήρησης όρων άδειας εγκατάστασης και καλής λειτουργίας σταθμού

1. Η αρμόδια για την έκδοση της άδειας λειτουργίας του σταθμού αρχή προβαίνει σε αυτοψία του σταθμού προκειμένου να διαπιστώσει την τήρηση των όρων και περιορισμών της άδειας εγκατάστασης και συντάσσει σχετική έκθεση η οποία λαμβάνεται υπόψη για την έκδοση της άδειας λειτουργίας του σταθμού.

2. Το ΚΑΠΕ διαβιβάζει την βεβαίωση που προβλέπεται στο άρθρο 15 παρ. 3 στην αρμόδια για την έκδοση της άδειας λειτουργίας αρχή μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την παραλαβή του σχετικού φακέλου.

Αρθρο 17

Οροι άδειας λειτουργίας

1. Κατά τη λειτουργία των σταθμών πρέπει να τηρούνται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί που τίθενται στην άδεια παραγωγής.

2. Με την άδεια λειτουργίας ή μεταγενέστερη τροποποίηση της μπορεί να επιβάλλονται όροι και περιορισμοί για την ασφαλή λειτουργία των σταθμών, την προστασία της υγείας και ζωής των εργαζομένων και την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και όσοι άλλοι απαιτούνται σε εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.

3. Ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας οφείλει να τηρεί όλα τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις υποδείξεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

4. Ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας οφείλει να επιθεωρεί σε τακτά χρονικά διαστήματα την όλη εγκατάσταση για την αποφυγή κάθε βλάβης που μπορεί να προληφθεί και που θα ήταν δυνατό να έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια των εργαζομένων στο σταθμό και περιοίκων, καθώς και στο περιβάλλον.

5. Σε περίπτωση υδροηλεκτρικών σταθμών ισχύουν επιπρόσθετα οι ειδικοί όροι και περιορισμοί των αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων σύμφωνα τις διατάξεις του ν. 3199/2006, όπως ισχύει.

6. Για τον προσδιορισμό των παραβάσεων και τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση μη τηρήσεως των όρων της άδειας από τον κάτοχο αυτής, εφαρμόζονται οι συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1Α περ. 4 του ν. 2647/1997, της υπουργικής απόφασης 13129/1996, καθώς και του ν. 3468/2006.

7. Ο κάτοχος της αδείας λειτουργίας οφείλει να τηρεί κάθε άλλο κανόνα δικαίου που διέπει την δραστηριότητα του.

Αρθρο 18

Ισχύς άδειας λειτουργίας

1. Η άδεια λειτουργίας ισχύει για είκοσι (20) έτη και μπορεί να ανανεώνεται μέχρι ίσο χρονικό διάστημα. Η διάρκεια ισχύος δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο ισχύος της άδειας παραγωγής και προκειμένου για υδροηλεκτρικούς σταθμούς το χρόνο ισχύος της ενιαίας άδειας χρήσης νερού.

2. Για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλει σχετικό αίτημα στην αρμόδια αρχή που εκδίδει την πράξη τουλάχιστον τρεις μήνες πριν τη λήξη της άδειας.

3. Για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας απαιτείται η υποβολή σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που έχει συναφθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας και βρίσκεται σε ισχύ.

4. Αν ανακληθεί η άδεια παραγωγής, ανακαλείται και η άδεια λειτουργίας με πράξη της αρχής που την εξέδωσε.

Αρθρο 19

Τροποποίηση άδειας λειτουργίας

1. Για την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας υποβάλλει αίτημα σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας στην αρχή που εξέδωσε την πράξη.

2. Αν εκκρεμεί αίτημα για τροποποίηση της άδειας παραγωγής ή μεταβολής των στοιχείων της το αίτημα για τροποποίηση της άδειας λειτουργίας δεν μπορεί να υποβληθεί πριν την τροποποίηση της άδειας παραγωγής ή της έκδοσης βεβαίωσης της ΡΑΕ σχετικά με μεταβολή των στοιχείων της Αδειας Παραγωγής.

