Καθορισμός προδιαγραφών, όρων και προϋποθέσεων για την εξειδίκευση των επενδυτικών σχεδίων δημιουργίας ευρυζωνικών δικτυακών υποδομών και παροχής καινοτομικών ηλεκτρονικών επικοινωνιακών και ευρυζωνικών υπηρεσιών, των υποπεριπτώσεων iv και v της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του Αρθρου 3 του Ν. 3299/2004. (ΦΕΚ 425/Β/ 7-4-2006)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 “Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση” (Φ.Ε.Κ. 261/Α/2004) και ειδικότερα το Αρθρο 3 αυτού.

2. Τις διατάξεις του Ν. 2867/2000 Οργάνωση και Λειτουργία των Τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 273/Α/2000).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3431/2006 Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις ( Φ.Ε.Κ. 13/τ.Α΄/3-2-2006 ).

4. Την επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στοιχεία C (2005) 166 fin /2-2-2005 SG-Greffe 92004 / D/200563/7-2-2005 για την έγκριση του καθεστώτος Περιφερειακών Ενισχύσεων του Ν. 3299/2004 (Ν573/2004).

5. Το Αρθρο 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα ¨ που κυρώθηκε με το Αρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄98).

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.121/2004 (Φ.Ε.Κ. 84/Α/2004) “Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών”.

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 178/2000 (Φ.Ε.Κ. 165/Α/2000) “Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας”.

8. Το υπ’ αριθμ. 81/20.03.2002 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 57/Α/2002) “Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών”.

9. Την υπ΄ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14-10-2005 (Φ.Ε.Κ. 1432/Β΄/14-10-2005) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί “Καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών”.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αρθρο 1
Ορισμοί

Για τις ανάγκες της παρούσας απόφασης τίθενται οι ακόλουθοι ορισμοί:
1. Δίκτυο : συνδυασμός διασυνδεδεμένου ενεργού και παθητικού εξοπλισμού με σκοπό την ηλεκτρονική επικοινωνία – μετάδοση δεδομένων σε ψηφιακή μορφή.

2. Τελικός χρήστης : Αποδέκτης-«πελάτης» των παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας (ενδεικτικά: νοικοκυριά, επιχειρήσεις, δημόσιοι φορείς).

3. Σύνδεση σε επίπεδο τελικού χρήστη : το σημείο διασύνδεσης του τελικού χρήστη με το εξωτερικό δίκτυο ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

4. Ευρυζωνικά δίκτυα : δίκτυα ηλεκτρονικής επικοινωνίας που
i. δύνανται να παρέχουν ταχύτητες σύνδεσης σε επίπεδο τελικού χρήστη κατ ελάχιστον 512/128 Κbps (ταχύτητα καθόδου 512kbps και ταχύτητα ανόδου 128kbps) ανά σημείο με ελάχιστο contentio ratio 1/50, μέχρι το διεθνές δίκτυο.
ii. παρέχουν τη δυνατότητα μόνιμης (always on) σύνδεσης στον τελικό χρήστη.

Αρθρο 2
Κατηγορίες Επενδυτικών Έργων

1. Ευρυζωνικές δικτυακές υποδομές

Στα επενδυτικά σχέδια για τη δημιουργία ευρυζωνικών δικτυακών υποδομών και συναφούς εξοπλισμού που εξασφαλίζει την πρόσβαση σε πολίτες ή επιχειρήσεις, σε επίπεδο Ο.Τ.Α., Περιφερειών κ.λ.π. ή άλλης γεωγραφικής περιοχής με επιχειρηματικό ενδιαφέρον της υποπερίπτωσης iv της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του Αρθρου 3 του Νόμου 3299/2004, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες κατηγορίες έργων:

i. Έργα που αποσκοπούν στη δημιουργία νέων ευρυζωνικών δικτύων τοπικής πρόσβασης σε επίπεδο τελικού χρήστη (πολιτών, επιχειρήσεων ή φορέων της Δημόσιας Διοίκησης).

