ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Τροποποίηση των διατάξεων για την αναγνώριση της στρατιωτικής υπηρεσίας ως προς τον τρόπο καταβολής των εισφορών. Επιβολή προσθέτων τελών στις καθυστερούμενες εισφορές, αντί της απώλειας του χρόνου που αντιστοιχεί σ’ αυτές.

(Αριθ. Πρωτ. Α31/1107, Αριθ. Εγκ. 61/10.5.2004)Σχετ. Εγκ. : 75/83, 12/01.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 3232/04 (ΦΕΚ 48/12.2.04 τ.Α’) με τίτλο “Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις” οι οποίες τροποποιούν τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 1358/83 και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους.
Με τις διατάξεις αυτές επιδιώκεται η μείωση του φόρτου εργασίας των Ασφαλιστικών Οργανισμών, η καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και η εξάλειψη των δυσμενών συνεπειών τις οποίες επέφερε, σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής, ο μη υπολογισμός του χρόνου που αναλογεί στις εκπρόθεσμες δόσεις και η μη δυνατότητα εκ νέου αναγνώρισης του αντίστοιχου χρόνου.
1.1. Όπως σας είναι γνωστό, με την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 1358/83 οριζόταν ότι το ποσόν της εξαγοράς του αναγνωριζόμενου χρόνου καταβάλλεται είτε εφ’ άπαξ, οπότε παρέχεται έκπτωση 15%, είτε σε μηνιαίες δόσεις οριζόμενες από τον Οργανισμό, οι οποίες δεν μπορεί να είναι περισσότερες από τον αριθμό των μηνών που αναγνωρίζονται.
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις ορίζεται ότι ο αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το μισό του αριθμού των μηνών, των οποίων ζητείται η αναγνώριση, το δε ποσό εξαγοράς καταβάλλεται είτε εφ’ άπαξ με έκπτωση 15% είτε σε διμηνιαίες δόσεις οριζόμενες από τον Οργανισμό μετά από αίτηση του ασφαλισμένου.
Επομένως, εάν ο ζητούμενος για αναγνώριση χρόνος είναι 24 μήνες, οι δόσεις είναι 12, εάν ο ζητoύμενoς χρόνος είναι 27 μήνες, οι δόσεις είναι 13.
1.2. Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 1358/83 οριζόταν ότι:
α)Η εφ’ άπαξ καταβολή γίνεται εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της αναγνωριστικής απόφασης (π.χ. κοινοποίηση 15/6/04, καταβολή εφ’ άπαξ μέχρι την 15/9/04).
β)Εντός του ανωτέρω τριμήνου πρέπει να καταβληθεί και η πρώτη δόση, σε περίπτωση εξόφλησης των εισφορών με δόσεις.
γ) Η κάθε επόμενη δόση πρέπει να καταβάλλεται μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία κάθε επόμενου μήνα (κατά το ανωτέρω παράδειγμα η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί μέχρι 15/ 9/04, η δεύτερη μέχρι 15/10/04 κ.ο.κ.).
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις διατηρούνται τα α’ και β’ και τροποποίηση επέρχεται μόνο στα υπό στοιχείο γ΄ οριζόμενα, δηλ. με αυτές (τις νέες) ορίζεται ότι κάθε επόμενη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μεθεπόμενου μήνα.
Παράδειγμα:
Αν η κοινοποίηση της αναγνωριστικής απόφασης γίνει στις 15/6/04, η 1η δόση πρέπει να καταβληθεί μέχρι 15/ 9/04, η 2η μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 11/04, η 3η μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 1/05 κ.ο.κ.
2. Με τις προϊσχύσασες διατάξεις οριζόταν, επίσης, ότι, εάν υπάρξει καθυστέρηση καταβολής δόσης ή μέρους αυτής περισσότερο από τρεις μήνες, δεν υπολογίζεται σε καμία περίπτωση ο χρόνος που αναλογεί στην δόση ή το μέρος της δόσης.
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις ορίζεται ότι, σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής κάποιας δόσης, το ποσό αυτής επιβαρύνεται με τα πρόσθετα τέλη που προβλέπονται για τις καθυστερούμενες εισφορές.
Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή και για την αναγνώριση στο ΕΤΕΑΜ (τ. ΙΚΑΤΕΑΜ).
4. Η παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 1358/1983 (ΦΕΚ 64 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:
“4. Το ποσό της εξαγοράς του χρόνου που αναγνωρίζεται καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο είτε εφάπαξ είτε σε διμηνιαίες δόσεις που ορίζονται από τον οργανισμό, μετά από αίτηση του ασφαλισμένου. Ο αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το μισό του αριθμού των μηνών, των οποίων ζητείται η αναγνώριση. Αν το ποσό της εξαγοράς καταβληθεί εφάπαξ, παρέχεται έκπτωση 15%. Η εφάπαξ καταβολή πραγματοποιείται μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης. Μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα καταβάλλεται και η πρώτη δόση σε περίπτωση εξόφλησης των εισφορών σε δόσεις. Κάθε επόμενη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μεθεπόμενου μήνα.
Αν κάποια δόση δεν εξοφληθεί εμπρόθεσμα, το ποσό της επιβαρύνεται με τα πρόσθετα τέλη που προβλέπονται για τις καθυστερούμενες εισφορές”.