Έσοδα ΦΠΑ με βάση τις περιοδικές δηλώσεις Μαρτίου 2006Αθήνα,11/05/06

Αρ. πρωτ.: 4812

Προς: Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις ΥΠ.Ε.Ε.

Θέμα: Έσοδα ΦΠΑ με βάση τις περιοδικές δηλώσεις Μαρτίου 2006

Ύστερα από την επεξεργασία των εσόδων Φ.Π.Α. βάσει δήλωσης για το μήνα Μάρτιο 2006, με βάση τα δεδομένα της 16ης Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που έγινε στην Κ.Υ. της ΥΠ.Ε.Ε. σας στέλνουμε τους σχετικούς πίνακες ανά Περιφερειακή Διεύθυνση:

ΕΣΟΔΑ Φ.Π.Α. ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ – ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΚΑΙ ΜΑΡΤΙΟΥ 2005:
Στον πίνακα αυτό εμφανίζονται ανά Περιφερειακή Διεύθυνση και στο σύνολο:

– Τα έσοδα Φ.Π.Α. (σε χιλιάδες Ευρώ) με βάση την Περιοδική Δήλωση για το μήνα Μάρτιο των ετών 2005 και 2006.

– Η μεταβολή των εσόδων Φ.Π.Α. με βάση την Περιοδική Δήλωση για το μήνα Μάρτιο των ετών 2005 και 2006.

ΕΣΟΔΑ Φ.Π.Α. ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ Δ.Ο.Υ.- ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΚΑΙ ΜΑΡΤΙΟΥ 2005:

Στους πίνακες εμφανίζεται ανά Δ.Ο.Υ. χωρικής αρμοδιότητας της κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης η μεταβολή των εσόδων Φ.Π.Α. με βάση την Περιοδική Δήλωση για το μήνα Μάρτιο μεταξύ των ετών 2005 και 2006. Η μεταβολή είναι ομαδοποιημένη σε πέντε κατηγορίες:

– 1η κατηγορία με εύρος μεταβολής αύξηση έως 10%

– 2η κατηγορία με εύρος μεταβολής αύξηση από 10% έως 20%

– 3η κατηγορία με εύρος μεταβολής αύξηση 20% και άνω

– 4η κατηγορία με εύρος μεταβολής υστέρηση έως 10%

– 5η κατηγορία με εύρος μεταβολής υστέρηση άνω του 10%.

Αφού μελετήσετε και αξιολογήσετε τα δεδομένα των ανωτέρω πινάκων θα πρέπει να συντονίσετε αποτελεσματικότερα το ελεγκτικό σας έργο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χωρική αρμοδιότητα Δ.Ο.Υ. που παρουσιάζουν υστέρηση στην απόδοση Φ.Π.Α με βάση την Περιοδική Δήλωση.

Ακριβές αντίγραφο
Ο Ειδικός Γραμματέας 11/5/2006
ΗΛΙΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