ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΑΡΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 1/1 31/12/2004

(Αριθ. Πρωτ. Α42/3, Αριθ. Εγκ. 16/19.2.2004)1. Νέα όρια ημερησίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων.
Με βάση το ποσοστό αύξησης των συντάξεων του ΙΚΑ κατά 5%, που ισχύει από 1.1.2004 (Υ.Α. Φ11321/ 3061/133/3.2.2004, ΦΕΚ 241/τ. Β΄/ 9.2.04), σας κοινοποιούμε τα νέα όρια των ημερησίων μισθών και τα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων του ΙΚΑ.

ΑΠΟ 1/1 31/12/2004

ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΑΣΦ/ΚΗ Τ.Η.
ΜΙΣΘΟΣ ΚΛΑΣΗ
Από 0 9,94 1η 9,36
Από 9,95 11,83 2η 11,25
Από 11,84 14,07 3η 13,53
Από 14,08 16,53 4η 15,55
Από 16,54 18,90 5η 17,96
Από 18,91 21,36 6η 20,40
Από 21,37 23,63 7η 22,65
Από 23,64 25,70 8η 24,87
Από 25,71 28,10 9η 27,17
Από 28,11 30,15 10η 29,36
Από 30,16 33,13 11η 31,41
Από 33,14 35,92 12η 34,23
Από 35,93 39,07 13η 37,29
Από 39,08 42,12 14η 40,46
Από 42,13 44,98 15η 43,25
Από 44,99 47,86 16η 46,20
Από 47,87 50,55 17η 48,93
Από 50,56 53,33 18η 51,70
Από 53,34 56,22 19η 54,51
Από 56,23 58,80 20η 57,14
Από 58,81 61,30 21η 59,77
Από 61,31 64,05 22η 62,29
Από 64,06 67,07 23η 65,22
Από 67,08 70,15 24η 68,32
Από 70,16 73,20 25η 71,37
Από 73,21 76,25 26η 74,40
Από 76,26 79,17 27η 77,46
Από 79,18 82,33 28η 80,34
0 6,80 1η ΕΙΔΙΚΗ 6,80

2. Επιπτώσεις ως προς τον υπολογισμό των εισφορών
Από την αναπροσαρμογή αυτή, οι επιπτώσεις ως προς τον υπολογισμό των εισφορών είναι περιορισμένες, αφού οι εισφορές, εκτός από ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, υπολογίζονται ποσοστιαία επί των πραγματικών αποδοχών των εργαζομένων. Οι επιπτώσεις αυτές είναι γνωστές από προηγούμενες αναμορφώσεις των τιμών των ασφαλιστικών κλάσεων. Ενδεικτικά, επισημαίνουμε τις ακόλουθες:
α) Το ανώτατο όριο αποδοχών μέχρι του οποίου υπολογίζονται εισφορές, διαμορφώνεται από 112004 μέχρι 31122004, για 1 ημέρα ασφάλισης σε 82,33 ΕΥΡΩ, για 2 ημέρες ασφάλισης σε 164,66 ΕΥΡΩ (2Χ82,33) και για 25 ημέρες ασφάλισης (μηνιαίος μισθός) σε 2058,25 ΕΥΡΩ (25Χ82,33). Το ανώτατο όριο αποδοχών δεν ισχύει για τους νεοασφαλισμένους από 1193 (εγκ. 73/93).
β) Ειδικά για τους οικοδόμους που λόγω του συστήματος της 5νθήμερης εβδομάδας εργασίας η κάθε πραγματική ημέρα εργασίας τους λογίζεται ότι αντιστοιχεί σε 1,20 ημέρες ασφάλισης, το ανώτατο όριο των υποκειμένων σε. εισφορές αποδοχών, για κάθε ημέρα πραγματικής εργασίας, προσδιορίζεται (βάσει του άρθρου 18 παρ.2 του ΚΑ ΙΚΑ) προσαυξημένο κατά 20%.Το ανώτατο αυτό όριο διαμορφώνεται, για την περίοδο από 1.1.04 μέχρι 31122004, σε 98,80 ΕΥΡΩ (82,33Χ 120%) για κάθε ημέρα πραγματικής εργασίας. Όπως προαναφέρθηκε, το ανώτατο όριο αποδοχών δεν ισχύει για τους νεοασφαλισμένους από 1193 (εγκ. 73/93).
