άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. 3299/2004 (υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων σε περισσότερες της μιας υπηρεσίας κλπ).ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Συντάγματος
Ταχ. Κώδικας : 10180
Αθήνα 31 – 10 – 2005

1. Θεσμικό πλαίσιο.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 περ. α του Ν. 3299/2004 ¨ δεν είναι δυνατή η υποβολή, από τον ίδιο φορέα, αίτησης υπαγωγής σε περισσότερες της μιας υπηρεσίας ή φορείς για επενδύσεις κατά βάση ίδιες, που εμφανίζουν όμως διαφοροποιήσεις είτε στο κόστος είτε στα επί μέρους προτεινόμενα επενδυτικά έργα ή για επενδύσεις που αφορούν στην ίδια παραγωγική μονάδα.
Εάν υποβληθούν πολλαπλές αιτήσεις υπαγωγής, σύμφωνα με τα παραπάνω, καθώς και σε περίπτωση υποβολής αίτησης για υπαγωγή επένδυσης είτε στο σύνολό της είτε κατά ένα τμήμα της που έχει ήδη υπαχθεί στις ενισχύσεις του παρόντος ή του Ν.2601/98, όλες οι αιτήσεις δεν εξετάζονται και δεν επιστρέφεται το καταβληθέν γι’ αυτές χρηματικό ποσό που προβλέπεται στην περ .β΄ της παρ. 3 ¨.

Ακολούθως με την περίπτωση β΄ της ιδίας παραγράφου ¨ εταιρία της οποίας επιχειρηματικό σχέδιο έχει υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή του Ν.2601/1998 ή του Ν.1892/1990, δεν μπορεί κατά τη χρονική διάρκεια υλοποίησής του να υποβάλει σε οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα αίτηση υπαγωγής επένδυσης η οποία να αφορά στα προϊόντα στα οποία αφορά το υλοποιούμενο επιχειρηματικό σχέδιο. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιας αίτησης, αυτή δεν εξετάζεται, μη επιστρεφομένου του καταβληθέντος γι’ αυτήν χρηματικού ποσού που προβλέπεται στην πιο κάτω περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 ¨.

2. Σκοπός της διάταξης.

Με τις ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής επιδιώκεται να αποσαφηνιστεί και να οριοθετηθεί το καθεστώς χορήγησης ενισχύσεων του Ν. 3299/2004 και να αποφευχθούν περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων που είτε υποβάλλονται σε περισσότερες της μιας υπηρεσίας αν και είναι κατά βάση ίδια ή αφορούν την ίδια παραγωγική μονάδα, είτε το αντικείμενο τους, στο σύνολο ή κατά ένα τμήμα του, έχει υπαχθεί σε διατάξεις προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων.

Βασική αρχή του νόμου 3299/2004 αποτελεί η παροχή ενισχύσεων σε ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια που αναφέρονται στην ίδρυση ή στην επέκταση ή και στον εκσυγχρονισμό μιας παραγωγικής μονάδας (βιομηχανοστάσιο, ξενοδοχείο κλπ).
Η επιλογή αυτή καθίσταται αναγκαία προκειμένου η χορήγηση των σημαντικών κινήτρων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 να συμβάλλουν στην δημιουργία βιώσιμων επιχειρήσεων για την εκπλήρωση των σκοπών του νέου επενδυτικού νόμου και επ΄ ωφελεία του συνόλου της οικονομικής ζωής.

Συγχρόνως όμως θα πρέπει να ελέγχεται ιδιαίτερα κατά την διαδικασία εξέτασης των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων, η τυχόν παράλληλη ενίσχυση του υπό έγκριση επενδυτικού έργου, που θα προέρχεται είτε από τους αναπτυξιακούς νόμους είτε και από άλλη πηγή χρηματοδότησης π.χ. πρόγραμμα του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Η σώρευση ενισχύσεων σε επενδυτικό πρόγραμμα έρχεται σε αντίθεση όχι μόνο με τους κανόνες του Κοινοτικού Δικαίου ( δεν επιτρέπεται η σώρευση της ενίσχυσης που χορηγείται βάσει του παρόντος καθεστώτος – σημ. του ν. 3299/2004, με άλλες κρατικές ενισχύσεις ¨ ανεξαρτήτως του αν η ενίσχυση προέρχεται από περιφερειακές, εθνικές η κοινοτικές πηγές ¨ για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες – έγκριση του ν. 3299/2004 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ) αλλά και στην δομή του ίδιου του επενδυτικού νόμου.

