ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
“Ασφάλιση παιδιών από τη μητέρα τους Νέα νομοθετική ρύθμιση”.

(Αριθ. Πρωτ. Α11/4/6, Αριθ. Εγκ. 47/15.4.2004)ΣΧΕΤ.:
α) Άρθρο 17 παρ.2 του Ν.997/79
β) Εγκ. ΙΚΑ 82/87
γ) Άρθρο 19 παρ.5 του Ν. 3232/04

Σας κοινοποιούμε τη διάταξη της παρ.5 του άρθρου 19 του Ν. 3232/04, με την οποία αντικαθίσταται το πρώτο εδ. της παρ. Ι του άρθρου 17 του Ν. 997/79 και η οποία έχει ως εξής:
“Ασφαλισμένες που υπάγονται από ίδιο δικαίωμα σε φορείς και κλάδους ασθενείας αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μπορούν να ασφαλίζουν τα τέκνα τους, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους άνδρες ασφαλισμένους.
Σε περίπτωση που τα τέκνα έχουν ασφαλισθεί στο φορέα του πατέρα, μπορούν να ασφαλισθούν από τη μητέρα ασφ/νη, εφόσον διαγραφούν από το φορέα ασθενείας του πατέρα”.
Με τη νέα αυτή ρύθμιση, επιχειρείται η άρση της άνισης μεταχείρισης των γυναικών σχετικά με τη δυνατότητα ασφάλισης των παιδιών τους όπως ίσχυε μέχρι σήμερα βάσει της διάταξης που αντικαταστάθηκε, σύμφωνα με την οποία, η ασφάλιση των παιδιών που ήταν προστατευόμενα μέλη του πατέρα τους, όταν ζητούσε η μητέρα την ασφάλισή τους, άρχιζε την πρώτη του επομένου μήνα από την υποβολή της σχετικής αίτησης (Σχετ. Εγκ: 82/ 87).
Συγκεκριμένα, οι άμεσα ασφ/νες μητέρες, μπορούν πλέον να ασφαλίζουν τα τέκνα τους με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους άνδρες ασφ/νους.
Συνεπώς, όσον αφορά τα ανασφάλιστα τέκνα, η ασφάλισή τους από την άμεσα ασφ/νη μητέρα αρχίζει από την πρώτη ημέρα της γέννησής τους όπως ισχύει και για τον πατέρα, αρκεί η μητέρα να έχει ασφ/κή ικανότητα τη συγκεκριμένη στιγμή, στις περιπτώσεις δε διαγραφής των τέκνων από τον φορέα ασφάλισης του πατέρα προκειμένου να υπαχθούν στην ασφάλιση της μητέρας, η ασφάλιση των τέκνων θα αρχίζει από την ημέρα υποβολής της σχετικής αίτησης, εφόσον και πάλι η μητέρα τη συγκεκριμένη στιγμή, πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις ασφ/κής ικανότητας.
Εφιστούμε την προσοχή σας στην ορθή τήρηση των παραπάνω αναφερομένων.