ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ
(Αριθ. Πρωτ. Τ01/590, Αριθ. Εγκ. 124/16.12.2004)Με την παρούσα σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 15 του ν.3232/2004 με τίτλο “Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις” που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 48/ 12204 τ.Α΄ και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Με τις ανωτέρω διατάξεις, σκηνοθέτες θεάτρου, κινηματογράφου, τηλεόρασης κ.λ.π. που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση μέχρι 31/12/1992 και ασφαλίζονται στο ΙΚΑΕΤΑΜ με την ιδιότητά τους αυτή, έχουν την δυνατότητα να αναγνωρίσουν με καταβολή εισφορών του κλάδου σύνταξης του ΙΚΑΕΤΑΜ χρόνο αποδεδειγμένης απασχόλησης τους στο επάγγελμα και μέχρι 3000 ημέρες κατ’ ανώτατο όριο, για τον οποίο δεν ασφαλίσθηκαν είτε στο τ.ΤΣΗΣ και Τ.Θ. είτε στο ΙΚΑΕΤΑΜ.

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Από τις κοινοποιούμενες διατάξεις καλύπτονται εν γένει οι σκηνοθέτες θεάτρου, κινηματογράφου, τηλεόρασης κ.λ.π., δηλαδή τα πρόσωπα τα οποία ασχολούνται με την διδασκαλία και την συνολική επιμέλεια προς εκμάθηση, ετοιμασία και εκτέλεση θεατρικών παραστάσεων, κινηματογραφικών ή τηλεοπτικών ταινιών κ.λ.π., εφ’ όσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: ‘

α) Έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύρια ασφάλισης μέχρι 31/12/1992, δηλ. είναι “παλαιοί” ασφαλισμένοι.

β) Ασφαλίζονται στο ΙΚΑΕΤΑΜ με αυτή την ιδιότητα, δηλαδή του σκηνοθέτη.

γ) Για τον ζητούμενο προς αναγνώριση χρόνο δεν ασφαλίσθηκαν στο τ. ΤΣΗΣ και Τ.Θ. ούτε στο ΙΚΑΕΤΑΜ.

δ) Δεν είναι συνταξιούχοι, διότι κατά ρητή επιταγή των διατάξεων του άρθρου 48 παρ. 4 του ν.1539/1985, στις οποίες παραπέμπουν οι κοινοποιούμενες διατάξεις, το ανωτέρω δικαίωμα δεν παρέχεται στους κάθε φύσεως συνταξιούχους.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Ο δυνάμενος να αναγνωρισθεί χρόνος είναι 3000 ημέρες κατ’ ανώτατο όριο και μπορεί να αφορά απασχόληση που πραγματοποιήθηκε το αργότερο μέχρι 11/2/2004, δηλαδή χρόνο προγενέστερο της έναρξης ισχύος της διάταξης.

Το εν λόγω δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλαδή μέχρι 11/ 2/2006.

Όσον αφορά την τοπική αρμοδιότητα, όταν ο ζητούμενος χρόνος διανύθηκε μέχρι 1/10/1981, δηλαδή την ημερομηνία συγχώνευσης του τ. ΤΣΗΣ και Τ.Θ. στο !ΚΑ, θα είναι αρμόδιο το Περιφερειακό Υποκατάστημα Αθηνών (Υποδιεύθυνση Συγχωνευομένων Ταμείων Τμήμα Συγχωνευομένων Ταμείων Κύριας Ασφάλισης), επειδή εκεί τηρούνται τα σχετικά ασφαλιστικά στοιχεία.

Όταν ο ζητούμενος χρόνος διανύθηκε μετά την 1/10/1981, αρμόδιο για την έκδοση αναγνωριστικών αποφάσεων είναι το Υποκατάστημα τόπου κατοικίας του αιτούντος (Τμήμα Εσόδων).

Εάν ο ζητούμενος χρόνος ανάγεται και στις δύο ως άνω περιόδους, θα εκδοθούν δύο αποφάσεις.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα δικαιολογητικά τα οποία οφείλει ο αιτών να προσκομίσει είναι τα ακόλουθα:

α) Ασφαλιστικό βιβλιάριο ή άλλο στοιχείο, από το οποίο θα προκύπτει ότι είναι “παλαιός” ασφαλισμένος.

β) Υπεύθυνη δήλωση ότι για τον ζητούμενο χρόνο δεν έχει ασφαλισθεί στο τ.ΤΣΗΣ και Τ.Θ. ούτε στο ΙΚΑΕΤΑΜ, το περιεχόμενο της οποίας θα επαληθεύεται από τα ασφαλιστικά στοιχεία.

γ) Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρονται ο συνολικός χρόνος απασχόλησης στο σκηνοθετικό επάγγελμα που ζητείται για αναγνώριση και οι σκηνοθετικές του εργασίες στο διάστημα αυτό.

δ) Βεβαίωση της Εταιρίας Ελλήνων Σκηνοθετών που θα επιβεβαιώνει την πραγματοποιηθείσα απασχόληση.

ε) Βεβαίωση του Υπουργείου Πολιτισμού (Δ/νση Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων), με την οποία θα επιβεβαιώνεται, ομοίως, η πραγματοποιηθείσα απασχόληση.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΗ

ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Με την τελευταία παράγραφο της κοινοποιούμενης διάταξης ορίζεται ότι ως προς τον υπολογισμό του ποσού της εξαγοράς, τον τρόπο καταβολής του και την αξιοποίηση του ανωτέρω χρόνου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρο 48 του ν. 1539/85, με εξαίρεση την περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης, όπου επιβάλλονται τα ποσοστά των προσθέτων τελών που κάθε φορά ισχύουν για τις καθυστερούμενες εισφορές.

Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, το ποσό της εξαγοράς υπολογίζεται με βάση το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη και το ασφάλιστρο κλάδου σύνταξης εργοδότη και ασφαλισμένου, που ισχύουν κατά την υποβολή της αίτησης και καταβάλλονται είτε εφ’ άπαξ εντός τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης, οπότε παρέχεται έκπτωση 10% είτε σε 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την κοινοποίηση της απόφασης, οι δε άλλες στο τέλος κάθε επόμενου μήνα, εφαρμοζομένων κατ’ αναλογία των διατάξεων για τα πρόσθετα τέλη.

Όπως είναι γνωστό, με την παρ. 6 του άρθρο 9 του ν.3232/2004 το ποσοστό του πρόσθετου τέλους ορίζεται σε 3% για τον πρώτο μήνα καθυστέρησης και 1% για κάθε επόμενο μήνα και μέχρι 120% συνολικά.

Επίσης, με το ίδιο άρθρο (48 του ν.1539/85) είχε ορισθεί ότι το ποσό της εξαγοράς που παραμένει ανεξόφλητο, ανακαθορίζεται τον Ιανουάριο κάθε επόμενου έτους, προσαρμοζόμενο στις τυχόν νέες τιμές ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

Για τον λόγο αυτόν, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσδιορίζει με την αίτησή του τον τρόπο με τον οποίο επιθυμεί να γίνει η καταβολή, δηλαδή εφ’ άπαξ ή με δόσεις.

Αν ο αιτών ζητήσει να καταβάλει εφ’ άπαξ, η απόφαση θα περιέχει το σύνολο του αναγνωριζόμενου χρόνου καθώς και το σύνολο του ποσού της εξαγοράς μειωμένο κατά 10%. .

Αν ο αιτών ζητήσει την με δόσεις καταβολή, στην αναγνωριστική απόφαση θα περιέχεται ο συνολικά αναγνωριζόμενος χρόνος, καθώς επίσης και ο χρόνος ασφάλισης που αναλογεί σε κάθε μηνιαία δόση. Οι ημέρες ασφάλισης που αναλογούν σε κάθε δόση θα προκύπτουν από την διαίρεση του συνολικά αναγνωριζόμενου χρόνου και του συνολικού αριθμού των δόσεων (δηλαδή των 48).

