Καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης πυροπαθών εγγεγραμμένων ανέργων Ο.Α.Ε.Δ.Αριθμ. 31640
ΦΕΚ Β 1716/28.8.2007

Θέμα: Καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης πυροπαθών εγγεγραμμένων ανέργων Ο.Α.Ε.Δ.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α722.4.2005).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 “Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας” (ΦΕΚ 163/Α716.6.1989).

3. Τις διατάξεις του ν. 2956/2001 “Αναδιάρθρωση του Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 258/Α76.11.2001).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν.δ. 2698/1953, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 38 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ112/Α78.7.1994).

5. Την υπ’ αριθμ. 2575/38/26.8.2007 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., που μας διαβιβάσθηκε από τον Ο.Α.Ε.Δ. με το υπ’ αριθμ. 721/27.8.2007 έγγραφο του.

6. Την υπ’ αριθμ. 80029/11.5.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας “Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας” (ΦΕΚ 783/Β717.5.2007).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας υπουργικής απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995, αποφασίζουμε:

Α. Την έγκριση της καταβολής έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης τριών (3) βασικών μηνιαίων επιδομάτων ανεργίας ύψους 1.101,75 ¤ (3 χ 367,25 = 1.101,75), σε περίπου 9.836 πυροπαθείς εγγεγραμμένους ανέργους του Ο.Α.Ε.Δ., με την προϋπόθεση να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας, με δήλωση διαμονής σε περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί πυρόπληκτες.

Β. Το κόστος της συνολικής δαπάνης θα ανέλθει σε 10.836.813,00 ¤ ( 9.836 χ 1.101,75 = 10.836.813,00 ¤) και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 2641 του προϋπολογισμού του έτους 2007.

Γ. Ως υπόλογοι διαχειριστές ορίζονται:

α) Ως υπόλογοι διαχειριστές να ορισθούν: α) η Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Δ/νσης Πελοποννήσου ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, β) η Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Δ/νσης Αττικής και Νήσων ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ γ) ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Δ/νσης (c)εσσαλίας ΤΣΑΛΑΒΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, δ) στην Περιφερειακή Δ/νση Κρήτης η ΣΓΟΥΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ε) ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Δ/νσης Μακεδονίας ΗΛΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, στ) ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Δ/νσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ΚΟΥΚΟΣ ΗΛΙΑΣ και ζ) η Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Δ/νσης Ηπείρου ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ.

Δ. Να εκδοθεί χρηματικό ένταλμα προπληρωμής σε βάρος του ΚΑΕ 2641 οικονομικής χρήσης έτους 2007 και η απόδοση του λογαριασμού να γίνει ένα μήνα το αργότερο από τη λήξη της καταβολής.

Η δαπάνη δεν βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αλλά βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ.

Ε. Η λήξη της καταβολής ορίζεται σε 60 ημέρες από την ημερομηνία έναρξης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2007

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