Ενταξη του κλάδου κύριας σύνταξης του Ταμείου Συντάξεως και Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΧΦΑΛΙΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Αθήνα 6 -7- 2007
Αριθ.Πρ.Φ10023/17105/1054

ΘΕΜΑ: Ενταξη του κλάδου κύριας σύνταξης του Ταμείου Συντάξεως και Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3029/2002 (160 Α).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 52 και 90 του π.δ. 63/2005 (98Α).
3. Τις διατάξεις των π.δ. 121/2004 (84 Α) και 77/2007( 92 Α).
4. Την ειδική οικονομική μελέτη που μας διαβιβάσθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών με το 24904/604/6-6-2007 έγγραφο του.
5. Την απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου Σύνταξης και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων που λήφθηκε κατά τη 45η/13-12-2006 συνεδρίασή του.
6. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη, από την εφαρμογή της απόφασης αυτής, επιβάρυνση σε βάρος του προϋπολογισμού του κλάδου σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα καλυφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.3029/2002.

Αποφασίζουμε

1.Ο κλάδος κύριας σύνταξης του Ταμείου Συντάξεως και Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων εντάσσεται στον κλάδο σύνταξης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής.

2. Τα ποσοστά των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου, για τους μέχρι την ημερομηνία ένταξης ασφαλισμένους του κλάδου κύριας σύνταξης του ΤΣΕΑΠΓΣΟ, παυ έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης μέχρι 31-12-1992, μειώνονται, στα αντίστοιχα ισχύοντα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως εξής:
α) για μεν τους ασφαλισμένους σταδιακά, σε 9% από 1-8-2012, 8% από 1-8-2015 και 6,67% από 1-8-2018
β) για δε τους εργοδότες σε 13,33% από 1-8-2018. 3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1-8-2007. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΑΓΓIΝΑΣ