(Π.Κ.Υ.Ε. 45 / 26-6-2008)
ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΙΑΣ – ΣΣΕ βοηθών τεχνιτών και τεχνιτών επιχειρήσεων αργυροχρυσοχοΐας – πολύτιμων μετάλλων και ωρολογοποιίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των απασχολούμενων άμεσα στη διαδικασία παραγωγής, επεξεργασίας και επισκευής προϊόντων αργυροχρυσοχοΐας και λοιπών πολύτιμων μετάλλων, καθώς και στη διαδικασία κατασκευής και επισκευής ωρολογίων ή τμήματα άλλων επιχειρήσεων, όλης της χώρας – Π.Κ.: 45/26.6.2008
Στην Αθήνα σήμερα στις 17.5.2008, οι υπογράφοντες αφενός: 1) Στεφανόπουλος Ιωάννης, πρόεδρος και 2) Σταματάκης Κων/νος, αναπληρωτής γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (ΠΟΕΜ) και αφετέρου: 3) Ιωάννου Βασίλης, πρόεδρος και 4) Τραχάνης Λάμπρος, γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών, Αργυροχρυσοχόων – Κοσμηματοπωλών – Ωρολογοποιών (ΠΟΒΑΚΩ) και 5) Ασημακόπουλος Δημήτρης, πρόεδρος και 6) Σκορίνης Νίκος, γενικός γραμματέας της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε., με σκοπό να ρυθμίσουν τους όρους αμοιβής και εργασίας των απασχολούμενων στην παραγωγή, επεξεργασία και επισκευή προϊόντων αργυροχρυσοχοΐας και λοιπών πολύτιμων μετάλλων (πλατίνες κ.λπ.), καθώς και στη διαδικασία κατασκευής και επισκευής ωρολογίων.
Αρθρο 1
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργαζόμενοι τεχνίτες, βοηθοί τεχνιτών και εργάτες στη διαδικασία παραγωγής, επεξεργασίας και επισκευής προϊόντων αργυροχρυσοχοΐας, πολύτιμων μετάλλων, καθώς και κατασκευής και επισκευής ωρολογίων όλης της χώρας. Οι διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. ρυθμίζουν τους όρους αμοιβής και εργασίας των παραπάνω εργαζομένων κατ� αποκλειστικότητα, δεδομένου ότι οι κλάδοι της αργυροχρυσοχοΐας και της ωρολογοποιίας έχουν ιδιαίτερα και μοναδικά χαρακτηριστικά που τους καθιστούν απολύτως αυτοτελείς.
Αρθρο 2
Τα κατώτατα όρια των βασικών μισθών και ημερομισθίων των υπαγόμενων στην παρούσα σύμβαση εργαζομένων, όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2007, αυξάνονται ως εξής:
Α. Την 1.7.2008 αυξάνονται κατά ποσοστό 7%, χωρίς αναδρομική ισχύ.
Β. Για το 2009 οι μισθοί και τα ημερομίσθια της παρούσας Σ.Σ.Ε. αυξάνονται κατά ποσοστό 3% από την 1.1.2009 και κατά ποσοστό 3,5% από την 1.9.2009.
Τα ημερομίσθια για τα έτη 2008 και 2009 διαμορφώνονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Αρθρο 3
Όλοι οι θεσμικοί όροι των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. που ισχύουν, συμπεριλαμβανομένης και της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 2008 και 2009, εφαρμόζονται και στους υπαγόμενους στην παρούσα Σ.Σ.Ε.
Από την παρούσα Σ.Σ.Ε. καλύπτονται και οι απόφοιτοι πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών ΟΑΕΔ, ΙΕΚ, ΚΕΚ, Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών, ΤΕΕ, ΤΕΛ.
Αρθρο 4
Οι διατάξεις της από 8.10.1991 Σ.Σ.Ε., καθώς και των λοιπών όμοιων Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. που δεν καταργούνται ή δεν τροποποιούνται ρητά με την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν.
Αρθρο 5
Τυχόν ανώτερες από την παρούσα καθοριζόμενες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., πάσης φύσεως συλλογικές ρυθμίσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, επιχειρησιακές πρακτικές ή ατομικές συμβάσεις εργασίας και δεν θίγονται με την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν.
Αρθρο 6
Η ισχύς της παρούσας, αν άλλως δεν ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις, αρχίζει από την 1η Ιουλίου 2008.