ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΩΣ (150) ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(Αριθ. Πρωτ. Α23/592, Αριθ. Εγκ. 66/13.8.2003)Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3169/03 (ΦΕΚ 189/ 24. 7.03 τ. Α΄) και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Α. Σκοπός των διατάξεων

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, επειδή μεγάλος αριθμός αλλοδαπών δεν πληροί τις προϋποθέσεις ασφάλισης, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ανανέωση της άδειας εργασίας τους, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις αφ’ εν καθορίσθηκαν οι χρονικές προϋποθέσεις ασφάλισης για την ανανέωση της άδειας εργασίας και αφ’ ετέρου δόθηκε δικαίωμα αναγνώρισης του χρόνου που υπολείπεται μέχρι την συμπλήρωση των ανωτέρω χρονικών προϋποθέσεων, οσάκις αυτές είναι ελλιπείς.

Β. Δικαιούχοι – Δικαιολογητικά

Με τις νέες διατάξεις ορίσθηκε ότι οι αλλοδαποί, των οποίων α) οι άδειες διαμονής έχουν παραταθεί τελευταία με το άρθρο 23 του Ν. 3103/03, δηλ. αυτοδίκαια μέχρι 30/6/03 και β) οι άδειες εργασίας τους έχουν λήξει μέχρι 30/6/03 και έχουν υποβάλει μέχρι 30/6/03 αίτηση στην αρμόδια Νομαρχία για ανανέωση, αλλά δεν έχουν τον απαραίτητο χρόνο ασφάλισης, μπορούν να ανανεώσουν τις άδειες εργασίας τους, αν έχουν τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) ημέρες ασφάλισης για κάθε έτος της προηγούμενης (τελευταίας) κάρτας εργασίας.

Ορίσθηκε, επίσης, ότι όσοι από τους προαναφερθέντες δεν πληρούν την ανωτέρω προϋπόθεση, δηλ. δεν έχουν τις εκατόν πενήντα (150) ημέρες για κάθε έτος της προηγούμενης άδειας εργασίας τους, μπορούν να αναγνωρίσουν, με καταβολή των εισφορών από τους ίδιους, τον χρόνο ασφάλισης που απαιτείται για την συμπλήρωση των ως άνω εκατόν πενήντα (150) ημερών.

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 33017/ 11.8.03 διευκρινιστικό έγγραφο του Υπουργ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Δ/νση απασχόλησης – Τμήμα ΙΙΙ), όσον αφορά την άδεια διαμονής όλοι οι αλλοδαποί έχουν τύχει της αυτοδίκαιης παράτασης της άδειας διαμονής τους, διαδοχικά με διάφορες διατάξεις και τελευταία με το άρθρο 23 του Ν . 3103/03 και, επομένως, δεν χρειάζεται η κατάθεση σχετικού δικαιολογητικού.

Όσον αφορά την άδεια εργασίας, τα απαραίτητα δικαιολογητικά (για να αποδειχθεί ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για υπαγωγή στις ανωτέρω διατάξεις) είναι:

1. η προηγούμενη άδεια εργασίας τους, η οποία πρέπει να έχει λήξει μέχρι 30.6.03 και

2. η βεβαίωση περί υποβολής, επίσης μέχρι 30/6/03, αίτησης ανανέωσής της στην αρμόδια Νομαρχία.

Μαζί με την αίτηση για αναγνώριση, θα πρέπει ο αιτών αλλοδαπός να προσκομίζει τα ανωτέρω δύο (2) δικαιολογητικά αφ’ ενός μεν στο πρωτότυπο, αφ’ ετέρου σε φωτοαντίγραφα αυτών. Το τμήμα Εσόδων (το οποίο είναι και αρμόδιο ) θα ελέγχει δι’ αντιπαραβολής την πιστότητα των φωτοαντιγράφων, στη συνέχεια δε θα τα σφραγίζει ως ακριβή αντίγραφα και θα τα τοποθετεί στον φάκελο της αναγνώρισης, τα δε πρωτότυπα θα τα επιστρέφει στον ασφαλισμένο.

Όπως με το προαναφερθέν έγγραφο διευκρινίζεται, ως άδεια εργασίας νοείται τόσο η άδεια εργασίας που εκδίδεται από τις κατά τόπους Νομαρχίες (βάσει των διατάξεων του Ν.2910/01), όσο και η Κάρτα Παραμονής Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας (Πράσινη Κάρτα) που εξέδιδαν οι Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. βάσει του Π.Δ. 359/97. Επίσης η εν λόγω ρύθμιση καλύπτει και τους αλλοδαπούς των οποίων είχαν λήξει οι άδειες εργασίας τους και είχαν υποβάλει αιτήσεις ανανέωσής τους στο απώτερο παρελθόν και πάντως όχι αργότερα από τις 30/6/03.

