ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Χορήγηση εφάπαξ επιδόματος αεροθεραπείας στους επιδοτούμενους ασφαλισμένους και στους συνταξιούχους που πάσχουν από φυματίωση, καρκίνο των πνευμόνων, πνευμονοκονίαση καθώς και στους νεφροπαθείς για τη θερινή περίοδο 2003.

(Αριθ. Πρωτ. Π13/24, Αριθ. Εγκ. 65/11.8.2003)Σχετ.: α) Η Φ40021/οικ. 12248/839. 25.7.03 κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 1102/7.8.03, τ. Β΄).

β) Το αρ. Φ40021/οικ. 12248/839/25. 7.03 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

1. Σας κοινοποιούμε, για γνώση και εφαρμογή, την Φ40021/οικ. 12248/ 839/25.7.03 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που αναφέρεται στη χορήγηση επιδόματος αεροθεραπείας ποσού διακοσίων ευρώ (200.00 ευρώ) για τη θερινή περίοδο του έτους 2003.

2. Το Κ.Η.Υ.Κ.Υ., στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται να εκδόσει για τους δικαιούχους συνταξιούχους τις γνωστές αποδείξεις πληρωμής και την σχετική κατάσταση για την πληρωμή τους μέσω των Υποκαταστημάτων.

3. Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την ανακεφαλαιωτική εγκύκλιο 49/97.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Αριθ. Φ40021/οικ. 12248/839

Χορήγηση επιδόματος αεροθεραπείας, για το έτος 2003 στους δικαιούχους των ασφαλιστικών οργανισμών, αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του α.ν. 124/67 (Α΄ 151).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1066/80 (Α΄ 183).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 1276/82 (Α΄ 100).

4. Την αρ. 80088/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485/Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων “Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

5. Την αριθ. 1065956/863/Α006/15. 7.2003 (ΦΕΚ 985 Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών “Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών” (ΦΕΚ 985/Β΄).

6. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 81/2002 (57/Α) “Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών”.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης προκαλείται σε βάρος του προϋπολογισμού του ΙΚΑ, δαπάνη ύψους 960.000 ΕΥΡΩ περίπου και σε βάρος των προϋπολογισμών των λοιπών Ασφαλιστικών Οργανισμών δαπάνη ύψους 234.000 ΕΥΡΩ περίπου, για τα οποία ποσά υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στους προϋπολογισμούς εξόδων τρέχοντος οικ. έτους και σε βάρος του Κ.Α.Ε. 0635 των Ασφαλ. Οργανισμών.

Αποφασίζουμε

1. Εγκρίνουμε τη χορήγηση από το ΙΚΑ και τους λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για τη θερινή περίοδο 2003, εφάπαξ επιδόματος αεροθεραπείας 200 ΕΥΡΩ στους ασφαλισμένους και συνταξιούχους λόγω γήρατος και αναπηρίας που πάσχουν:

• από φυματίωση

• από καρκίνο των πνευμόνων ή πνευμονοκονίαση και

• από νεφρική ανεπάρκεια ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος είναι:

α) οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, να έχουν ποσοστό αναπηρίας από τις προαναφερόμενες, αιτίες άνω του 33%

β) οι εν ενεργεία ασφαλισμένοι ασφαλιστικών οργανισμών που χορηγούν επιδόματα ασθένειας, να επιδοτούνται λόγω ασθενείας για τις παραπάνω παθήσεις κατά το χρονικό διάστημα από 1.6.2003 μέχρι 31.8.2003, έστω και κατά το τμήμα του διαστήματος αυτού, και

γ) οι εν ενεργεία ασφαλισμένοι ασφαλιστικών οργανισμών που δεν καταβάλουν επιδόματα ασθενείας, να προσκομίζουν γνωμάτευση γιατρού νοσοκομείου ή κλινικής, σχετικής με την πάθηση ειδικότητας, με την οποία θα πιστοποιείται η πάθηση και η συνέχιση της θεραπείας για την αποκατάσταση της υγείας τους κατά το ως άνω χρονικό διάστημα.

Επιπλέον οι πάσχοντες από φυματίωση δικαιούνται του επιδόματος αεροθεραπείας και στις περιπτώσεις που παίρνουν βοήθημα τύπου συντάξεως λόγω φυματίωσης ή επίδομα διαιτολογίου.

2. Σε περίπτωση που από τις καταστατικές διατάξεις κάποιου ασφαλιστικού οργανισμού προβλέπεται η χορήγηση επιδόματος αεροθεραπείας ποσού μεγαλύτερου από αυτό που ορίζεται με την παρούσα απόφαση, μπορεί να καταβάλλεται και μέχρι το διπλάσιο από το πιο πάνω οριζόμενο ποσό, εφόσον η οικονομική κατάσταση του οικείου Οργανισμού το επιτρέπει.

3. Δεν δικαιούνται του επιδόματος αεροθεραπείας:

α. Όσοι παίρνουν το επίδομα αυτό από οποιαδήποτε πηγή.

β. Όσοι νοσηλεύονται, εφόσον οι δαπάνες της νοσηλείας τους καταβάλλονται από το ΙΚΑ ή άλλο ασφαλιστικό οργανισμό, αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή παρέχονται σ’ αυτούς έξοδα ενοικίων ή γενικά έξοδα θερινής διαμονής, εφόσον το χρονικό διάστημα για το οποίο καταβάλλονται οι παραπάνω παροχές αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο τμήμα του χρονικού διαστήματος, που ορίζεται από την παρ. 1β της απόφασης αυτής.

4. Τα πρόσωπα που συνταξιοδοτούνται συγχρόνως από το Δημόσιο και οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δικαιούνται του επιδόματος αεροθεραπείας μόνο από τον ασφαλιστικό οργανισμό.

5. Η καταβολή του επιδόματος αεροθεραπείας θα αρχίσει από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα διαρκέσει μέχρι 6 μήνες.

Όσοι καταστούν συνταξιούχοι, των οποίων όμως η έναρξη συνταξιοδότησης ανατρέχει στο χρονικό διάστημα πριν από την 31η Αυγούστου 2003, δικαιούνται επιδόματος αεροθεραπείας του οποίου η καταβολή θα γίνει μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από της κοινοποιήσεως της σχετικής απόφασης συνταξιοδότησής τους.

Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.