Ανάθεση είσπραξης του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας των ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2008.Αρ.Πρωτ.: 1097919/8087/0016
Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2007
1. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
A ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:
Β) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
2. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο.

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ανάθεση είσπραξης του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας των ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2008.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 599/1977, με τις οποίες προβλέπεται ότι μπορεί να ανατεθεί κατ΄ εξαίρεση η είσπραξη δημοσίων εσόδων στις Τράπεζες ή σε άλλους οργανισμούς κοινής ωφελείας ή πιστωτικούς οργανισμούς ή στα Ελληνικά Ταχυδρομεία ή σε άλλες δημόσιες αρχές και ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία της είσπραξης, καθώς και ο έλεγχος για την είσπραξη αυτών.

β. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού» (ΦΕΚ 247 Α΄).

γ . Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 2093/1992, όπως ισχύει, των άρθρων 28 & 31 του Ν. 2873/00 (ΦΕΚ 285 Α΄) και του άρθρου 20 του Ν. 2948/01 (ΦΕΚ 242 Α΄).

δ. Τις διατάξεις του Π.Δ. 16/1989 «Περί Κανονισμού Λειτουργίας των Δ.Ο.Υ. και Τοπικών Γραφείων».

ε. Τις διατάξεις του άρθρου 55 (παρ. 1, περ. στ΄) του κωδικοποιημένου Ν. 2238/94 (ΦΕΚ Α΄ 151) σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.

στ. Την ανάγκη καθορισμού των φορέων που θα διαθέσουν τα ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας έτους 2008 και θα εισπράξουν για λογαριασμό του Δημοσίου τα αναλογούντα ποσά, προς άμεση εξυπηρέτηση του όγκου των συναλλασσομένων.

ζ. Την αριθμ. 42362/Υ252/28-09-2007 (ΦΕΚ 1948/Β/03-10-2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.

η. Τη διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της παρούσας θα προκληθεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, η οποία προβλέπεται να ανέλθει μέχρι του ποσού των 8.579.900 ευρώ ήτοι 5.150.000 σήματα επί 1,40 ευρώ ανά σήμα πλέον Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Αναθέτουμε την είσπραξη των εσόδων από τη διάθεση του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας Ι.Χ. αυτοκινήτων και μοτοσικλετών έτους 2008 στους:

1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
2. ALPHA BANK
3. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε
4. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
5. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
6. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
7. CITIBANK International plc
8. MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
9. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
10. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
11. MILLENIUM BANK
12. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.
13. ASPIS BANK
14. ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANΚ ΑΕ
15. ΤΡΑΠΕΖΑ PROTON
16. FBB- ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ
17. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LTD
18. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ
19. ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
20. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.
21. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
22. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΧΑΪΚΗ
23. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ
24. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
25. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ
26. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
27. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
28. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
29. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
30. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ
31. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ
32. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
33. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ
34. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ

Ειδικότερα:

Η ανάθεση αυτή αφορά ειδικά σήματα που η προμήθειά τους γίνεται εμπρόθεσμα και μόνον εφόσον προσκομίζονται τα σχετικά προεκτυπωμένα ειδοποιητήρια της Γ.Γ.Π.Σ.

Τα σήματα αυτά θα χορηγούνται ακόμα και αν τα αναγραφόμενα, στα προεκτυπωμένα ειδοποιητήρια στοιχεία, έχουν διορθωθεί ή συμπληρωθεί από τους φορολογούμενους.

Εξαιρετικά, δεν θα χορηγούνται ειδικά σήματα, έστω και αν προσκομίζονται ειδοποιητήρια, εφόσον σ΄ αυτά έχουν γίνει διορθώσεις για τα στοιχεία που αφορούν:

– στον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος

– στο ποσό των τελών κυκλοφορίας

2. Οι παραπάνω Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία εκτός του ανωτέρω τρόπου διάθεσης των Ειδικών Σημάτων Τελών Κυκλοφορίας (Ε.Σ.Τ.Κ.) που είναι υποχρεωτικός για όλους, μπορούν να διαθέτουν αυτά στο ίδιο χρονικό διάστημα και μέσω του διαδικτύου (internet) ή του Call center. Η παράδοση των σημάτων θα γίνεται με ευθύνη των Τραπεζών, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και των ΕΛ.ΤΑ. Ως εκ τούτου οι ανωτέρω φορείς θα πρέπει να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους πολίτες με τον προσφορότερο τρόπο που θα επιλέξουν οι ίδιοι και για τον τρόπο αυτό διάθεσης του Ε.Σ.Τ.Κ. ως και τη σχετική επιπλέον επιβάρυνση.

