(Π.Κ.Υ.Ε. 86/14-7-2006)
ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣΣυλλογική σύμβαση εργασίας βοηθών τεχνιτών και τεχνιτών επιχειρήσεων αργυροχρυσοχοίας πολύτιμων μετάλλων και ωρολογοποιίας. (Π.Κ. 86/14-7-2006)
Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των απασχολουμένων άμεσα στην διαδικασία παραγωγής, επεξεργασίας και επισκευής προϊόντων αργυροχρυσοχοίας και λοιπών πολυτίμων μετάλλων, καθώς και στην διαδικασία κατασκευής και επισκευής ωρολογίων ή τμήματα άλλων επιχειρήσεων όλης της χώρας.
Στην Αθήνα σήμερα την 30 Ιουνίου 2006, οι υπογράφοντες αφενός:
1. Μανώλης Koντoπάvoς, Πρόεδρος και
2. Σταύρος Μαρκάτος Αν/της Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου ( Π.Ο.Ε.Μ) και αφετέρου:
3. Βασίλης Ιωάννου, Πρόεδρος και
4. Λάμπρος Τραχάνης, Γεν.Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών, Αργυροχρυσοχόων – Κοσμηματοπωλών – Ωρολογοποιών “ΠΟΒΑΚΩ” και
5. Δημήτρης Ασημακόπουλος Πρόεδρος και
6. Νίκος Σκορίνης Γεν.Γραμματέας της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε), όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε, με σκοπό να ρυθμίσουν τους όρους αμοιβής και εργασίας των απασχολουμένων στην παραγωγή, επεξεργασία και επισκευή προϊόντων αργυροχρυσοχοίας και λoιπών πολυτίμων μετάλλων (πλατίνες κλ.π) καθώς και στη διαδικασία κατασκευής και επισκευής ωρολογίων
ΑΡΘΡΟ 1
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργαζόμενοι τεχνίτες βοηθοί τεχνιτών και εργάτες στη διαδικασία παραγωγής, επεξεργασίας και επισκευής προϊόντων αργυροχρυσοχoίας., πολυτίμων μετάλλων καθώς και κατασκευής και επισκευής ωρολογίων όλης της χώρας. Οι διατάξεις της παρούσας συλλογικής σύμβασης εργασίας ρυθμίζουν τους όρους αμοιβής και εργασίας των παραπάνω εργαζομένων κατά αποκλειστικότητα, δεδομένου ότι οι κλάδοι της αργυροχρυσοχοίας και της ωρολογοποιίας έχουν ιδιαίτερα και μοναδικά χαρακτηριστικά που τους καθιστούν απολύτως αυτοτελείς.
ΑΡΘΡΟ 2
Τα κατώτατα όρια των βασικών μισθών και ημερομισθίων των υπαγομένων στην παρούσα σύμβαση εργαζομένων, όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων, όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31.12.2005 αυξάνονται ως εξής:
Α- την 1.7.2006 αυξάνονται κατά ποσοστό 6%, χωρίς αναδρομική ισχύ.
Β- Για το 2007 οι μισθοί και τα ημερομίσθια της παρούσας σ.σ.ε αυξάνονται κατά ποσοστό 2,9% από την 1.1.07 και κατά ποσοστό 2,9% από την 1.9.07 .
Τα ημερομίσθια για το έτος 2006 και 2007 διαμορφώνονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
ΑΡΘΡΟ 3
Όλοι οι θεσμικοί όροι των ΕΓΣΣΕ που ισχύουν, συμπεριλαμβανομένης και της ΕΓΣΣΕ ετών 2006και 2007εφαρμόζονται και στους υπαγόμενους στην παρούσα ΣΣΕ.
Από την παρούσα Σ.Σ.Ε καλύπτονται και οι απόφοιτοι πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών ΟΑΕΔ, ΙΕΚ, ΚΕΚ, Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών, ΤΕΕ, ΤΕΛ.
ΑΡΘΡΟ 4
Οι διατάξεις της από 8.10.1991 Σ.Σ.Ε καθώς και των λοιπών ομοίων Σ.Σ.Ε και Δ.Α που δεν καταργούνται ή δεν τροποποιούνται ρητά με την παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν.
ΑΡΘΡΟ 5
Τυχόν ανώτερες από την παρούσα καθοριζόμενες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις ΕΓΣΣΕ, πάσης φύσεως συλλογικές ρυθμίσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, επιχειρησιακές πρακτικές ή ατομικές συμβάσεις εργασίας και δεν θίγονται με την παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν.
ΑΡΘΡΟ 6
Η ισχύς της παρούσας αν άλλως δεν ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις αρχίζει από την 1.07.2006.