Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.Αρ.Πρωτ.1099796/B14/0015
Αθηνα 10 Νοεμβρίου 2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΑΜΑ Β

Τηλεγράφημα

Θέμα: Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.

Για τη διευκόλυνση της εκπλήρωσης της υποχρέωσης ηλεκτρονικής υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. που αφορούν τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2005, παρατείνουμε το χρόνο υποβολής των καταστάσεων αυτών, που είχε οριστεί με την Α.Υ.Ο.Ο. 1085960/677/0015/2ΠΟΛ. 1116/29.09.06, μέχρι την 15 Δεκεμβρίου 2006, ανεξαρτήτως καταληκτικού ψηφίου Α.Φ.Μ. των υπόχρεων.

O YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΕΖΑΣ