Χρονική διάρκεια ασφ/κής ικανότητας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ:

ΣΧΕΤ : Η αρ.23/04 εγκύκλιός μας.

Σε συνέχεια της εγκυκλίου 23/04 που αφορά χρονική διάρκεια ασφαλιστικής ικανότητας, επαναλαμβάνονται οι οδηγίες προκειμένου να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση των περιστατικών από όλα τα Υποκ/τα του Ιδρύματος.
Ως γνωστόν η διάρκεια της ασφ/κής ικανότητας για όλους τους ασφ/νους του Ιδρύματος διαρκεί πλέον από 1η Μαρτίου κάθε έτους μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επομένου έτους εφόσον συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις δηλαδή 50 ημέρες ασφ/σης το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (1/1-31/12) ή βάσει 15μήνου, αφαιρουμένων στην περίπτωση αυτή των (3) τριών τελευταίων μηνών.
Το πρόβλημα εντοπίζεται προφανώς στους νεοασφαλισμένους
1ο παράδειγμα : Νεοασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει μέχρι τον 8/05, 50 ημέρες ασφάλισης. Δικαίωμα ασφ/κής κάλυψης έχει από τον 11/05.
2ο παράδειγμα : Νεοασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει μέχρι τον 10/05, 50 ημέρες ασφ/σης. Δικαίωμα ασφ/κής κάλυψης βάσει 15μήνου έχει από 1/1/06
3ο παράδειγμα : Νεοασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει 50 ημέρες ασφ/σης 11/05 και 12/05.Δικαίωμα ασφ/κής κάλυψης έχει από 1/3/06-2/07.
Συνεπώς, βάσει των παραπάνω θα γίνεται η θεώρηση των βιβλιαρίων των δικαιούχων ασφ/νων.