ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙ ΠΟΣΟΥ 176 ΕΥΡΩ ΤΟΥ Ν. 3029/2002

(Αριθ. Πρωτ. Α40/21/Αριθ. Εγκ. 75/23.9.2003)Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 13 και 14 του Ν. 3029/ 02 και 14 του Ν. 3016/02, καθώς και τα υπ’ αριθμ. 2/32828/0022/27.6.03, 2/ 29069/9022/22.5.03 έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και το υπ’ αριθμ. 80000/9059/379/20.8.03 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και σας γνωρίζουμε τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρο 1 του Ν. 3029/02 από 1ης Ιανουαρίου 2003 ποσό εκατόν εβδομήντα (176) Ευρώ από τα επιδόματα των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων των άρθρων 8 και 13 του Ν. 2470/ 1997 (ΦΕΚ 40 Α’) και του άρθρου 14 του Ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 11Α’), υπόκειται σε όλες τις ασφαλιστικές εισφορές και λαμβάνεται υπόψη στη βάση υπολογισμού της σύνταξης των εφεξής εξερχομένων υπαλλήλων.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα επιδόματα που καταβάλλονται με τις αποδοχές των λοιπών κατηγοριών υπαλλήλων και λειτουργών του Δημόσιου Τομέα, καθώς και των στρατιωτικών πλην των περιπτώσεων που ισχύουν ήδη ευνοϊκότερες ρυθμίσεις ως προς το ύψος του ανωτέρω ποσού.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρο 1 του Ν. 3029/02, όπου συντρέχει περίπτωση και δεν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις, οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ και των άλλων ΝΠΔΔ, που διέπονται από το ίδιο με τους δημοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς, είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν το δημόσιο είτε τους οικείους φορείς, καθώς και για το προσωπικό του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και των υπαλλήλων των ασφαλιστικών ταμείων του προσωπικού των σιδηροδρομικών δικτύων, που διέπονται από το καθεστώς του Ν.Δ. 3395/1955 ΦΕΚ (275Α).
Με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3016/02 ορίζεται ότι με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ρυθμίζονται θέματα, που αφορούν μισθούς και αμοιβές και του λοιπού προσωπικού του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και των λοιπών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), που δεν συμμετείχε στη σύναψη των συλλογικών συμφωνιών του άρθρου 13 του Ν. 2738/1999 και μέχρι του ποσού των εκατόν εβδομήντα έξι (176) Ευρώ.
Με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2470/97 ορίστηκε, ότι, δεν υπόκειται σε εισφορές υπέρ !ΚΑ στο κίνητρο απόδοσης των μονίμων και δοκίμων υπαλλήλων, που υπηρετούν στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ, είτε ασφαλίζονται με τις κοινές διατάξεις αυτού (Α.Ν. 1846/51), είτε με το ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς (Ν. 3163/55 ΝΔ 4277/62).
• Επειδή, έχουν δημιουργηθεί προβλήματα για το εάν και πως θα εφαρμοστεί στο ΙΚΑ η συγκεκριμένη κράτηση του άρθρο 1 του Ν. 3029/02 κλάδου σύνταξης ποσού εκατόν εβδομήντα έξι (176) Ευρώ, σας γνωρίζουμε ότι και στη δεδομένη περίπτωση, εξακολουθεί να εφαρμόζεται η ασφαλιστική νομοθεσία του Ιδρύματος με τις εκάστοτε ιδιαιτερότητες ανά κατηγορία υπαλλήλων αναλυτικά ως εξής:
Α) Υπάλληλοι Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. , οι οποίοι έλαβαν την ειδική μηνιαία παροχή του άρθρου 14 του ν. 3016/02 ή λοιπά επιδόματα στα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου αυτού.
Α1) Στους “παλαιούς” ασφαλισμένους (διορισθέντες μέχρι 31/12/92), οι οποίοι ασφαλίζονται στο Ειδικό Συνταξιοδοτικό Καθεστώς (Ν. 3163/55 4277/62) οι κρατήσεις του κλάδου Σύνταξης (κύριας και επικουρικής) από 1/1/03, θα υπολογίζονται επί των συντάξιμων αποδοχών, δηλαδή, του βασικού μισθού του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας προστιθέμενης και της ειδικής μηνιαίας παροχής των εκατόν εβδομήντα έξι (176) Ευρώ.
Επισημαίνουμε ότι για τον κλάδο ασθενείας και ΟΕΚ οι κρατήσέις συνεχίζουν να υπολογίζονται στο σύνολο των αποδοχών και με τον περιορισμό της Ανώτατης Ασφαλιστικής Κλάσης όπως ισχύει κάθε φορά.
