ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ

“Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 14 Ν. 3050/02 (ΦΕΚ 214 τ.Α΄ 13/9/2002)” περί ρύθμισης οφειλών του I.Κ.Α.

(Αριθ. Πρωτ. Ε33/149, Αριθ. Εγκ. 69/24.9.2002)ΣΧΕΤ.: Εγκ. Ι.Κ.Α 52/99, Με την παρούσα σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν . 3050/02 (ΦΕΚ 214 τ.Α 13/9/2002) “Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις” σύμφωνα με τις οποίες τροποποιείται η παρ. 6 του άρθρου 51 του Ν. 2676/ 99 ως προς τις παρεχόμενες εκπτώσεις, στις περιπτώσεις διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών και εφάπαξ εξόφλησης αυτών.

Επιπλέον, σας παραθέτουμε συμπληρωματικές οδηγίες για την επίλυση προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί κατά την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων των άρθρων 49-55 του Ν. 2676/1999 καθώς και σε θέματα παραγραφής απαιτήσεων Ι.Κ.Α και αναγκαστικών μέτρων είσπραξης οφειλών.

Α). Διατάξεις άρθρου 14 Ν. 3050/02 (ΦΕΚ (214 τ.Α΄ 13/9/2002)

Β). Διευκρινίσεις στην εφαρμογή του Ν 2676/99 – Ευεργετήματα ρύθμισης

Γ). Διευκρινίσεις στον τρόπο ρύθμισης οφειλετών με παλαιό και νέο ΑΓΜ καθώς και ρύθμιση Έδρας και Υποκ/των.

Δ). Διευκρινίσεις για καταλογιστικές πράξεις χρονικής περιόδου 2002 (ΑΠΔ) και για ενοποιημένες εισφορές Ι.Κ.Α. – ΕΛΔΕΟ 2002.

Ε). Κατάσχεση Τραπεζικού Λογαριασμού οφειλέτη εις χείρας των τραπεζών ως τρίτων.

ΣΤ). Διευκρινίσεις ως προς την διακοπή παραγραφής εισφορών.

Ζ). Υπολογισμός Προσθέτου Τέλους για οφειλές από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές και έξοδα Διοικητικής Εκτέλεσης

Α). ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ 14 Ν. 3050/02 (ΦΕΚ 214 τ.Α΄ 13/9/2002)

1. ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ

Σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις ρυθμίζονται οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές χρονικής περιόδου μέχρι 31/12.99.

Ως ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται:

α) Οι οφειλές από κύρια εισφορά ασφαλισμένου και εργοδότη, οι εισφορές αυτοτελώς εργαζομένων για υποχρεωτική ασφάλιση.

β) Οι εισφορές φορέων και λογαριασμών που εισπράττονται από το Ι.Κ.Α. (Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Ε.Κ., Εργατική Εστία κ.α)

γ) Τα οίκοθεν πρόσθετα τέλη, οι Π.Ε.Π.Τ., Π.Ε.Π.Ε.Ε., ΠΕΠΕΟ, Π.Ε.Π. Α.Ε., οι τόκοι και οι λοιπές προσαυξήσεις.

δ) Οι οφειλές από ακάλυπτες επιταγές, δικαστικά έξοδα, έξοδα διοικητικής εκτέλεση, οφειλές από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές, συντάξεις καθώς και οφειλές από οποιαδήποτε άλλη αιτία.

ε) Οι εισφορές υπέρ ΕΛΔΕΟ.

Επισημαίνεται ότι, ως καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται και οι οφειλές που προέρχονται από εισφορές των συγχωνευθέντων Ταμείων στο Ι.Κ.Α.

2. ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ

Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει:

α) Οφειλές χρονιτης περιόδου απασχόλησης μέχρι 31/12/99 όπου αφορούν εργοδότες ανέλεγκτων Κοινών Επιχ/σεων και Οικοδομικοτεχνικών Έργων, εφόσον υποβάλλουν αίτηση για έλεγχο των επιχ/σεων και ρύθμιση των οφειλών στο αρμόδιο Υποκ/μα Ι.Κ.Α, προσκομίζοντας ταυτόχρονα τα απαραίτητα στοιχεία (μισθολόγια, Β.Α.Ε., Α.Π.Δ., κ.λ.π) των επιχ/σεών τους εντός έξι (6) μηνών από την πρώτη (1) του επόμενου μήνα της ισχύος της σχετικής διάταξης δηλ. από 1.10. 2002 έως 31/3/2003 και δύναται να υπαχθούν στην ρύθμιση εντός δύο μηνών από την παραλαβή των σχετικών πράξεων επιβολής.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου η αίτηση του εργοδότη μαζί με το Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Εσόδων Υποκ/τος θα διαβιβάζεται στο αρμόδιο Ταμείο Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. ή Ταμειακή Υπηρεσία Υποκ/τος, θα πρωτοκολλείται και θα εκδίδεται η απόφαση ρύθμισης της συνολικής οφειλής.

β) Τις βεβαιωμένες και μη καταβληθείσες οφειλές των Κοινών και Οικοδομικοτεχνικών Επιχ/σεων χρονικής περιόδου απασχόλησης μέχρι 31/12/ 99, εφόσον οι εργοδότες υποβάλλουν αίτηση για έλεγχο των επιχ/σεών τους στο αρμόδιό Υποκ/μα I.K.A, με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα στοιχεία μέσα στην ανωτέρω προθεσμία των έξι μηνών, (από 1/10/2002 έως 31/3/2003) και αφότου διενεργηθεί ο έλεγχος κατά προτεραιότητα σε αυτή την κατηγορία επιχειρήσεων, η αίτηση μαζί με το Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Εσόδων θα διαβιβάζεται στο αρμόδιο Ταμείο Εσόδων Ι.Κ.Α. ή Ταμεια-κή Υπηρεσία Υποκ/τος ώστε να ρυθμιστεί η συνολική οφειλή.

Εάν από τον έλεγχο προκύψουν και νεότερες οφειλές δύναται να υπαχθούν στην ρύθμιση εντός δύο μηνών από την παραλαβή των σχετικών πράξεων επιβολής.

Η αίτηση (συν. Υπόδειγμα) για έλεγχο των επιχ/σεων και ρύθμιση των οφειλών τους (ακόμα και για τις διαλυμένες επιχ/σεις) υποβάλλεται στο αρμόδιο Υποκ/μα Ι.Κ.Α. και πρωτοκολλείται στο Γενικό Πρωτόκoλλo του Υποκ/τος.

Επισημαίνουμε ότι δεν θα παραλαμβάνεται καμία αίτηση εάν δεν συνοδεύεται με τα απαραίτητα ασφαλιστικά βιβλία.

γ) Τις ήδη ρυθμισμένες οφειλές της ανωτέρω χρονικής περιόδου για το υπόλοιπο ποσό της οφειλής. Οι παραπάνω αναφερόμενες μειώσεις θα πραγματοποιηθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες μας, Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α ή Ταμειακές Υπηρεσίες Υποκ/των Ι.Κ.Α., αναπροσαρμόζοντας το ποσό των δόσεων από τον μήνα ισχύος των ευεργετικών διατάξεων (Οκτώβριος 2002) μέχρι το πέρας της ρύθμισης.