Ενδεικτικές περιπτώσεις έργων:
 ανάπτυξη ή και εκμετάλλευση υφιστάμενων μεταλλικών χάλκινων δικτύων πρόσβασης με χρήση τεχνολογιών DSL.
 εγκατάσταση σταθερών ασύρματων δικτύων τοπικής πρόσβασης μέχρι το κτίριο του τελικού χρήστη.
 εγκατάσταση και διαλειτουργική σύνδεση δορυφορικών και σταθερών ασύρματων δικτύων τοπικής πρόσβασης μέχρι και το κτίριο του τελικού χρήστη.
 εγκατάσταση δικτύων πρόσβασης οπτικών ινών (FTTx) ή ομοαξονικών χάλκινων καλωδίων (ETTx) μέχρι το κτίριο του τελικού χρήστη.
 συνεγκατάσταση (συμπεριλαμβανομένου της συνεγκατάστασης κεραιοσυστημάτων) ενεργού εξοπλισμού για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών (αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών χαλκού).

ii. Έργα που αποσκοπούν στη δημιουργία νέων ευρυζωνικών δικτύων σε αστικό και ημιαστικό επίπεδο.
Ενδεικτικές περιπτώσεις έργων:
 εγκατάσταση δικτύων οπτικών δακτυλίων που καλύπτουν συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.
 εγκατάσταση σταθερών ασύρματων δικτύων διανομής που καλύπτουν συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.
iii. Έργα που αποσκοπούν στη διασύνδεση ευρυζωνικών υποδομών με υφιστάμενα ή νέα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.
Ενδεικτικές περιπτώσεις έργων:
 Διασύνδεση οπτικών ή ασύρματων δικτύων κορμού με αντίστοιχα δίκτυα πρόσβασης μέσω των οποίων παρέχονται ευρυζωνικές υπηρεσίες.
 Διασύνδεση οπτικών ή ασύρματων δικτύων (πρόσβασης ή/και κορμού) μεταξύ τους.
iv. Έργα που αποσκοπούν στην επέκταση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων δικτυακών υποδομών τοπικής πρόσβασης σε επίπεδο τελικού χρήστη (πολιτών, επιχειρήσεων ή φορέων της Δημόσιας Διοίκησης), με την προϋπόθεση ότι μέσω των συγκεκριμένων δικτύων θα παρέχονται ευρυζωνικές υπηρεσίες.
v. Έργα που αποσκοπούν στην επέκταση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων δικτυακών υποδομών σε αστικό και ημιαστικό επίπεδο, με την προϋπόθεση ότι μέσω των συγκεκριμένων δικτύων θα παρέχονται ευρυζωνικές υπηρεσίες.

2. Καινοτομικές Ηλεκτρονικές Επικοινωνιακές και Ευρυζωνικές Υπηρεσίες

Στα επενδυτικά σχέδια παροχής καινοτομικών επικοινωνιακών και ευρυζωνικών υπηρεσιών ευρείας κλίμακας τα οποία βασίζονται στην ευρυζωνική υποδομή ¨ της υποπερίπτωσης v της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του Αρθρου 3 του Νόμου 3299/2004 περιλαμβάνονται οι ακόλουθες κατηγορίες έργων:

i. Έργα που αποσκοπούν στη δημιουργία νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον τομέα της Υγείας.
Ενδεικτικές περιπτώσεις έργων:
 Υπηρεσίες τηλεϊατρικής.
 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες παρακολούθησης-φροντίδας ηλικιωμένων και ευπαθών ατόμων.
ii. Έργα που αποσκοπούν στη δημιουργία νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον τομέα της μάθησης-κατάρτισης.
Ενδεικτικές περιπτώσεις έργων:
 Ηλεκτρονικά συστήματα τηλε-εκπαίδευσης.
 Υπηρεσίες σύγχρονης ή ασύγχρονης εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 Ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες.
iii. Έργα που αποσκοπούν στη δημιουργία νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον τομέα του Πολιτισμού.
Ενδεικτικές περιπτώσεις έργων:
 Υπηρεσίες εικονικής ξενάγησης.
 Παροχή ψηφιακού πολιτιστικού υλικού μέσω διαδικτύου.
iv. Έργα που αποσκοπούν στη δημιουργία νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον τομέα της επικοινωνίας, ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας.
Ενδεικτικές περιπτώσεις έργων:
 Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης
 Υπηρεσίες εικονο-τηλέφωνου.
 Υπηρεσίες video on demand, διαδραστικής τηλεόρασης μέσω διαδικτύου.
 Ηλεκτρονικές εκδόσεις, περιοδικά και εφημερίδες προσβάσιμα μέσω διαδικτύου.
 Υπηρεσίες φωνής μέσω διαδικτύου (VOIP).

