Έλεγχοι για την αποτροπή ελληνοποίησης αμνοεριφίων.Αθήνα, 06/03/07

Αρ. πρωτ.: 3048

Προς: 1. Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις ΥΠ.Ε.Ε.

Θέμα:«Έλεγχοι για την αποτροπή ελληνοποίησης αμνοεριφίων»

Στα πλαίσια των ελέγχων για την πρόληψη και αποτροπή διάθεσης στην εγχώρια αγορά ζώντων και σφάγιων αμνοεριφίων προέλευσης άλλων χωρών, ως ελληνικών και με αφορμή την επικείμενη εορτή του ΠΑΣΧΑ, περίοδο κατά την οποία, λόγω της αυξημένης ζήτησης, αναμένεται αθρόα εισαγωγή από τρίτες και άλλες χώρες, κρίνεται απαραίτητο να εντείνετε τους ελέγχους σας τόσο κατά το στάδιο της διακίνησης όσο και κατά το στάδιο των στοχευμένων ελέγχων (εισαγωγείς, χονδρέμποροι, σφαγείς, κρεοπώλες) , προκειμένου να περιορισθεί το φαινόμενο ελληνοποίησης, με ότι αυτό συνεπάγεται για την προστασία της ελληνικής κτηνοτροφίας, του υγιούς ανταγωνισμού και των καταναλωτών.

Εν προκειμένω, θα πρέπει να ληφθεί υπΆ όψη ότι από 01-01-2007 η Ρουμανία και η Βουλγαρία έχουν ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια εφαρμογής της σχετικής πράξης προσχώρησης των εν λόγω χωρών στην Ε.Ε. και ως εκ τούτου, τα προερχόμενα από αυτές αμνοερίφια δεν υπόκεινται πλέον σε τελωνειακό έλεγχο και παρακολούθηση. Για το λόγο αυτό, η διακίνηση όλων των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων και των αμνοεριφίων, θα αντιμετωπίζεται διαδικαστικά με τον ίδιο τρόπο, με τον οποίο γίνεται η διακίνηση αγαθών μεταξύ Κ-Μ της Ε.Ε., με την εφαρμογή των ισχυουσών στο εσωτερικό διατάξεων.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις αριθμ. 2003/28-03-2006 & 146/01-03-2007 Αποφάσεις του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, τις οποίες και σας επισυνάπτουμε, δεν επιτρέπεται η εισαγωγή ζωντανών αμνοεριφίων που προορίζονται για πάχυνση, καταγωγής Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Ουγγαρίας και τρίτων χωρών.

Επίσης για τα αμνοερίφια καταγωγής των προαναφερόμενων χωρών, έχουν εφαρμογή και τα διαλαμβανόμενα στις παραγράφους 2-6 των παραπάνω Αποφάσεων.

Για την υποβοήθηση του έργου σας ώστε οι έλεγχοι να καταστούν αποτελεσματικότεροι, σας παρέχουμε τις παρακάτω οδηγίες και κατευθύνσεις:

1. Οι έλεγχοι διακίνησης αποτελούν, ιδιαίτερα τη δεδομένη χρονική περίοδο, σημαντικό εργαλείο προς την κατεύθυνση αντιμετώπισης του φαινόμενου της ελληνοποίησης των αμνοεριφίων. Ως εκ τούτου θα πρέπει να σχεδιαστούν λαμβάνοντας υπόψη τη χαρτογράφηση της οικονομικής δραστηριότητας κάθε περιοχής, τα σημεία και τη συχνότητα διέλευσης των σχετικών μεταφορικών μέσων, αξιοποιώντας προς τούτο και τυχόν πληροφορίες από φορείς ή μεμονωμένα άτομα.

2. Η επιλογή των προς έλεγχο επιχειρήσεων, στα πλαίσια των στοχευμένων ελέγχων, θα πρέπει να λάβει υπόψη της και τα κατά καιρούς αποσταλέντα έγγραφα, αναφορικά με παρεμφερείς δραστηριότητες επιχειρήσεων αρμοδιότητάς σας. Προς αυτή την κατεύθυνση σας στέλνουμε στοιχεία για εισαγωγικές επιχειρήσεις αμνοεριφίων, καθώς και πίνακα με τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των Σταθμών Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (Σ.Υ.Κ.Ε.), τις πληροφορίες των οποίων, κατΆ εφαρμογή του αριθ. 39904/09-11-2004 εγγράφου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, μπορείτε να αξιοποιείτε.

