Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 36579/Β. 1666/27.8.2007 Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1740/τ.Β/30.8.2007) του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.Αριθμ. 38600/Β.1750 (ΦΕΚ Β 1780 5.9.2007)

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 36579/Β. 1666/27.8.2007 Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1740/τ.Β/30.8.2007) του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 1558/1885 (ΦΕΚ Α 137) “Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα”, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

2. Το ν. 1266/82 “Περί Οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις”.

3. Τις διατάξεις του ν. 128/1975 όπως ισχύει, “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών αναφερομένων εις την λειτουργία του χρηματοδοτικού συστήματος”.

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 1065956/863/Α0006/ 15.7.2003 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών “Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών” (Β’ 985/16.7.2003).

5. Την υπ’ αριθμ. 1620/5.10.1989 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος “Ρυθμίσεις οφειλών για τραπεζικό δανεισμό” όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 29.8.2007 (ΦΕΚ 205/τ.Α).

7. Την υπ’ αριθμ. 36579/Β. 1666/27.8.2007 (ΦΕΚ 1740/ τ.Β/30.8.2007) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

8. Τις έκτακτες ανάγκες για κεφάλαια κίνησης και λοιπές πιστωτικές διευκολύνσεις που έχουν δημιουργηθεί στις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες των Νομών Μεσσηνίας, Ηλείας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Εύβοιας καθώς και στην
περιοχή Αιγιαλείας του Νομού Αχαΐας οι οποίοι νομοί επληγησαν από τις πυρκαγιές του έτους 2007, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 36579/Β. 1666/27.8.2007 (ΦΕΚ 174Ο/τ.Β/30.8.2007)
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ως ακολούθως:

1. Στον τίτλο της ανωτέρω απόφασης να διαγραφεί η έκφραση “που επληγησαν από πυρκαγιές του έτους 2007”.

2. Στην πρώτη πρόταση της πρώτης παραγράφου του κεφαλαίου Α. “Ρυθμίσεις οφειλών” μετά την λέξη επαγγελματιών προστίθεται η φράση “των ως άνω νομών, οι οποίοι νομοί”

Κάλυψη δαπάνης:

Η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, το ύψος της οποίας δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί, θα βαρύνει το λογαριασμό του ν. 128/1975.

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στην ως άνω ρύθμιση θα πρέπει να γίνουν μέχρι 31.12.2007.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