Τονίζουμε ότι οι αρμόδιοι υπάλληλοι (εκδότες Ταμείων Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α ή οι υπάλληλοι των Ταμειακών Υπηρεσιών των Υποκ/των I.Κ.Α) θα πρέπει να ελέγχουν την καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών ζητώντας από τους εργοδότες την προσκόμιση υπηρεσιακού σημειώματος μέσα σε διάστημα ενός μηνός για την σωστή τήρηση των όρων της ρύθμισης.

Επίσης, εάν ενήμερος εργοδότης ζητήσει την εφάπαξ εξόφληση της οφειλής του σύμφωνα με τις ευνοϊκές διατάξεις, θα του χορηγείται η έκπτωση του 10% που δικαιούται στα οίκοθεν πρόσθετα τέλη για τα ήδη καταβληθέντα ποσά και επιπλέον το 80% στα πρόσθετα τέλη και τις λοιπές προσαυξήσεις για το υπόλοιπο ανεξόφλητο ποσό οφειλής χρονιτης περιόδου μέχρι 31/12/99, με την απαραίτητη προϋπόθεση της προσκόμισης Υπηρεσιακού Σημειώματος από το αρμόδιο Υποκ/μα.

3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Μετά την υποβολή αίτησης από τον εργοδότη για την ρύθμιση των οφειλών του, τα Υποκαταστήματα προκειμένου να προσδιορίσουν το ύψος της οφειλής και ανάλογα αν πρόκειται για εργοδότη Κοινής Επιχείρησης ή Οικοδομοτεχνικού Έργου προβαίνουν στις εξής ενέργειες:

3.1 Ενέργειες τμημάτων εσόδων για την βεβαίωση τρεχουσών εισφορών κοινών επιχειρήσεων

Μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Ν. 2972/2001, για την πανελλαδική εφαρμογή της Α.Π.Δ από 1/1/ 2002, ο έλεγχος των κοινών επιχειρήσεων για την βεβαίωση τρεχουσών εισφορών, προκειμένου οι εργοδότες να υπαχθούν στην ρύθμιση που προβλέπεται από τις κοινοποιούμενες διατάξεις του Ν. 3050/02, θα διενεργείται σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:

3.1.1 Έλεγχος χρονικών περιόδων απασχόλησης μέχρι 31/12/ 2001

Ο έλεγχος των επιχειρήσεων για την βεβαίωση εισφορών χρονικών περιόδων απασχόλησης μέχρι 31/12/2001, θα πραγματοποιείται κατά τα γνωστά και αφού ο εργοδότης προσκομίσει στην υπηρεσία Β.Α.Ε και μισθολόγια, ενώ παράλληλα εξετάζονται και διεκπεραιώνονται τυχόν σημειώματα (καταγγελίες, έλεγχοι Ε.ΥΠ.Ε.Α., ΣΕΠΕ κ.λ.π) που υπάρχουν στο Υποκ/μα σε εκκρεμότητα.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 2 του Ν. 2972/2001, που κοινοποιήθηκαν με την εγκ. 102/2001 (“Προσαρμογή στο ΕΥΡΩ των διαδικασιών ασφάλισης Εσόδων”), οι καταλογιστικές πράξεις που εκδίδονται μετά την 1/1/2002 και αφορούν χρονικές περιόδους απασχόλησης μέχρι 31/12/2001, περιέχουν αναλυτικές επιμέρους εγγραφές σε δρχ. και μόνο τα συνολικά ποσά σε ΕΥΡΩ.

3.1.2. Έλεγχος χρονικών περιόδων απασχόλησης από 1/1/2002

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2972/2001, από 1/1/2002 αρμόδιο υποκατάστημα του Ι.Κ.Α για την απογραφή του εργοδότη και την υποβολή της Α.Π.Δ. είναι το Υποκατάστημα ή Παράρτημα του Ι.Κ.Α, στην αφαλιστική περιοχή του οποίου βρίσκεται η Έδρα του Εργοδότη, ενώ από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι, αρμόδιος για την επίλυση των αμφισβητήσεων που αφορούν την υπαγωγή στην ασφάλιση, το ύψος των οφειλομένων εισφορών, προσθέτων τελών, προστίμων, προσαυξήσεων κ.λ.π, είναι ο Διευθυντής του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α, στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου παρέχεται η απασχόληση.

Σ’ εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων, ο έλεγχος χρονικής περιόδου 1/1/2002 και μετά, θα διενεργείται από το Υποκ/μα Ι.Κ.Α, στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου λειτουργεί η Έδρα του Εργοδότη, βάσει αποτελεσμάτων που θα εκδίδει το Κέντρο Επεξεργασίας και τα οποία θα αναζητείτε προκειμένου να εξετάσετε την υποβολή των Α.Π.Δ και την καταβολή των εισφορών, ενώ εξετάζονται και διεκπεραιώνονται τυχόν σημειώματα που υπάρχουν (καταγγελίες, έλεγχοι, Ε.ΥΠ.Ε.Α. κ.λ.π.).

Τα Υποκ/τα, στην ασφ/τη περιοχή των οποίων λειτουργούν Παρ/τα του εργοδότη, εξετάζουν και διεκπεραιώνουν μόνο σημειώματα που υπάρχουν σε εκκρεμότητα και ενημερώνουν το Υποκ/μα της έδρας για τις καταλογιστικές πράξεις που συνέταξαν (εγκ. 4/2002).

3.2. Ενέργειες Τμημάτων Εσόδων για τη βεβαίωση τρεχουσών εισφορών οικοδομικοτεχνικών έργων.

Ως γνωστόν και μετά την εφαρμογή του θεσμού της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκ. 4/2002 εξακολουθεί να ενημερώνεται η Πινακίδα Παρακολούθησης του Έργου με τα στοιχεία χρέωσης (Α.Π.Δ. & Ε.Ε.), τα στοιχεία πίστωσης (ΓΕΤΕ& ΠΕΕ: και τυχόν προσθέτων τελών και προσαυξήσεων.

3.2.1 Για το προσδιορισμό των απαιτητών εισφορών θα πρέπει ,

α) να ελεγχθεί από την πινακίδα παρακολούθησης του έργου:

• εάν οφείλονται ληξιπρόθεσμες και απαιτητές εισφορές με βάση τις υποβληθείσες ανακεφαλαιωτικές καταστάσεις εντολών ασφάλισης ή Α.Π.Δ.

• εάν έχουν καταβληθεί οι κατ’ ελάχιστα απαιτούμενες ημέρες εργασίας για τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί.

