«Έλεγχος ποσοτικής απογραφής αποθεμάτων»Αθήνα, 21/02/07

Αρ. πρωτ.: 2634

Προς: 1. Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις ΥΠ.Ε.Ε.

Θέμα:«Έλεγχος ποσοτικής απογραφής αποθεμάτων»

Στα πλαίσια του προγραμματισμού δράσης της υπηρεσίας σας, να προγραμματίσετε, προετοιμάσετε και διενεργήσετε προληπτικούς φορολογικούς ελέγχους, κυρίως σε επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), για τη διαπίστωση καταχώρησης της ποσοτικής απογραφής αποθεμάτων στο τηρούμενο βιβλίο απογραφών, το χρονικό διάστημα από 22/2 έως και 2/3/2007, αξιοποιώντας, προς τούτο, μεγάλο μέρος του ελεγκτικού προσωπικού των υπηρεσιών σας.

Για τη διευκόλυνση του έργου σας, παρέχουμε τις παρακάτω οδηγίες και διευκρινίσεις:

Α. Προτεραιότητες ελέγχου

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυνατότητες ελέγχου των υπηρεσιών δεν είναι απεριόριστες και δεδομένου ότι στόχος είναι να ελεγχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα ελέγχου σε επιχειρήσεις:

Ανώνυμες βιομηχανικές
Ανώνυμες εμπορικές με εισαγωγές – εξαγωγές
Ανώνυμες εμπορικές χονδρικού εμπορίου
Ανώνυμες εμπορικές με μεγάλο κύκλο εργασιών λιανικού εμπορίου

Για την επιλογή των προς έλεγχο επιχειρήσεων θα χρησιμοποιήσετε κάθε διαθέσιμη πηγή πληροφόρησης (REGDATA κ.λ.π.) που έχετε στη διάθεσή σας.

Β. Έλεγχος επιχειρήσεων με βιβλία Γ΄ κατηγορίας

Εφόσον δεν τηρείται βιβλίο αποθήκης, θα γίνει ποσοτική επαλήθευση των αποθεμάτων σε ένα είδος, διακινούμενο χονδρικώς και με σημαντική αξία, με τη μέθοδο της κλειστής αποθήκης (σύνταξη πρωτοκόλλου κ.λ.π.).

Όταν η επιχείρηση τηρεί βιβλίο αποθήκης θα γίνει έλεγχος της κίνησης δύο ειδών, σημαντικής αξίας, στις αντίστοιχες καρτέλες του βιβλίου αποθήκης.

Γ. Έλεγχος επιχειρήσεων με βιβλία Β΄ κατηγορίας

Σε περίπτωση πραγματοποίησης ελέγχου σε επιχειρήσεις με βιβλία Β΄ κατηγορίας, εάν ο συνολικός τζίρος της προηγούμενης χρήσης υπερβαίνει τις 500.000,00 ευρώ, θα γίνει ποσοτική επαλήθευση μόνο ενός είδους, με τη μέθοδο της κλειστής αποθήκης, ενώ όταν ο τζίρος είναι μικρότερος του ανωτέρω ποσού ο έλεγχος θα περιορίζεται μόνο στις διαπιστώσεις σύνταξης απογραφής, χωρίς περαιτέρω ελεγκτικές επαληθεύσεις.

Δ. Διευκρινίσεις – επισημάνσεις

Η ποσοτική καταχώρηση των αποθεμάτων στο βιβλίο απογραφών ή σε καταστάσεις γίνεται μέχρι την εικοστή ημέρα του μεθεπόμενου, από την λήξη της διαχειριστικής περιόδου, μήνα, διακεκριμένα για κάθε αποθηκευτικό χώρο με εξαίρεση τα αποθέματα των αποθηκευτικών χώρων που στεγάζονται στον ίδιο ή σε συνεχόμενο κτιριακό χώρο με άλλο αποθηκευτικό χώρο, τα οποία και μπορεί να καταχωρούνται ενιαία.

Τα αποθέματα που βρίσκονται σε τρίτους καταχωρούνται ανά τρίτο χωρίς να απαιτείται καταχώρηση και κατά αποθηκευτικό χώρο τρίτου.

Η καταχώρηση περιλαμβάνει το είδος, την ποσότητα και την μονάδα μέτρησης και γίνεται μια εγγραφή για ολόκληρη την ποσότητα κάθε είδους αγαθού, για κάθε αποθηκευτικό χώρο.

Μετά την τροποποίηση της παραγράφου 7 του άρθρου 27 του Κ.Β.Σ., με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 ν.3522/2006, καταχωρούνται πλέον, στο βιβλίο απογραφών, χωριστά όλα τα περιουσιακά στοιχεία (πάγια και αποθέματα) άλλων επιτηδευματιών, όχι όμως και εκείνα κυριότητας ιδιωτών τρίτων.

Σε υποκατάστημα που δεν εξάγει αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα ή σε αποθηκευτικό χώρο η καταγραφή γίνεται σε διπλότυπες καταστάσεις, ένα αντίτυπο των οποίων αποστέλλεται στην έδρα μέχρι την ανωτέρω προθεσμία.

