ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

(Αριθ. Πρωτ. Γ99/1/1992, Αριθ.Εγκ. 35/21.5.2003)Σχετ. Εγκ. 4/2002

Στην Α΄ Ενότητα της παραπάνω Εγκυκλίου δόθηκαν οδηγίες για τη διαχείριση του Μητρώου Ασφ/νων. Στην παράγραφο 3.5 της προαναφερόμενης ενότητας γίνεται αναφορά για την Ακύρωση και την Ανάκληση Ακύρωσης Αριθμού Μητρώου Ασφ/νων .

Με την παρούσα δίδονται αναλυτικές οδηγίες για την διαδικασία της ακύρωσης Α.Μ., την ανάκληση ακύρωσης Α.Μ., τα νέα έντυπα που θα υποστηρίζουν τη διαδικασία αυτή, καθώς και τις οδηγίες συμπλήρωσής τους.

1. ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦ/ΝΟΥ

Ακύρωση Αριθμού Μητρώου Ασφ/νου πραγματοποιείται αν διαπιστωθεί ότι στον ίδιο ασφ/νο είχε χορηγηθεί παραπάνω από ένας Αριθμός Μητρώου. Αυτό σημαίνει ότι ο ασφ/νος έχει υποβάλλει περισσότερες από μια Αίτηση Απογραφής, αλλά με διαφορετικά ατομικά στοιχεία ενώ στην πραγματικότητα οι προαναφερόμενες Αιτήσεις αφορούν το ίδιο πρόσωπο, με συνέπεια τη διπλοεγγραφή του στο Μητρώο Ασφ/νων.

1.1 Διαπίστωση Πιθανής Διπλοεγγραφής

Η διαπίστωση πιθανής διπλοεγγραφής μπορεί να γίνει:

α. από τον ίδιο τον ασφ/νο ο οποίος πρέπει να απευθυνθεί στο τμήμα Μητρώου του Υποκ/τος τόπου κατοικίας (αρμόδιο Υποκ/μα).

β. από το Τμήμα Απονομών Συντάξεων κατά τη διαδικασία εξέτασης συνταξιοδοτικού αιτήματος ασφ/νου.

γ. από τη Δ/νση Πληροφορικής κατά την επεξεργασία του εντύπου “Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Ασφ/νου”.

Στις περιπτώσεις (α) και (β) το Τμήμα Μητρώου ή Συντάξεων αντίστοιχα συμπληρώνει το νέο έντυπο “ΑΙTΗΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΙΘΑΝΗΣ ΔΙΠΛΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ” και το διαβιβάζει στο Γραφείο Μητρώου Ασφ/νων της Δ/νσης Πληροφορικής μαζί με τα απαραίτητα για την έρευνα της διπλοεγγραφής δικαιολογητικά, όπως αντίγραφα Ασφαλιστικών Βιβλιαρίων, Ταυτότητας, Διαβατήριο καθώς και οτιδήποτε σχετικό κρίνεται αναγκαίο. Α ν η Αίτηση διαβιβάζεται από το Τμήμα Συντάξεων ένα αντίγραφο της παραπάνω Αίτησης κοινοποιείται στο Τμήμα Μητρώου του Υποκ/τος τόπου κατοικίας, προκειμένου να ενημερωθεί.

Σε περίπτωση που η διαπίστωση γίνεται κατά την επεξεργασία των Μεταβολών θα τηρηθεί η διαδικασία της παρακάτω παραγράφου.

1.2 Έρευνα και Διαπίστωση Διπλοεγγραφής

Η Δ/νση Πληροφορικής μετά από έρευνα με βάση το παραπάνω αίτημα ή την διαπίστωση κατά την επεξεργασία των “Δηλώσεων Μεταβολής”, διαβιβάζει προς το αρμόδιο Υποκ/μα με βάση τη ταχ/κή διεύθυνση της κατοικίας του ασφ/νου που αναγράφεται στην “Αίτηση Διαπίστωσης”, το έντυπο “ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΔΙΠΛΟΑΠΟΓΡΑΦΗΣ”, με το οποίο εισηγείται τη διατήρηση ενός ΑΜΑ και την ακύρωση των υπολοίπων, ή τη διατήρηση όλων στην περίπτωση που αφορούν διαφορετικούς ασφ/-νους. Τ ο έντυπο συνοδεύεται από εκτύπωση στοιχείων Μητρώου Ασφ/νου για τον διατηρούμενο ΑΜΑ.