Αρθρο 20

Τελικές διατάξεις

1. Από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν θίγεται η ισχύς αδειών εγκατάστασης, επέκτασης και λειτουργίας σταθμών και συμβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας που είχαν εκδοθεί ή συναφθεί με τις προϋφιστάμενες διατάξεις.

2. Μέχρι την έκδοση του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου, για τη σύνδεση σταθμών στο Δίκτυο εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι υφιστάμενες προδιαγραφές της ΔΕΗ Α.Ε.

3. Επιφυλασσομένων των διατάξεων του ν. 2773/1999, όπως ισχύει, καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση του εκδοθεισών πράξεων, οι ρυθμίσεις της υπουργικής απόφασης 8295/1995 (ΦΕΚ Β’ 385), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, εξακολουθούν να ισχύουν για τις υπόλοιπες κατηγορίες σταθμών του ν. 2244/1994.

4. Εκκρεμείς αιτήσεις που έχουν υποβληθεί με σκοπό τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης, την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, τη χορήγηση έγκρισης επέμβασης, την έκδοση απόφασης παραχώρησης δασικής έκτασης ή την έκδοση άδειας λειτουργίας, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 3468/2006 και έως και την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας, καταλαμβάνονται από τις ρυθμίσεις της παρούσας. Προϋπόθεση για την εξέταση των εν λόγω αιτημάτων είναι η ύπαρξη θετικής γνωμοδότησης επί Π.Π.ΕΑ, η οποία, στις περιπτώσεις που η οικεία άδεια παραγωγής είχε εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3468/2006, εκδίδεται μετά από αίτημα που υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο απευθείας στην αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσία.

5. Αιτήσεις για διατύπωση προσφοράς σύνδεσης που έχουν διαβιβασθεί στον αρμόδιο Διαχειριστή παραμένουν σε εκκρεμότητα, έως την διατύπωση θετικής γνωμοδότησης επί της Π.Π.Ε.Α.

Αρθρο 21

Καταργούμενες διατάξεις

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 20 παρ. 1 της παρούσας με την έναρξη ισχύος της καταργείται, με εξαίρεση τα άρθρα 20 και 21 αυτής, η υπ’ αριθμ. Δ6/Φ1/2000/2002 (ΦΕΚ Β’ 158) υπουργική απόφαση, όπως είχε τροποποιηθεί.

Αρθρο 22

Παράρτημα

Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας το Παράρτημα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΕΡΟΣ 1

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ για χορήγηση αδειών ν. 3468/2006 σε σταθμούς εμπίπτοντες στις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ
Κωδικός Αριθμός (ΚΑ):

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

1.1. Για φυσικά πρόσωπα 1.2. Για νομικά πρόσωπα

Επώνυμο: …………… Επωνυμία: ……………
Ονομα: …………….. Διακριτικός τίτλος: ………
Ονομα πατέρα: ………. Εδρα επιχείρησης
Διεύθυνση κατοικίας Οδός: ……………….
Οδός: ……………… Αριθμός: …………..
Αριθμός: …………… Τ.Κ.: ……………..
Τ.Κ.: ……………… Πόλη: ……………..
Πόλη: ……………… Τηλέφωνο: ………….
Τηλέφωνο: ………….. Φαξ: ………………
Φαξ: ………………. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: …..
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ………..

Στοιχεία δελτίου ταυτότητας αιτούντος Στοιχεία δελτίου ταυτότητας
νομίμου εκπροσώπου

Αριθμός: …………… Επώνυμο: …………….
Ημερ. έκδοσης: ……… Ονομα: ………………
Εκδούσα αρχή: ………. Ονομα πατρός: ………..
Αριθμός: …………….
Ημερ. έκδοσης: ……….
Εκδούσα αρχή: ………..

