Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας οχημάτων, των προδιαγραφών κατασκευής και του τρόπου διάθεσης αυτών.Αρ. Πρωτ: 1080827/407/Τ.& Ε.Φ.
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Αθήνα,22 Αυγούστου 2007
1) Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡ/ΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΆ
2) Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας : 10672 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ν. Χατζηνικολάου
Τηλέφωνο : 210 3644781
Fax : 210 3642251

ΘΕΜΑ: Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας οχημάτων, των προδιαγραφών κατασκευής και του τρόπου διάθεσης αυτών.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις : α) της παρ. 2 του άρθρου 28 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ ΑΆ 285),
β) της παρ. 5 του άρθρου 20 του Ν. 2948/2001 (ΦΕΚ ΑΆ 242),
γ) του άρθρου 19 του Ν. 2992/2002 (ΦΕΚ ΑΆ 54),
δ) της παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ ΑΆ 210),
2. Την αριθ. 1097760/1276/Τ.&Ε.Φ./19-10-2001 (ΦΕΚ ΒΆ 1436/2001) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθ. 1065738/1119/Τ.&Ε.Φ./6-8-2002 όμοια απόφαση αυτού (ΦΕΚ ΒΆ1113), με την οποία καθορίστηκαν ο τύπος και το περιεχόμενο των ειδικών σημάτων κυκλοφορίας οχημάτων, οι προδιαγραφές κατασκευής και ο τρόπος διάθεσης αυτών.
3. Την ανάγκη καθορισμού του τύπου και του περιεχομένου των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας οχημάτων, καθώς και των προδιαγραφών κατασκευής και του τρόπου διάθεσης αυτών.
4. Το πόρισμα της Επιτροπής για τη μελέτη και αναμόρφωση του υπάρχοντος συστήματος είσπραξης τελών κυκλοφορίας.
5. Την 37930/ΔΙ0Ε 1264/14.10.2005 ( ΦΕΚ ΒΆ 1432) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθώς και την 5733/ΔΙ0 Ε 179/9.2.2006 ( ΦΕΚ ΒΆ 204 ) περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α΄ του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ ΑΆ137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ ΑΆ 154) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ ΑΆ 38) και τη διαπίστωση ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 305.000 Ευρώ, για την κατασκευή των ειδικών σημάτων έτους 2009, αναπροσαρμοζόμενη αναλόγως για καθένα από τα επόμενα έτη, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον ΚΑΕ 1111 (φορέας 23620) του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών έτους 2008.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ανακαθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας οχημάτων, καθώς και τις προδιαγραφές κατασκευής και τον τρόπο διάθεσης αυτών, ως εξής :
Aρθρο 1
Κατηγορίες, τύπος και περιεχόμενο σημάτων.
1. Κατηγορίες σημάτων.
Τα ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας οχημάτων είναι δύο κατηγοριών και ειδικότερα μία κατηγορία για τα οχήματα ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) και μία για τα δημόσιας χρήσης (Δ.Χ.)
2.- Τύπος και περιεχόμενο σημάτων.
α) Οι δύο κατηγορίες σημάτων θα φέρουν στο άνω αριστερό μέρος της κάθε όψης αυτών το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας και θα αναγράφουν περιμετρικά αυτού, εντός δύο ομόκεντρων κύκλων, τις λέξεις <<ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ>>.
Κάτω από το παραπάνω έμβλημα θα αναγράφονται καθέτως, στην αριστερή πλευρά και στις δύο όψεις των σημάτων, οι εξής φράσεις :
<<ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ >> και
<<ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ >>, προκειμένου για την κατηγορία σημάτων των Ι.Χ. οχημάτων ή
<<ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΩΝ & ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ >>, προκειμένου για την κατηγορία σημάτων των Δ.Χ. οχημάτων.
β) Σε κάθε όψη των σημάτων θα αναγράφεται αριθμητικά με τέσσερα (4) ευδιάκριτα ψηφία το έτος που αφορούν τα σήματα.
γ) Στο κάτω μέρος κάθε σήματος θα υπάρχει ειδικό ορθογώνιο διαφανές πλαίσιο, για την τοποθέτηση του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος.
δ) Κάθε σήμα θα αναγράφει στο κάτω μέρος αυτού τον αύξοντα αριθμό του σήματος.
ε) Στη μία όψη του σήματος θα απεικονίζεται ο χάρτης με το περίγραμμα της Ελλάδας.
3. Χρωματισμός των σημάτων.
α) Χρωματισμός των σημάτων Ι.Χ. οχημάτων.
Η μία όψη του σήματος θα είναι χρώματος ασημί και η άλλη όψη αυτού θα είναι χρώματος μπλε με ασημί περίγραμμα .Η όψη του σήματος που επικολλάται είναι χρώματος μπλε.
Το χρώμα των γραμμάτων και των αριθμών, καθώς και των λοιπών ενδείξεων κάθε όψης του σήματος θα είναι ίδιο με το χρώμα της άλλης όψης του σήματος.
β) Χρωματισμός των σημάτων Δ.Χ. οχημάτων.
Η μία όψη του σήματος θα είναι χρώματος ασημί και η άλλη όψη αυτού θα είναι χρώματος καφέ με ασημί περίγραμμα. Η όψη του σήματος που επικολλάται είναι χρώματος καφέ.
Το χρώμα των γραμμάτων και των αριθμών, καθώς και των λοιπών ενδείξεων κάθε όψης του σήματος θα είναι ίδιο με το χρώμα της άλλης όψης του σήματος.