v. Έργα που αποσκοπούν στη δημιουργία νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον τομέα του Τουρισμού.
Ενδεικτικές περιπτώσεις έργων:
 Συστήματα ηλεκτρονικών κρατήσεων και πληρωμών.
 Υπηρεσίες εικονικής ξενάγησης.
vi. Έργα που αποσκοπούν στη δημιουργία νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον τομέα των ευφυών μεταφορών.
Ενδεικτικές περιπτώσεις έργων:
 Υπηρεσίες στατικής ή δυναμικής πλοήγησης.
 Υπηρεσίες διαχείρισης της κυκλοφορίας και ενημέρωσης του κοινού.
 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαχείρισης επιβατηγών ή εμπορευματικών μεταφορών.
vii. Έργα που αποσκοπούν στη δημιουργία νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας.
Ενδεικτικές περιπτώσεις έργων:
 Διεπιχειρησιακές ηλεκτρονικές αγορές.
 Ηλεκτρονικά πολυκαταστήματα.
viii. Έργα που αποσκοπούν στη δημιουργία νέων ηλεκτρονικών/ τηλεματικών υπηρεσιών για την παρακολούθηση και διαχείριση εγκαταστάσεων ή φυσικών πόρων.
Ενδεικτικές περιπτώσεις έργων:
 Υπηρεσίες παρακολούθησης και διαχείρισης κτιρίων και εγκαταστάσεων.
 Υπηρεσίες διαχείρισης οικοσυστημάτων.
ix. Λοιπές ηλεκτρονικές υπηρεσίες που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων.

Αρθρο 3

Προϋποθέσεις, όροι και περιορισμοί

1. Ευρυζωνικές δικτυακές υποδομές.

Για να είναι δυνατή η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου στην υποπερίπτωση iv της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του Αρθρου 3 του Νόμου 3299/2004, θα πρέπει να ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

i. Να περιέχει έργα που εντάσσονται υποχρεωτικά στην κατηγορία (i) της παρ. 1 του Αρθρου 2 της παρούσας απόφασης και προαιρετικά σε μία ή περισσότερες από τις υπόλοιπες κατηγορίες (ii, iii, iv, v).
ii. Οι υποδομές και τα δίκτυα που θα δημιουργηθούν να :
α. είναι ευρυζωνικά,
β. είναι επεκτάσιμα,
γ. ακολουθούν ανοικτά και διεθνώς αναγνωρισμένα τηλεπικοινωνιακά πρωτόκολλα και αρχιτεκτονικές,
δ. μπορούν να αξιοποιηθούν για την παροχή στους τελικούς χρήστες υπηρεσιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας βασισμένων σε τεχνολογίες IP (για παράδειγμα σύνδεση στο Internet, VPNs κλπ.).
ε. ενσωματώνουν δυνατότητες ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας (QoS) των διακινούμενων πληροφοριών.
iii. Τα δίκτυα που θα δημιουργηθούν θα καλύπτουν συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας σε δυνητικούς τελικούς χρήστες. Στην αίτηση υπαγωγής θα πρέπει να τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα της προτεινόμενης επένδυσης, υπό την έννοια της δυνατότητας κάλυψης ικανού αριθμού χρηστών, που παρουσιάζουν επιχειρηματικό ενδιαφέρον εντός των ορίων της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής.

iv. Το ύψος του επενδυτικού σχεδίου της παραγράφου 1 του Αρθρου 2 της παρούσας απόφασης θα πρέπει να είναι κατ ελάχιστον πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ ενώ το ανώτερο ενισχυόμενο κόστος του ορίζεται στα τριάντα εκατομμύρια ( 30.000.000 ) ευρώ.

v. Για λόγους συμπληρωματικότητας με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» και του έργου δημιουργίας ευρυζωνικών υποδομών, τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται περιορίζονται α) στην Περιφέρεια Αττικής πλην των νησιώτικων περιοχών της και της επαρχίας Τροιζηνίας και β) στο Πολεοδομικό Συγκρότημα του Νομού Θεσσαλονίκης.