γ) Οι εισφορές για τις γνωστές κατηγορίες μισθωτών (σερβιτόροι, κομμωτές, κλπ), οι οποίοι αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές και κατατάσσονται κάθε χρόνο, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΑ, σε ασφαλιστικές κλάσεις, πρέπει να υπολογίζονται με βάση τα νέα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων, στις οποίες οι μισθωτοί αυτοί έχουν καταταγεί για το τρέχον έτος (εγκ.15/2004).
δ) Οι εισφορές για τα μέλη των Σωματείων, Συνεταιρισμών, Συνεργατικών, Ασφαλιστικών Συνεταιρισμών, Πωλητών Λαϊκού Λαχείου, Πωλητών Λαϊκών Αγορών και Εφημεριδοπωλών, θα υπολογίζονται στα νέα ως άνω, από 112004, τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων, στις οποίες έχουν καταταγεί με απόφαση των ΤΔΕ των οικείων Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του Ιδρύματος για το έτος 2004 (εγκ.7/99).
ε) Οι εισφορές για την ασφάλιση στον Κλάδο Παροχών Ασθενείας και Μητρότητας σε είδος του ΙΚΑ (ποσοστό 6,45%) των ασφαλισμένων στο ΤΑΝΠΥ και ΤΣΑ, θα υπολογίζονται, για τη χρονική περίοδο από 1/131/12/ 2004, στο νέο Τ.Η. της 11ης ασφαλιστικής κλάσης, που ανέρχεται σε 31,41 ΕΥΡΩ (εγκ. 106/85, 117/85).
Επίσης, στα ίδια ως άνω Τ.Η. και για τις ανωτέρω χρονικές περιόδους αντίστοιχα, θα υπολογίζονται και οι εισφορές Κλάδου Παροχών Ασθενείας σε χρήμα των ασφ/νων του ΤΣΑ:
i. ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Δ.Χ. Ν.1073/80 και
ii. επαγγελματιών εκπαιδευτών οδηγών αυτοκινήτων (εγκ. 162/85 και 148/ 88).
στ) Οι εισφορές για την ασφάλιση στον Κλάδο Παροχών Ασθενείας και Μητρότητας σε είδος του ΙΚΑ (ποσοστό 6,45%) των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών, θα υπολογίζονται για τη χρονική περίοδο από 1/131/12/ 2004 στο νέο τεκμαρτό της 4ης ασφαλιστικής κλάσης (εγκ. 4/1999), που ανέρχεται σε 15,55 ΕΥΡΩ.
ζ) Οι ομογενείς (από Αίγυπτο και Τουρκία) θα συνεχίσουν και από 112004 να καταβάλλουν τις μηνιαίες εισφορές που έχουν ορισθεί με τη σχετική αίτηση αναγνωρίσεως της προϋπηρεσίας τους, οι οποίες, όπως είναι γνωστό, έχουν υπολογισθεί με βάση το Τ.Η. της 6ης ασφαλιστικής κλάσης και το ποσοστό ασφαλίστρου κλάδου συντάξεως 20% (και 23,6% όταν πρόκειται για εργασίες που υπάγονται στον Κ.Β.Α.Ε), όπως ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
η) Για τους ασφαλιζόμενους προαιρετικά (άρθρο 41 ΑΝ 1846/51), από 112004, οι εισφορές θα υπολογίζονται με τα νέα Τ.Η. των κλάσεων στα οποία έχουν καταταχθεί.
θ) Για τα πρόσωπα που ασφαλίζoνται στο ΙΚΑ μόνον κατά του κινδύνου ατυχήματος, οι ασφαλιστικές εισφορές (1%) από 112004 θα υπολογίζονται επί του νέου τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης (εγκ. 69/94).
ι) Ο υπολογισμός των εισφορών των μερικώς απασχολουμένων και αμειβομένων με ημερήσιο μισθό ίσο ή μικρότερο από την 1η ειδική ασφαλιστική κλάση, από 1/131/12/2004, θα γίνεται στο ποσό της 1ης ειδικής ασφαλιστικής κλάσης, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην εγκ. 95/92.
