Διευκρινίσεις που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα και μη προγράμματα Νέων Θέσεων Εργασίας με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορώνΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΑΕΔ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Εθν. Αντίστασης 8,
16610, ΑΛΙΜΟΣ
Πληρ. Μ.Κοντοβάς, Ε.Γαρδίκα
Τηλ : 210. 9989146,9989114

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα και μη προγράμματα Νέων Θέσεων Εργασίας με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών»

Με τις με αριθμ. 781, 782 και 783/13-3-2012 Αποφάσεις του Δ.Σ. του Οργανισμού διατυπώθηκαν προτάσεις προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για έκδοση ΚΥΑ σχετικά με τη βάση υπολογισμού του ποσού επιχορήγησης των προγραμμάτων απασχόλησης και διατήρησης προσωπικού και συγκεκριμένα όσον αφορά στη διάταξη που ορίζει ότι:

«Ως βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισμό των ποσών επιχορήγησης των προγραμμάτων λαμβάνονται οι πραγματικές ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων / επιχορηγουμένων που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους των 751,39 ευρώ και 1007,10 €.»

Σας ενημερώνουμε ότι με τη με αριθμ. 1002/14/3.4.2012 απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού στα πλαίσια των κάτωθι προγραμμάτων:

α) «Ειδικό τετραετές προγράμματος προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 40.000 ανέργων» (6251/31-03-2010 ΚΥΑ – ΦΕΚ 364/Β/31-3-2010),

β) «Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για 900 ανέργους και 350 εργαζόμενους του Νομού Καστοριάς» (15888/6-9-2010 – ΦΕΚ 1399/Β/6-9-2010),

γ) «Πρόγραμμα διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας» (14354/522/15.9.2011 ΚΥΑ – ΦΕΚ 2163/Β/27-9-2011),

δ) «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» και καθορισμός του τύπου, της μορφής και του περιεχομένου της «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» (15323/624/06-09-2010 ΚΥΑ – ΦΕΚ 13398/Β/6-9-2010),

ε) «Ειδικό διετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 25.000 ανέργων» (6248/244/31.3.2010 ΚΥΑ – ΦΕΚ 364/Β/31-3-2010),

στ) «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 5.000 ανέργων ηλικίας 16−24 ετών νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα με επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών, με τη δυνατότητα συνέχισης της επιχορήγησης για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες, εφόσον η σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας μετατραπεί σε σύμβαση εργασίας» (13251/531/15-10-2010) ΚΥΑ – ΦΕΚ 1655/Β/18-10-2010) και

ζ) «Ειδικό Τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (A.με.Α), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Προγράμματος Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (A.με.Α) , (20537/752/18-10-2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1663/Β/19-10-2010),

διευκρινίστηκαν τα εξής:

α) Οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στα ανωτέρω προγράμματα μέχρι τις 13.2.2012 θα συνεχίσουν να επιχορηγούνται με βάση τον κατώτατο βασικό μισθό ή το κατώτατο βασικό ημερομίσθιο που ίσχυε κατά την ημερομηνία υπαγωγής τους, όπως είχε διαμορφωθεί μέχρι τις 13.2.2012, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Καν. 1998/2006 (de minimis), που ορίζεται ότι: «Σε συμφωνία με τις αρχές που διέπουν τις ενισχύσεις οι οποίες εμπίπτουν στο άρθρο 87 παράγραφος 1 της συνθήκης, μία ενίσχυση ήσσονος σημασίας πρέπει να θεωρείται ότι χορηγείται κατά το χρόνο παραχώρησης στην οικεία επιχείρηση του έννομου δικαιώματος λήψης της ενίσχυσης σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό νομικό καθεστώς» και

β) οι επιχειρήσεις που θα υποβάλλουν αίτηση για την υπαγωγή τους στα ανωτέρω προγράμματα από τις 14.2.2012 και η απόφαση υπαγωγής εκδοθεί πριν την ημερομηνία δημοσίευσης των σχετικών αποφάσεων στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ως βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισμό των ποσών θα υπολογίζονται οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του νέου κατώτατου βασικού μισθού δηλαδή 586,08 € ή του νέου κατώτατου βασικού ημερομισθίου δηλαδή 26,18 €.

Τα ανωτέρω θα ισχύσουν και για όλες τις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που υπέβαλαν αίτηση μέχρι τις 13.2.2012 και η απόφαση υπαγωγής εκδοθεί από τις 14.2.2012 έως τη δημοσίευση των ανωτέρω αποφάσεων στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Απασχόλησης
Μ. ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