Στις κοινοποιούμενες, διατάξεις αναφέρεται ότι η αναγνώριση γίνεται στον αρμόδιο ασφαλιστικό οργανισμό. Για να προκύψει, επομένως, η αρμοδιότητα του ΙΚΑ, θα πρέπει στην αίτηση να δηλώνεται ότι ζητείται η αναγνώριση εξαρτημένης εργασίας.

Γ . Αναγνωριζόμενος χρόνος.

Όπως προαναφέρθηκε, για την ανανέωση της άδειας εργασίας απαιτούνται εκατόν πενήντα (150) ημέρες ασφάλισης για κάθε έτος της προηγούμενης (τελευταίας) άδειας εργασίας, οι δε άδειες εργασίας μπορεί να είναι ετήσιας διάρκειας, εκδοθείσες από τις κατά τόπους Νομαρχίες βάσει τον Ν. 2910/01, αλλά και μεγαλύτερης διάρκειας (πράσινες κάρτες).

Επομένως, στις περιπτώσεις στις οποίες οι υπάρχουσες ημέρες ασφάλισης είναι ελλιπείς (και με την προϋπόθεση ότι είναι δυνατή η υπαγωγή στις κοινοποιούμενες διατάξεις), πρέπει να αναγνωρίζονται τόσες ημέρες ασφάλισης όσες χρειάζονται για να συμπληρωθούν οι απαιτούμενες εκατόν πενήντα (150).

Ευνόητο είναι ότι για τις άδειες εργασίας μεγαλύτερης διάρκειας από το ένα έτος (π.χ. διετούς ισχύος), θα πρέπει (για την ανανέωσή τους) να υπάρχει για κάθε έτος αυτών ασφάλιση 150 ημερών, για την οποία (ασφάλιση) τελευταίο μέσον είναι η αναγνώριση. Επομένως, είναι δυνατόν να ζητηθεί αναγνώριση για περισσότερα από ένα έτη.

Όμως, την ευθύνη για τον προσδιορισμό του αναγνωριστέου χρόνου θα έχουν οι ίδιοι οι αιτούντες και όχι οι Υπηρεσίες του ΙΚΑ.

Στις περιπτώσεις που ο . αιτών δεν είναι βέβαιος για τον ακριβή προσδιορισμό α) των ημερών ασφάλισης που πρέπει να αναγνωρισθούν και β) της χρονικής περιόδου στην οποία πρέπει οι αναγνωριζόμενες ημέρες να αναχθούν, θα πρέπει να συμβουλεύεται τις αρμόδιες Νομαρχίες.

Δ. Εισφορές

Η αναγνώριση, σύμφωνα με την διάταξη, γίνεται στην μικτή ασφάλιση.

Σύμφωνα δε με το Α.Π. Φ9/1271/30. 5.2001 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών), το οποίο, επίσης, αφορούσε αναγνώριση σε αλλοδαπούς στην μικτή ασφάλιση με το άρθρ. 66 του Ν. 2910/01, η αναγνώριση θα πρέπει να γίνεται στους κλάδους Σύνταξης και Ασθένειας σε είδος, δηλαδή με ποσοστό 26,45%.

Ως βάση υπολογισμού των εισφορών καθορίζεται το Τ.Η. της κλάσης, στην οποία εμπίπτει το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη (κατά το 2003 ανέρχεται σε 23,29 και εμπίπτει στην 8η κλάση, της οποίας το Τ.Η. ανέρχεται σε 23,69 ευρώ και, επομένως, η ημερήσιας εισφορά είναι 6,27 ευρώ (23,69 Χ 26,45% = 6,27).

Από το νόμο ορίζεται ότι η καταβολή γίνεται εφ’ άπαξ και χωρίς προσαυξήσεις.

Όπως προαναφέρθηκε, η εν λόγω αναγνώριση γίνεται προκειμένου να αποκτηθεί (ή να συμπληρωθεί) ο χρόνος ασφάλισης που είναι απαραίτητος για την ανανέωση της άδειας εργασίας των αλλοδαπών.

Επειδή μέλημα της Πολιτείας είναι η παροχή δυνατότητας νομιμοποίησης των ευρισκομένων στην χώρα μας αλλοδαπών, θα πρέπει στα πλαίσια αυτά και στα πλαίσια των δυνατοτήτων των Υπηρεσιών μας, να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τον σκοπό αυτό, με την όσο το δυνατόν ταχύτερη έκδοση των αναγνωριστικών αποφάσεων.