ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΤΑΤ ΚΑΙ ΜΓΤ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ

Aναγνώριση σε ασφαλισμένους του πρώην Ταμείου Ασφάλισης Τυπογράφων και Μισθωτών Γραφικών Τεχνών (ΤΑΤ και ΜΓΤ) χρόνου εργασίας τους προ της συγχωνεύσεως του Ταμείου στο ΙΚΑ.

(Αριθ. Πρωτ. Τ01/526, Αριθ. Εγκ. 104/17.9.2004)Mε την παρούσα κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 του ν. 3232/04 (ΦΕΚ 48/12.2.04 τ.Α’) και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Όπως σας είναι γνωστό, με τις διατάξεις του ν. 2079/92 (άρθρα 15) καταργήθηκε το Ταμείο Ασφάλισης Τυπογράφων και Μισθωτών Γραφικών Τεχνών (ΤΑΤ και ΜΓΤ) και από την έναρξη ισχύος του νόμου (27/8/92) συγχωνεύθηκε στο ΙΚΑ ο κλάδος. σύνταξης αυτού.

Μέχρι τότε οι ασφαλισμένοι του Ταμείου υπάγονταν σ’ αυτό για τον κλάδο σύνταξης, για δε τον κλάδο ασθένειας σε είδος και σε χρήμα υπάγονταν στην ασφάλιση του !ΚΑ.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 2079/92, οι ασφαλισμένοι του συγχωνευόμενου κλάδου σύνταξης του καταργηθέντος Ταμείου υπάγονται από την έναρξη ισχύος του νόμου στην ασφάλιση του ΙΚΑ και διέπονται από τις διατάξεις του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, εφ’ όσον εξακολουθούν να ασκούν επάγγελμα που υπαγόταν στο Ταμείο πριν την συγχώνευσή του, οι δε ημέρες εργασίας που πραγματοποιήθηκαν στην ασφάλιση του συγχωνευόμενου κλάδου σύνταξης του Ταμείου, θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκαν στην ασφάλιση του !ΚΑ.

Υπήρξαν, όμως, αρκετές περιπτώσεις, στις οποίες οι ασφαλισμένοι είχαν μεν ασφαλισθεί (από τους εργοδότες τους) στο ΙΚΑ για τον κλάδο ασθένειας, όχι, όμως, και στο Ταμείο για τον κλάδο σύνταξης, με αποτέλεσμα κάποιοι από την κατηγορία αυτή να μην μπορούν να συμπληρώσουν τις ημέρες ασφάλισης που απαιτούνται για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Η κοινοποιούμενη διάταξη σκοπό έχει να τακτοποιήσει ασφαλιστικά τους ανωτέρω ασφαλισμένους για την χρονική περίοδο για την οποία, από παράλειψη του εργοδότη τους, έμειναν ανασφάλιστοι για τον κλάδο σύνταξης.

Β. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η διάταξη καταλαμβάνει ασφαλισμένους του κλάδου σύνταξης των πρώην Τ ΑΤ και ΜΓΤ που δεν λαμβάνουν σύνταξη και δεν θεμελιώνουν αυτοτελές δικαίωμα σύνταξης σε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο.

Οι εν λόγω ασφαλισμένοι μπορούν να ζητήσουν από το ΙΚΑ την αναγνώριση του χρόνου απασχόλησής τους μέχρι 26/8/92 για εργασίες που υπάγονταν στην ασφάλιση του κλάδου σύνταξης του Ταμείου, εφ’ όσον για τον χρόνο αυτό δεν έχει χωρήσει ασφάλιση στον κλάδο σύνταξης οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού.

Σχετική αίτηση για την αναγνώριση του χρόνου αυτού μπορούν να υποβάλουν και οι δικαιοδόχοι θανόντος ασφαλισμένου χωρίς να τίθενται επιπλέον προϋποθέσεις.

Γ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ.

Χρόνος που μπορεί να αναγνωρισθεί με τις νέες διατάξεις είναι χρόνος απασχόλησης μέχρι 26/8/92 (δηλ. μέχρι την συγχώνευση του πρώην ΤΑΤ και ΜΓΤ στο ΙΚΑ) σε εργασίες υπαγόμενες στην ασφάλιση του Ταμείου, υπό την προϋπόθεση ότι για την αυτή χρονική περίοδο δεν έχει χωρήσει ασφάλιση σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης.