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

2.1. Αδεια εγκατάστασης ………..
2.2. Αδεια επέκτασης …………
2.3. Ανανέωση άδειας εγκατάστασης ή επέκτασης …………
2.4. Αδεια ενσωμάτωσης άδειας χρήσης νερού ή της ενιαίας
άδειας χρήσης νερού – εκτέλεσης έργου αξιοποίησης
υδατικών πόρων σε άδεια εγκατάστασης, σε περίπτωση ΥΗΣ ……….
2.5. Τροποποίηση άδειας εγκατάστασης ή επέκτασης …………
2.6. Αδεια λειτουργίας ………….
2.7. Ανανέωση άδειας λειτουργίας …………..
2.8. Τροποποίηση άδειας λειτουργίας ……………
2.9. Μεταβίβαση άδειας λειτουργίας ……………..

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ

3.1. Αιολικός σταθμός …………
3.2. Υδροηλεκτρικός σταθμός ………….
3.3. Ηλιακός σταθμός ………………
3.4. Σταθμός βιομάζας ……………..
3.5. Γεωθερμικός σταθμός …………….
3.6. Σταθμός παραγωγής ενέργειας από την θάλασσα …………
3.7. Συνδυασμός ………….
3.8. Συμπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές με χρήση …………

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

4.1. Αυτοπαραγωγός από ΑΠΕ, μη συνδεδεμένος στο Σύστημα ή Δίκτυο …….
4.2. Αυτοπαραγωγός από ΑΠΕ, συνδεδεμένος στο Σύστημα ή Δίκτυο ……..
4.3. Παραγωγός από ΑΠΕ συνδεδεμένος στο Σύστημα ή σε Δίκτυο,
που για τμήμα της αιτουμένης ισχύος είναι αυτοπαραγωγός ………
4.4. Παραγωγός ΑΠΕ που δεν υπάγεται στις ανωτέρω κατηγορίες ……….
4.5. Παραγωγός από υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος μεγαλύτερης των 15 MWe …..

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ

5.1. Διασυνδεδεμενο Σύστημα ή Δίκτυο Διασυνδεδεμενου Συστήματος ……..
5.2. Δίκτυο Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών ………….

6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

6.1. Ηλεκτρική και θερμική ισχύς σταθμού …………
6.2. Ηλεκτρική ισχύς σταθμού περίπτωσης 3.7. ………..
6.3. Αιτουμένη ηλεκτρική ισχύς για τμήμα αυτοπαραγωγής περίπτωσης 4.3. ….
6.4. Ηλεκτρική ισχύς εγκαταστάσεων κατανάλωσης αυτοπαραγωγου ……..

7. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (απαιτούμενα για την προσφορά σύνδεσης)

7.1. Μέγιστος αριθμός μονάδων (γεννητριών) που μπορούν
να εκκινούν ταυτόχρονα ……………
7.2. Στοιχεία μετασχηματιστή σταθμού, εφόσον δεν υφίστανται
χωριστοί μετασχηματιστές για κάθε μονάδα παραγωγής ………….

Ι. Ονομαστική ισχύς …………..
ΙΙ. Συνδεσμολογία τυλιγμάτων …………
III. Ονομαστική τάση πρωτεύοντος ………..
IV. Ονομαστική τάση δευτερεύοντος ……….
V. Επαγωγική αντίδραση ………..
VII. Τιμή αντίστασης και αντίδρασης γείωσης ………..
VI. Διάταξη γείωσης ουδέτερου κόμβου …………….

8. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (απαιτούμενα για την προσφορά
σύνδεσης)

8.1. Γενικά χαρακτηριστικά μονάδαο/ων παραγωγής

Ι. Κατασκευαστής …………. III. Χαρακτηριστικός/οι
αριθμός/οι μονάδας/ων …….
ΙΙ. Τύπος ……………….. IV. Κατηγορία τεχνολογίας
μονάδας/ων ……………….
V. Ελεγχος ισχύος για
ανεμογεννήτρια/ες Βήμα πτερυγίων (pitch) ……
Αεροδυναμικός (stall) ……….
Μεταβλητών στροφών ……….
VI. Ελεγχος στροφών για
ανεμογεννήτριες Σταθερών
στροφών ……………

8.2. Είδος γεννήτριας/ών

Ι. Σύγχρονη …. Ασύγχρονη … Με μετατροπέα ισχύος……….
ΙΙ. Μονοφασική Τριφασική …………..

