ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003

Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων μισθωτών με κυμαινόμενες αποδοχές και αποτίμηση των παροχών σε είδος, για το έτος 2003

(Αριθ. Πρωτ. Α42/13, Αριθ. Εγκ. 36/23.5.2003)Με τις αριθ. 419, 421 και 422/Σ48/17-12-02 αποφάσεις του Δ.Σ. ΙΚΑ, που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ αριθ. 1607/ τ.Β΄/30-12-02, καθορίστηκαν, η κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις τεκμαρτών ημερομισθίων των αμειβομένων με κυμαινόμενες αποδοχές μισθωτών, των αλιεργατών και η αποτίμηση των χορηγουμένων στους μισθωτούς ασφ/νους του ΙΚΑ, από τους εργοδότες τους, παροχών σε είδος, για το έτος 2003.

Από τις ανωτέρω αποφάσεις, αλλά και από τον κοινοποιούμενο πίνακα κατάταξης προέκυψε η κατωτέρω αλλαγή σε σχέση με το έτος 2002.

Διεγράφησαν από τη σελίδα 1 του συνημμένου πίνακα οι επιχειρήσεις ετοίμου φαγητού, διότι από 1-1-02 έχουν διαγραφεί οι διανομείς ετοίμου φαγητού από τον εν λόγω πίνακα.

Οι κατηγορίες των με κυμαινόμενες αποδοχές αμειβομένων μισθωτών, κατά το έτος 2003, παραμένουν στις ίδιες ασφαλιστικές κλάσεις τεκμαρτών ημερομισθίων, στις οποίες είχαν καταταγεί για το έτος 2002.

Διευκρινίζονται ακόμη τα ακόλουθα:

α) Οι εισφορές υπολογίζονται με βάση τα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφ/κών κλάσεων της κατάταξης, όπως αυτά διαμορφώνονται κάθε φορά.

β) Η κατάταξη ισχύει τόσο για τον υπολογισμό των μηνιαίων εισφορών ΙΚΑ, όσο και για τον αυτοτελή υπολογισμό των εισφορών για τα δώρα εορτών (Χριστουγέννων – Πάσχα) και το επίδομα αδείας.

γ) Η κατάταξη αυτή είναι ανεξάρτητη από τη διάρκεια της ημερήσιας απασχόλησης και, σ’αυτήν, περιλαμβάνονται οι χορηγούμενες παροχές σε είδος (τροφή, κατοικία, κ.λ.π.), τα επιδόματα προϋπηρεσίας, γάμου, οι υπερωρίες, κ.λ.π.

δ) Αν οι κατώτατοι μισθοί και τα κατώτατα ημερομίσθια που προβλέπονται από τις οικείες Συλλογικές Συμ-βάσεις Εργασίας (Γενική και Ειδικές), συμπεριλαμβανομένων και των γενικών επιδομάτων που χορηγούνται σε όλους ανεξαιρέτως τους μισθωτούς, που υπάγονται στην εκάστοτε ισχύουσα οικεία κλαδική Συλλογική Σύμβαση, είναι ανώτεροι των τεκμαρτών μισθών ή των τεκμαρτών ημερομισθίων των κλάσεων της κατάταξης, τότε χωρεί αυτόματη κατάταξη στις ασφαλιστικές κλάσεις που εμπίπτουν οι νόμιμοι αυτοί μισθοί και τα ημερομίσθια.

ε) Η ανωτέρω κατάταξη ισχύει ανεξαρτήτως φύλου.

στ) Μουσικοί α΄ λογίζονται οι απασχολούμενοι τη νύχτα ή και μικτά (νύχτα και ημέρα), ενώ μουσικοί β΄ λογίζονται οι απασχολούμενοι μόνο ημέρα.

ζ) Κέντρα διασκεδάσεως θεωρούνται τα προσφέροντα μουσική δια μουσικών οργάνων και, προκειμένου περί χορευτικών κέντρων, και δια μουσικών μηχανημάτων.

η) Για τους αμειβόμενους με κυμαινόμενες αποδοχές μισθωτούς, ολόκληρη η εισφορά υπέρ ΔΛΟΕΜ 2% (εργοδότη 1% και ασφ/νου 1%) βαρύνει τον εργοδότη, σύμφωνα με την 68623/10394/17-11-58 Απόφαση Υ-πουργού Εργασίας (εγκ. ΙΚΑ 464/58, Γ.Ε. 201777/ΦΕ211/11-2-77).

θ) Τα όρια μισθών και τα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφ/κών κλάσεων, αναπροσαρμόζονται, ως γνωστόν , κατά το ποσοστό αύξησης που χορηγείται κάθε φορά στις συντάξεις του IΚΑ και από την ίδια ημερομηνία (άρθρο 13 παρ.2 του Ν.1976/91).

