Καθορισμός τμημάτων της Επικράτειας στα οποία δεν έχουν εφαρμογή οι ενισχύσεις της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του μισθολογικού κόστους του Ν. 3299/2004, για τα επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αθήνα 26 – 4 – 2006
Αριθμ. Πρωτ. 17829

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 574/Β΄/ 8/5/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ

Καθορισμός τμημάτων της Επικράτειας στα οποία δεν έχουν εφαρμογή οι ενισχύσεις της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του μισθολογικού κόστους του Ν. 3299/2004, για τα επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/23-12-2004) και ειδικότερα το άρθρο 5 παράγραφος 16 περίπτωση β αυτού.

2. Το άρθρο 90 του ¨ Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα ¨ που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄98).

3. Τις διατάξεις του Ν 2539/1997 ( ΦΕΚ 244/Α΄/4-12-1997 ) ¨Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης ¨.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ.121/2004 (ΦΕΚ 84/Α/10-3-2004)” Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών “.

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 178/2000 (Φ.Ε.Κ. 165/Α/14-7-2000) “Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας”.

6. Το υπ’ αριθμ. 81/20-3-2002 Π.Δ. (ΦΕΚ 57/Α/21-03-2002) “Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών”.

7. Την υπ΄ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14-10-2005 (Φ.Ε.Κ. 1432/Β΄/14-10-2005) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί “Καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών”.

8. Τις διατάξεις του Ν. 3270/2004 ( 187/τ.Α΄/2004 ) ¨Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα Τουρισμού ¨.

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 122/2004 ( Φ.Ε.Κ. 85/τ.Α΄/2004 ) ¨Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού ¨.

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 149/2005 ( Φ.Ε.Κ. 211/τ.Α΄/22-8-2005 ) ¨Οργανισμός του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης¨.

11. Τις προτάσεις θεσμικών φορέων από περιοχές της Επικράτειας, τα στοιχεία για την τουριστική δραστηριότητα στην Ελλάδα τα έτη 1998-2004 καθώς και τα αποτελέσματα της εφαρμογής της υπ΄ αριθμ. 27783/22-4-2003 ( 499/τ.Β΄/23-4-2003 ) αντίστοιχης κοινής απόφασης ¨ για τον καθορισμό τμημάτων της Επικράτειας στα οποία δεν έχουν εφαρμογή τα κίνητρα της επιχορήγησης¨.

12. To ΠΔ 33/15-2-06 «Διορισμός μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών» (ΦΕΚ.35)

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1

Οι ενισχύσεις της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης μισθολογικού κόστους του Ν. 3299/2004 δεν έχουν εφαρμογή για τα επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων του άρθρου 3 παρ.1 περ. γi του ιδίου νόμου, που πραγματοποιούνται στα παρακάτω τμήματα της Επικράτειας:

1. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στη νήσο Θάσο καθώς και στα Δημοτικά Διαμερίσματα των Δήμων του Νομού Καβάλας που έχουν μέτωπο στον αιγιαλό, όπως αυτά καθορίζονται από τα διοικητικά όρια των Πρωτοβαθμίων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).

Η εξαίρεση δεν αφορά επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων αστέρων (4*) καθώς και επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τριών αστέρων (3*) εφόσον συνδυάζεται με επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής των μονάδων αυτών.

2. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

– Στο Νομό Θεσσαλονίκης.

– Στο Νομό Χαλκιδικής.

– Στα Δημοτικά Διαμερίσματα των Δήμων του Νομού Πιερίας που έχουν μέτωπο στον αιγιαλό, όπως αυτά καθορίζονται από τα διοικητικά όρια των Πρωτοβαθμίων Ο.Τ.Α., εκτός αν αφορά επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4*) αστέρων καθώς και επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τριών (3*) αστέρων εφόσον συνδυάζεται με επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής των μονάδων αυτών.

3. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Στο Δήμο Καστοριάς του Νομού Καστοριάς.

Η εξαίρεση δεν αφορά επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4*) αστέρων καθώς και επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τριών (3*) αστέρων εφόσον συνδυάζεται με επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής των μονάδων αυτών.

