Είσπραξη εσόδων υπέρ του Ο.Κ.Χ.Ε. από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).ΦΕΚ Β 1138/9.7.2007

Θέμα: Είσπραξη εσόδων υπέρ του Ο.Κ.Χ.Ε. από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγρ.4 του άρθρου 106 ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α’) “Περί λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις”.

2. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 “Περί Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.)”.3. Την υπ’ αριθμ. 2024387/2870/0022/5.4.1990 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών η οποία κυρώθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 24 του ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81 Α/1990).

4. Την υπ’ αριθ. 37930/ΔΙΟΕ/1264/05 (ΦΕΚ 1432/τ.Β/2005) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία εκχωρείται αρμοδιότητα στον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.

5. Την παρ. 2 του αρ. 18 του ν. 3212/2003 “Αδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων” (Α’ 308), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του αρ. 10 του ν. 3481/2006 “Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση μελετών και άλλες διατάξεις” (Α’ 162).

6. Το έγγραφο του Οργανισμού Κτηματολογίου & Χαρτογραφήσεων Ελλάδας, με αριθμ. πρωτ. οικ. 4786/ 2745ΔΠ/31.5.2007.

7. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

1. Αναθέτουμε στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες την είσπραξη των εσόδων υπέρ του Οργανισμού Κτηματολογίου & Χαρτογραφήσεων Ελλάδας, με έδρα την Αθήνα.

2. Από το ποσό που εισπράττεται υπέρ των ανωτέρω παρακρατείται ποσοστό 10% ως δαπάνη βεβαίωσης και είσπραξης.

Κατ’ εξαίρεση κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών οργανισμών από την εξόφληση μισθών και κάθε άλλης αποζημίωσης όπως και αποδιδόμενες τοκοχρεολυτικές δόσεις για απόσβεση δανείων μισθωτών, δεν λαμβάνονται υπόψη στο ποσοστό συμμετοχής.

3. Τα ποσά που παρακρατούνται κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με την ονομασία “Δικαιώματα βεβαίωσης και είσπραξηςεσόδων υπέρ τρίτων”.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2007

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