3. Πράξη Επιβολής Προστίμου Ακαταχωρίστων Εργαζομένων (ΠΕΠΑΕ) έτους 2004
Ως γνωστόν το ύψος του προστίμου, που επιβάλλεται σε βάρος των εργοδοτών, σχετικά με την καταχώριση των νεοπροσλαμβανομένων μισθωτών στο Ειδικό Βιβλίο, έχει καθοριστεί με την Υ.Α. Φ21/500/Ι26398 σε 12,5 Τ.Η. της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης, όπως αυτή ισχύει κατά την ημερομηνία επιβολής του. Το εν λόγω πρόστιμο στρογγυλοποιείται στην αμέσως προηγούμενη ή επόμενη δεκάδα ΕΥΡΩ (σχετ. Υ.Α. Φ21/2376/12122001).
Κατόπιν των ανωτέρω το ύψος του προστίμου για το έτος 2004 διαμορφώνεται μετά τη στρογγυλοποίηση σε 1000,00 ΕΥΡΩ. (80,34Χ12,5 = 1004, 25)
4. Καταχώριση αναδρομικών
α) Οι διαφορές των εισφορών που προκύπτουν από την αύξηση των ορίων της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης, καταχωρούνται σε χωριστή στήλη του εντύπου της Α.Π.Δ., με τύπο αποδοχών “17” , χωρίς να συμπληρώνονται τα πεδία 27, 28, 29, 37, 38 και 39.
β) Οι διαφορές των αποδοχών και των εισφορών, που προκύπτουν από την αύξηση των τεκμαρτών ημερομισθίων καταχωρούνται σε χωριστή στήλη του εντύπου της Α.Π.Δ., με τύπο αποδοχών “09”, χωρίς να συμπληρώνονται τα πεδία 27,28,29,37 και 38.
Οι εν λόγω διαφορές θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες, αν καταχωρηθούν το αργότερο, στην Α.Π.Δ. που περιλαμβάνει τη μισθολογική περίοδο του Απριλίου 2004.
Και στις δύο άνω περιπτώσεις πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώνονται τα πεδία 33, 34 και 35.
5. Προθεσμία καταβολής εισφορών από διαφορές ανωτάτου ορίου και Τ.Η.
Μετά τη διαμόρφωση των νέων ασφαλιστικών κλάσεων και των τεκμαρτών ημερομισθίων που ισχύουν από 112004 και προκειμένου να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στους υπόχρεους εργοδότες για την τακτοποίηση των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων, σας γνωρίζουμε ότι οι διαφορές εισφορών μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2004 που θα προκύψουν αφ’ ενός από το νέο ανώτατο όριο αποδοχών και αφ’ ετέρου από τα νέα, τεκμαρτά ημερομίσθια, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες, εάν καταβληθούν μέχρι 2852004. Εφόσον καταβληθούν μετά την ημερομηνία αυτή, θα επιβαρυνθούν με πρόσθετα τέλη κατά τα γνωστά (εγκ. 14/04).
6. Aρμόδια όργανα ρύθμισης οφειλών κατά τις διατάξεις του άρθρου 50 Ν.2676/99
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του Ν.3232/04 (ΦΕΚ 48/ τ.Α΄/12204), οι αρμοδιότητες των διαφόρων οργάνων για τη ρύθμιση των οφειλών κ.λ.π. δεν θα καθορίζονται πλέον με βάση τον τεκμαρτό μισθό της ανωτάτης ασφαλιστικής κλάσεως, αλλά με τον Κανονισμό Ασφάλισης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ.
7. Αρμοδιότητες Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας και Ανωτάτου Τεχνικού Συμβουλίου για τον καθορισμό της εργατικής δαπάνης.
Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος και το Ανώτατο Τεχνικό Συμβούλιο του Ιδρύματος επιλαμβάνονται του καθορισμού της εργατικής δαπάνης για τα οικοδομικοτεχνικά έργα προϋπολογισμού (ή τελικής δαπάνης) άνω του 100πλάσιου και 800πλάσιου του ανωτάτου μηνιαίου ορίου αποδοχών αντίστοιχα (Εγκ. 50/81). Τα ποσά αυτά (προϋπολογισμού ή τελικής δαπάνης) ανέρχονται, από 112004 μέχρι 31122004, σε 205.825,00 ΕΥΡΩ (2058,25 Χ 100) για την πρώτη περίπτωση και 1.646.600,00 ΕΥΡΩ (2058,25 Χ 800) για τη δεύτερη περίπτωση.