β) να διεκπεραιωθούν καταγγελίες και εκθέσεις επιτοπίων ελέγχων που εκκρεμούν.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 2 του Ν. 2972/2001, που κοινοποιήθηκαν με την εγκ. 102/2001 (“προσαρμογή στο EΥΡΩ των διαδικασιών ασφάλισης Εσόδων”) σε καταλογιστικές πράξεις που εκδίδονται μετά την 1/1/2002 και αφορούν χρονικές περιόδους απασχόλησης μέχρι 31/12/2001 περιέχουν αναλυτικές επιμέρους εγγραφές σε δρχ, και μόνο τα συνολικά ποσά σε ΕΥΡΩ.

3.2.2. Ειδικά για τις περιπτώσεις υποβολής Α.Π.Δ. μέσω INTERNET, για τις οποίες δεν έχει γίνει πλήρης καταχώρηση χρέωσης (εισφορές, ημέρες ασφάλισης, κατασκευαστική φάση) θα ζητείται από το ΚΕΠ εκτύπωση στην οποία θα απεικονίζονται τα στοιχεία χρέωσης.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

α) Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης των οφειλών χρονιτης περιόδου απασχόλησης μέχρι 31/12/99 παρέχεται έκπτωση κατά 80% στα πρόσθετα τέλη και τις λοιπές προσαυξήσεις δηλ. Π.Ε.Π.Τ., Π.Ε.Π.Ε.Ε., ΠΕΠΕΟ, Π.Ε.Π.-Α.Ε. με την προϋπόθεση της εφάπαξ εξόφλησης και των τυχόν λοιπών οφειλών από 1.1.2000 και εφεξής με έκπτωση 20% στα πρόσθετα τέλη, εξαιρουμένων των οφειλών της τελευταίας διετίας από την ημερομηνία της αίτησης εξόφλησης (άρθρο 51 Ν. 2676/ 99).

β) Σε περίπτωση υπαγωγής στη ρύθμιση για διευκόλυνση τμηματικής καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών, παρέχεται έκπτωση κατά 50% στα πρόσθετα τέλη και τις λοιπές προσαυξήσεις δηλ. Π.Ε.Π.Τ., Π.Ε.Π.Ε.Ε., Π.Ε.-Π.Ε.Ο., Π.Ε.Π.Α.Ε. εισφορών χρονικής περιόδου απασχόλησης μέχρι 31/12/ 99 με την προϋπόθεση της παράλληλης συνολικής ρύθμισης των τυχόν λοιπών οφειλών από 1/1/2000 και εφεξής, σύμφωνα με τα άρθρα 51-55 του Ν. 2676/1999.

Η απόφαση της ρύθμισης θα εκδίδεται με τις ακόλουθες ενέργειες:

1. Θα εκτυπώνεται πίνακας χρεών με την ημερομηνία ρύθμισης για τις μονάδες που λειτουργούν με το μηχανογραφικό Σύστημα Είσπραξης Καθυστερούμενων Εισφορών ή θα υπολογίζεται το σύνολο της οφειλής για τις μονάδες που λειτουργούν με χειρόγραφο σύστημα Είσπραξης Καθυστε-ρούμενων Εισφορών, με τα πρόσθετα τέλη υπολογισμένα κατά την ημερομηνία υπαγωγής στην ρύθμιση.

Υπολογίζουμε κατόπιν τα προϋπολογιστικά πρόσθετα τέλη που αναλογούν στην κύρια εισφορά για το χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης έως την εξόφληση της οφειλής , όπως αναφέρεται και στην εγκύκλιο 52/99.

Οι ανωτέρω πίνακες και στις δύο περιπτώσεις θα αρχειοθετούνται μαζί με την απόφαση ρύθμισης.

2. Μετά τον υπολογισμό της οφειλής με τα προϋπολογιστικά πρόσθετα τέλη και για τη χρονική περίοδο απασχόλησης έως 31/12/99 θα αφαιρείται το ποσοστό του 50% από τα οίκοθεν πρόσθετα τέλη και τις λοιπές προσαυξήσεις, ως ανωτέρω αναφέρονται, ενώ για τις οφειλές χρονικής περιόδου απασχόλησης από 1/1/2000 και εφεξής θα εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 49-55 του Ν. 2676/ 99. Επί του συνόλου της οφειλής που θα προκύψει θα υπολογίζεται το ποσό της προκαταβολής και το ποσό των μηνιαίων δόσεων ( το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ποσού των έξι τεκμαρτών ημερομισθίων της 6ης ασφαλιστικής κλάσης – Σχ. εγκύκλιο 52/99 και 102/2001).

Πρέπει να επισημάνουμε ότι για το μηχανογραφικό αλλά και για το χειρόγραφο σύστημα, για τα παραστατικά Π.E.Π.T., Π.E.Π.E.E., ΠΕΠΕΟ, Π.E.Π.A.E., ενδεχομένως να υπάρξει πρόβλημα στον υπολογισμό των εκπτώσεων επειδή η καταχώρηση στο σύστημα βεβαίωσης (Η/Υ) ή στην πινακίδα του εργοδότη γίνεται με συγκεντρωτική απεικόνιση των χρονικών περιόδων και όχι αναλυτικά.

Στην περίπτωση αυτή για το μέν μηχανογραφικό σύστημα θα πρέπει να γίνεται εισαγωγή των αναλυτικών χρονικών περιόδων των προσαυξήσεων (Π.E.Π.T., Π.E.Π. E.E., ΠΕΠΕΟ, Π.E.Π.A.E.) μέσω του πεδίου των μεταβολών ενώ για το χειρόγραφο σύστημα θα πρέπει να αναζητώνται οι χρηματικοί κατάλογοι για τον ακριβή υπολογισμό των εκπτώσεων ανά χρονική περίοδο.

Επισημαίνεται ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους Προϊ-σταμένους και τους Δ/ντές των μονάδων ως προς τον υπολογισμό των προσθέτων τελών και των λοιπών προσαυξήσεων, καθώς και των εκπτώσεων αυτών, για τον ακριβή υπολογισμό των ρυθμιζόμενων ποσών.

3. Ο εργοδότης θα καταβάλλει το ποσό της προκαταβολής και το συνολικό ποσό των δόσεων, που αναφέρονται στην απόφαση ρύθμισης τα οποία θα εισπράττονται με βάση τη χρονική σειρά βεβαίωσης των καταλογιστικών πράξεων, όπως προκύπτει από τον αύξοντα αριθμό και την ημερομηνία του τριπλοτύπου Ταμειακής βεβαίωσης (παρ. 1 άρθρου 15 του Ν . 2972/01).

Τονίζουμε ότι κατά την είσπραξη των ανωτέρω ποσών (προκαταβολής και μηνιαίων δόσεων) θα εξοφλούνται εξ’ ολοκλήρου οι καταλογιστικές πράξεις Π.E.Π.T., Π.E. Π.E.E., ΠΕΠΕΟ, Π.E.Π. A.E. και οι Π.Ε.Ε. με τα αναλογούντα οίκοθεν πρόσθετα τέλη κατά την ημερομηνία καταβολής, χωρίς έκπτωση όπως ισχύει σήμερα.

• Μόνο σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης της ρύθμισης (δηλ. της καταβολής του συνολικά ρυθμιζόμενου ποσού), θα εκδίδεται από τον αρμόδιο υπάλληλο:

1. Ειδικά μετά την εξόφληση της ρύθμισης για το μηχανογραφικό σύστημα, από τις εργασίες κλεισίματος εκδίδεται ο πίνακας χρεών, ο οποίος αφού πρωτοκολλείται, υπογράφεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο και αρχειοθετείται, συνεχίζονται δε από τον αρμόδιο υπάλληλο οι εργασίες κλεισίματος της ρύθμισης.

2. Για το χειρόγραφο σύστημα θα υπολογίζεται το εναπoμείναν υπόλοιπο της οφειλής στο σχετικό έντυπο υπό δειγμα (Νο 1), το οποίο αφού πρωτοκολείται και υπογράφεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο θα εκτελείται η διαγραφή χειρόγραφα και θα αρχειοθετείται (σχετ.υπόδειγμα 2 και 3).

για τους εργοδότες, που δεν θα τηρήσουν τους όρους της ρύθμισης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα είναι απαιτητό το εναπομείναν υπόλοιπο της κύριας εισφοράς με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη.

• Κατά τα λοιπά και στην παρούσα ρύθμιση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 49-55 του Ν. 2676/1999, και μόνο κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων η προαναφερθείσα ρύθμιση θα θεωρηθεί για όλους τους εργοδότες που θα υπαχθούν σε αυτή ΠΡΩΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ (ποσοστό προκαταβολής πρώτης ρύθμισης) αλλά σε περίπτωση απώλειας αυτής, οι εργοδότες δύναται να ρυθμίσουν εκ νέου την οφειλή τους με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 2676/99, χωρίς την παρέλευση εξαμήνου και θα επανέλθουν στην κατηγορία των ρυθμίσεων που είχαν πριν την υπαγωγή στη ευνοϊκή ρύθμιση 1η 2η, 3η κ.λ.π) χωρίς να λογίζεται η ειδική ρύθμιση.

•Τονίζουμε ότι η αναπροσαρμογή των δόσεων θα ισχύει κανονικά μετά από εξάμηνο και για την νέα ρύθμιση, διατηρώντας την έκπτωση στον υπολογισμό των προσθέτων τελών του 50% για την χρονική περίοδο μέχρι 31/12/99, ενώ για την χρονική περίοδο από 1/1/ 2000 και εφεξής η έκπτωση από 10% θα ανέρχεται σε 5%.

Διατηρείται επίσης και το ευεργέτημα της εκπρόθεσμης καταβολής δύο δόσεων αλλά όχι συνεχόμενων (Σχετ. Εγκ. 111/99):

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

1. Εργοδότης που δεν τήρησε τους όρους της 2ης ρύθμισης του Ν. 2676/ 99 θα υπαχθεί στην νέα ρύθμιση με ποσοστό προκαταβολής 12%. Σε περίπτωση απώλειας θα επανέλθει στις διατάξεις του Ν. 2676/99 σε επόμενη κατηγορία ρύθμιση δηλ. με 40% ποσοστό προκαταβολής.

2. Εργοδότης ρυθμίζει φορά την οφειλή του με την ευνοϊκή ρύθμιση με ποσοστό προκαταβολής 12%. Σε περίπτωση απώλειας θα ρυθμίσει με τις διατάξεις του Ν. 2676/99 σαν πρώτη φορά. (12% ποσοστό προκαταβολής).

Σε περίπτωση που συνταχθούν καταλογιστικές πράξεις μετά την έκδοση της απόφασης ρύθμισης που ανάγονται σε χρονική περίοδο οφειλών που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση, θα θεωρούνται τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές και θα πρέπει να εξοφληθούν προκειμένου να συνεχιστεί η ρύθμιση.

Επισημαίνουμε ότι οι ανωτέρω μειώσεις ισχύουν για μία μόνο ρύθμιση

Εξαιρούνται των ανωτέρω μειώσεων οι εργοδότες:

α) που έχουν ρυθμίσει την οφειλή τους με ευεργετικές διατάξεις βάση ειδικών νόμων π.χ. Ν. 2556/97 που αφορά επιχ/σεις που έχουν πληγεί από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές.

β) πάσης φύσεως αυθαιρέτων κτισμάτων και ιδιωτικών οικομικοτεχνικών έργων που υπάγονται σε ειδικές διατάξεις νόμων περί μειώσεως ημερών απασχόλησης ή εισφορών.

Επίσης δεν υπάγονται στην ανωτέρω ρύθμιση:

• Οι ήδη ρυθμισμένες οφειλές των πτωχών επιχ/σεων ή επιχ/σεων που βρίσκονται στο στάδιο της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 51 Ν. 2676/99 με προκαταβολή 2% και 60 δόσεις, αλλά εάν απωλέσουν το δικαίωμα συνέχισής της, δύναται να υπαχθούν στις προαναφερόμενες ευνοϊκές διατάξεις δηλ. ρύθμιση της υπόλοιπης οφειλής με 12% προκαταβολής και 24 μηνιαίες δόσεις η εφάπαξ εξόφλησης αυτής.

• Οφειλές πτωχών και αποκατασταθέντων κατόπιν δικαστικής απόφασης, ρυθμίζονται με τις διατάξεις του Ν. 38/75.

΄Ολες τις προαναφερόμενες κατηγορίες οφειλετών, εάν απωλέσουν τις προαναφερθείσες ρυθμίσεις και τα ευεργετήματα αυτών, θα έχουν την δυνατότητα να υπαχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση.

Με ευθύνη των Δ/ντών και των Προϊσταμένων των Υποκ/των Ι.Κ.Α ή των Ταμείων Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α θα πρέπει να σταλεί η αντίστοιχη επιστολή στους εργοδότες – οφειλέτες (Συν. Υπόδ. 4).

Επίσης σας επισυνάπτουμε δελτίο τύπου προκειμένου να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Υποκ/τος ή Ταμείου Εσόδων και να δημοσιευθεί σε ΜΜΕ, τύπο, κ.λ.π της περιοχής σας όπως και να αποσταλλεί στα Επιμελητήρια, τις εργοδοτικές ενώσεις κ.λ.π της περιοχής σας.

5. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ- ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ

Το Ι.Κ.Α, ακόμα και όταν οφειλέτης είναι ενήμερος με τους όρους των ρυθμίσεων, διατηρεί το δικαίωμα να διατηρεί τις επιβληθείσες κατασχέσεις και τις εγγραφείσες υποθήκες κατά ακινήτων περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών του, να επιβάλλει νέες κατασχέσεις κατά κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και να εγγράφει νέες υποθήκες, για διασφάλιση της οφειλής (άρθρο 55 του Ν. 2676/99).

Δεν προσδιορίζονται όμως από τις αρμόδιες υπηρεσίες προγράμματα πλεισ/μού σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών του.

