Στις Κύριες Εργασίες > Εταιρίες (μέσα στην εταιρία με Εισαγωγή ή Μεταβολή ανάλογα), το ταμπελάκι Αργίες είναι κοινό για όλες τις εταιρίες ή μόνο για την συγκεκριμένη;
Οι Αργίες αυτές ενημερώνονται ανά εταιρία. Μία εταιρία μπορεί να έχει διαφορετικές αργίες από κάποια άλλη.