Οδηγίες εφαρμογής της υπ΄ αριθμ. 23467/23-6-2005 κοινής Υπουργικής απόφασης περί Καθορισμού προδιαγραφών, όρων και προϋποθέσεων για εξειδίκευση των επενδυτικών σχεδίων παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας της υποπερίπτωσης iii της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 3299/2004.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αθήνα 21 – 12 – 2005

ΠΡΟΣ
ΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Θεσμικό πλαίσιο.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1 περ. δ(iii) του Ν. 3299/2004 μεταξύ των επενδυτικών σχεδίων που ενισχύονται με τα κίνητρα του, περιλαμβάνονται και αυτά που το αντικείμενό τους αφορά την ¨ παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας ¨.

Για την εξειδίκευση των συγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 23467/23-6-2005 ( Φ.Ε.Κ. 870/τ.Β/27-6-2005 με την διόρθωση σφάλματος στο Φ.Ε.Κ. 1366/Β/3-10-2005 ), κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης στην οποία τίθενται προδιαγραφές, όροι και προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν οι υποβαλλόμενες προτάσεις προκειμένου να έχουν την δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου 3299/2004.

Τα επενδυτικά σχέδια για την παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας περιλαμβάνονται στον τριτογενή τομέα ( άρθρο 3 παρ. 1 περ. δ ) και εντάσσονται για τον καθορισμό του ποσοστού ενίσχυσής τους στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.

Οι αιτήσεις για τις επενδύσεις αυτές
– υποβάλλονται, ανεξαρτήτως ύψους, στην Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών,
– συνοδεύονται με τα γενικά δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στην υπ΄ αριθμ. 8352/3-3-2005 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και
– αξιολογούνται σύμφωνα με τα κριτήρια της υπ΄ αριθμ. 8356/3-3-2005 ( Φ.Ε.Κ. 350/Β΄/17-3-2005 ) Υπουργικής απόφασης.

2. Προϋποθέσεις.

α. Σκοπός της διάταξης.

Το επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στην διάταξη του άρθρου 3 παρ. 1 περ. δ(iii) του Ν. 3299/2004 πρέπει να στοχεύουν στην δημιουργία νέων σύγχρονων μονάδων ολοκληρωμένων υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας ή στην επέκταση, εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση υφιστάμενων μονάδων με σκοπό την ουσιαστική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

β. Φορείς επενδυτικών σχεδίων.

– Μορφή επιχειρήσεων.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλων των μορφών επιχειρήσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 π.χ. Ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, συνεταιρισμοί κλπ.

Στην περίπτωση όμως επενδυτικού σχεδίου που αφορά ίδρυση νέας μονάδας δεν μπορεί ο φορέας του να είναι ατομική επιχείρηση δεδομένου ότι το ελάχιστο επενδυτικό κόστος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 250.000 ευρώ ( άρθρο 1 παρ. 5 της υπ΄ αριθμ. 23467/23-6-2005 απόφασης ) ενώ σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3299/2004 για τα επενδυτικά σχέδια ύψους άνω των 200.000 ευρώ οι επιχειρήσεις που τα υποβάλλουν θα πρέπει να λειτουργούν με μορφή εμπορικής εταιρίας ή συνεταιρισμού.

– Είδος επιχειρήσεων.
Τα κίνητρα του Ν. 3299/2004 χορηγούνται στα επενδυτικά σχέδια που ορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 1 αυτού ανεξάρτητα, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, της δραστηριότητας της επιχείρησης που αποτελεί και φορέα της επένδυσης π.χ. μεταποιητική επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει επενδυτικό σχέδιο του τριτογενή τομέα, εφόσον βέβαια προβλέπεται στο καταστατικό της.
Επομένως και ¨ υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας ¨ μπορούν να προσφέρονται από όλες τις επιχειρήσεις με την προϋπόθεση ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα θα αναγράφεται στο καταστατικό τους είτε κατά την χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης είτε κατά την διάρκεια της αξιολόγησης με την κατάθεση τροποποίησης αυτών ή και μετά την υπαγωγή τους στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, με αναγραφή σχετικού όρου στην εγκριτική απόφαση.

γ. Ελάχιστο κόστος επενδυτικού σχεδίου.

– Στην περίπτωση ίδρυσης μονάδας εφοδιαστικής αλυσίδας.
Το ελάχιστο κόστος του επενδυτικού σχεδίου που μπορεί να υποβληθεί για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 και αφορά την δημιουργία μονάδας εφοδιαστικής αλυσίδας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 250.000 ευρώ.

