ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΛΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
“Στοιχεία για τον προσδιορισμό της κλάσης υπολογισμού της σύνταξης, σε περίπτωση υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση μέσα στο έτος 2004”.

(Αριθ. Πρωτ. Σ61/17, Αριθ. Εγκ. 92/2.12.2003)Για τη διευκόλυνση των υπηρεσιών συντάξεων, στον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών της πενταετίας 19992003, που θα ληφθούν υπόψη για τον καθορισμό της ασφ/κής κλάσης υπολογισμού της σύνταξης, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν.1902/90, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του Ν.197()/91 και συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 50 του Ν. 2084/92, σε περίπτωση υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση μέσα στο έτος 2004, σας παραθέτουμε τους λόγους και τους συντελεστές με τους οποίους πρέπει να αναπροσαρμοστούν οι αποδοχές των ανωτέρω ετών.
Οι αποδοχές του έτους 1999 κατά το λόγο: 41.19 = 1,1815
34,86
Οι αποδοχές του έτους 2000 κατά το λόγο: 41.19 = 1,1356
36,27
Οι αποδοχές του έτους 2001 κατά το λόγο: 41.19 = 1,0762
38,27
Οι αποδοχές του έτους 2002 κατά το λόγο: 41.19 = 1,0398
39,61
Οι αποδοχές του έτους 2003 κατά το λόγο: 41.19 = 1
41,19
Το σύνολο των αναπροσαρμοσθεισών συντάξιμων αποδοχών της κρίσιμης πενταετίας θα διαιρεθεί με το σύνολο των ημερών εργασίας που πραγματοποίησε ο ασφ/νος μέσα στην κρίσιμη χρονική περίοδο, οι οποίες δεν μπορεί να είναι λιγότερες από 1000 ημέρες και με το μέσο ημερομίσθιο που θα προκύψει, θα γίνει η κατάταξη σε ασφ/κή κλάση, με βάση τους πίνακες που ίσχυαν την περίοδο από 1/1/2003 έως 31/12/2003.
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 50 του Ν. 2084/92, για όσους υποβάλουν αίτηση για συνταξιοδότηση μετά την 1/1/2002, για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών της κρίσιμης περιόδου, δεν λαμβάνονται υπόψη τα δώρα εορτών (Πάσχα και Χριστουγέννων Εγκ.118/92).
Για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών, θα ληφθεί υπόψη το σύνολο των μηνιαίων πραγματικών αποδοχών και μέχρι το ύψος της ανώτατης ασφ/κής κλάσης, για το οποίο καταβλήθηκαν ασφ/κές εισφορές (ανώτατος ασφαλιστέος μισθός ή ημερομίσθιο).
Τέλος, στις περιπτώσεις που όλες οι συντάξιμες αποδοχές ανάγονται σε χρονικό διάστημα πριν την 31/12/90 ή την 31/12/91, η κατάταξη σε ασφ/κή κλάση θα γίνεται μέχρι την 22η ή την 25η αντίστοιχα, δηλ. την ανώτατη ασφ/κή κλάση που ίσχυε.