Παράταση Προθεσμιών Υποβολής Δηλώσεων Κ.ΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Προς ΟΛΕΣ τις Δ.Ο.Υ

Ταχ. Διεύθυνση :Καρ. Σερβίας 10

Τηλέφωνο 210-3375296 – 3375707

Λόγω των δυσμενων καιρικών συνθηκών, σας γνωρίζουμε όπως τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις διατάξεις της ΠΟΛ .1101/19/03/02 , προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες όσον αφορά την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, λόγω ανωτέρας βίας αμφότερων των μερών.

Ο Γενικός Γραμματέας

Κων/νος Μιχαλός