Παράταση υποβολής δηλώσεων, παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και αναστολή είσπραξης των ληξιπροθέσμων οφειλών
στο νομό Κεφαλληνίας.Δ/ΝΣΗ 12η (Φορολογίας Εισοδήματος)

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του πέμπτου άρθρου ν.2275/94 (ΦΕΚ 238 Α), με την οποία ο Υπουργός Οικονομικών με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμυρών ή άλλων θεομηνιών από τις οποίες προκαλούνται σημαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων να αναστέλλει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο για ορισμένο χρονικό διάστημα.

2. Τα προβλήματα, που δημιουργήθηκαν στην τοπική οικονομία του Νομού Κεφαλληνίας από την πρόσφατη κακοκαιρία και την αδυναμία των φορολογουμένων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 ν.2954/2001 (ΦΕΚ 255 τ.Α), σύμφωνα με τις οποίες ο Υπουργός των Οικονομικών εξουσιοδοτείται να ρυθμίζει ως ανωτέρω και τα υπέρ τρίτων έσοδα, των οποίων η είσπραξη έχει ανατεθεί σε Δ.Ο.Υ.
4. Τη διάταξη του άρθρου 8 του νόμου 1284/82 (ΦΕΚ 114 τ.Α), με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
5. Τις ακόλουθες διατάξεις του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 τ.Α):
α) της παραγράφου 5 του άρθρου 36
β) των παραγράφων 1, 2 και 10 του άρθρου 38
γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 59
δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64
6. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν.2020/1992 (ΦΕΚ 34 τ.Α) με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

7. Τις διατάξεις του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 τ.Α).
8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκαλείται μικρή απώλεια εσόδων στον Κρατικό Προϋπολογισμό, η οποία προέρχεται μόνο από τη μη καταβολή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2006 με βάση την παράταση των χρεών αυτών, η οποία όμως δεν μπορεί να προσδιοριστεί.

9. Την 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.05 (ΦΕΚ 1432 Β) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1) Αναστέλλουμε έως 28.02.2006 την πληρωμή των βεβαιωμένων, στις Δ.Ο.Υ. του Νομού Κεφαλληνίας, οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

2) Παρατείνουμε μέχρι την παραπάνω ημερομηνία:
α) Τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων των πάσης φύσεως φόρων, τελών και εισφορών των ανωτέρω υποχρέων φυσικών ή νομικών προσώπων, που έληξαν ή θα λήξουν από 23 Ιανουαρίου 2006 έως 27 Φεβρουαρίου 2006.
Η υποβολή των δηλώσεων Φ.Π.Α., ανεξάρτητα αν προκύπτει ποσό για καταβολή και η καταβολή του τυχόν οφειλόμενου φόρου καθώς και η υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων που εμπίπτουν στην παράταση, θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και όχι ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος TAXISnet.
β) την προθεσμία καταβολής των βεβαιωμένων κατά Κ.Ε.Δ.Ε. οφειλών, που έληξαν ή θα λήξουν από 23.01.2006 έως 27.02.2006, οφειλετών των ως άνω Δ.Ο.Υ.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