1.3 Έκδοση Απόφασης Ακύρωσης Α.Μ.Α

Μετά την παραλαβή του προαναφερόμενου εντύπου “ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΔΙΠΛΟΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΣΦ/ΝΟΥ” και εφόσον υπάρχει εισήγηση από την Δ/νση Πληροφορικής για ακύρωση Α.Μ.Α., το Τμήμα Μητρώου εκδίδει “ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦ/ΝΟΥ”.

Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο στο Υποκ/μα Απογραφής του άκυρου Α.Μ.Α, στη Δ/νση Πληροφορικής για την ενημέρωση του Μητρώου Ασφ/νων με την ακύρωση και στο Τμήμα, Απονομών Συντάξεων αν το Αίτημα για διαπίστωση της διπλοαπογραφής είχε διαβιβασθεί από αυτό. Πριν την έκδοση της Απόφασης εφόσον κρίνεται αναγκαίο θα αποσταλεί πρόσκληση στον ασφ/νο να προσκομίσει Ασφαλιστικά Βιβλιάρια καθώς και Βιβλιάρια Υγείας προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες διορθώσεις .

Σκόπιμο είναι κατά την προσέλευση του ασφ/νου να συμπληρωθεί “Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Ασφ/νου” για το διατηρούμενο Α.Μ.Α. για την επικαιροποίηση – συμπλήρωση του Μητρώου Ασφ/νων.

Επισημαίνεται ότι, κατά τη διαδικασία έκδοσης Απόφασης Ακύρωσης Α.Μ.Α. δεν συντάσσεται ΚΑΗΕ σύμφωνα με την μέχρι σήμερα ισχύουσα διαδικασία, για την μεταφορά της Ασφαλιστικής Ιστορίας α τον Άκυρο στον Διατηρούμενο Α.Μ.Α. Η μεταφορά της Ασφαλιστικής Ιστορίας αν μεν αφορά ασφαλιστικά (εφαρμογή ΑΠΔ) θα πραγματοποιηθεί με αυτόματη διαδικασία, αν αφορά προγενέστερη περίοδο θα πραγματοποιηθεί κατά τη φάση Μετάπτωσης (μεταφορά των ασφαλιστικών στοιχείων από τις παλαιές μηχ/κές εφαρμογές στη νέα).

2. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ Α.Μ.Α

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι λανθασμένα ακυρώθηκε Αριθμός Μητρώου κάποιου ασφ/νου τότε πρέπει να εκδοθεί Απόφαση Ανάκλησης της προγενέστερης απόφασης, με την οποία ακυρώθηκε ο συγκεκριμένος Αριθμό Μητρώου Ασφ/νου.

Η διαδικασία Ανάκλησης Ακύρωσης ΑΜΑ, μολονότι είναι μια εξαιρετικά σπάνια περίπτωση, περιγράφεται παρακάτω.

Αποκλειστικά αρμόδια υπηρεσία για να διαπιστώσει αν απαιτείται ανάκληση προηγούμενης απόφασης ακύρωσης ΑΜΑ είναι η Δ/νση Πληροφορικής. Αν από οποιαδήποτε αιτία διαπιστωθεί ότι από λάθος ακυρώθηκε ΑΜ ασφ/νου, το αρμόδιο Υποκ/μα απευθύνεται εγγράφως στη Δ/νση Πληροφορικής διαβιβάζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η Δ/νση Πληροφορικής, μετά από έρευνα ενημερώνει εγγράφως το Υποκ/μα για το αν απαιτείται ανάκληση της προηγούμενης απόφασης ακύρωσης ΑΜΑ, διαβιβάζοντας παράλληλα την απόφαση ακύρωσης ΑΜΑ. Το Υποκ/μα συμπληρώνει το έντυπο “ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΜ ΑΣΦ/ΝΟΥ” η οποία κοινοποιείται όπου κοινοποιήθηκε η ανακαλούμενη Απόφαση Ακύρωσης.