Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση της ενίσχυσης της προκαταβολής της επιχορήγησης στα επενδυτικά σχέδια του Ν. 3299/2004 που υλοποιούνται εντός των πυρόπληκτων περιοχών.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα
Αθήνα, 31 Αυγούστου 2007
Αριθμ. Πρωτ. 37645
Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5
Ταχ. Κώδικας :10180 Αθήνα
Πληροφορίες :
τηλ. : 210 3332267
fax : 210 3332264

Αριθμ. Πρωτ. 37645
Θέμα : Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση της ενίσχυσης της προκαταβολής της επιχορήγησης στα επενδυτικά σχέδια του Ν. 3299/2004 που υλοποιούνται εντός των πυρόπληκτων περιοχών.

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/23-12-2004) «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη και την περιφερειακή σύγκλιση» και ειδικότερα το άρθρο 8 αυτού.
2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. . 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22-4-2005).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ.121/2004 (ΦΕΚ 84/Α΄/10-3-2004) “Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών “.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 178/2000 (Φ.Ε.Κ. 165/Α΄/14-7-2000) “Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας”.
5. Το υπ’ αριθμ. 81/20-3-2002 Π.Δ. (ΦΕΚ 57/Α΄/21-03-2002) “Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών”.
6. Την υπ΄ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14-10-2005 (Φ.Ε.Κ. 1432/Β΄/14-10-2005) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών “Καθορισμός Αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών” .
7. Την υπ΄ αριθμ. 40929/4-11-2005 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Περί δικαιολογητικών καταβολής ενισχύσεων – Προκαταβολή της επιχορήγησης και καθορισμός του περιεχομένου της εγγυητικής επιστολής».
8. Τις έκτακτες ανάγκες που δημιουργούνται στις επιχειρηματικές μονάδες που δραστηριοποιούνται στις χαρακτηριζόμενες ως πυρόπληκτες περιοχές, καθώς και τις σοβαρές αρνητικές επιδράσεις της φυσικής καταστροφής της πυρκαγιάς στις τοπικές οικονομίες.

Αρθρο 1
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση του ποσού της προκαταβολής της επιχορήγησης, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 περ. 1 υποπ. iii του ν. 3299/2004, για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται εντός των πυρόπληκτων περιοχών, είναι κατ΄ εξαίρεση του άρθρου 1 της υπ΄ αριθμ. 40929/2-11-2005 κανονιστικής απόφασης, τα ακόλουθα :

1)Aίτηση από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα του επενδυτικού σχεδίου.
2)Προσκόμιση εγγυητικής επιστολής για ποσό αντίστοιχο της αιτούμενης προκαταβολής, προσαυξημένο κατά 10%.

Αρθρο 2
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αρθρο 3
1)Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα έχει εφαρμογή μέχρι τη συμπλήρωση ενός έτους από την ημερομηνία αυτή.
2)Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β’).