ι) Οι μαθητές τεχνίτες Σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ δεν ασφαλίζονται με τεκμαρτά ημερομίσθια, αλλά με το % των πράγματι καταβαλλομένων αποδοχών (σχετ. εγκ. 19/96, παρ. 1.6).

Για τη διευκόλυνσή σας, καταχωρήθηκαν στον πίνακα τ’ αντιστοιχούντα σε κάθε ασφ/κή κλάση τεκμαρτά ημερομίσθια, όπως έχουν διαμορφωθεί από 1/1/2003 και θα ισχύσουν μέχρι 31-12-2003.

Ο τρόπος ασφάλισης των μισθωτών που αναφέρονται στον κοινοποιούμενο πίνακα κατάταξης δεν ισχύει:

• για τους αμειβόμενους αποκλειστικά και μόνο με σταθερές αποδοχές, οι οποίες όμως δεν πρέπει να είναι κατώτερες των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Γενική και Ειδικές) για κανονική απασχόληση.

• για τους αμειβόμενους με σταθερές αποδοχές και ποσοστά, φιλοδωρήματα κ.λ.π., όταν οι σταθερές αποδοχές υπερβαίνουν τις τεκμαρτές, της κλάσης κατάταξής τους. Σ’ αυτήν την περίπτωση, ασφαλίζονται επί σταθερών αποδοχών (άρθρο 18 παρ.6 του Κ.Α. ΙΚΑ).

Ως σταθερές αποδοχές, νοούνται οι συμφωνημένες, υπό την προϋπόθεση να είναι ανώτερες της Γενικής ή Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Τέλος, η αποτίμηση των χορηγουμένων, από τους εργοδότες στους μισθωτούς, που δεν αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές, παροχών σε είδος, που ισχύει για το έτος 2003 για τις περιοχές όλων των Υποκ/των και Παρ/των του I ΚΑ είναι η κατωτέρω:

1. Για ένα γεύμα 3,52 ΕΥΡΩ

2. Για πλήρη τροφή 7,04 ευρώ

3. Για κατοικία (μηνιαία) 58,86 ευρώ

4. Για πλήρη τροφή και κατοικία (μηνιαία) 234,86

(σχετ. απόφαση Δ.Σ. ΙΚΑ 419/Σ. 48/ 17-12-02)

Διευκρινίζουμε ότι, σε περίπτωση χορήγησης και άλλων παροχών πλην των ανωτέρω, θα λαμβάνεται υπόψη και το κόστος των παροχών αυτών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ

ΚΛΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ

ΜΕ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΚΑΙ ΑΛΙΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Α. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ (ΑΝΕΥ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ),

ΕΞΟΧΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΑΝΕΥ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ), ΚΛΑΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΑ

ΚΑΦΕΝΕΙΑ, ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ, ΚΑΤΑ- ΗΜΕΡ/ΘΙΑ

ΚΑΦΕΛΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΑ, ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ, ΞΗΣ ΑΠΟ

ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΑ, ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ (ΘΕΑΤΡΩΝ, ΚΙΝ/ΦΩΝ, 1/1 –

ΜΕΓΑΡΩΝ, ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ), ΚΑΦΕ -ΣΝΑΚ- 31.12.03

ΜΠΑΡ, ΛΕΣΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΑ, ΟΙΝΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ,

ΟΙΝΟΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΟΙΝΟΠΩΛΕΙΑ, ΟΥΖΕΡΙ,

ΚΡΕΠΕΡΙΕΣ,

ΠΙΤΣΑΡΙΕΣ, ΣΠΑΓΤΕΤΕΡΙΕΣ, ΤΑΒΕΡΝΕΣ

(ΟΧΙ ΚΟΣΜΙΚΕΣ), ΦΑΣΤ – ΦΟΥΝΤ , ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΑ

Μαίτρ 15 41,19

Αρχισερβιτόροι 15 41, 19

Σερβιτόροι 13 35,51

Μπάρμαν 13 35,51

Βοηθοί Σερβιτόρων, Μπάρμαν

(ανεξαρτήτως ηλικίας και χρόνου

προϋπηρεσίας) 11 29,91

Ντισκ τζόκεϋ 12 32,60

Β. ΕΞΟΧΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ),

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ (ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ),

ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ (ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ, ΚΟΣΜΙΚΕΣ

ΤΑΒΕΡΝΕΣ, ΚΑΜΠΑΡΕ, ΚΑΦΩΔΕΙΑ

ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΄Η ΜΟΥΣΙΚΑ, ΝΤΙΣΚΟΤΕΚ,

ΜΠΟΥΑΤ), ΠΑΜΠ, ΠΙΑΝΟ- ΜΠΑΡ, ΜΠΑΡ,

ΝΤΙΣΚΟ-ΜΠΑΡ, NAΪT- ΚΛΑΜΠ, ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΚΛ.Π.

