ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ – ΤΕΑΜ ΤΩΝ ΕΡΓΑZΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.

Συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ-ΤΕΑΜ των εργαζομένων στην εταιρεία “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.”, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 2941/ 2001.

(Αριθ. Πρωτ. Τ01/652/918, Αριθ. Εγκ. 29/4.4.2002)ΣΧΕΤ. Η Εγκύκλιος 99/2001 του Τμήματος Συντάξεων.

Με την σχετική Εγκύκλιο του Τμήματος Συντάξεων σας κοινοποιήθηκαν και σας δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 2941/2001, με τις οποίες προβλέπονται, για περιορισμένο χρονικό διάστημα (12/09/01-31/12/02), ειδικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων στην εταιρεία “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.”

Επίσης, από την παρ. 2 του ίδιου άρθρου και νόμου ορίζεται ότι, οι δικαιούχοι πλήρους σύνταξης γήρατος από το ΙΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 αυτού, δικαιούνται ανάλογα να λάβουν και επικουρική σύνταξη από τους φορείς επικουρικής τους ασφάλισης και επομένως, οι σχετικές διατάξεις έχουν εφαρμογή και στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ – ΤΕΑΜ, που εμπίπτουν σ’ αυτές τις κατηγορίες εργαζομένων.

Επειδή, οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2941/2001 αποτελούν εξαιρετικά ευνοϊκό δίκαιο για την πρόωρη συνταξιοδότηση των συγκεκριμένων κατηγοριών ασφαλισμένων, για την απονομή και από το ΙΚΑ – ΤΕΑΜ πλήρους σύνταξης γήρατος, κατ’ εφαρμογή των ειδικών προϋποθέσεων της παρ. 1, πρέπει οπωσδήποτε να πληρούνται στην ασφάλιση του Κλάδου οι ειδικές χρονικές προϋποθέσεις των 6.000 Η.Ε., όπως και στον κύριο φορέα.

Εξυπακούεται ότι, για την συμπλήρωση των 6.000 Η.Ε. στην ασφάλιση του ΙΚΑ – ΤΕΑΜ, εκτός από τους χρόνους ασφάλισης που αναφέρονται στην Εγκ. 99/01, λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος που έχει διανυθεί στην ασφάλιση των συγχωνευθέντων στο ΙΚΑ – ΤΕΑΜ Ταμείων, δεδομένου ότι, ο χρόνος αυτός από την συγχώνευση και μετά είναι χρόνος ΙΚΑ – ΤΕΑΜ.

´Οσον αφορά το ποσό της σύνταξης του ΙΚΑ – ΤΕΑΑΜ, αυτό θα υπολογιστεί με τις σχετικές για την απονομή πλήρους σύνταξης γήρατος Καταστατικές διατάξεις του Κλάδου, για δε τα λοιπά θέματα συνταξιοδότησης (έναρξη, λήξη κ.λ.π.), όπως είναι ευνόητο, θα εφαρμόζεται η σχετική νομοθεσία του Κλάδου, που ισχύει για όλους τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ – ΤΕΑΜ.

Τέλος, επειδή στο ΙΚΑ – ΤΕΑΜ ισχύει μέχρι σήμερα ειδικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, επισημαίνουμε ότι, σε περίπτωση που ασφαλισμένος των συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων δεν πληρεί στο ΙΚΑ – ΤΕΑΜ τις ειδικές χρονικές προϋποθέσεις του Ν. 2941/01, έχει όμως δικαιωθεί κύρια σύνταξη από το ΙΚΑ βάσει των σχετικών διατάξεων του νόμου αυτού και θεμελιώνει δικαίωμα σε σύνταξη από το ΙΚΑ – ΤΕΑΑΜ είτε με τις πλήρεις, είτε με τις μεταβατικές διατάξεις του Κλάδου, τότε το ποσό της σύνταξης θα υπολογιστεί βάσει των σχετικών για την απονομή μειωμένης σύνταξης γήρατος Καταστατικών διατάξεων του Κλάδου.