ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ΜΗΤΕΡΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΑ ΤΕΚΝΑ
“Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος μητέρων με ανάπηρα τέκνα και συζύγων αναπήρων, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας με 7500 ημέρες εργασίας”.

(Αριθ. Πρωτ. Σ40/65, Αριθ. Εγκ. 87/5.7.2004)Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρ.5 του Ν.3232/04 “Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 48/Α΄/12.2.04) και σας παρέχουμε τι ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Με την ως άνω διάταξη παρέχεται η δυνατότητα σε μητέρες που έχουν ανάπηρα τέκνα τα οποία έχουν μόνιμο ποσοστό αναπηρίας 800/0 και άνω καθώς και σε συζύγους αναπήρων με το ίδιο ποσοστό αναπηρίας και ύπαρξη έγγαμου βίου τουλάχιστον δέκα (10) ετών οι οποίες/οι ασφαλίζονται στους φορείς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας (τ. Εργασίας και Κοιν. Ασφ/σεων) να συνταξιοδοτηθούν λόγω γήρατος. ανεξάρτητα από όριο ηλικίας και από την ημερομηνία υπαγωγής τους στην ασφάλιση (πριν ή μετά από την 1/1/ 1993), εφόσον έχουν πραγματοποιήσει 7500 ημέρες εργασίας.
Β. ΧΡΟΝΟΙ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ
Για τη συμπλήρωση των 7500 ημερών λαμβάνεται υπόψη κάθε πραγματικός, πλασματικός ή από αναγνώριση χρόνος ασφάλισης ο οποίος συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση των γενικών προϋποθέσεων της νομοθεσίας του ΙΚΑΕΤΑΜ.
Επίσης λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας με τους όρους και τις προϋποθέσεις του αρθ.1 του Ν.1358/83 (συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας), καθόσον δεν αποκλείεται από τη διάταξη.
Αντίθετα, δεν λαμβάνεται υπόψη όπως ρητά ορίζει η εν λόγω διάταξη ο προβλεπόμενος από την παρ. 7 του αρθ.4 του Ν. 3029/02 χρόνος, ο οποίος αφορά παιδιά που γεννήθηκαν από 1/1/2003 και μετά.
Γ. ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Το ποσό σύνταξης υπολογίζεται με βάση τις οργανικές διατάξεις του Ιδρύματος (σύνολο χρόνου ασφάλισης και ασφ/κή κλάση) όμως, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπολείπεται του εκάστοτε πλήρους κατωτάτου ορίου σύνταξης λόγω γήρατος του ΙΚΑΕΤΑΜ.
Σχετικά με το χρόνο ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στις διατάξεις των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, αυτός θα πριμοδοτείται σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκ.206/84 και του Σ42/3/10.3.04 Γενικού Εγγράφου.
Δ. ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Η παρούσα διάταξη ισχύει από 12/2/ 2004 και για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από αυτή την ημερομηνία και μετά.
Επισημαίνουμε ότι:
α) Για να χορηγηθεί η σύνταξη με τις ευνοϊκές προϋποθέσεις της παρ.4 του αρθ. 5 του Ν. 3232/04, η αναπηρία του συζύγου ή των τέκνων θα πρέπει να είναι μόνιμη (εφ’ όρου ζωής).
β) Η διαπίστωση τόσο του ποσοστού αναπηρίας όσο και της διάρκειάς της, ανάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Υγειονομικών Επιτροπών του ΙΚΑΕΤΑΜ, όπως δέχθηκε το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με το αριθ. Φ11221/8942/ 445/18.6.04 έγγραφό του.
γ) Τυχόν συνταξιοδότηση του αναπήρου δεν αποτελεί κώλυμα για τη χορήγηση την εν λόγω σύνταξης.
δ) Για τη χορήγηση του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συντ/χων (ΕΚΑΣ) θα ακολουθείται η γνωστή διαδικασία (έλεγχος ηλικίας και εισοδημάτων).
Όσον αφορά τη χορήγηση προσαυξήσεων λόγω οικογενειακών βαρών, εξωϊδρυματικού επιδόματος παρατετραπληγίας και την αντιμετώπισή τους ως εργαζόμενοι συντ/χοι, έχουν εφαρμογή οι γενικές διατάξεις της νομοθεσίας του Ιδρύματος, όπως αυτές ισχύουν.