Επισημαίνουμε όμως ότι για την κατηγορία των οφειλετών που έχει προσδιοριστεί πρόγραμμα πλειστηριασμού κατά των περιουσιακών τους στοιχείων, εφόσον υποβάλλουν αίτηση για ρύθμιση της συνολικής οφειλής τους στα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. ή στις Ταμειακές Υπηρεσίες των Υ-ποκ/των χωρίς την προσκόμιση Υπηρεσιακού Σημειώματος, θα ζητείται θα ζητείται από τις προαναφερόμενες υπηρεσίες να διεξαχθεί κατά προτεραιότητα έλεγχος σε αυτές τις επιχ/σεις από τα αρμόδια Τμήματα Εσόδων των Υποκ/των εφόσον ο εργοδότης τους έχει προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να δηλώσει εγγράφως ότι δεν τηρεί τα ανωτέρω στοιχεία προκειμένου οι Υπηρεσίες μας να διενεργήσουν κατά κρίση έλεγχο άρθρο 26 παρ. 11 του Α.Ν. 1846/51.

Η ανωτέρω δυνατότητα επιβολής κατάσχεσης και εγγραφής υποθήκης ισχύει τόσο κατά των περιουσιακών στοιχείων των νομικών προσώπων (ΑΕ, ΕΠΕ, Συνεταιρισμών κ.λ.π), όσο και κατά των περιουσιακών στοιχείων τών διοικούντων τα νομικά πρόσωπα, είτε σε περίπτωση διάλυσης ή συγχώνευσης των νομικών προσώπων, (άρθρο 4 παρ. 4 του Ν. 2556/97 – Σχ. εγκύκλιος 20/98), είτε και κατά τη διάρκεια λειτουργίας αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 παρ. 2 του Ν. 2676/99 – Σχ. εγκύκλιος 15/99).

Για τους εργοδότες που θα υπαχθούν στην ρύθμιση και για όσο χρονικό διάστημα τηρούν τους όρους αυτής αναστέλλεται η ποινική δίωξη για παραβάσεις του Α.Ν. 86/67, εξαλείφεται το αξιόποινο σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης και αναβάλλεται η εκτέλεση της καταγνωσθείσας ποινής ή διακόπτεται η αρξαμένη εκτέλεση αυτής, η οποία τελικά εξαλείφεται σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2721/99.

Οι επιβληθείσες κατασχέσεις εις χείρας τρίτων δεν αίρονται και τα ποσά που αποδίδονται από τις κατασχέσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων, εφόσον δεν πιστώνονται με άλλες οφειλές που δημιουργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα, που ίσχυε η ρύθμιση (αρθ. 55 του Ν. 2676/99).

Β). ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 2676/99 – ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Ως προς την εφαρμογή του ισχύοντος Ν. 2676/99 σας διευκρινίζουμε τα εξής:

1. Σε όλες τις κατηγορίες ρύθμισης του Ν. 2676/99 (1η, 2η ,3η ρύθμιση) θα υπολογίζεται έκπτωση στα πρόσθετα τέλη, εξαιρουμένων των οφειλών της τελευταίας διετίας από την ημερομηνία αίτησης της απόφασης ρύθμισης.

2. Σε όλες τις κατηγορίες ρύθμισης (1 η ρύθμιση, 2η ρύθμιση, 3η ρύθμιση κ.λ.π.) και εφόσον οι εργοδότες τηρούν τους όρους αυτών, παρέχεται η δυνατότητα να καταβάλλουν δόση μέχρι το τέλος του επομένου μήνα απ’ αυτόν που είναι απαιτητή. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται για δύο δόσεις σε όλη την διάρκεια της κάθε μίας ρύθμισης (Εγκ. Ι.Κ.Α. 111/99).

Γ). ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ PYΘMIΣHΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟ & ΝΕΟ ΑΓΜ ΚΑΘΩΣ & ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΔΡΑΣ & ΥΠΟΚ/ΤΩΝ.

• Έδρα και παραρτήματα εργοδότη που ελέγχονται από το ίδιο Υποκ/μα Ι.Κ.Α.

• Έδρα και παραρτήματα εργοδότη που ελέγχονται από διαφορετικά Υπο/τα Ι.Κ.Α.

Και στις 2 περιπτώσεις, έχουμε διαφορετικό Αριθμό Μητρώου Εργοδότη και επί πλέον στη 2η περίπτωση και διαφορετικό Υποκ/μα Ι.Κ.Α.

Σε κάθε περίπτωση απόδοσης (ΝΕΟΥ) 10ψήφιου Αριθμ. Μητρώου Εργο-δότη θα αναγράφεται μαζί με τους παλιούς ΑΓΜ και ο νέος αυτός ΑΜΕ, για όλους τους εργοδότες, πάνω στα σχετικά παραστατικά (Π.Ε.Ε., Π.Ε.Π.Τ., κ.λ.π., Υπηρεσιακά Σημειώματα, Απόφαση ρύθμισης, βεβαιώσεις κ.λ.π.). όπως αναφέρεται στο Γενικό Έγγραφο Γ99/1/49-21/3/2002 της Διοίκησης του Ι.Κ.Α. που σας έχει κοινοποιηθεί.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ

Για την κατηγορία των επιχ/σεων που λειτουργούν με την ίδια επωνυμία και νομική μορφή σε διάφορα Υποκ/τα Ι.K.A., αρμόδιο Υποκ/μα για να εκδόσει απόφαση ρύθμισης της συνολικής οφειλής τους είναι το Υποκ/μα της Έ-δρας της επιχ/σης, όπως αναφέρεται στην Εγκ. Ι.Κ.Α. 52/99.

Αίτηση για έλεγχο και ρύθμιση των οφειλών υποβάλλεται (μέσα στην προαναφερόμενη προθεσμία των έξι μηνών)στο Υποκ/μα της Έδρας της επιχ/σης καθώς και στα κατά τόπους αρμόδια Υποκ/τα Ι.Κ.Α που ελέγχουν τα Παρ/τα της επιχ/σης, προσκομίζοντας ταυτόχρονα ο εργοδότης τα αντίστοιχα για την διεξαγωγή του ελέγχου στοιχεία.

Μετά την διενέργεια του ελέγχου διαβιβάζονται άμεσα (ήτοι με FAX, courier κ.λ.π) από τα κατά τόπους Υποκ/τα στο Ταμείο Είσπραξης Εσόδων ή Ταμειακή Υπηρεσία της Έδρα της επιχ/σης: α) η υποβληθείσα αίτηση για έλεγχο και ρύθμιση των οφειλών β) Το Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Εσόδων του Υποκ/τος και γ) Το Πληροφοριακό Δελτίο με τις οφειλές της επιχ/σης από το Ταμείο ή Ταμειακή Υπηρεσία, προκειμένου να προβεί στην ρύθμιση της συνολικής οφειλής της επιχ/σης.

Στα Πληροφοριακά Δελτία που θα χορηγούνται από τα Τμήματα Ταμειακών Υπηρεσιών ή Ταμείων προκειμένου να ρυθμίζονται καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές χρονικής περιόδου έως 31/12/99, αλλά και τυχόν οφειλές από 1/1/2000 και εφεξής θα αναγράφονται εκτός του συνολικού οφειλόμενου ποσού από κύριες εισφορές, αυτοτελή πρόσθετα τέλη κ.λ.π. και τα πραγματικά και τα προϋπολογιστικά (οίκοθεν) πρόσθετα -τέλη).

