Καθορισμός ποσοστού απολύσεων κατά το Β εξάμηνο 2006.Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 78/Α).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 “Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας (ΦΕΚ 163/Α/16.6.1998).

3. Τις διατάξεις του εδαφίου β’ της παρ. 2 του ν. 1387/1983 (ΦΕΚ 110/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286/Α).

4. Τη γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας που διατυπώθηκε κατά τη συνεδρίαση της 26.6.2006. (Πρακτικό συνεδρίασης 68/26.6.2006).

5. Τις κρατούσες σήμερα συνθήκες στην Ελληνική αγορά εργασίας.

6. Την υπ’ αριθμ. 80030/19.4.2006 (ΦΕΚ 501 Β/19.4.2006) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας “Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας”.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στις δια? τάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 (περί δημοσίου λογιστικού), αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε για το Β’ εξάμηνο έτους 2006 σε δύο τοις εκατό (2%) και μέχρι τριάντα (30) άτομα κατ’ ανώτατο όριο το μήνα, το ποσοστό των απολύσεων προσωπικού που προβλέπεται στο εδάφιο β της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1387/1983, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2874/2000 και ισχύει σήμερα. Απολύσεις πέραν του ορίου αυτού θεωρούνται ομαδικές.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