Δεν θα αναφέρεται το συνολικό ποσό εξαγοράς ούτε το συγκεκριμένο ποσό κάθε δόσης, αφού, όπως προαναφέρθηκε, θα γίνεται αναπροσαρμογή τον Ιανουάριο κάθε έτους με την τυχόν νέα τιμή ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

Επομένως, οι εισφορές των δόσεων που ανήκουν στο έτος υποβολής της αίτησης θα υπολογισθούν με βάση το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη και το ασφάλιστρο κλάδου σύνταξης εργοδότη και ασφαλισμένου, όπως ισχύουν κατά την υποβολή της αίτησης.

Το επόμενο έτος και αφού γίνει γνωστό το νέο ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη, θα γίνεται νέος υπολογισμός για τις εισφορές που θα αναλογούν σε κάθε δόση του έτους αυτού και ούτω καθ’ εξής για τα επόμενα έτη.

Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω, παρατίθεται παράδειγμα καταβολής των εισφορών με δόσεις.

Στις 20/12/2004 υποβάλλεται αίτηση αναγνώρισης 1680 ημερών εργασίας και ο ασφαλισμένος δηλώνει ότι θα καταβάλλει τις εισφορές με δόσεις.

Για να ευρεθούν οι αναγνωριζόμενες ημέρες που αντιστοιχούν σε κάθε μηνιαία δόση, διαιρούμε τις 1680 ημέρες με τον αριθμό 48 (1680 : 48 = 35 ).

Στη συνέχεια, πολλαπλασιάζοντας το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη με το ασφάλιστρο κλάδου σύνταξης και με τις ημέρες που αναλογούν σε κάθε μηνιαία δόση, ευρίσκουμε τις μηνιαίες εισφορές.

Στο ίδιο παράδειγμα έστω ότι η απόφαση εκδίδεται στις 22/1/2005 και κοινοποιείται στον ασφαλισμένο στις 15/ 2/2005. Η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις Δημόσιες Υπηρεσίες ημέρα του 3/2005 και οι επόμενες δόσεις μέχρι την αυτή ημέρα κάθε επόμενου μήνα.

Έτσι, στο τέλος του 1/2006 θα έχουν καταβληθεί 10 δόσεις και θα έχουν αναγνωρισθεί 350 ημέρες (10 Χ 35 = 350).

Αν υποτεθεί ότι τον 1/2006 το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη προσδιορισθεί σε 27,50 ευρώ, θα γίνει νέος υπολογισμός. Συγκεκριμένα, το ποσόν κάθε δόσης, εφ’ όσον βέβαια καταβάλλεται εμπρόθεσμα, θα είναι 192,50 ευρώ (27,50 Χ 20% Χ 35 = 192,50).

Νέος υπολογισμός θα γίνεται, επίσης, τον Ιανουάριο κάθε έτους, μέχρι να καταβληθούν όλες οι δόσεις.

Εννοείται ότι, εάν ο ασφαλισμένος ζητήσει Π.χ. τον 10/2005 να καταβάλει και κάποιες μελλοντικές δόσεις, ο υπολογισμός και των μελλοντικών δόσεων θα γίνει με το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη του 1/2005.

Όσον αφορά τον υπολογισμό των προσθέτων τελών, θα γίνεται σύμφωνα με το παράδειγμα που ακολουθεί.

Καταβλητέα Κατεβλήθη Πρόσθετα τέλη Εισφορές

μέχρι την υπολογιζόμενες

τελευταία με Η.Α.Ε.

