ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ), από 1.1.2003.

(Αριθ. Πρωτ. Σ64/19,Αριθ. Εγκ. 18/26.3.2003) Σχετ. 9/98, 29/00 Εγκύκλιοι.Σας κοινοποιούμε την με αρ. Φ. 11 321/6431/406/03 Υπουργική Απόφαση, που ρυθμίζει την χορήγηση και την αύξηση του Ε.Κ.Α.Σ. από 1.1.03 και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, καθορίζονται τα νέα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ. καθώς και τα εισοδηματικά κριτήρια, που θα ισχύουν για το έτος 2003.

Συγκεκριμένα:

Α. Το ποσό του ΕΚΑΣ, που θα καταβάλλεται στους δικαιούχους για το έτος 2003, κυμαίνεται από 27,80 ευρώ έως 111,18 ευρώ κατά μήνα και χορηγείται ανάλογα με τα συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις, καθώς και από μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα έτους 2001.

Β. Αναπροσαρμόζονται, τα ποσά εισοδηματικών κριτηρίων, με βάση τη μεταβολή του εισοδήματος, που προέρχεται από την αύξηση του πλήρους κατωτάτου ορίου κύριας σύνταξης, χωρίς προσαυξήσεις και διαμορφώνονται για το έτος 2003 ως εξής:

Β1. Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα που χορηγήθηκαν σε μισθωτό, στο ποσό των έξι χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (6.340,89 Ευρώ).

Β2. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα του συνταξιούχου, στο ποσό των επτά χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (7.397,72 Ευρώ).

Β3. Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, στο ποσό των έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων έντεκα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (11. 511,75 Ευρώ).

Γ. Για το έτος 2003, αποδεικτικό για τα εισοδηματικά κριτήρια θα αποτελέσει το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας οικονομικού έτους 2002, το οποίο αφορά εισοδήματα έτους 2001.

Δ. Η νέα κλιμάκωση στο ποσό του ΕΚΑΣ, με βάση τα συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες, επικουρικές κ.λ.π.) καθώς και από μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα, αναπροσαρμόζεται αντίστοιχα, για το έτος 2003 ως εξής:

Ποσά εισοδήματος ΠΟΣΑ Ε.Κ.Α.Σ.

από συντάξεις κ.λ.π.

Μέχρι 5.774,74 ευρώ 111,18 ευρώ

Από 5,774,75 μέχρι

6.001,22 ευρώ 83,39 ευρώ

Από 6.001,23 μέχρι

6.152,17 ευρώ 55,59 ευρώ

Από 6.152,18 μέχρι

6.340,89 ευρώ 27,80 ευρώ

Για τα εισοδήματα που υπερβαίνουν το ποσό των 6.340,89 ευρώ δεν χορηγείται επίδομα.

Ε. Διευκρινίζεται ότι, ποσά Ε.Κ.Α.Σ. που καταβλήθηκαν αχρεώστητα, από 1.1.03, σε όλους τους κατά την 31.12. 02 δικαιούχους δεν θα αναζητηθούν.

Αντίθετα, σε όσες περιπτώσεις διαπιστωθεί ότι χορηγήθηκε μικρότερο ποσό ΕΚΑΣ από 1.1.03, από αυτό που ορίζεται στην κοινοποιούμενη Υπουργική Απόφαση, θα καταβληθεί αναδρομικά, από 1.1.03, η διαφορά.

ΣΤ. Εξακολουθούν να ισχύουν, οι οδηγίες που δόθηκαν με την εγκύκλιο 29/00, σύμφωνα με την οποία, χορηγείται το ΕΚΑΣ στους δικαιούχους, ακόμη και στην περίπτωση που στο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας του συνταξιούχου υπάρχουν αναδρομικά ποσά άλλων ετών και οι οδηγίες που δόθηκαν με την εγκύκλιο 9/98, σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού των εισοδηματικών κριτηρίων δικαιολογητικών, διαδικασίας κ.λ.π.