III. Προκειμένου για σύγχρονες γεννήτριες, συνδεδεμένες χωρίς μετατροπέα
ισχύος:

Λόγος βραχυκυκλώσεως ……… Σύγχρονη επαγωγική αντίδραση
Μεταβατική επαγωγική αντίδραση ευθέως άξονα, Xd ………..
ευθέως άξονα, Χ’d ………… Υπομεταβατική επαγωγική αντίδραση
ευθέως άξονα, Χ”d ………

IV. Προκειμένου για μονάδα/ες με
μετατροπέα ισχύος:

– Διαμόρφωση εύρους παλμών ΝΑΙ …… ΟΧΙ …….
(PWM):
– Διακοπτική συχνότητα, εάν ΝΑΙ …… ΟΧΙ …….
είναι τύπου PWM:
– Δυνατότητα συνεχούς ελέγχου ΝΑΙ …… ΟΧΙ …….
συνφ:
– Δυνατότητα ελέγχου τάσης: ΝΑΙ …… ΟΧΙ …….

8.3 Στοιχεία γεννήτριας/ών

Ι. Ονομαστική τάση ………… ΙΙ. Ονομαστική ισχύς ……….
III. Μέγιστη στιγμιαία
ενεργός ισχύς ………… IV. Μέγιστη ενεργός ισχύς συνεχούς
λειτουργίας ………
V. Ονομαστική τιμή συνφ …….. VI. Μέγιστη ισχύς βραχυκυκλώσεως …
VII. Μέγιστο ρεύμα ζεύξης …… VIII. Ελάχιστη χρονική απόσταση
μεταξύ διαδοχικών χειρισμών …

IX. Ορια μεταβολής/ρύθμισης αέργου ισχύος υπό ενεργό ισχύ εξόδου:

– μηδενική (κενό φορτίο): απο …. επαγ./χωρ. έως …. επαγ./χωρ.
– 50% της ονομαστικής: απο …. επαγ./χωρ. έως …. επαγ./χωρ.
– 100% της ονομαστικής: απο …. επαγ./χωρ. έως …. επαγ./χωρ.
– μέγιστη τιμή συνεχούς λειτουργίας: απο …. επαγ./χωρ. έως …. επαγ./χωρ.

8.4. Στοιχεία μετασχηματιστού/ών

Ι. Ονομαστική ισχύς ………. ΙΙ. Συνδεσμολογία τυλιγμάτων …….
III. Ονομαστική τάση πρωτεύοντος … IV. Ονομαστική τάση δευτερεύοντος …
V. Επαγωγική αντίδραση VI. Τιμή αντίστασης και
αντίδρασης γείωσης ………
VII. Διάταξη γείωσης ουδέτερου κόμβου

9. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

9.1. Προϋπολογισμός έργου …………..
9.2. Γεωγραφικά στοιχεία χώρου εγκατάστασης
Περιφέρεια: …………….
Νομός: …………..
Δήμος/Κοινότητα: ………….
Δημοτικό διαμέρισμα (τέως ΟΤΑ): ……………
Τοπωνύμιο θέσης εγκατάστασης: ……………..

9.3. Ιδιοκτησιακό καθεστώς

Κυριότητα ιδιωτικής έκτασης …. Δικαίωμα χρήσης με έγκριση επέμβασης
σε δημόσια δασική έκταση ……
Μίσθωση ιδιωτικής έκτασης ……… Αλλη μορφή ……..
Παραχώρηση δημόσιας έκτασης ……

Ο Αιτών / Η Αιτούσα

……………………………
(Θέση υπογραφής νομίμου εκπροσώπου)

…………… ………..
(Πόλη) (Ημερομηνία)

ΜΕΡΟΣ 2

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ

1. Στη θέση προς συμπλήρωση που αντιστοιχεί στα στοιχεία “Αριθμός”, “Ημερ. Εκδοσης”, και “Εκδούσα αρχή” της ενότητας “1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ” αναγράφονται τα σχετικά στοιχεία του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του αιτούντος ή του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης κατά περίπτωση.