εργάσιμη

για τις Δημόσιες

Υπηρεσίες ημέρα

του κάτωθι μήνα

1η δόση : 3/2005 25/3/2005 25,51 (1/2005)

2ηδόση 4/2005 23/4/2005 25,51

3η δόση 5/2005 27/5/2005 25,51

4ηδόση 6/2005 29/6/2005 25,51

5ηδόση 7/2005 10/4/2006 από 1/8/2005 25,51

6ηδόση 8/2005 10/4/2006 από 1/9/2005 25,51

7ηδόση 9/2005 10/4/2006 από 1/10/2005 25,51

8η δόση 10/2005 10/4/2006 από 1/11/2005 25.51

9ηδόση 11/2005 10/4/2006 από 1/12/2005 25,51

10η δόση 12/2005 10/4/2006 από 1/1/2006 25,51

11 η δόση 1/2006 10/4/2006 από 1/2/2006 27,50

(υποθετικό ΗΑΕ

12η δόση 2/2006 10/4/2006 από 1/3/2006 27,50 1/2006)

13 η δόση 3/2006 10/4/2006 από 1/4/2006 27,50

14η δόση 4/2006 10/4/2006 από 1/5/2006 27,50

Στο τέλος της απόφασης, αν η καταβολή γίνει με δόσεις, θα πρέπει να παρέχονται οι πληροφορίες ότι α) η αναγνώριση τελεί υπό την προϋπόθεση καταβολής των εισφορών β) η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις Δημόσιες Υπηρεσίες ημέρα του επόμενου της κοινοποίησης μήνα και οι υπόλοιπες δόσεις μέχρι την αυτή ημέρα κάθε επόμενου μήνα, σε περίπτωση δε εκπρόθεσμης καταβολής, θα επιβληθούν πρόσθετα τέλη ανερχόμενα σε 3% για τον πρώτο μήνα καθυστέρησης και 1 % για κάθε επόμενο μήνα και μέχρι 120% συνολικά γ) το ποσό της εξαγοράς που παραμένει ανεξόφλητο θα ανακαθορίζεται τον Ιανουάριο κάθε επόμενου έτους με βάση το ισχύον ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη.

Για την έναρξη των αποτελεσμάτων της αναγνώρισης, ρητά ορίζεται στο άρθρο 48 παρ.4 του ν.1539/85 ότι ο αναγνωριζόμενος χρόνος λαμβάνεται υπ’ όψη. για την θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης ή την προσαύξηση του ποσού αυτής μόνο μετά την εξόφληση του ποσού της εξαγοράς. Επειδή δε στην ίδια παράγραφο αναφέρεται ότι το δικαίωμα αυτό δεν παρέχεται στους κάθε φύσεως συνταξιούχους, ως προσαύξηση του ποσού της σύνταξης νοείται μόνον η προσαύξηση του ποσού της προσδοκώμενης και όχι της απονεμηθείσας σύνταξης.

Ν. 3232/2004

……………………………………………….

΄Αρθρο 15

…………………………………………….

Παρ. 15. Σκηνοθέτες θεάτρου, κινηματογράφου, τηλεόρασης κλπ. που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης μέχρι 31/12/1992 και ασφαλίζονται στο ΙΚΑΕΤΑΜ με την ιδιότητά τους αυτή μπορούν με αίτησή τους που θα υποβάλουν μέσα σε δύο χρόνια από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού να αναγνωρίσoυν με εξαγορά στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑΕΤΑΜ χρόνο αποδεδειγμένης απασχόλησής τους στο επάγγελμα και μέχρι 3.000 ημέρες κατ’ ανώτατο όριο, για τον οποίο ασφαλίστηκαν είτε στο τέως ΤΣΗΣ ΤΘ είτε στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ.

Ως προς τον υπολογισμό του ποσού της εξαγοράς, τον τρόπο καταβολής του και την αξιοποίηση του ανωτέρω χρόνου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του Ν. 1539/1985 (ΦΕΚ 64 Α’), με εξαίρεση την περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής. δόσης όπου επιβάλλονται τα πoσoστά προσθέτων τελών που κάθε φορά ισχύουν για τις καθυστερούμενες εισφορές.