2. Καινοτομικές Ηλεκτρονικές Επικοινωνιακές και Ευρυζωνικές Υπηρεσίες.
Για να είναι δυνατή η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου στην υποπερίπτωση (v) της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του Αρθρου 3 του Νόμου 3299/2004, θα πρέπει να ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
i. Να αφορά την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών που δεν διατίθενται ήδη ευρέως εμπορικά στην ελληνική αγορά.
ii. Να περιλαμβάνει τη δημιουργία υπηρεσιών, οι οποίες
 είναι προσβάσιμες και μπορούν να παρέχονται στους χρήστες τουλάχιστον μέσω του διαδικτύου και ενδεχομένως και μέσω εναλλακτικών καναλιών διανομής.
 ενσωματώνουν λειτουργίες διάδρασης με τους χρήστες-αποδέκτες των υπηρεσιών,
 περιλαμβάνουν τη διακίνηση παροχή πολυμεσικών πληροφοριών (υψηλής ποιότητας εικόνα, video, ήχος)
iii. Οι τεχνολογικές πλατφόρμες υλοποίησης και το ψηφιακό περιεχόμενο να βασίζονται σε ανοικτά και διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα.
iv. Η τεχνική προσέγγιση της υλοποίησης των νέων υπηρεσιών να επιτρέπει την παροχή τους σε ευρεία κλίμακα και την εμπορική τους εκμετάλλευση.

v. Το ύψος του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να είναι κατ ελάχιστον πεντακόσιες χιλιάδες ( 500.000 ) ευρώ ενώ το ανώτερο ενισχυόμενο κόστος του ορίζεται στα δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ.
Κατ΄ εξαίρεση το ελάχιστο ύψος το επενδυτικού σχεδίου που θα υλοποιηθεί εντός των παραμεθόριων νομών, όπως ορίζονται στο Αρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 3299/2004, καθώς και στα νησιά μέχρι 100.000 κατοίκους καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Αρθρο 5 παρ. 1 του ιδίου νόμου.
Αρθρο 4
Ενισχυόμενες δαπάνες

1. Ευρυζωνικές δικτυακές υποδομές.
Για τα επενδυτικά σχέδια δημιουργίας ευρυζωνικών δικτυακών υποδομών της υποπερίπτωσης iv της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του Αρθρου 3 του Ν. 3299/2004 ενισχύονται οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

i. Δαπάνες για την κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων και διαμόρφωση χώρων που απαιτούνται για την διασύνδεση και λειτουργία δικτυακών υποδομών και του συναφούς εξοπλισμού.
Οι δαπάνες της περίπτωσης αυτής δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 20% του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
ii. Δαπάνες κατασκευής δικτυακών υποδομών
α. Προμήθεια και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού (π.χ. ενεργά και παθητικά στοιχεία δικτύου).
β. Δαπάνες προπαρασκευαστικών εργασιών για τις υποδομές που απαιτούνται για τη φιλοξενία του εξοπλισμού (π.χ. οδεύσεις, ικριώματα κλπ).
Οι δαπάνες της υποπερίπτωσης β της περίπτωσης αυτής δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15% του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
iii. Δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης πληροφοριακών συστημάτων (εξοπλισμός λογισμικό)
α. πληροφοριακά συστήματα παρακολούθησης, διαχείρισης και ασφάλειας δικτύων.
β. πληροφοριακά συστήματα τιμολόγησης παρεχόμενων υπηρεσιών.
γ. πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης πελατών.

2. Καινοτομικές Ηλεκτρονικές Επικοινωνιακές και Ευρυζωνικές Υπηρεσίες.
Για τα επενδυτικά σχέδια παροχής καινοτομικών ηλεκτρονικών επικοινωνιακών και ευρυζωνικών υπηρεσιών ευρείας κλίμακας τα οποία βασίζονται στην ευρυζωνική υποδομή της υποπερίπτωσης v της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του Αρθρου 3 του Ν. 3299/2004 ενισχύονται οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

i. Δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης πληροφοριακών συστημάτων (εξοπλισμός λογισμικό)
α. προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού για τη λειτουργία παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
β. πληροφοριακά συστήματα αυτοματοποίησης διαδικασιών, μηχανογράφησης και υποστηρικτικών λειτουργιών.
γ. πληροφοριακά συστήματα παρακολούθησης, διαχείρισης και ασφάλειας δικτύων.
δ. πληροφοριακά συστήματα τιμολόγησης παρεχόμενων υπηρεσιών.
ε. πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης πελατών.