– Επέκταση, εκσυγχρονισμός μονάδας εφοδιαστικής αλυσίδας.
Το ελάχιστο κόστος των επενδυτικών σχεδίων επέκτασης ή εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μονάδων καθορίζεται από τις γενικές διατάξεις του Ν.3299/2004 και ειδικότερα του άρθρου 5 παρ. 1 αυτού π.χ. για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι 100.000 ευρώ.

δ. Αναγκαία Επενδυτικά έργα.

– Στην περίπτωση ίδρυσης μονάδας εφοδιαστικής αλυσίδας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση του συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου και η οποία θα εξετάζεται τόσο κατά το στάδιο της αξιολόγησης όσο και κατά την διαδικασία ελέγχου είναι η υλοποίηση επενδυτικών έργων εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών – τηλεματικής, για την υποστήριξη των αποθηκεύσεων, των φορτοεκφορτώσεων και της εν γένει διαχείρισης των υλικών – εμπορευμάτων.

Συμπληρωματικά, επενδυτικά έργα για την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης των διοικητικών και λοιπών λειτουργιών της μονάδας.
Ενδεικτικά αναφέρονται δαπάνες συστημάτων διαχείρισης αποθηκών (WMS), εκτύπωσης – ανάγνωσης γραμμωτού κώδικα, διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, συλλογής και τηλεμετάδοσης δεδομένων, διαχείρισης στόλου διανομών κλπ.

– Στην περίπτωση επέκτασης ή εκσυγχρονισμού μονάδας εφοδιαστικής αλυσίδας.
Τα προαναφερθέντα αναγκαία επενδυτικά έργα θα πρέπει να υλοποιούνται και στην περίπτωση επέκτασης ή εκσυγχρονισμού υφιστάμενης μονάδας.
Διαφορετικά ο φορέας της επένδυσης οφείλει να αποδεικνύει στην οικονομοτεχνική μελέτη ότι η υπάρχουσα επιχειρηματική δραστηριότητα του πληροί ήδη την προϋπόθεση αυτή.

ε. Ενισχυόμενες δαπάνες.

Τα είδη των δαπανών που ενισχύονται για τις συγκεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες περιγράφονται αναλυτικά στην εκδοθείσα υπ΄ αριθμ. 23467/23-6-2005 κοινή Υπουργική απόφαση.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στους επιβαλλόμενους περιορισμούς
– το συνολικό κόστος των κτιριακών δαπανών να μην υπερβαίνει το 70% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
– το συνολικό κόστος για τις άϋλες δαπάνες και για τις αμοιβές των μελετών συμβούλων να μην υπερβαίνει το 8% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
– τα παρεχόμενα ποσοστά επιχορήγησης για αμοιβές μελετών συμβούλων δεν μπορούν να υπερβούν κατ΄ ανώτατο το 50% αυτών.
– Οι ενισχύσεις για αμοιβές μελετών συμβούλων παρέχονται μόνο στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και δεν αφορούν συνήθεις λειτουργικές δαπάνες αυτών.

3. Έννοια της διάταξης – Ενισχυόμενα επενδυτικά σχέδια.

Για τον προσδιορισμό της έννοιας της εφοδιαστικής αλυσίδας και τον καθορισμό του είδους των δραστηριοτήτων για τις οποίες μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις για υπαγωγή στις διατάξεις του επενδυτικού νόμου λαμβάνονται υπόψη

– η ένταξη της συγκεκριμένης διάταξης στην περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 3299/2004 που αναφέρεται στον τριτογενή τομέα δηλαδή κατά βάση στις επενδύσεις παροχής υπηρεσιών,
– ο ορισμός του άρθρου 1 της υπ΄ αριθμ. 23467/23-6-2005 απόφασης βάσει του οποίου εφοδιαστική αλυσίδα νοείται ¨ η παραλαβή, μεταφορά, αποθήκευση, συσκευασία και ανεφοδιασμός σε επιχειρηματικές μονάδες, υλικών και εμπορευμάτων (α΄ ύλες, ενδιάμεσα – τελικά προϊόντα ), καθώς και η διαχείριση του συνόλου της σχετικής πληροφορίας ¨
– οι σκοποί του επενδυτικού νόμου όπως εξειδικεύονται στο άρθρο 1 του Ν. 3299/2004 ( βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, προώθηση της τεχνολογικής αλλαγής και της καινοτομίας ).

Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 περ. δ υποπερ. iii του Ν. 3299/2004 μπορούν να υποβάλλονται προτάσεις από

α. επιχειρήσεις που η προς ενίσχυση επένδυσή τους αφορά αμιγώς παροχή υπηρεσιών προς τρίτους ( 3PL – Third Party Logistics ).

Η σχέση που θα διαμορφώνεται με την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος είναι :

Πωλητής —— εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας —— τελικός δικαιούχος .

Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία εφοδιαστικής αλυσίδας
α) παραλαμβάνει και αποθηκεύει τα προϊόντα από τον πωλητή για λογαριασμό του τελικού δικαιούχου στον οποίο ανήκει και η κυριότητα των προϊόντων αυτών,
β) τα συσκευάζει, τα ταξινομεί αξιοποιώντας τα ολοκληρωμένα συστήματα πληροφορικής και στη συνέχεια
γ) ανεφοδιάζει τους τελικούς δικαιούχους, ανάλογα με το είδος και τον χρόνο των δημιουργούμενων αναγκών τους.

Η βιωσιμότητα της συγκεκριμένης επένδυσης εστιάζεται στο κέρδος της παρεχόμενης υπηρεσίας προς τρίτους ( τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ή και σε ποσοστά, κατόπιν συμφωνίας με ιδιωτικό συμφωνητικό, επί της αξίας του τιμολογηθέντος προϊόντος κατά την διανομή τους ).

β. επιχειρήσεις που η προς ενίσχυση επένδυσή τους αφορά παροχή υπηρεσίας προς την δική τους ( π.χ. εμπορική ) δραστηριότητα.

Η σκοπιμότητα της επιλογής αυτής συνδέεται με την άποψη ότι μία επιχείρηση π.χ. πώλησης προϊόντων δεν θα πρέπει να υποχρεώνεται στην δημιουργία μιας νέας εταιρείας παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας ή να επιδιώκει την συνεργασία με άλλες εταιρείες ( logistics ) προκειμένου να εξυπηρετείται από τις υπηρεσίες τους.

Η σχέση που θα διαμορφώνεται με την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος είναι :

Πωλητής επιχειρήσεις π.χ. πώλησης προϊόντων (τμήμα εφοδιαστικής αλυσίδας + εμπορικό κατάστημα συναλλαγών με τους πελάτες ).

Μία επιχείρηση πώλησης προϊόντων π.χ. αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, ένα μεγάλου μεγέθους κατάστημα με είδη ρουχισμού ή τροφίμων κλπ. η οποία προκειμένου να εκσυγχρονίσει την διαδικασία παραλαβής, αποθήκευσης και διανομής των εμπορευμάτων της υλοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα εφοδιαστικής αλυσίδας παρέχοντας ουσιαστικά υπηρεσία στα τμήματα ή στο τμήμα των εμπορικών συναλλαγών.

Η βιωσιμότητα της συγκεκριμένης επένδυσης ( διακριτή και αυτόνομη αποθήκη σε σχέση με τους χώρους πώλησης ) εστιάζεται στο όφελος που προκύπτει από την ορθολογικοποίηση και τον εκσυγχρονισμό της σχετικής διαδικασίας και μπορεί να μετρηθεί κατ΄ ανάλογο τρόπο ως εάν την αντίστοιχη υπηρεσία προσέφερε κάποια άλλη εταιρεία που παρέχει ομοειδείς υπηρεσίες.

Η δημιουργία ωστόσο χώρου εφοδιαστικής αλυσίδας συνιστά ξεχωριστή εκμετάλλευση, είναι ένα κέντρο κόστους για την εταιρεία και η αποτίμηση της υπηρεσίας αυτής αποτελεί ένα ποσοστό στην εμπορική αξία των πωλούμενων προϊόντων.

iii. επιχειρήσεις που η προς ενίσχυση επένδυσή τους αφορά την προμήθεια, παραλαβή και αποθήκευση εμπορευμάτων σε σύγχρονες μονάδες ( αποθήκες ) και την μεταπώλησή τους.

Η σχέση που θα διαμορφώνεται με την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος είναι :

Προμηθευτές ή Προμηθευτής επιχείρηση (εμπορική κλπ. που αποκτά την κυριότητα των προϊόντων και τα μεταπωλεί σε τελικούς δικαιούχους) .

Η βιωσιμότητα της συγκεκριμένης επένδυσης εστιάζεται στο όφελος (κέρδος) που προκύπτει από την μεταπώληση των εμπορευμάτων, στο κόστος των οποίων ενσωματώνει και την αποτίμηση της προσφερόμενης υπηρεσίας της (τιμολόγια πώλησης προϊόντων ).

Επίσης δυνατότητα υπαγωγής στον Ν. 3299/2004 έχουν και επιχειρήσεις ή φορείς που παράγουν οι ίδιες διάφορα προϊόντα ( προμηθευτές ) και για την διακίνηση των προϊόντων τους ή και ενδεχομένως για την διακίνηση και προϊόντων άλλων παραγωγών – προμηθευτών δημιουργούν διακριτά τμήματα εφοδιαστικής αλυσίδας.

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