Αριθμ. 25/29.9.2021
Παράταση των προθεσμιών των παρ. 4 και 8 του άρθρου 34 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).

(ΦΕΚ B 4503/30.9.2021)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

1) Του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167), και ιδίως των παραγράφων 4 και 8 του άρθρου 34.

2) Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

3) Του ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 53).

4) Του ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα» (Α’ 48).

5) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

6) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’133).

7) Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 2011/85/Ε) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

8) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

9) Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

10) Του π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 142).

11) Την υπ’ αρ. 4252/30-08-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικράτειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 3996).

Β. Την ανάγκη αξιοποίησης της δυνατότητας παράτασης των προθεσμιών των παρ. 4 και 8 του άρθρου 34 του ν. 4635/2019 μέσω της έκδοσης υπουργικής απόφασης, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης των κεραιοσυστημάτων.

Γ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 34113 ΕΞ 2021/28-9-2021 Εισήγηση της ΓΔΟΔΥ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Η προβλεπόμενη προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4635/2019, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 84 ν. 4674/2020 και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 114 του ν. 4790/2021, παρατείνεται κατά έξι μήνες από τη λήξη της, ήτοι μέχρι την 30ή Ιουνίου 2022.

2. H προβλεπόμενη προθεσμία στο πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4635/2019, η οποία προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 114 του ν. 4790/2021, παρατείνεται κατά έξι μήνες από τη λήξη της, ήτοι μέχρι την 31η Μαρτίου 2022.

Άρθρο 2

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Καλλιθέα, 29 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Υφυπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