Μαζί με το σήμα απαραίτητα θα παραδίδεται και σχετική βεβαίωση είσπραξης λόγω διάθεσης του Ε.Σ.Τ.Κ. στην οποία, πέρα από τα πλήρη στοιχεία είτε της Τράπεζας είτε του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων είτε του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου είτε των ΕΛ.ΤΑ., θ΄ αναγράφονται:

α. ο αριθμός ειδοποιητηρίου

β. ο αριθμός συναλλαγής

γ. η ημερομηνία και

δ. το ποσό της καταβολής αριθμητικώς και ολογράφως.

3. Ο εφοδιασμός των κατά τόπους καταστημάτων των παραπάνω τραπεζών, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και των ΕΛ.ΤΑ. με τα ειδικά σήματα προς διάθεση, θα γίνει από την Υπηρεσία Διαχείρισης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (Υ.Δ.Ε.Α.Δ.) για όλα τα καταστήματα που έχουν τεθεί σε λειτουργία έως 15-10-2007, προκειμένου να καλυφθεί η ζήτηση σημάτων για όλα τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες.

Κάθε μία από τις προαναφερθείσες τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και τα ΕΛ.ΤΑ. θα εφοδιάζεται από την Υ.Δ.Ε.Α.Δ., με ειδικά σήματα και μέχρι του αριθμού που θα καθορίσει η Υ.Δ.Ε.Α.Δ. με βάση και τα στοιχεία διάθεσης των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2007.

Για επιπλέον ανεφοδιασμό σημάτων και εφόσον υπάρχουν ελλείψεις, τα καταστήματα των Τραπεζών, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και των ΕΛ.ΤΑ., θα επικοινωνούν τηλεφωνικά με την Υ.Δ.Ε.Α.Δ. (τηλ. 210-5140436, 210-5152183) για τον άμεσο εφοδιασμό τους.

Για τα ελλείμματα ή πλεονάσματα ειδικών σημάτων που τυχόν θα παρουσιαστούν κατά την παραλαβή τους, θα συντάσσεται αμέσως από το κατάστημα, στο οποίο έγινε η διαπίστωση, πρακτικό εις διπλούν, το ένα εκ των

οποίων θα αποστέλλεται στην Υ.Δ.Ε.Α.Δ. την ίδια μέρα. Στο πρακτικό αυτό θα αναγράφεται ο αριθμός των σημάτων που λείπουν ή πλεονάζουν και οι αύξοντες αριθμοί αυτών. Συνιστάται ο έλεγχος και ανά δεσμίδα.

4. Η διάθεση των ειδικών σημάτων από τις Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και τα ΕΛ.ΤΑ. στους κατόχους όλων των Ι.Χ. αυτοκινήτων & μοτοσικλετών θα γίνει στο χρονικό διάστημα από 01-11-2007 έως 31-12-2007. Στη συνέχεια αυτών των προθεσμιών τα Ε.Σ.Τ.Κ. θα διατίθενται αποκλειστικά από τις Δ.Ο.Υ. Παράλληλα θα διατίθενται από τις Δ.Ο.Υ. σε όλες τις περιπτώσεις που δεν λαμβάνεται ειδοποιητήριο από τον κάτοχο του οχήματος ή έχει απολέσει αυτό ή λαμβάνει ειδοποιητήριο αλλά είναι λανθασμένος ο αριθμός κυκλοφορίας ή τα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας ή αναγράφεται λανθασμένος Α.Φ.Μ.

Επίσης, από τις Δ.Ο.Υ. θα διατίθεται το σήμα όταν αγοράζεται αυτοκίνητο μετά την 01 Οκτωβρίου 2007, όπου δεν είναι τεχνικά δυνατό να αποσταλεί ειδοποιητήριο στον νέο κάτοχο.

Η διάθεση του σήματος στους δικαιούχους θα γίνεται από τις Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και τα ΕΛ.ΤΑ. αφού προσκομισθεί σ΄ αυτούς το προεκτυπωμένο ειδοποιητήριο – απόδειξη πληρωμής.