2. Σε περιπτώσεις αιτημάτων για χορήγηση άδειας εγκατάστασης για υδροηλεκτρικά έργα, για τα οποία έχει εκδοθεί ήδη η άδεια χρήσης νερού ή η ενιαία άδεια χρήσης νερού – εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων συμπληρώνεται το σημείο 2.2. “Αδεια εγκατάστασης”. Στις άλλες περιπτώσεις συμπληρώνεται το σημείο 2.4. “Αδεια ενσωμάτωσης άδειας χρήσης νερού ή της ενιαίας άδειας χρήσης νερού – εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων σε άδεια εγκατάστασης, σε περίπτωση ΥΗΣ”

3. Στις δύο πρώτες θέσεις προς συμπλήρωση του σημείου 3.7. αναγράφονται οι κωδικοί των κατηγοριών σταθμών, (πχ. 3.1. και 3.2.)

4. Στη θέση προς συμπλήρωση που αντιστοιχεί στα στοιχεία “Δήμος/Κοινότητα” και “Δημοτικό Διαμέρισμα (τέως ΟΤΑ)” της ενότητας “4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ αναγράφονται οι σχετικές ονομασίες, σύμφωνα με το ν. 2539/1997 (ΦΕΚ Α 244).

5. Η θερμική ισχύς αναγράφεται στο δεύτερο σχετικό σημείο μόνο για σταθμό συμπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (περίπ. 3.8). Στις άλλες περιπτώσεις συμπληρώνεται μόνο το πρώτο σχετικό σημείο με την ηλεκτρική ισχύ του σταθμού.

6. Σχετικά με τις θέσεις προς συμπλήρωση του σημείου 6.2, η πρώτη αντιστοιχεί στην εγκατεστημένη ισχύ του σταθμού που δηλώνεται στη πρώτη θέση του σημείου 3.7. και η δεύτερη στη δεύτερη του σημείου 3.7. αντίστοιχα.
7. Τα στοιχεία των ενοτήτων 7. και 8. συμπληρώνονται σε περίπτωση σύνδεσης του σταθμού στο Σύστημα ή σε Δίκτυο. Τα εν λόγω στοιχεία είναι απαραίτητα για την διατύπωση της προσφοράς σύνδεσης εκ μέρους του Διαχειριστή του Συστήματος ή Δικτύου.

8. Αναφορικά με τα σημεία VI των ενοτήτων 7.2. και 8.4. η πρώτη θέση προς συμπλήρωση αντιστοιχεί στην τιμή αντίστασης και η δεύτερη θέση στην τιμή αντίδρασης.

9. Το σημείο 7.1. αφορά σταθμούς με περισσότερες από μία μονάδες παραγωγής.

10. Το σημείο 7.2. δεν συμπληρώνεται σε περίπτωση σταθμών για τους οποίους προτείνεται ξεχωριστός μετασχηματιστής ανά μονάδα παραγωγής. Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται το σημείο 8.4.

11. Η ενότητα 8 αναφέρεται σε σύνολο μονάδων παραγωγής του σταθμού αποτελούμενο από μονάδες για τις οποίες ταυτίζονται τα σχετικά προς συμπλήρωση στοιχεία της ενότητας. Σε περίπτωση όπου ο προτεινόμενος σταθμός αποτελείται από μονάδες παραγωγής με διαφορετικά – έστω και σε ένα σημείο – χαρακτηριστικά προς συμπλήρωση, τότε η σελίδα της ενότητας 8 υποβάλλεται τόσες φορές όσες είναι και οι ομάδες των γεννητριών με κοινά χαρακτηριστικά.
(Για παράδειγμα, σε περίπτωση αιολικού σταθμού που αποτελείται από (μ) μονάδες με χαρακτηριστικά (Χ) και (ν) μονάδες με χαρακτηριστικά (Υ)), τότε η σελίδα της ενότητας 8 υποβάλλεται συμπληρωμένη δύο φορές, μία για την ομάδα των ανεμογεννητριών (Χ) και μία για την ομάδα (Υ).