Α2) Για τους “νέους” ασφαλισμένους (διορισθέντες μετά την 1/1/93), οι οποίοι ασφαλίζονται στο Ειδικό Συνταξιοδοτικό Καθεστώς (Ν. 3163/55 Ν. 4277/62), καθώς και για όσους ασφαλίζονται στο κοινό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ (Α.Ν. 1846/51) οι κρατήσεις του κλάδου σύνταξης (κύριας και επικουρικής) από 1/1/03 θα γίνονται στο σύνολο των αποδοχών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2084/92, αφού ο τρόπος χρηματοδότησης του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης είναι διαφορετικός από τον αντίστοιχο των παλαιών ασφαλισμένων, δεδομένου ότι ως ασφαλιστέες και συντάξιμες αποδοχές για τους νέους ασφαλισμένους και για τους υπαλλήλους που ασφαλίζονται στο κοινό ασφαλιστικό καθεστώς ΙΚΑ έχει καθοριστεί το σύνολο των αποδοχών τους.
Β) Υπάλληλοι Δημοσίου, Ν.Π. Δ.Δ. και ΟΤΑ, οι οποίοι δεν έλαβαν την ειδική μηνιαία παροχή του άρθρου 14 του Ν. 3016/02.
Σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. 2/32828/ 0022/27 .6.03, 2/29069/9022/22.5.03 έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και’ του υπ’ αριθμ. 80000/9059/379/20.8.03 εγγράφου της Γ.Γ.Κ.Α. ειδικά για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, οι οποίοι δεν έλαβαν την ειδική μηνιαία παροχή των (176) Ευρώ του άρθρου 14 του Ν. 3016/02 και αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2470/97, οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 1 του ν. 3029/02 κρατήσεις υπέρ του κλάδου σύνταξης, θα διενεργούνται από 1/1/03 επί του πράγματι καταβαλλόμενου κινήτρου απόδοσης της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 2470/97 και μέχρι ποσού των 176 Ευρώ. Δηλαδή για την κατηγορία ΥΕ επί του ποσού των 129,13 Ευρώ, για την κατηγορία ΔΕ επί του ποσού των 149,67 Ευρώ, για την κατηγορία ΤΕ ή ΠΕ χωρίς πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής επί του ποσού των 164,34 Ευρώ και για την ΤΕ και ΠΕ κατηγορία μέχρι του ποσού των 176 Ευρώ.
Β1) Στους “παλαιούς” ασφαλισμένους (διορισθέντες μέχρι 31/12/92) , οι οποίοι ασφαλίζονται στο Ειδικό Συνταξιοδοτικό Καθεστώς (Ν. 3163/55 4277/62), οι κρατήσεις κλάδου Σύνταξης (κύριας και επικουρικής) από 1/1/ 03 μέχρι ποσού εκατόν εβδομήντα έξι (176) Ευρώ ανά βαθμίδα εκπαίδευσης θα γίνονται από το κίνητρο απόδοσης της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2470/ 97 και θα υπολογίζονται επί των συντάξιμων αποδοχών.
Επισημαίνουμε, ότι γι’ αυτή μόνον την κατηγορία υπαλλήλων δεν διενεργούνται κρατήσεις για τον κλάδο ασθενείας.
Β2) Για τους “νέους” ασφαλισμένους (διορισθέντες μετά την 1/1/93), οι οποίοι ασφαλίζονται στο Ειδικό Συνταξιοδοτικό Καθεστώς (Ν. 3163/55 4277/62), καθώς και για τους ασφαλισμένους του κοινού ασφαλιστικού καθεστώτος (Α.Ν. 1846/51), οι κρατήσεις κλάδου σύνταξης από 1/1/03 θα γίνονται από το κίνητρο απόδοσης της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2470/97 και θα υπολογίζονται όπως προαναφέραμε στο σύνολο των αποδοχών τους.
Στις περιπτώσεις που υπάρχει περικοπή της ειδικής παροχής των εκατόν εβδομήντα έξι (176) Ευρώ ή του κινήτρου απόδοσης (ασθένεια κλπ.), το ποσό της ανωτέρω κράτησης θα υπολογίζεται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η περικοπή (δηλαδή σε ολόκληρο το ποσό). ‘
Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Οι αναδρομικές εισφορές που προκύπτουν βάσει των ανωτέρω διατάξεων για τη χρονική περίοδο από 1/1/03 μέχρι 31/10/03, πρέπει να καταβληθούν εφάπαξ μέχρι 30/1/04. Μετά την εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας, επιβαρύνονται με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2972/01 πρόσθετα τέλη.