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Μαίτρ 16 44,00

Αρχισερβιτόροι 16 44,00

Σερβιτόροι 14 38,53

Μπάρμαν 14 38,53

Βοηθοί Σερβιτόρων, Μπάρμαν

(ανεξαρτήτως ηλικίας και χρόνου

προϋπηρεσίας) 12 32,60

Ντισκ τζόκεϋ 13 35,51

Μουσικοί α΄ 13 35,51

Μουσικοί β΄ 12 32,60

Αρτίστες άσματος 20 54,42

Αρτίστες χορού 20 54,42

Διερμηνείς 11 29,91

Θυρωροί 11 29,91

Ιματιοφύλακες 11 29,91

Καθαρίστριες 10 27,96

Γ. ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ- ΜΙΚΤΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ

ΚΟΥΡΕΙΑ – ΜΙΚΤΑ ΚΟΥΡΕΙΑ

Κομμωτές – Κουρείς 10 27,96

Μανικιουρίστριες – Πεντικιουρίστριες 9 25,88

Βοηθοί (ανεξαρτήτως ηλικίας και χρόνου

προϋπηρεσίας) 9 25,88

Δ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟΙ – ΠΛΑΣΙΕ – ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

Παραγωγοί – Πλασιέ – Περιοδεύοντες

Πωλητές 14 38,53

Εισπράκτορες γενικά 13 35,51

Ε. ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΤΑΞΙ)

Με αλλαγή (Μονοβάρδια) 9 25,88

χωρίς αλλαγή (Διπλοβάρδια) 10 27,96

Οδηγοί φορτοταξί 9 25,88

ΣΤ. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑθΜΟΙ

Αχθοφόροι πάσης φύσεως 8 23,69

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Ζ. ΛΟΥΤΡΑ

Υπάλληλοι λουτρών γενικά 8 23,69

Η. ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΑ Άνδρες – Γυναίκες 8 23,69

Θ. ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΙΑ

Στιλβωτές – Βαφείς 8 23,69

Ι. ΝΑΟΙ

Νεωκόροι – Καθαρίστριες 8 23,69

ΙΑ. ΚΙΝ/ΦΟΙ- ΘΕΑΤΡΑ- ΒΑΡΙΕΤΕ

Ταξιθέτες 8 23,69

ΙΒ. Φωτοκινησιογράφοι εργαζόμενοι

για λογαριασμό φωτογραφείων 8 23,69

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄

ΑΛΙΕΡΓΑΤΩΝ

ΠΕΖΟΤΡΑΤΑΣ – ΑΝΕΜΟΤΡΑΤΑΣ

ΓΡΙ – ΓΡΙ Για όλες τις ασφαλιστικές περιοχές

ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑΣ του ΙΚΑ, πλην των περιοχών

ΛΟΙΠΩΝ ΣΚΑΦΩΝ του πίνακα Β΄

ΚΛΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕΚΜ. ΗΜΕΡ.

Καπετάνιος, Αρχηγός, Τεχνίτης,

Δύτης, Ψαροκαπετάνιος,

Μηχανικός, Αλιεργάτες 11 29,91

Λοιπές ειδικότητες 9 25,88

Μαθητευόμενοι ανεξαρτήτως

ηλικίας και χρόνου

προϋπηρεσίας 8 23,69

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄

ΑΛΙΕΡΓΑΤΩΝ

ΠΕΖΟΤΡΑΤΑΣ – ΑΝΕΜΟΤΡΑΤΑΣ Για τις ασφ/κές περιοχές:

ΓΡΙ – ΓΡΙ 1. Των νήσων Λήμνου, Μυτιλήνης,

ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑΣ Χίου, Ικαρίας, Σάμου,

ΛΟΙΠΩΝ ΣΚΑΦΩΝ Δωδεκανήσου και

2. Αλεξανδρούπολης

ΚΛΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕΚΜ. ΗΜΕΡ.

Καπετάνιος, Αρχηγός, Τεχνίτης,

Δύτης, Ψαροκαπετάνιος, Μηχανικός,

Αλιεργάτες. 9 25,88

Λοιπές ειδικότητες 8 23,69

Μαθητευόμενοι ανεξαρτήτως ηλικίας

και χρόνου προϋπηρεσίας 8 23,69