12. Στο σημείο III της ενότητας 8.1. αναγράφονται οι αριθμοί των γεννητριών που τις χαρακτηρίζουν κατά τα προβλεπόμενα στο ηλεκτρικό μονογραμμικό διάγραμμα του άρθρου 5 (παρ. α), εδάφιο iii)) της παρούσας απόφασης. Σύμφωνα με τις οδηγίες της προηγούμενης παραγράφου, στο σημείο αυτό αναγράφονται οι διακριτοί αριθμοί μόνο των μονάδων παραγωγής που αφορούν την προς συμπλήρωση σελίδα, δηλαδή αυτών που έχουν κοινά χαρακτηριστικά.

13. Στο σημείο IV της ενότητας 8.1. αναφέρεται η κατηγορία της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται στην οικεία ομάδα γεννητριών. (Π.χ. “ανεμογεννήτρια”, “φωτοβολταϊκό στοιχείο”).

14. Στο σημείο III της ενότητας 8.2. παρέχονται οι κατωτέρω πληροφορίες εφόσον η μονάδα παραγωγής διαθέτει μετατροπέα ισχύος (π.χ. ανεμογεννήτριες μεταβλητών στροφών, φωτοβολταϊκά). Σημειώνεται εάν ο μετατροπέας ισχύος είναι αυτομεταγόμενος (self-commutated) με χρήση διαμόρφωσης εύρους παλμών (PWM),και στην περίπτωση αυτή παρέχεται η διακοπτική συχνότητα λειτουργίας (kHz), βάσει των στοιχείων του κατασκευαστή. Επίσης διευκρινίζεται εάν η μονάδα διαθέτει τη δυνατότητα συνεχούς ελέγχου του συντελεστή ισχύος εξόδου (συνφ) κατά την κανονική της λειτουργία και τη δυνατότητα αυτόματης ρύθμισης της τάσης εξόδου, κατ’αναλογία με τον APT των σύγχρονων γεννητριών.

15. Στο σημείο III. της ενότητας 8.3. δίνεται η μέγιστη στιγμιαία ισχύς εξόδου της μονάδας, εκφραζόμενη ως μέση τιμή διάρκειας μικρότερης του 1 sec.

16. Στο σημείο IV της ενότητας 8.3. δίνεται η μέγιστη τιμή συνεχούς λειτουργίας της ισχύος εξόδου της μονάδας, εκφραζόμενη ως μέση τιμή διάρκειας 10 min.

17. Το ερώτημα του σημείου IX της ενότητας 8.3. αφορά μονάδες παραγωγής με δυνατότητα ελέγχου του συνφ εξόδου (σύγχρονες γεννήτριες, μετατροπείς ισχύος). Πρέπει να σημειωθούν τα όρια συνεχούς ρύθμισης της αέργου ισχύος εξόδου κατά την κανονική λειτουργία της μονάδας, για διάφορα επίπεδα ενεργού ισχύος. Οι χαρακτηρισμοί “επαγωγική” (επαγ.) και “χωρητική” (χωρ.) έχουν την έννοια ότι η άεργος ισχύς απορροφάται και παράγεται αντιστοίχως.

18. Στην ενότητα 8.4. ζητούνται τα βασικά χαρακτηριστικά των μετασχηματιστών των μονάδων παραγωγής του σημείου III της ενότητας 8.1. Η συμπλήρωση της εν λόγω ενότητας δεν απαιτείται για μονάδες ανεμογεννητριών με ενσωματωμένο μετασχηματιστή ανύψωσης, των οποίων το πιστοποιητικό δοκιμών του άρθρου 6 (παρ. α), εδάφιο viii)) προκύπτει από μετρήσεις στην έξοδο του μετασχηματιστή (πλευρά δικτύου).

19. Σε περίπτωση μεταβίβασης άδειας λειτουργίας υπέρ νέου δικαιούχου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25 παρ. 5. της παρούσας, το αίτημα συνυπογράφεται στο σημείο των υπογραφών από τον αρχικό και νέο δικαιούχο του σταθμού.