Η αναγνώριση γίνεται με αίτηση του ασφαλισμένου και καταβολή εισφορών από τον ίδιο, οι οποίες υπολογίζονται με το ποσοστό ασφάλισης κλάδου σύνταξης εργοδότη και ασφαλισμένου και το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 8ης ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Το δικαίωμα για αναγνώριση είναι απρόθεσμο.

Οι προκύπτουσες από τον ανωτέρω υπολογισμό εισφορές μπορούν να καταβληθούν είτε εφ’ άπαξ, οπότε παρέχεται έκπτωση 10%, είτε σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από τους αναγνωριζόμενους μήνες.

Τόσο η εφ’ άπαξ καταβολή όσο και η καταβολή της πρώτης δόσης γίνονται εντός τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της αναγνωριστικής απόφασης. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής κάποιας δόσης, το ποσό αυτής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη.

Εάν ο ασφαλισμένος αποβιώσει πριν από την εξόφληση του οφειλόμενου ποσού, το εναπομένον ποσόν καταβάλλεται από τα δικαιοδόχα πρόσωπα, στα οποία, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του κάθε φορέα, μεταβιβάζεται η σύνταξη.

Δ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

1. Η διάταξη είναι εξαιρετική, καθώς η δυνατότητα αναγνώρισης παρέχεται μόνο για την θεμελίωση των ελάχιστων προϋποθέσεων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης και όχι για την προσαύξηση ποσού σύνταξης.

2. Από την διάταξη, επίσης, προσδιορίζονται ρητά οι συνταξιοδοτικές διατάξεις που εξαιρούνται από το σύνολο των διατάξεων, με τις οποίες οι ασφαλισμένοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν συμπληρώνοντας τις ελάχιστες απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης με τον ως άνω αναγνωριζόμενο χρόνο.

΄Ετσι, ο αναγνωριζόμενος χρόνος δεν συνυπολογίζεται για την συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις:

α) των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων

β) της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3029/02 (37ετία)

γ) της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 825/78 (35ετία)

Αντίθετα και επειδή από την γραμματική διατύπωση της διάταξης δεν προκύπτει κάτι διαφορετικό ο αναγνωριζόμενος χρόνος συνυπολογίζεται για θεμελίωση είτε πλήρους είτε μειωμένης σύνταξης.

Επίσης, συνυπολογίζεται στον χρόνο της διαδοχικής ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο.

Ε. ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΥ

ΧΡΟΝΟΥ

Σύμφωνα με την διάταξη, τα οικονομικά αποτελέσματα, δηλαδή η καταβολή της σύνταξης στον ασφαλισμένο ή στους δικαιοδόχους του, επέρχονται μετά την εξόφληση του ποσού που προσδιορίζεται στην αναγνωριστική απόφαση.

Δεδομένου, όμως, ότι η οφειλόμενη στον φόρτο εργασίας των Υπηρεσιών μας καθυστέρηση στην διεκπεραίωση των αναγνωριστικών αποφάσεων δεν μπορεί να αποβεί σε βάρος των ασφαλισμένων, έγινε δεκτό ότι, στις περιπτώσεις εφάπαξ εξόφλησης των εισφορών, η καταβολή της σύνταξης θα αρχίζει από την ημερομηνία αίτησης του ενδιαφερόμενου για συνταξιοδότηση.

Αντίθετα, στην περίπτωση εξόφλησης των εισφορών με δόσεις, η καταβολή της σύνταξης θα αρχίζει από την εξόφληση των εισφορών.

ΣΤ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η υποβαλλόμενη αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Βιβλιάρια ενσήμων του ΙΚΑ της χρονικής περιόδου, για την οποία ζητείται η αναγνώριση, διότι, σύμφωνα με την διάταξη, το χρονικό διάστημα απασχόλησης αποδεικνύεται αποκλειστικά από την ασφάλιση στον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ και για όσες ημέρες έχει λάβει αυτή χώρα.

2. Υπεύθυνη δήλωση: α) για το ότι για τον ζητούμενο προς αναγνώριση χρόνο δεν έχει λάβει χώρα ασφάλιση σε κανένα φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο.

β. για το ότι ο αιτών την αναγνώριση δεν είναι συνταξιούχος άλλου φορέα κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου.

γ. για την ειδικότητα που είχε κατά τον ζητούμενο για αναγνώριση χρόνο.

δ. για τον χρόνο ασφάλισης σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή όχι.