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το κάθε Υποκ/μα θα υπολογίζει το ποσό της προκαταβολής και των μηνιαίων δόσεων.

Το Υποκ/μα της Έδρας θα υπολογίζει και θα συμπληρώνει εις διπλούν την απόφαση ρύθμισης Υπόδ. 4 που θα συμπεριλαμβάνει το ποσό της προκαταβολής, των μηνιαίων δόσεων και θα ορίζει το ποσό ή ποσοστό της προβλεπόμενης παρακράτησης, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών όλων των Υποκ/των).

Η Απόφαση που θα εκδίδεται από το Υποκ/μα Ι.Κ.Α της Έδρας, θα αναφέρει τους Αριθμ. Μητρώου (παλιούς και πιθανό νέο ΑΜΕ) με την οφειλή καθενός (Κύρια Εισφορά και πρόσθετα τέλη), το ποσό προκαταβολής, το ποσό των καταβλητέων δόσεων ανά Υποκ/μα Ι.Κ.Α των παραρτημάτων του Εργοδότη.

Παράβολο για τη ρύθμιση θα εκδίδεται και θα καταβάλλεται στο Υποκ/μα ή Ταμείο του Ι.Κ.Α που υπάρχει η οφειλή της Έδρας του Εργοδότη.

Το ποσό του παραβόλου (όπως προ-σδιορίζεται από τις οικείες διατάξεις) προκύπτει από το συνολικό ποσό οφειλής του εργοδότη αθροιζομένων των οφειλόμενων ποσών της ‘Εδρας και των παραρτημάτων της Επιχ/σης.

Επί του εκδιδόμενου (Γραμματίου) παραβόλου αναγράφονται επίσης όλοι οι Αριθμοί Μητρώου και τα Υποκ/τα Ι.Κ.Α της Έδρας και των παρατημάτων του οφειλέτη.

Αντίγραφο της Απόφασης Ρύθμισης, θα εκδίδεται και θα επιδίδεται (με υπογραφή) στον οφειλέτη και θα αποστέλλεται σε όλα τα Υποκ/τα του Ι.Κ.Α και τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. οι οφειλές των οποίων συμπεριλαμβάνονται στην απόφαση ρύθμισης.

Υπενθυμίζεται εδώ, ότι στο κείμενο της Απόφασης Ρύθμισης, απαραιτήτως θα πρέπει να αναφέρονται με πληρότητα και σαφήνεια οι όροι ισχύος της εν λόγω ρύθμισης, προκειμένου να αποφεύγονται προστριβές με τους οφειλέτες.

Βασική προϋπόθεση (εκτός των άλλων προβλεπόμενων) για να θεωρείται ενήμερος ο οφειλέτης, είναι η καταβολή των ληξιπρόθεσμων δόσεων στο αρμόδιο Ταμείο ή Ταμειακή Υπηρεσία της Έδρας της επιχ/σης καθώς και η καταβολή των απαιτητών τρεχουσών εισφορών στο Υποκ/μα της Έδρας της επιχ/σης.

Ταμείο ή Ταμειακή Υπηρεσία της Έδρας της επιχείρησης καθώς και η καταβολή των απαιτητών τρεχουσών εισφορών στο Υποκ/μα της Έδρας της επιχείρησης.

Για την καταβολή των δόσεων των Υποκ/των του εργοδότη στην Έδρα, θα ακολουθηθούν οι παρακάτω ενέργειες:

Μετά την έκδοση του γραμματίου Είσπραξης της Έδρας από τον εκδότη (μηχανογραφικό ή χειρόγραφο σύστημα) θα συμπληρώνεται το έγγραφο Υπόδειγμα 5 με όλα τα Υποκ/τα του εργοδότη αναλυτικά και στη θέση Αιτιολογία θα αναγράφεται η κατάσταση της ρύθμισης. (π.χ. προκαταβολή ή 3η δόση ή παρακράτηση κ.λ.π.).

Στη θέση Γενικό Σύνολο θα αναγράφεται το σύνολο μόνο των επιμέρους Υποκ/των του και όχι της έδρας αφού το δεύτερο θα το εκδίδουμε με το γνωστό μέχρι σήμερα τρόπο.

Το έντυπο αυτό θα εκδίδεται σε τρία αντίγραφα. Το πρωτότυπο θα μένει στο Ταμείο Είσπραξης ή στην αντίστοιχη Ταμειακή Υπηρεσία Υποκ/των το δεύτερο θα επιδίδεται από το Τα-μείο στον Εργοδότη ως στοιχείο καταβολής των δόσεων των Υποκ/των του και το τρίτο θα παραδίδεται στο λογιστήριο των Ταμείων ή των Υποκ/των έτσι ώστε να εκδίδεται το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης για τα επιμέρους Υποκ/τα του εργοδότη και την τακτοποίηση των δόσεων, της ρύθμισής του.

(Τα υποδείγματα παραλείπονται)

Δ). ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2002 (ΑΠΔ) & ΓΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ι.K.A – ΕΛΔΕΟ 2002

• Η Π.Ε.Ε., Π.Ε.Π.Τ., Π.Ε.Π.Ε.Ε. και Π.Ε.Α.Π. που συντάσσονται για χρονική περίοδο 2002 (ΑΠΔ) η ένδειξη “ΚΕΠ” τίθεται στα αντίστοιχα παραστατικά από το Tμήμα Εσόδων.

• Π.Ε.Ε. Ι.Κ.Α + ΕΛΔΕΟ (Ενοποιημένες εισφορές Ι.Κ.Α ΕΛΔΕΟ 2002).

Κατηγορία πράξεων με χωριστό υποσύνολο μέσα στον χρηματικό κατάλογο, στην τριπλότυπη περιληπτική κατάσταση βεβαίωσης, στην Συγκεν-τρωτική κατάσταση Π.Ε.Ε.,Π.Ε.Π.Τ., κ.λ,π, Μηνός……. Και στα σχετικά βιβλία, σε χωριστή στήλη.

• Το χειρόγραφο τριπλότυπο είσπραξης,εκδίδεται με ενιαίο το ποσό Ι.Κ.Α ΕΛΔΕΟ.

Στην (ημερήσια) κατάσταση εισπράξεων, το σύνολο της στήλης “Κύρ. Εισφ. Ι.Κ.Α + ΕΛΔΕΟ”, καθώς και το σύνολο της στήλης “Π.Τ.Ι.Κ.Α + ΕΛΔΕΟ” της ημερήσιας είσπραξης, θα επιμερίζεται σε “Π.Τ.I.K.A” και “Π.Τ.ΕΛΔΕΟ”, σύμφωνα με τα ποσοστά που ορίζονται στην εγκύκλιο 50/2002. Ο επιμερισμός θα γίνεται από συνολικό ποσό του αθροίσματος των Γραμματίων των ενοποιημένων εισφορών και όχι από κάθε Γραμμάτιο χωριστά τα ποσά που προκύπτουν από τον επιμερισμό, θα αναγράφονται πάνω στην ημερήσια κατάσταση εισπράξεων, ανά είδος εσόδου, χειρόγραφα.