Aρθρο 2
Τεχνικές προδιαγραφές σημάτων.
1. ΄Υλη κατασκευής σημάτων
Για την κατασκευή των ειδικών σημάτων χρησιμοποιείται διαφανές μαλακό φιλμ PVC ή POLYESTER, πάχους 0,1mm.
Τα σήματα που θα κατασκευαστούν θα φέρουν μαχαιρωτές εγκοπές, ώστε να μη μπορούν να αποκολληθούν χωρίς να καταστραφούν.
Στη μία όψη τους θα φέρουν ειδική κόλλα, η οποία δεν θα επιτρέπει την αποκόλληση των σημάτων μετά από είκοσι λεπτά (20Ά) της ώρας από την επικόλλησή τους στο όχημα, ούτε με τη χρησιμοποίηση θερμότητας.
Η αντοχή τους σε θερμοκρασία πρέπει να είναι μέχρι + 80 ο C για διάστημα μέχρι 24 συνεχείς ώρες ή μέχρι και + 125 ο C για διάστημα μέχρι μία (1) ώρα.
Η αντοχή τους σε ψύχος πρέπει να είναι μέχρι μείον –30 ο C.
Δεν πρέπει επίσης να αλλοιώνονται για χρονικό διάστημα 16 μηνών τουλάχιστον.
2. Εκτύπωση ασφαλείας
Τα σήματα θα περιλαμβάνουν στη μία όψη (εντός των ψηφίων που αναγράφει το έτος) διακριτικά ασφαλείας (Guilloche).
3. Διαστάσεις.
Οι διαστάσεις των πλευρών κάθε σήματος (μήκους και πλάτους αυτού) θα είναι 6 x 6 εκατοστά (0,06 x 0,06) του μέτρου.

Aρθρο 3
Κατασκευή – διαχείριση σημάτων.
1. Κατασκευή σημάτων.
Η κατασκευή των σημάτων γίνεται από την Υπηρεσία Εκτύπωσης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (ΥΕΕΑΔ) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία στη συνέχεια θα τα παραδίδει στην Υπηρεσία Διαχείρισης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (ΥΔΕΑΔ) του ιδίου Υπουργείου.
2. Διαχείριση και διακίνηση σημάτων.
Η διαχείριση και διακίνηση των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας οχημάτων γίνεται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (ΥΔΕΑΔ).

Aρθρο 4
Επικόλληση σημάτων στα οχήματα.
1. Το ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας οχημάτων θα επικολλάται στην εσωτερική όψη του προσθίου αλεξήνεμου του οχήματος.
Στα φορτηγά δημοσίας χρήσης (Δ.Χ.) ρυμουλκά αυτοκίνητα μετά ρυμουλκουμένων τα ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας τους θα επικολλώνται στο αλεξήνεμο του ρυμουλκού.
2. Στις μοτοσικλέτες και στα τροχόσπιτα το ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας τους θα επικολλάται σε εμφανές σημείο αυτών.

Aρθρο 5
Διάθεση σημάτων
1. Το ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας οχημάτων διατίθεται στους δικαιούχους από :
α) Τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).
β) τα πρόσωπα στα οποία ανατίθεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, η χορήγηση του σήματος αυτού.
2. Για τη χορήγηση του παραπάνω ειδικού σήματος από τις Δ.Ο.Υ., όταν δεν προσκομίζεται ειδοποιητήριο, απαιτείται η προσκόμιση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος ή φωτοαντίγραφο αυτής.
Στις περιπτώσεις οχημάτων που απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας τους, προσκομίζονται και τα στοιχεία που αποδεικνύουν την απαλλαγή αυτών.

Aρθρο 6.
Έναρξη ισχύος απόφασης.
1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν για τα ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας οχημάτων του έτους 2009 και επόμενων.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