ii. Δαπάνες για την κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων που απαιτούνται για την παροχή των νέων καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
Οι δαπάνες της περίπτωσης αυτής δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15% του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

iii. Δαπάνες μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, που σχετίζονται με τις νέες καινοτόμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

iv. Δαπάνες για τη διεθνή κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων σε σχέση με νέες, καινοτόμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
3. Για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων των παραγράφων 1 και 2 του Αρθρου αυτού ενισχύονται οι δαπάνες συμβούλων σύμφωνα με τους περιορισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
i.Επιλέξιμες είναι οι μελέτες για την οργάνωση της διοίκησης, την αναδιοργάνωση των επί μέρους λειτουργιών της επιχείρησης, τον ανασχεδιασμό των επιχειρηματικών διαδικασιών, την τυποποίηση των διαδικασιών, των ερευνών της αγοράς, την εκπόνηση των μελετών προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών, καθώς και των συγκριτικών μελετών επιδόσεων.
α. Οι ανωτέρω μελέτες θα πρέπει να συναρτώνται άμεσα, να προσδιορίζονται και να εξυπηρετούν την υλοποίηση του υποβαλλόμενου στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 επενδυτικού σχεδίου.
β. Τα παρεχόμενα ποσοστά επιχορήγησης για αμοιβές μελετών συμβούλων δεν μπορούν να υπερβούν κατ΄ ανώτατο το πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών.
γ. Οι ενισχύσεις για αμοιβές μελετών συμβούλων παρέχονται μόνο στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και δεν αφορούν συνήθεις λειτουργικές δαπάνες αυτών.
ii. Οι ενισχυόμενες δαπάνες πρέπει να αφορούν πάγια στοιχεία.
Οι λειτουργικές δαπάνες δεν περιλαμβάνονται στις ενισχυόμενες από τον Ν. 3299/2004.
iii. Το συνολικό κόστος των δαπανών για τις άυλες επενδύσεις και για τις αμοιβές των μελετών συμβούλων δεν θα υπερβαίνει το οκτώ τοις εκατό (8%) του κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
iv. Οι άυλες επενδύσεις θα πρέπει να αποτελούν αποσβεστέα στοιχεία του ενεργητικού που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στην ενισχυόμενη επένδυση και θα αποκτώνται από τρίτους με τους όρους που ισχύουν στην αγορά.

Αρθρο 5
1. Δικαιολογητικά υποβολής επενδυτικών σχεδίων.
i. Ισχύουν τα γενικά δικαιολογητικά της υπ΄ αριθμ. 8352/3-3-2005 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί ¨Καθορισμού των δικαιολογητικών και των τεχνοοικονομικών στοιχείων για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων με τα κίνητρα της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3299/2004 ¨.

ii. Επιπρόσθετα απαιτείται η ειδική βεβαίωση κατοχής της σχετικής αδείας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), ανάλογα με την περίπτωση.

iii. Ο υποβαλλόμενος φάκελος πρέπει να περιέχει τα αναγκαία στοιχεία και πληροφορίες που να τεκμηριώνουν και να υποστηρίζουν την συμβατότητα του επενδυτικού σχεδίου με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης ενώ για τη διευκόλυνση της αξιολόγησης του δύναται η αρμόδια Υπηρεσία να ζητεί πρόσθετα στοιχεία, αναλύσεις και περαιτέρω διευκρινίσεις.
2. Κριτήρια αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων

i. Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα απόφαση αξιολογούνται σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 8356/3-3-2005 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί «Στοιχείων αξιολόγησης, λειτουργία, βαθμολόγηση, αριθμός και τρόπος εφαρμογής των κριτηρίων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν.3299/2004».
ii. Επιπρόσθετα λόγω του ειδικού τεχνολογικού χαρακτήρα των επενδυτικών σχεδίων που εμπίπτουν στις υποπεριπτώσεις (iv) και (v) της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του Αρθρου 3 του Νόμου 3299/2004, και προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος συμβατότητας των επενδυτικών σχεδίων με τους όρους της παρούσας απόφασης, η αρμόδια Υπηρεσία λαμβάνει υπόψη Γνώμη της Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνία της Πληροφορίας, η οποία πρέπει να διατυπώνεται εγγράφως εντός 15 ημερολογιακών ημερών.

Αρθρο 6

1. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτιμάται ότι η δαπάνη που θα προκύψει σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων εξαρτάται από το συνολικό κόστος των επενδυτικών σχεδίων που θα υπαχθούν στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/23-12-2004) και προβλέπεται από την ετήσια απόφαση καθορισμού κονδυλίων για την κάλυψη των δαπανών αυτών.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β’).

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