3. Στην περίπτωση που ασφαλισμένος έχει χρόνο ασφάλισης και σε άλλο φορέα, απαιτείται βεβαίωση από τον φορέα αυτόν για το ότι δεν θεμελιώνει αυτοτελές δικαίωμα σύνταξης

4. Απόφαση μετατροπής αναγνώρισης στο ΙΚΑ του χρόνου ασφάλισης στο ΤΑΤΜΓΤ ή απορριπτική απόφαση από το Περιφερειακό Υποκατάστημα Αθηνών (Υποδιεύθυνση Μητρώου Τμήμα Συγχωνευομένων Ταμείων).

Απόφαση μετατροπής αναγνώρισης εκδίδεται όταν, εκτός του αιτουμένου για αναγνώριση χρόνου, υπάρχει και χρόνος για τον οποίο εχώρησε ασφάλιση στο ΤΑΤ.

Απορριπτική απόφαση εκδίδεται όταν, πέραν του αιτουμένου χρόνου, δεν εχώρησε καθόλου ασφάλιση στο ΤΑΤ.

Ζ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Η υποβολή του αιτήματος για αναγνώριση μπορεί να γίνεται είτε κατά την υποβολή του αιτήματος συνταξιοδότησης, είτε σε προγενέστερο χρονικό σημείο.

Στην περίπτωση που το αίτημα για αναγνώριση συνυποβάλλεται με το συνταξιοδοτικό αίτημα, επισημαίνεται ότι, στα πλαίσια της υποχρέωσης της Υπηρεσίας για εξέταση κάθε νόμιμης δυνατότητας προκειμένου να χορηγήσει σύνταξη, οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών Απονομών Συντάξεων, στις περιπτώσεις που ελλείπει ο απαραίτητος για συνταξιοδότηση χρόνος ασφάλισης, θα πρέπει, εξετάζοντας την συμφερότερη για τον ασφαλισμένο λύση (αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής θητείας ή προαιρετική ασφάλιση) να εξετάζουν και την δυνατότητα αναγνώρισης με τις εν λόγω διατάξεις (όταν έχει χωρήσει ασφάλιση μόνο για τον κλάδο ασθένειας).

Σε καταφατική δε περίπτωση, να ενημερώνεται ο ασφαλισμένος, ώστε να διατυπώσει την επιλογή του για αναγνώριση σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, με γραπτή συναίνεση πάνω στο σώμα της αίτησης.

Ο χρόνος υποβολής της επιλογής θα θεωρείται ότι είναι αυτός της υποβολής της αίτησης κατ’ αναλογία των αναφερομένων στο Γ.Ε. Γ99/119/3.3.03.

Στην περίπτωση που το αίτημα για αναγνώριση υποβάλλεται σε χρονικό σημείο προγενέστερο του αιτήματος συνταξιοδότησης, οι Υπηρεσίες μας θα πρέπει να ενημερώνουν (γραπτώς και με λήψη υπογραφής) τους αιτούντες την αναγνώριση ότι οι αναγνωριζόμενες ημέρες υπολογίζονται μόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος (με τους προαναφερθέντες περιορισμούς) και ότι στην τελική ανακεφαλαίωση των ημερών εργασίας, που λαμβάνει χώρα μετά την αίτηση συνταξιοδότησης, εάν διαπιστωθεί ότι ο αιτών έχει χρόνο πλεονάζοντα του απαραίτητου για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος, θα ακολουθήσει, αναλόγως, τροποποίηση ή ανάκληση της εκδοθείσας αναγνωριστικής απόφασης.

Η. ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Όταν το αίτημα για αναγνώριση υποβάλλεται σε χρόνο προγενέστερο του αιτήματος για συνταξιοδότηση, αρμόδιο για την αναγνώριση, καθώς και για την ανωτέρω γραπτή ενημέρωση του ασφαλισμένου, είναι το Τμήμα Εσόδων του Υποκ/τος τόπου κατοικίας.

Όταν το αίτημα για αναγνώριση συνυποβάλλεται με το συνταξιοδοτικό αίτημα, το Τμήμα Απονομών Συντάξεων εξετάζει εάν ελλείπει χρόνος ασφάλισης για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού αιτήματος και, σε καταφατική περίπτωση, αποστέλλει Υπηρεσιακό Σημείωμα στο Τμήμα Εσόδων του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου με προσδιορισμό των ημερών ασφάλισης που δικαιούται να αναγνωρίσει ο ασφαλισμένος.