3. Προϋποθέσεις, όροι και περιορισμοί.

Ειδικότερα από το περιεχόμενο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004 συνάγεται ότι :

α. δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης από τον ίδιο φορέα σε περισσότερες της μιας υπηρεσίας, για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, που είτε αφορούν την ίδια παραγωγική μονάδα, είτε το αντικείμενό τους είναι κατά βάση το ίδιο με διαφοροποιήσεις ωστόσο στο κόστος ή στα επί μέρους επενδυτικά έργα.

Με τις ρυθμίσεις αυτές επιδιώκεται οι φορείς των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών να καταθέτουν αιτήσεις στην αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία, ενιαίων και ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων στα οποία να περιλαμβάνεται το σύνολο των προγραμματιζόμενων έργων, ενώ αντίθετα αποτρέπεται η υποβολή αιτήσεων σε διαφορετικές υπηρεσίες, διαφοροποιώντας τα επενδυτικά τους προγράμματα, με σκοπό να τύχουν περισσότερων δυνατοτήτων για την έγκριση των σχεδιαζόμενων επενδύσεων τους π.χ. ίδρυση βιομηχανικής μονάδας συνολικού κόστους 1.800.000 ευρώ υποβάλλεται στην Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδος ενώ για την ίδια παραγωγική μονάδα προϋπολογιζόμενου κόστους 2.100.000 ευρώ (προστίθεται π.χ. και η κατασκευή αποθήκης πρώτων υλών ) κατατίθεται αίτηση και στην Διεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω περιορισμός δεν καταλαμβάνει και τις περιπτώσεις υποβολής από τον ίδιο φορέα παρόμοιων ενδεχομένως επενδυτικών σχεδίων που αναφέρονται ωστόσο σε διαφορετικές παραγωγικές μονάδες π.χ. ο εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακής μονάδας του φορέα Χ στην νήσο της Λευκάδας, συνολικού κόστους 1.500.000 ευρώ θα υποβληθεί ως επενδυτικό πρόγραμμα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ενώ ο εκσυγχρονισμός του Ξενοδοχείου του ίδιου φορέα στον νομό της Πρέβεζας, συνολικού κόστους 1.800.000 θα υποβληθεί στην Περιφέρεια της Ηπείρου.

Διαφορετικά επίσης θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και η περίπτωση κατά την οποία επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ίδια παραγωγική μονάδα υποχρεωτικά υποβάλλονται σε περισσότερες της μιας υπηρεσίας εφαρμογής του επενδυτικού νόμου δεδομένου ότι τα αντικείμενά τους επιβάλλεται να εξεταστούν από τις αντίστοιχες υπηρεσίες π.χ. επενδυτικό σχέδιο που αναφέρεται στην παραγωγή καινοτομικών προϊόντων ή υπηρεσιών καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία και εμπορευματοποίησης πρωτοτύπων προϊόντων και υπηρεσιών κατατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 περ. α (iv) του Ν. 3299/2004 στην Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, ενώ επενδυτικό σχέδιο που αφορά την ίδια παραγωγική μονάδα και έχει ως αντικείμενο την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υποκατάσταση υγρών καυσίμων κλπ υποβάλλεται στην Διεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις και για την αναγκαιότητα ολοκληρωμένης αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων ( π.χ. έλεγχος του φορέα της επένδυσης για την δυνατότητα υποστήριξης των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών κλπ ) θεωρείται απαραίτητη η κατάθεση αντίγραφου του φακέλου της επένδυσης που έχει υποβληθεί στην άλλη υπηρεσία.

β. δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης για την υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου που είτε στο σύνολό του είτε και κατά ένα τμήμα του έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ισχύοντος επενδυτικού νόμου ή και στον Ν. 2601/98.

Με τις ρυθμίσεις της διάταξης αυτής επιδιώκεται να αποφευχθεί η παράλληλη ή και επιπρόσθετη ενίσχυση επένδυσης που έχει ήδη υπαχθεί στο καθεστώς κινήτρων του Ν. 3299/2004 ή του προγενέστερου Ν. 2601/98.
Κατ΄ αναλογία, θα πρέπει να αποτρέπεται η χορήγηση ενισχύσεων και σε επενδυτικά σχέδια για τα οποία οι φορείς των έχουν αξιοποιήσει άλλες πηγές χρηματοδότησης από συναφή αναπτυξιακά προγράμματα π.χ. δράσεις του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Ειδικότερα, επισημαίνονται περιπτώσεις που αφορούν επενδυτικά σχέδια τα οποία, ενώ εμφανίζουν πληρότητα και ομοιογένεια έτσι ώστε να ήταν δυνατή αλλά και επωφελής η συνολική χρηματοδότησή τους από ένα συγκεκριμένο αναπτυξιακό πρόγραμμα, ωστόσο για διάφορους λόγους, ένα τμήμα τους που βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης έχει υπαχθεί ήδη σε καθεστώς κινήτρων ( Ν. 2601/1998, δράση του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ) και το υπόλοιπο, απαραίτητο για την ολοκλήρωσή τους, υποβάλλεται για να ενισχυθεί από τον Ν. 3299/2004 π.χ. ξενοδοχειακό συγκρότημα ανεξάρτητων κατοικιών εκ του οποίου μέρος έχει ήδη υπαχθεί σε προηγούμενο αναπτυξιακό νόμο ή στα ΠΕΠ, ενώ για το υπόλοιπο, εξ αρχής προγραμματισμένο μέρος γίνεται ( κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ήδη υπαχθέντος τμήματος ) αίτηση υπαγωγής στον Ν. 3299/2004, άλλως π.χ. βιοτεχνική μονάδα έχει υπαχθεί για ένα τμήμα του επενδυτικού της σχεδίου, λόγω προκαθορισμένου ανώτατου ύψους ενίσχυσης από το πρόγραμμα υπαγωγής ( π.χ. ΠΕΠ ) και ζητά, κατά τη διάρκεια υλοποίησής του, να υπαχθεί για το επιπλέον τμήμα στον Ν. 3299/2004.

Παρόμοιες περιπτώσεις παραπέμπουν και σε επενδυτικά προγράμματα που, αν και έχουν ενισχυθεί στο σύνολό τους και βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης, στην πορεία όμως προκύπτουν ανάγκες συμπλήρωσης και επέκτασής τους π.χ. υλοποίηση νέας παραγωγικής γραμμής προκειμένου να καταστεί περισσότερο ανταγωνιστική, δημιουργία επιπλέον δωματίων σε ξενοδοχειακή μονάδα για να ανταποκριθεί στην μεγαλύτερη ζήτηση κλπ.

Κατ΄ αρχήν θα πρέπει να τονισθεί ότι η υποβαλλόμενη νέα επενδυτική πρόταση δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει δαπάνες που ήδη έχουν ενισχυθεί σύμφωνα με την προηγούμενη σχετική εγκριτική πράξη.

Παράλληλα και εφόσον ληφθεί υπόψη ότι ο φορέας της επένδυσης επιβαρύνεται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την υλοποίηση εγκεκριμένου επενδυτικού έργου, το υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο θα εξεταστεί, πέραν της πλήρωσης των άλλων προϋποθέσεων που τίθενται από το κείμενο του ν. 3299/2004 και των κατ΄ εφαρμογή του κανονιστικών αποφάσεων, και ως προς :

i. Αν περιέχει διακριτές επενδυτικές δαπάνες που να μπορούν να αποτελέσουν ξεχωριστή οντότητα εντός της ιδίας παραγωγικής μονάδας π.χ. νέα πτέρυγα στην προς ολοκλήρωση ξενοδοχειακή μονάδα, δημιουργία πρόσθετης παραγωγικής γραμμής κλπ.