Ε). ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΩΣ ΤΡΙΤΩΝ

Με τη νoμoθετική ρύθμιση του άρθρου 24 του Ν. 2915/2001 παρέχεται η δυνατότητα κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών και άϋλων τίτλων – μετοχών κυριότητας οφειλέτη – καταθέτη από δανειστή, δυνάμει εκτελεστού τίτλου.

Με επιμέλεια του δανειστή θα πρέπει να επιχειρείται δέσμευση των καταθέσεων σε εκείνο το Πιστωτικό ΄Ιδρυμα, στο οποίο αυτός υποθέτει ότι τηρούνται καταθέσεις του οφειλέτη του.

Η ρύθμιση του άρθρου 24 του Ν. 2915/2001 αφορά μόνο στη άρση του μέχρι σήμερα ισχύοντος απορρήτου των καταθέσεων, ενώ κατά τα λοιπά, ως προς την παροχή πληροφοριών σε μη νομιμοποιούμενους τρίτους, εξακολουθούν να ισχύουν οι απαγορεύσεις, οι καθιερωμένες από τα μέχρι πριν την θέσπιση της διάταξης ισχύοντα.

Κατά τα λοιπά, σε σχέση με τον τρόπο ικανοποίησης του δανειστή, θα τηρηθεί η προβλεπόμενη από το Ν .Δ 356/74 – Κ.Ε.ΔΕ. διαδικασία κατάσχεσης απαίτησης εις χείρας τρίτου (κατ’ άρθρα 30-34- ΚΕ.ΔΕ.) με υποβολή δήλωσης της Τράπεζας ως τρίτης, εντός οκτώ ημερών στο αρμόδιο Ειρηνοδι-κείο, αν τηρείται σε αυτήν κατάθεση του καθού η κατάσχεση κ.λ.π. Σε καταφατική περίπτωση, η Τράπεζα αποδίδει άμεσα το ποσό της κατάθεσης στον κατασχόντα, λόγω της αυτοδίκαιης εκ του νόμου εκχώρησης.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το Ι.Κ.Α, ως δανειστής δύναται να επιβάλλει κατασχέσεις εις χείρας των Τραπεζών, ως τρίτων, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του από τους οφειλέτες του κατά τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου.

Τα ανωτέρω κατασχετήρια θα πρέπει να επιδίδονται με δικαστικό επιμελητή στα Υποκαταστήματα των Τραπεζών, στα οποία υπάρχουν ή μπορεί να υπάρχουν καταθέσεις, κατόπιν πληροφοριών και στοιχείων (εγγραφές στα λογιστικά βιβλία των εταιρειών, εκθέσεις ελεγκτών ανωνύμων εταιρειών κ.λ.π), στις Διοικήσεις των Τραπεζών αυτών, καθώς και στον οφειλέτη.

Τα ανωτέρω κατασχετήρια δύνανται να αναφέρονται σε συγκεκριμένους λογαριασμούς των νομικών προσώπων με συνδικαιούχους φυσικά πρόσωπα ή των φυσικών προσώπων επί ατομικών επιχ/σεων, αλλά και γενικά σε οποιοδήποτε άλλο λογαριασμό των οφειλετών για την ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων του Ι.Κ.Α.

Υπενθυμίζεται δε ότι υπάρχει η δυνατότητα του Ι.Κ.Α προς αναζήτηση στοιχείων και πληροφοριών εργοδοτών από τις Δημόσιες Υπη-ρεσίες, δημοτικές αρχές, Τράπε-ζες κ.λ.π, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν . 2556/97.

ΣΤ). ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Με την απόφαση παροχής διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 87 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247 τ. Α΄) οι οποίες αναλογικά εφαρμόζονται και στο Ι.ΚΑ, κατά τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν. 2556/97.

Επισημαίνεται ότι η αναγνώριση της αξίωσης από τον υπόχρεο με οποιοδήποτε τρόπο σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 260 του Α.Κ, όπως είναι και η μερική καταβολή η οποία πιστώνεται σε μια καταλογιστική πράξη διακόπτει την παραγραφή όλων των βεβαιωμένων οφειλών του εργοδότη στο Ι.Κ.Α μέχρι την ημερομηνία καταβολής και αρχίζει νέα από την επομένη της αναγνώρισης της οφειλής (μερική Καταβολή).

Υπενθυμίζεται ότι, για όλους τους οφειλέτες θα πρέπει να λαμβάνονται τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, που αποτελούν και λόγους διακοπής ή αναστολής της παραγραφής, ώστε οι υπάλληλοι του Ι.Κ.Α να μην αναγκάζονται να κοινοποιούν τις καταλογιστικές πράξεις στο τέλος της δεκαετίας για διακοπή της παραγραφής (Σχ. Γενικό έγγραφο Ε13/3/21-10-99 και Σχ. Εγκύκλιος 101/20/98 και 12/2002) Επισημαίνεται ότι, ειδικά για τις καταλογιστικές πράξεις που συντάσσονται και περιλαμβάνουν χρονική περίοδο οφειλής, η οποία παραγράφεται κατά το τέλος του έτους της σύνταξης των ανωτέρω πράξεων, θα πρέπει να επιδίδονται οι πράξεις στους οφειλέτες με το έντυπο έκθεσης επίδοσης που επισυνάπτεται στο υπ’ αριθμ. E13/3/21-10-99 από τους υπαλλήλους Ελέγχου των Υποκ/των Ι.Κ.Α κατά την διαδικασία του άρθρου 27 του Κανονισμού Ασφάλισης Ι.Κ.Α Η ανωτέρω διαδικασία θα ακολουθείται πριν την αποστολή των χρηματικών καταλόγων στα αρμόδια Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α ή στις Ταμειακές Υπηρεσίες των Υποκ/των Ι.Κ.Α και με τον τρόπο αυτό θα διακόπτεται η παραγραφή των οφειλών, χωρίς να απαιτείται η διαδικασία της λήψης των αναγκαστικών μέτρων η της αναγραφής τους στις καταστάσεις των παραγραφομένων εισφορών για διακοπή της παραγραφής.

Αντίγραφα των εκθέσεων επίδοσης θα πρέπει να στέλνονται στα αρμόδια Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α ή στις Ταμειακές Υπηρεσίες, προκειμένου να ενημερώνεται η πινακίδα ή ο λογαριασμός του οφειλέτη για την διακοπή της παραγραφής.