5. Τα εισπραττόμενα από τις Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και τα ΕΛ.ΤΑ. ποσά θα αποδίδονται στο Δημόσιο το αργότερο μετά την παρέλευση πέντε (5) εργασίμων ημερών. Η προθεσμία των 5 ημερών αρχίζει από την επόμενη ημερομηνία της είσπραξης. Η κατάθεση των εισπράξεων γίνεται το αργότερο την επόμενη ημέρα της λήξεως του 5νθημέρου.

Η απόδοση των χρημάτων αυτών από τα Κεντρικά καταστήματα των Τραπεζών, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και των ΕΛ.ΤΑ., θα γίνεται στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού με τραπεζική επιταγή σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου που θα συνοδεύεται με κατάσταση σε τέσσερα (4) αντίγραφα, στην οποία θα φαίνεται αναλυτικά, κατά ημερομηνία είσπραξης, ο αριθμός και η αξία των διατεθέντων σημάτων ανά κλιμάκιο τελών κυκλοφορίας και στο σύνολο.

Η μία κατάσταση θα παραμένει στη Δ.Ο.Υ., μία θα αποστέλλεται από τη Δ.Ο.Υ. στο κλιμάκιο της 16ης Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων στη Γ.Γ.Π.Σ. και οι άλλες δύο θα θεωρούνται και θα παραδίδονται στην Τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή στα ΕΛ.ΤΑ. εκ των οποίων η μία θα υποβάλλεται στην Δ.5 για την πληρωμή της αμοιβής.

Το γενικό σύνολο της κατάστασης πρέπει να συμφωνεί με το ποσό της επιταγής.

Η ανωτέρω Δ.Ο.Υ., με την παραλαβή της επιταγής, θα εκδίδει ισόποσο αποδεικτικό είσπραξης τύπου «Α» στο όνομα της Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ή των ΕΛ.ΤΑ. που καταθέτουν, για την εισαγωγή των εσόδων αυτών, στον Κρατικό Προϋπολογισμό
[ΚΑΕ 1363 για όλα τα σήματα πλην αυτών που αφορούν απαλλασσόμενα οχήματα, με αιτιολογία «τέλη κυκλοφορίας κάθε είδους οχημάτων που καταβάλλονται με τη χορήγηση ειδικού σήματος» και ΚΑΕ 2415 για τα σήματα των απαλλασσομένων οχημάτων με αιτιολογία «έσοδο από τη χορήγηση ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας και κάρτας ελέγχου καυσαερίων» (N. 2052/92 άρθρο 3 παρ.4)].

Οι Τράπεζες ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή τα ΕΛ.ΤΑ. που θα καθυστερήσουν να αποδώσουν στο Δημόσιο τα χρηματικά ποσά που έχουν εισπράξει από τα ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας πέραν του ανωτέρω οριζομένου χρόνου των πέντε (5) ημερών, καταλογίζονται με τον οφειλόμενο τόκο υπερημερίας με καταλογιστική πράξη του αρμοδίου επιθεωρητή, ο οποίος θα ερευνήσει την υπόθεση.

Η πληροφόρηση τέτοιων καθυστερήσεων στη Γενική Διεύθυνση Επιθεώρησης για ορισμό Επιθεωρητή θα γίνεται από το Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Δ.16) με βάση τα στοιχεία που θέτουν στη διάθεσή του η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και η Γ.Γ.Π.Σ.

Στις Τράπεζες, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και στα ΕΛ.ΤΑ. που θα διαθέσουν το ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας έτους 2008 θα καταβληθεί αμοιβή που ορίζεται σε ένα Ευρώ και σαράντα λεπτά (1,40 Ευρώ) ανά διατιθέμενο σήμα, πλέον Φ.Π.Α.

Η αμοιβή των Τραπεζών, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και των ΕΛ.ΤΑ. θα καταβληθεί μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη του χρόνου της διάθεσης των ειδικών σημάτων Ι.Χ. αυτοκινήτων οχημάτων τηρουμένων ως προς την έκδοση των τιμολογίων των διατάξεων της παρ.15 του άρθρου 12 Π.Δ. 186/92 (Κ.Β.Σ.) με έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής ανά κεντρικό Κατάστημα Τράπεζας ή υπέρ του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ή των ΕΛ.ΤΑ. αντίστοιχα.

