Δειγματοληπτικός έλεγχος δικαιολογητικών των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων οικ. έτους 2003, 2004 και 2005 που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2006
Αρ.Πρωτ.: 1091754/2118/Α0012
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ
ΤΜΗΜΑ Α

ΘΕΜΑ: Δειγματοληπτικός έλεγχος δικαιολογητικών των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων οικ. έτους 2003, 2004 και 2005 που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγρ. 4 του άρθρου 62 του ΚΦΕ (ν. 2238/1994, ΦΕΚ 151Α’).

β) Τις διατάξεις των 1012349/291/Α0012/ΠΟΛ1022/11.2.2003, 1019176/438/ Α0012/ΠΟΛ1021/2.3.2004, και 1017112/307/Α0012/ΠΟΛ1026/18.2.2005 όπως τροποποιήθηκε με την 1026213/477/Α0012/15.3.2005 αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

γ) Τις διατάξεις της 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.05 (ΦΕΚ 1435Β) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία αναθέτονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της 5733/ΔΙΟΕ179/13.2.2006 (ΦΕΚ 204 Β’) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

δ) Ότι η απόφαση ρυθμίζει διαδικαστικά ζητήματα γι’ αυτό από τις διατάξεις της δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. ετών 2003, 2004 και 2005 που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου θα υπαχθούν σε δειγματοληπτικό έλεγχο οι εξής δηλώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια.

Α. Σε περίπτωση χρεωστικού φόρου.

Καθορίζεται γενικός δείκτης 40% (απόκλιση του φόρου επί τοις εκατό), ο οποίος προσδιορίζεται ως εξής:

Για τους φορολογούμενους των οποίων η εκκαθάριση εισοδήματος ήταν χρεωστική δημιουργούνται δύο αθροιστές οι οποίοι προσδιορίζονται με βάση τις πιο κάτω διαδικασίες:

1. Αθροίζονται οι φόροι του φορολογούμενου εισοδήματος (δηλωθέν και προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίου), για κάθε φορολογούμενο χωριστά, με μηδενισμένες τις εκπτώσεις – μειώσεις των άρθρων 8 και 9 του Κ.Φ.Ε.

2. Αθροίζονται οι φόροι που προέκυψαν κατά την εκκαθάριση των φορολογουμένων, λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πάνω εκπτώσεις – μειώσεις.

3. Σχηματίζεται το πηλίκο του αθροιστή της περίπτωσης (1) προς τον αθροιστή της περίπτωσης (2). Το πηλίκο αυτό είναι μικρότερο της μονάδος και πολλαπλασιάζεται επί 100. Το αποτέλεσμα δείχνει την απόκλιση του φόρου επί τοις εκατό και είναι το 40% για το συγκεκριμένο οικ. έτος..

Αν ο αντίστοιχος δείκτης, για τον φορολογούμενο που υπέβαλε την δήλωσή του μέσω διαδικτύου, με χρεωστικό υπόλοιπο φόρου, υπολείπεται του γενικού δείκτη που υπολογίστηκε παραπάνω τότε αυτός θα υπάγεται στο δείγμα.

Β. Σε περίπτωση πιστωτικού φόρου.

Καθορίζεται γενικός δείκτης 270% (απόκλιση του φόρου επί τοις εκατό), ο οποίος προσδιορίζεται ως εξής:

Για τους φορολογούμενους των οποίων η εκκαθάριση ήταν πιστωτική (κύριος φόρος πιστωτικός), δημιουργούνται δύο αθροιστές, οι οποίοι προσδιορίζονται με βάση τις πιο κάτω διαδικασίες:

1. Αθροίζονται οι πιστωτικοί φόροι των φορολογουμένων με πιστωτικό φόρο στην εκκαθάριση, συν ο χρεωστικός φόρος της εκκαθάρισης του φορολογούμενου εισοδήματος (δηλωθέν + προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίου), με μηδενισμένες τις εκπτώσεις – μειώσεις των άρθρων 8 και 9 του Κ.Φ.Ε.

2. Αθροίζονται οι χρεωστικοί φόροι του φορολογούμενου εισοδήματος με μηδενισμένες τις εκπτώσεις – μειώσεις των άρθρων 8 και 9 του Κ.Φ.Ε.

3. Το πηλίκο του αθροίσματος της περίπτωσης (1) προς τον αθροιστή της περίπτωσης (2) είναι μεγαλύτερο της μονάδας και πολλαπλασιάζεται επί 100.

Το αποτέλεσμα δείχνει την απόκλιση του φόρου επί τοις εκατό και είναι το 270% για το συγκεκριμένο οικ. έτος.

Αν ο αντίστοιχος δείκτης, για τον φορολογούμενο που υπέβαλλε την δήλωση του μέσω διαδυκτίου, με πιστωτικό υπόλοιπο φόρου, είναι πέραν του παραπάνω δείκτη τότε αυτός υπάγεται στο δείγμα.

Γ. Αν ο φορολογούμενος για την εκκαθάριση εισοδήματος με μηδενισμένες τις εκπτώσεις – μειώσεις των άρθρων 8 και 9 είναι πιστωτικός και μεγαλύτερος των 500 – τότε αυτός υπάγεται στο δείγμα.

Δ. Τα κριτήρια ελέγχου θα ισχύσουν σε ατομικό εισόδημα και όχι σε επίπεδο δήλωσης.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.