3. Επίσης θεωρούμε επιβεβλημένο να σας υπενθυμίσουμε, ενδεικτικά, τα παρακάτω:

α) Σε κάθε αγοραπωλησία ζώντων ή σφαγμένων αμνοεριφίων εκδίδεται τιμολόγιο, στο οποίο, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 11 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), αναγράφεται, μεταξύ των άλλων στοιχείων, υποχρεωτικά και το είδος των αγαθών, δηλαδή τα δεδομένα εκείνα που επηρεάζουν σημαντικά τη διαμόρφωση του κόστους ή την τιμή πώλησης, μεμονωμένα ή αθροιστικά. Έτσι, με βάση τις φορολογικές διατάξεις, η χώρα προέλευσης αναγράφεται υποχρεωτικά στα τιμολόγια. Ακόμα, η χώρα προέλευσης αναγράφεται υποχρεωτικά σύμφωνα και με τον αγορανομικό κώδικα (¶ρθρο 35 παρ. 1 του Α. Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο 249 παρ. 3 της Αγορανομικής διάταξης 14/89, ΦΕΚ 343/11-05-1989/τ.ΒΆ).

β) Tα φορολογικά στοιχεία θα ελέγχονται και θα διασταυρώνονται με τα πιστοποιητικά διακίνησης των κτηνιατρικών υπηρεσιών, θα γίνεται επίσης ταυτοποίηση τους με τα ζώντα ζώα ή τα σφάγια που αφορούν.

γ) Όλα τα ζώντα αμνοερίφια κατά την εισαγωγή τους από τρίτες χώρες φέρουν υποχρεωτικά ενώτια (σκουλαρίκια), τα οποία πιστοποιούν την υγειονομική κατάσταση, την προέλευσή και το σκοπό εισαγωγής τους.

δ) Τα αμνοερίφια που προέρχονται από άλλες χώρες της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες, εφόσον σφάζονται στην ελληνική επικράτεια, τίθεται επί του σφαγίου κρέατος η σφραγίδα προέλευσης της χώρας απ΄ όπου προέρχεται το ζώο (πχ. Ολλανδία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Πολωνία, Σερβία, FYROM κλπ.). Η σφραγίδα αυτή για μεν τα προερχόμενα από χώρες της Ε.Ε. είναι χρώματος Ε133 (Λαμπρό κυανό) για δε τα προερχόμενα από τρίτες χώρες χρώματος Ε155 (καστανό).

ε) Τα προοριζόμενα για άμεση σφαγή αμνοερίφια οδηγούνται σε νόμιμα ιδιωτικά ή δημοτικά σφαγεία.

Τέλος, σας διαβιβάζουμε συνημμένα και το αριθμ. Α2-549/09-02-2007 έγγραφο της Γεν. Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, που αφορά την εφαρμογή ορισμένων αγορανομικών μέτρων που διέπουν την εμπορία και διακίνηση νωπού κρέατος και σας υπενθυμίζουμε ότι, όταν διαπιστώνονται, πέραν των φορολογικών και παραβάσεις του Αγορανομικού Κώδικα (μη αναγραφή στα φορολογικά στοιχεία, στους τιμοκαταλόγους ή στις πινακίδες της προέλευσης των προϊόντων, διακίνηση χωρίς κτηνιατρικά παραστατικά, σφαγή εκτός σφαγείων, σήμανση με ελληνική σφραγίδα κλπ), να διαβιβάζονται στις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες και Δ/νσεις Εμπορίου- Καταναλωτή των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για την επιβολή των ποινικών και διοικητικών κυρώσεων.

Σε κάθε περίπτωση για τα αποτελέσματα των προαναφερόμενων ελέγχων, να ενημερώνετε άμεσα την υπηρεσία μας.

Ακριβές αντίγραφο
Ο Ειδικός Γραμματέας
ΗΛΙΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