4. Περιφέρεια Ηπείρου.

Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Πάργας (έδρα) του Δήμου Πάργας του Νομού Πρεβέζης καθώς και στο Δημοτικό Διαμέρισμα Συβότων του Δήμου Συβότων του Νομού Θεσπρωτίας.

Η εξαίρεση δεν αφορά επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4*) αστέρων καθώς και επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τριών (3*) αστέρων εφόσον συνδυάζεται με επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής των μονάδων αυτών.

5. Περιφέρεια Θεσσαλίας.

– Στις νήσους Σκιάθου και Σκοπέλου του Νομού Μαγνησίας.

– Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Καλαμπάκας (έδρα) του Δήμου Καλαμπάκας του Νομού Τρικάλων.

6. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

– Στο Νομό Κέρκυρας.

– Στο Νομό Ζακύνθου.

– Στο Νομό Λευκάδας καθώς και στον Νομό Κεφαλληνίας, πλην της νήσου Ιθάκης, εκτός αν αφορά επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4*) αστέρων καθώς και επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τριών (3*) αστέρων εφόσον συνδυάζεται με επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής των μονάδων αυτών.

7. Περιφέρεια Αττικής.

Όλη η Περιφέρεια Αττικής, πλην των Νήσων Κυθήρων και Αντικυθήρων καθώς και των τμημάτων της Νομαρχίας Πειραιώς που οριοθετούνται στο ηπειρωτικό τμήμα της γεωγραφικής περιφέρειας της Πελοποννήσου.

8. Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Στο Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας του Ν. Κορινθίας.

9. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Στη Νήσο Σάμο του Νομού Σάμου.

Η εξαίρεση δεν αφορά επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4*) αστέρων καθώς και επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τριών (3*) αστέρων εφόσον συνδυάζεται με επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής των μονάδων αυτών.

10. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

– Στις νήσους Κω και Ρόδου του Νομού Δωδεκανήσου.

– Στις νήσους Πάτμου και Καρπάθου του νομού Δωδεκανήσου, εκτός αν αφορά επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4*) αστέρων καθώς και επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τριών (3*) αστέρων εφόσον συνδυάζεται με επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής των μονάδων αυτών.

– Στις νήσους ʼνδρο, Αντίπαρο, Πάρο, Ίο, Μύκονο, Νάξο, Θήρα, Θηρασιά, Σίφνο και Σύρο του Νομού Κυκλάδων.

11. Περιφέρεια Κρήτης.

Όλη η Περιφέρεια Κρήτης.

Αρθρο 2
Τα διοικητικά όρια των Πρωτοβαθμίων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 2539/1997 βάσει του οποίου έγινε η συγκρότηση όλων των Πρωτοβαθμίων Ο.Τ.Α. (Δήμοι και Κοινότητες).

Αρθρο 3
1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν έχουν εφαρμογή για τις λοιπές κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων στον τομέα του τουρισμού του άρθρου 3 παρ. 1 περ. γ του Ν. 3299/2004.
Επίσης δεν έχουν εφαρμογή για τα επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων που πραγματοποιούνται στις Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης ( Π.Ο.Τ.Α. )

2. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν έχουν εφαρμογή για τα επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων πέντε (5*) αστέρων.

3.Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν έχουν εφαρμογή για τα επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων που πραγματοποιούνται επί ακινήτων υψομέτρου άνω των 800 μέτρων.

4. Η δημιουργία νέων κλινών που υλοποιούνται στο πλαίσιο των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν ειδικές μορφές τουρισμού, υπόκειται στους περιορισμούς της παρούσας απόφασης.

Αρθρο 4

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτιμάται ότι η δαπάνη που θα προκύψει σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων εξαρτάται από το συνολικό κόστος των συγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων που θα υπαχθούν στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/23-12-2004) και προβλέπεται από την ετήσια απόφαση καθορισμού κονδυλίων για την κάλυψη των δαπανών αυτών.

Αρθρο 5

1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν μπορούν να τροποποιηθούν πριν από την παρέλευση διετίας από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Γ.ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ-ΠΕΤΡΑΛΙΑ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