Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2007, ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας.Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Α.Ν.380/1968 «Περί καθιερώσεως της 1ης Μαΐου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ.368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ.436/1991.
4. Το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, Επαγγελματικών Οργανώσεως των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελμάτων και άλ­λες διατάξεις».
5. Την υπ’ αριθμ. 80030/19-4-2006 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» (Β’ – 501).

Αποφασίζουμε

1. Καθορίζουμε την 1η Μαΐου 2007 ως ημέρας υπο­χρεωτικής αργίας για όλα τα καταστήματα, τις βιομη­χανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες γενικά που αργούν κατά τις Κυριακές.
2. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλεί­ ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Απριλίου 2007

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