20. Τα πεδία Α, Β, Γ, Δ, Ε και Ζ συμπληρώνονται από τον αιτούντα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Μέρη 3 και 4 του παρόντος Παραρτήματος. Τα Η και Ο συμπληρώνονται από την αδειοδοτούσα Αρχή.

ΜΕΡΟΣ 3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ (ΚΑ) ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

1. Πεδία Κωδικού Αριθμού
Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ

2. Ανάλυση πεδίων

. Πεδίο Α: Αναγράφεται ο Κωδικός Αριθμός της Περιφέρειας της χώρας, στην
οποία εντάσσεται ο Νομός και η περιοχή εγκατάστασης και λειτουργίας του
σταθμού, όπως ορίζεται στο Μέρος 4.

. Πεδίο Β: Αναγράφεται ο Κωδικός Αριθμός του Νομού στον οποίο εντάσσεται ο
χώρος εγκατάστασης και λειτουργίας του σταθμού, όπως ορίζεται στο Μέρος 4.

. Πεδίο Γ: Αναγράφεται ο Κωδικός Αριθμός που χαρακτηρίζει την αδειοδοτούσα
Αρχή ως ακολούθως:

– ΚΑ: 1: Υπουργείο Ανάπτυξης
– ΚΑ 2: Περιφέρεια

. Πεδίο Δ: Αναγράφεται ο Κωδικός Αριθμός που χαρακτηρίζει το είδος της
άδειας, σύμφωνα με την ακόλουθη κωδικοποιημένη ταξινόμηση:

– ΚΑ: 1: Αδεια εγκατάστασης
– ΚΑ 2: Αδεια επέκτασης
– ΚΑ 3: Ανανέωση άδειας εγκατάστασης ή επέκτασης
– ΚΑ: 4: Aδεια ενσωμάτωσης της άδειας χρήσης νερού ή της ενιαίας άδειας
χρήσης νερού – εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων στην
άδεια εγκατάστασης, σε περίπτωση υδροηλεκτρικού σταθμού
– ΚΑ 5: Τροποποίηση άδειας εγκατάστασης ή επέκτασης
– ΚΑ 6: Αδεια λειτουργίας
– ΚΑ 7: Αδεια ανανέωσης λειτουργίας
– ΚΑ 8: Τροποποίηση άδειας λειτουργίας

. Πεδίο Ε: Αναγράφεται ο Κωδικός Αριθμός που χαρακτηρίζει τον σκοπό της
ηλεκτροπαραγωγής, σύμφωνα με την ακόλουθη κωδικοποιημένη ταξινόμηση:

– ΚΑ: 1: Αυτοπαραγωγός από ΑΠΕ, μη συνδεδεμένος στο Σύστημα ή Δίκτυο
– ΚΑ: 2: Αυτοπαραγωγός από ΑΠΕ, συνδεδεμένος στο Σύστημα ή Δίκτυο
– ΚΑ: 3: Παραγωγός από ΑΠΕ, που για τμήμα της αιτουμένης ισχύος είναι
αυτοπαραγωγός συνδεδεμένος στο Σύστημα ή Δίκτυο
– ΚΑ: 4: Παραγωγός από ΑΠΕ που δεν υπάγεται στις ανωτέρω κατηγορίες
– ΚΑ: 5: Παραγωγός από υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος ανώτερης των 15 MWe

. Πεδίο Ζ: Αναγράφεται ο Κωδικός Αριθμός που χαρακτηρίζει την κατηγορία του
σταθμού με βάση τον ν. 2773/1999, σύμφωνα με την ακόλουθη κωδικοποιημένη
ταξινόμηση:

– ΚΑ 1: Αιολικός σταθμός
– ΚΑ 2: Υδροηλεκτρικός σταθμός
– ΚΑ 3: Ηλιακός σταθμός
– ΚΑ 4: Σταθμός βιομάζας
– ΚΑ 5: Γεωθερμικός σταθμός
– ΚΑ 6: Σταθμός παραγωγής ενέργειας από τη θάλασσα
– ΚΑ 7: Σταθμός συνδυασμένων κατηγοριών
– ΚΑ 8: Σταθμός συμπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές

. Πεδίο Η: Αναγράφεται ο αύξων αριθμός της εισερχόμενης στην αδειοδοτούσα
Αρχή αίτησης από την ημερομηνία ενάρξεως της σχετικής διαδικασίας

. Πεδίο Θ: Αναγράφεται ο Κωδικός Αριθμός ελέγχου που προκύπτει από
διαδοχικές αθροίσεις των ψηφίων των Κωδικών Αριθμών όλων των προηγούμενων
πεδίων.