Ζ). ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΟ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑTABΛHΘEIΣEΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά από παροχές, συντάξεις κ.λ.π. από κύριες οφειλές καθώς και από τόκους που συμβεβαιώνονται με τις κύριες οφειλές καθώς και τα ποσά οφειλών από πάσης φύσεως έξοδα (π.χ. έξοδα διοικητικής εκτέλεσης, δικαστικά έξοδα κ.λ.π) εισπράττονται με πρόσθετα τέλη εκπρόθεσμης καταβολής, που υπολογίζονται με ποσοστό 1,5% για κάθε μήνα καθυστέρησης, η οποία αρχίζει από την πρώτη εργάσιμη για τις Δημόσιες Υπηρεσίες ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από του μήνα της βεβαίωσής τους στις αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.Ι του Ν.Δ. 356/74, όπως ισχύει σήμερα και μέχρι 300% του οφειλόμενου ποσού, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 2523/97 (ΦΕΚ 179 τ.Α΄) και της Υπουργικής Απόφασης 1084024/4873 – 12/0016/9-9-99 (ΦΕΚ 1828/99 τ.Β΄).

Η ισχύς των ανωτέρω αρχίζει από 1/10/99, χωρίς αναδρομική ισχύ και για οφειλές, οι οποίες είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες και δεν έχουν εξοφληθεί και για όσο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία αυτή και μετά καθυστερούν να εξοφληθούν.

Επισημαίνεται ότι κατά το χρονικό διάστημα από την έκδοση της απόφασης καταλογισμού της κύριας εισφοράς καθώς και του τόκου και μέχρι την ταμειακή βεβαίωση αυτών δεν θα υπολογίζεται επιπλέον τόκος επίσης κύριας εισφοράς.

Μετά τα ανωτέρω παύει η ισχύς της Εγκυκλίου 2/92 Ι.Κ.Α, ως προς τον υπολογισμό των προσθέτων τελών επί της κύριας εισφοράς και του συμβεβαιωμένου σ’ αυτήν τόκου.

3. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ

3.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 200.

3.ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

3……. ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι.Κ.Α

3.ΥΠΟΚ/ΜΑ Ι.Κ.Α. ………………………..

3.ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΣ:

3.Πληροφορίες ……………………….

3.Αριθ, τηλεφώνου …………………………………

3. ΑΓΜ …………………….

3. Δ/ΝΣΗ………………… Τ.Κ…………………

Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις του Ν3050/2002 άρθρο 14 (ΦΕΚ 214 τ. Α΄ 13-9-2002) μπoρείτε να εξοφλήσετε ή να ρυθμίσετε τις υπάρχουσες ή τις τυχόν οφειλές σας στο Ι.Κ.Α σε 24 έως 36 δόσεις με ευνοϊκούς όρους και έκπτωση επί των οίκοθεν προσθέτων τελών ως εξής:
α) Σε περίπτωση εφ άπαξ εξόφληση με έκπτωση 80% στα πρόσθετα τέλη και στις λοιπές προσαυξήσεις (Π.Ε. Π.Τ., Π.Ε.Π.Ε.Ε., Π.Ε.Π.Ε.Ο., Π.Ε.Π. Α.Ε.), για χρονική περίοδο απασχόλησης μέχρι 31/12/99 και 20% επί των οίκοθεν προσθέτων τελών για χρονική περίοδο απασχόλησης από 1/1/2000 και εφεξής, σύμφωνα με τα άρθρα 49-55 του Ν. 2676/99.

β) Με έκπτωση 50% στα πρόσθετα τέλη και στις λοιπές προσαυξήσεις (ΠΕΒ. Τ. Π.Ε.Π,Ε.Ε., Π.Ε.Π.Ε.Ο., Π.ΕΒ.Α.Ε.), χρονικής περιόδου μέχρι 31/12/99, σε περίπτωση υπαγωγής στη ρύθμιση αλλά και έκπτωση 10% και 5% στα οίκοθεν πρόσθετα τέλη για ρύθμιση σε 24 έως 36 δόσεις αντίστοιχα, για χρονική περίοδο απασχόλησης από 1/1/2000 και εφεξής, σύμφωνα με τα άρθρα 49-55 του Ν. 2676/99.

Παρακαλείσθε προκειμένου να τύχετε των προαναφερομένων ευνοϊκών όρων να προσκομίσετε στην αρμόδια υπηρεσία του I.K.A εγκαίρως τα απαραίτητα στοιχεία προς έλεγχο έως 31/3/2003 και να εφοδιαστείτε με το Υπηρεσιακό Σημείωμα για το ύψος της οφειλής η οποία θα πληρωθεί στο αρμόδιο ταμείο είσπραξης εσόδων ή Υποκ/μα ΙΚΑ.

Σε περίπτωση μη προσκόμισης των στοιχείων για έλεγχο θα βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να λάβουμε σε βάρος σας όλα τα προβλεπόμενα από τον Κ.Ε.Δ.Ε. αναγκαστικά και άλλα μέτρα είσπραξης.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ I.Κ.Α ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ I.Κ.Α

Με το ……………… δίδεται η δυνατότητα σε όλους τους εργοδότες που οφείλουν να εξοφλήσουν η να ρυθμίσoυν την οφειλή τους με ευνοϊκούς όρους μέχρι 31/3/2003 ως ακολούθως:

• Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης της οφειλής έκπτωσης 80% επί των προσθέτων τελών και λοιπών προσαυξήσεων (Π.Ε.Π.Τ., Π.Ε.Π.Ε.Ε., ΠΕΠΕΟ, Π.Ε.Π.Α.Ε.) για χρονική περίοδο απασχόλησης μέχρι 31/12/99 και επιπλέον 20% επί των οίκοθεν προσθέτων τελών για χρονική περίοδο από 1/1/2000 και εφεξής σύμφωνα με τα άρθρα 49-55 του Ν. 2676/99.
• Σε περίπτωση συνολικής ρύθμισης της οφειλής 50% των προσθέτων τελών και λοιπών προσαυξήσεων (Π.Ε.Π. Τ., Π.Ε.Π.Ε.Ε., ΠΕΠEO, Π.Ε.Π.Α.Ε.) για χρονική περίοδο απασχόλησης μέχρι 31/12/99 και επιπλέον έκπτωση 10% και 5% στα οίκοθεν πρόσθετα τέλη για ρύθμιση σε 24 η 36 δόσεις αντίστοιχα για χρονική περίοδο απασχόλησης από 1/1/2000 και εφεξής σύμφωνα με τα άρθρα 49-55 του Ν. 2676/99.

• Eπισημαίνoυμε ότι oι ανωτέρω περιπτώσεις ισχύουν για μόνo μία ρύθμιση και σε περίπτωση απώλειας αυτής αναβιώνουν τα πρόσθετα τέλη και οι λοιπές προσαυξήσεις.

• Προκειμένου οι εργοδότες να τύχουν των προαναφερόμενων ευνοϊκών ρυθμίσεων πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, για έλεγχο στα αρμόδια Υποκ/τα του Ι.Κ.Α και ταυτόχρονα να προσκομίσουν απαραίτητα στοιχεία προς έλεγχο, (το αργότερο μέχρι 31/3/2002) για να τους χορηγηθεί το Υπηρεσιακό Σημείωμα για το ύψος της οφειλής τους, η οποία θα ρυθμιστεί η θα εξοφληθεί στo αρμόδιo Ταμείo Eίσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. ή Υποκ/μα Ι.Κ.Α.