Εάν το υποκατάστημα ή αποθηκευτικός χώρος βρίσκεται στον ίδιο νομό με την έδρα και στο ίδιο νησί ή σε απόσταση μικρότερη των 50 χιλ. από αυτή και δεν εξάγει αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα, η καταγραφή των αποθεμάτων μπορεί να γίνεται απευθείας στο βιβλίο απογραφών της έδρας, διακεκριμένα.

Οι επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., υποχρεούνται να τηρούν βιβλίο απογραφών μόνο για τα εμπορεύσιμα περιουσιακά τους στοιχεία (εμπορεύματα, έτοιμα προϊόντα, πρώτες και βοηθητικές ύλες, υλικά συσκευασίας, ημιτελή προϊόντα, υποπροϊόντα και υπολείμματα με εμπορευματική αξία) σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 6 του Π.Δ. 186/1992 και την αρ. 1142775/1435/ΠΟΛ.1321/21-12-1995 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση σύνταξης απογραφής οι επιτηδευματίες με βιβλία Β΄ κατηγορίας που τα ακαθάριστα έσοδά τους από πώληση αγαθών, κατά τη χρήση 1/1 έως 31/12/2006, δεν υπερέβησαν τα 150.000,00 ευρώ (άρθρο 6 § 6 Π.Δ.186/1992, όπως ισχύει μετά την αύξηση των ορίων τήρησης βιβλίων που επήλθε με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 28 ν.3522/2006 και έγινε δεκτό με την Ε.Δ.Υ.Ο.Ο. αριθμ.1016853/103/015/ΠΟΛ.1024/15-2-2007, παράγρ. 28.6.1). Περαιτέρω, με την παράγραφο 7 του άρθρου 28 ν.3522/2006, ορίστηκε ότι μόνο για την υποχρέωση σύνταξης απογραφής από τον επιτηδευματία που τηρεί βιβλία Β΄ κατηγορίας, κατά την πρώτη διαχειριστική περίοδο, δεν ανάγονται σε ετήσια βάση τα ακαθάριστα έσοδά του.

Παράδειγμα:

Επιτηδευματίας υπέβαλε δήλωση έναρξης εργασιών την 1/7/2006 τήρησε βιβλία Β΄ κατηγορίας και μέχρι 31/12/2006 πραγματοποίησε, ακαθάριστα έσοδα 100.000,00 ευρώ. Ο επιτηδευματίας αυτός δεν υποχρεούται σε σύνταξη απογραφής κατά την 31/12/2006 αφού τα ακαθάριστα έσοδά του (100.000,00 ευρώ<150.000,00 ευρώ) δεν ανάγονται σε ετήσια βάση.


Επίσης απαλλάσσονται από την σύνταξη απογραφής και όσοι επιτηδευματίες αναφέρονται στην Α.Υ.Ο.Ο. με αριθ. πρωτ. 1100938/845/0015/ΠΟΛ.1134/14-12-2004 (ΦΕΚ Β΄1936) «Απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών της δεύτερης κατηγορίας βιβλίων από την τήρηση βιβλίου απογραφής και την σύνταξη απογραφής την 31/12/2004 και στο εξής», δηλαδή συνολικά 50 κατηγορίες επιτηδευματιών.

Σημειώνεται ότι για τις μεταβολές των διατάξεων του Κ.Β.Σ., των προστίμων του Κ.Β.Σ. κ.λ.π., που επήλθαν με τον ν. 3522/2006, οι οποίες σας κοινοποιήθηκαν με το έγγραφό μας με αριθ. πρωτ. 349/9-1-2007, εκδόθηκε ήδη η αριθμ. 1016853/103/015/ΠΟΛ.1024/15-2-2007 εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία παρέχονται σχετικές οδηγίες και διευκρινίσεις για τις μεταβολές του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών.

Ε. Οδηγίες καταχώρησης των εντολών στο «ΑΡΤΕΜΙΣ»

Σε όλες τις εντολές που αφορούν τους ως άνω ελέγχους ποσοτικής καταμέτρησης θα πρέπει να καταχωρηθεί στο πεδίο «Περιγραφή» της οθόνης «Καταχώρηση νέων εντολών» του προγράμματος «ΑΡΤΕΜΙΣ», το λεκτικό «ΑΠΟΓ2007».

Τέλος, οίκοθεν νοείται ότι στους προγραμματιζόμενους, μετά την 2-3-2007 ελέγχους μεταξύ των ελεγκτικών επαληθεύσεων, όπως αποτυπώνονται και στα έντυπα ελάχιστων ελεγκτικών επαληθεύσεων, θα είναι και η διαπίστωση ποσοτικής καταχώρησης των αποθεμάτων στο βιβλίο απογραφών.

Ακριβές αντίγραφο
Ο Ειδικός Γραμματέας
ΗΛΙΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