ΜΕΡΟΣ 4

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΩΝ

Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας
& Θράκης: ΚΑ: 01
Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας: ΚΑ: 02
Νομοί: Εβρου: ΚΑ: 1 Νομοί: Σερρών ΚΑ: 1
Ροδόπης: ΚΑ: 2 Θεσσαλονίκης ΚΑ: 2
Ξάνθης: ΚΑ: 3 Χαλκιδικής ΚΑ: 3
Δράμας: ΚΑ: 4 Κιλκίς ΚΑ: 4
Καβάλας: ΚΑ: 5 Πέλλας ΚΑ: 5
Ημαθίας ΚΑ: 6
Πιερίας ΚΑ: 7

Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας: ΚΑ: 03 Περιφέρεια Ηπείρου: ΚΑ: 04
Νομός: Φλώρινας: ΚΑ: 1 Νομός: Ιωαννίνων ΚΑ: 1
Κοζάνης: ΚΑ: 2 Αρτας ΚΑ: 2
Καστοριάς: ΚΑ: 3 Θεσπρωτίας ΚΑ: 3
Γρεβενών: ΚΑ: 4 Πρέβεζας ΚΑ: 4

Περιφέρεια Θεσσαλίας: ΚΑ: 05 Περιφέρειας Ιονίων Νήσων: ΚΑ: 06
Νομός: Λάριας: ΚΑ: 1 Νομός: Κέρκυρας ΚΑ: 1
Μαγνησίας: ΚΑ: 2 Λευκάδας ΚΑ: 2
Τρικάλων: ΚΑ: 3 Κεφαλληνίας ΚΑ: 3
Καρδίτσας: ΚΑ: 4 Ζακύνθου ΚΑ: 4

Περιφέρεια Δυτικής Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: ΚΑ: 08
Ελλάδας: ΚΑ: 07 Νομός: Φθιώτιδας: ΚΑ: 1
Νομός: Αιτωλίας & Ευρυτανίας: ΚΑ: 2
Ακαρνανίας: ΚΑ: 1 Φωκίδας: ΚΑ: 3
Αχαϊας: ΚΑ: 2 Βοιωτίας: ΚΑ: 4
Ηλείας: ΚΑ: 3 Ευβοίας: ΚΑ: 5

Περιφέρεια Αττικής: ΚΑ: 09 Περιφέρεια Πελοποννήσου: ΚΑ: 10
Νομαρχία: Αθηνών: ΚΑ: 1 Νομός: Κορινθίας: ΚΑ: 1
Ανατολικής Αχαϊας: ΚΑ: 2
Αττικής: ΚΑ: 2 Αρκαδίας: ΚΑ: 3
Δυτικής Μεσσηνίας: ΚΑ: 4
Αττικής: ΚΑ: 3 Λακωνίας: ΚΑ: 5
Πειραιώς: ΚΑ: 4

Περιφέρεια Βορείου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: ΚΑ: 12
Αιγίου: ΚΑ: 11 Νομός: Κυκλάδων: ΚΑ: 1
Νομός: Λέσβου: ΚΑ: 1 Δωδεκανήσου: ΚΑ: 2
Χίου: ΚΑ: 2
Σάμου: ΚΑ: 3

Περιφέρεια Κρήτης: ΚΑ: 13
Νομός: Χανίων: ΚΑ: 1
Ρεθύμνου: ΚΑ: 2
Ηρακλείου: ΚΑ: 3
Λασιθίου: ΚΑ: 4

Αρθρο 23

Εναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