Για το λόγο αυτό το Κεντρικό Κατάστημα κάθε Τράπεζας, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και των ΕΛ.ΤΑ. πρέπει να υποβάλει στη Διεύθυνση Οικονομικού (Δ.5) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, την ανωτέρω αναλυτική κατάσταση διάθεσης θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, από την οποία να προκύπτει ο ακριβής αριθμός των διατεθέντων σημάτων, μαζί με το τιμολόγιο που προβλέπεται από τον Κ.Β.Σ.

Κατά την πληρωμή της αμοιβής θα γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις δηλ. 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., 2% χαρτόσημο επί του ποσού του Μ.Τ.Π.Υ. και 20% Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου. Επίσης 8% παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 55, παρ. 1, περ. στ΄ του Ν. 2238/94 (Φορολογία Εισοδήματος).

Η δαπάνη βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό ΚΑΕ 0874 Ειδ. Φορέα 23-110.

6. Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη του χρόνου διάθεσης των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας Ι.Χ. αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών, τα αδιάθετα σήματα θα παραδοθούν από κάθε κατάστημα Τράπεζας, Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και ΕΛΤΑ στη Δ.Ο.Υ., στην οποία ανήκει χωρικά το κατάστημα που παραδίδει, με πρωτόκολλα παράδοσης – παραλαβής, αντίγραφα των οποίων θα στέλνονται στην ΥΔΕΑΔ.

Για την εξέταση τυχόν διαφορών που θα ανακύψουν κατά την παράδοση των σημάτων, θα οριστεί, ύστερα από πρόταση της ΥΔΕΑΔ, από τη Γενική Διεύθυνση Επιθεώρησης αρμόδιος Επιθεωρητής.

Στην περίπτωση που από τον ως άνω έλεγχο προκύψει ευθύνη Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ή των ΕΛΤΑ για παράδοση λιγότερων σημάτων, υποχρεούνται στην καταβολή της αξίας των μη παραδοθέντων σημάτων, που υπολογίζεται με βάση το ποσό των ενενήντα τριών (93) ευρώ.

7. Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα ΕΛ.ΤΑ. και κάθε τράπεζα αναλαμβάνουν:

α) Κάθε δεύτερη Δευτέρα να δημιουργούν μαγνητικό μέσο, που θα περιέχει για κάθε κατάστημα, το πλήθος των σημάτων, που διέθεσε τις δύο προηγούμενες εβδομάδες. Η δισκέτα θα συνοδεύεται από κατάσταση με το περιεχόμενο αυτής και το γενικό σύνολο και θα αποστέλλεται στην Γ.Γ.Π.Σ.

β) Να καταχωρούν στα μαγνητικά τους αρχεία, κατά τη στιγμή διάθεσης του ειδικού σήματος, τα αναλυτικά στοιχεία πληρωμής και να αποστέλλουν στη Γ.Γ.Π.Σ. σε μαγνητικό μέσο τις αναλυτικές εγγραφές των καταστημάτων στο τέλος της διαδικασίας διάθεσης και εντός 5 (πέντε) εργασίμων ημερών.

Τα μαγνητικά μέσα θα αποστέλλονται από τις Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και τα ΕΛΤΑ στην Γ.Γ.Π.Σ. στη διεύθυνση Θεσ/νίκης και Χανδρή 1 – 18310 Μοσχάτο.

γ) Σε όσες περιπτώσεις απαιτηθεί περαιτέρω έλεγχος, τα αρμόδια καταστήματα των Τραπεζών ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ή των ΕΛΤΑ πρέπει να διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. σε διάστημα 15 ημερών από την ημερομηνία που θα ζητηθούν, τα στελέχη των αποδείξεων πληρωμής ή αυτά σε ψηφιακή μορφή συμβατή με τα συστήματα ανάγνωσης ή προσπέλασης της Γ.Γ.Π.Σ.

8. Διευκρινιστικές οδηγίες επί των ανωτέρω θεμάτων, θα παρασχεθούν στις Τράπεζες, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και στα Ελληνικά Ταχυδρομεία από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

Η απόφασή μας αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Ακριβές Αντίγραφο
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