ii. Το βαθμό ωριμότητας του υλοποιούμενου έργου.
Η κατάθεση νέας πρότασης όταν η εγκεκριμένη επένδυση βρίσκεται στο στάδιο της έναρξής της συνηγορεί υπέρ της πρόχειρης αρχικής σχεδίασης και δημιουργεί επιφυλάξεις λόγω της επερχόμενης σημαντικής επιβάρυνσης από τις αυξημένες υποχρεώσεις των επιπρόσθετων επενδυτικών έργων, εκτός αν ιδιαίτεροι λόγοι αιτιολογούν την επιλογή αυτή π.χ. το αρχικό πρόγραμμα υπαγωγής καλύπτει μόνο συγκεκριμένες δαπάνες κλπ.
Αντίθετα το στάδιο προς την ολοκλήρωσή της εξασθενίζει τις επιφυλάξεις αυτές.

iii. Τις επιπτώσεις στα χρηματοοικονομικά μεγέθη της επιχείρησης και ιδιαίτερα στην κάλυψη της ιδίας συμμετοχής.
Η εξέταση για την βιωσιμότητα της επένδυσης οφείλει να αξιολογήσει όλα τα νέα δεδομένα ενώ για τις σχετικές προβλέψεις του κερδοφόρου αποτελέσματος θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα συνολικά μεγέθη του επενδυτικού προγράμματος με βασική επιδίωξη την ελαχιστοποίηση των κινδύνων αδυναμίας ολοκλήρωσής του.

γ. Δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης για την υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 που αφορά τα ίδια προϊόντα αντίστοιχου επιχειρηματικού σχεδίου το οποίο βρίσκεται στο στάδιο υλοποίησής του και έχει ενισχυθεί βάσει του ισχύοντος νόμου ή των Ν. 2601/1998 και 1892/1990.

Η έννοια του ¨ επιχειρηματικού σχεδίου ¨ που εμπεριέχεται στην συγκεκριμένη διάταξη παραπέμπει στα προγράμματα που υποβάλλονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και έχουν εξειδικευμένο περιεχόμενο και καθορισμένες προδιαγραφές.
Ειδικότερα με τον ανωτέρω περιορισμό ( αντίστοιχη ρύθμιση προβλεπόταν και στους προγενέστερους αναπτυξιακούς νόμους ) ο οποίος αναφέρεται στην περίπτωση ε (xi) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 3299/2004 (επενδυτικά σχέδια υλοποίησης ολοκληρωμένου πολυετούς ¨2-5 ετών ¨ επιχειρηματικού σχεδίου φορέων των μεταποιητικών και μεταλλευτικών επιχειρήσεων …..) ορίζεται ότι ενόσω διαρκεί η υλοποίηση των συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων δεν θα πρέπει να γίνεται υποβολή επενδυτικών προγραμμάτων με αντικείμενο την παραγωγή όμοιων προϊόντων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Υπουργείο Ανάπτυξης, Μεσογείων 119

2. Όλες οι Διευθύνσεις και τα Γραφεία Σχεδιασμού και Ανάπτυξης
των Περιφερειών της χώρας

3. Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων ( ΕΛ.Κ.Ε.)

Εσωτερική διανομή
1. Γραφείο Υπουργού κ. Γεωργίου Αλογοσκούφη
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Χρήστου Φώλια
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κωνσταντίνου Μουσουρούλη
4. Γραφείο Γενικής Διευθύντριας κας Μάντως Μιχαλοπούλου
5. Διεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων
– Τμήμα Αξιολόγησης και Έγκρισης Επενδυτικών Σχεδίων
– Τμήμα Ελέγχου και Εκταμιεύσεων
– Τμήμα Μελετών και Στατιστικής Τεκμηρίωσης
– Τμήμα Ενημέρωσης και Νομικών Θεμάτων
– Τμήμα Φορολογικών Κινήτρων
6. Γραφείο Ενημέρωσης Πολίτη