Συγκρότηση Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου για τον προληπτικό έλεγχο εφαρμογής φορολογικών διατάξεων.Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 39 του ν.1914/1990, (Φ.Ε.Κ. 178 Α/ 90) όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.186/1992 (Φ.Ε.Κ. 84 Α/ 92), του ν.2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151 Α/94 και του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α/7.11.2000)

3. Τις διατάξεις του Π.Δ.284/1988 Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών όπως ισχύει.

4. Την αριθ.37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (Φ.Ε.Κ. Β 1432/14.10.2005) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών “Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών”, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 (Φ.Ε.Κ. Β 204/13.2.2006).

5. Την ανάγκη συγκρότησης Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου για τη διενέργεια συνεχών προληπτικών ελέγχων με σκοπό την περιστολή της φοροδιαφυγής.

Αποφασίζουμε

Α. Συγκροτούμε στις περιοχές των Νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Λάρισας και Ηρακλείου, Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου για το χρονικό διάστημα από 15-6-2006 έως 31-12-2006.

Β. ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Έργο των συνεργείων αυτών είναι η διενέργεια προληπτικών ελέγχων για τη διαπίστωση της εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), του ν.2238/1994 και του ν.2859/2000.

2. Στα συνεργεία θα μετέχουν εφοριακοί υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

3. Συντονιστές – Επόπτες των συνεργείων αυτών ορίζονται Οικονομικοί Επιθεωρητές, Προϊστάμενοι Δ/νσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, Προϊστάμενοι Δ.Ο.Υ. και Υποδιευθυντές Δ.Ο.Υ.

4. Οι υπάλληλοι που συμμετέχουν στα συνεργεία θα ενημερώνονται με ευθύνη του Συντονιστή – Επόπτη κάθε συνεργείου και θα είναι στη διάθεσή του για τη διενέργεια των προληπτικών ελέγχων, οι οποίοι θα διενεργούνται κατόπιν εντολής του Συντονιστή – Επόπτη του συνεργείου από επιμέρους τριμελή συνεργεία, τρεις φορές την εβδομάδα και σε ημέρες, ώρες και περιοχή που θα ορίζονται με την εντολή ελέγχου. Κάθε εβδομάδα θα γίνεται ανασύνθεση των επιμέρους συνεργείων και εναλλαγή των συμμετεχόντων σ αυτά υπαλλήλων.

5. Οι έλεγχοι θα διενεργούνται με την άμεση εποπτεία και παρακολούθηση των Συντονιστών – Εποπτών, οι οποίοι υποχρεούνται για το σκοπό αυτό να βρίσκονται στην έδρα του συνεργείου κατά την έναρξη και τη διάρκεια του ελέγχου και να επιθεωρούν τους διενεργούμενους ελέγχους σ όλη τη διάρκειά τους με οποιονδήποτε κατά την κρίση τους πρόσφορο τρόπο. Μετά το πέρας του ελέγχου κάθε συνεργείο θα παραδίδει στον συντονιστή – επόπτη κατάσταση για τις επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν και τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν. Ο Συντονιστής – Επόπτης θα διαβιβάζει το συντομότερο δυνατόν στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. της έδρας του συνεργείου τις καταστάσεις των επιμέρους συνεργείων προκειμένου να καταχωρηθούν άμεσα σε ειδική φόρμα παρακολούθησης αποτελεσμάτων ελέγχου των ειδικών συνεργείων, που θα βρίσκεται στο site της Δ/νσης Ελέγχου http://10.16.59.100 στο εσωτερικό δίκτυο του Υπουργείου.

6. Η ευθύνη του συντονισμού, των διαδικασιών και του τρόπου λειτουργίας των συνεργείων ανατίθεται στη Δ/νση Ελέγχου του Υπουργειου Οικονομίας και Οικονομικών.

7. Τα συνεργεία για τις παραβάσεις που διαπιστώνουν σε βάρος των επιτηδευματιών θα συντάσσουν Υπηρεσιακό Σημείωμα Ελέγχου (Υ.Σ.Ε.) εις τριπλούν το οποίο θα υπογράφεται από τα μέλη του κάθε συνεργείου (υπογραφή και ονοματεπώνυμο υποχρεωτικά) και θα επιδίδεται στον υπεύθυνο της ελεγχόμενης επιχείρησης ο οποίος θα υπογράφει για την παραλαβή του.

8. Τα επιμέρους συνεργεία για τις παραβάσεις που διαπιστώνουν σε βάρος των επιτηδευματιών θα συντάσσουν εκθέσεις ελέγχου, εις τριπλούν, οι οποίες θα υπογράφονται από τους υπαλλήλους του συνεργείου και θα θεωρούνται από τον Συντονιστή – Επόπτη. Τα δύο αντίτυπα των εκθέσεων αυτών θα διαβιβάζονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας του επιτηδευματία και το τρίτο θα παραμένει στο αρχείο του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου που θα διαφυλάσσεται στην έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου.

9. Οι ιδιώτες – συναλασσόμενοι με τους επιτηδευματίες επιδεικνύουν τα φορολογικά στοιχεία της συναλλαγής και συνεργάζονται με τα Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου για τη διευκόλυνση του ελεγκτικού έργου .

10. Τα πρωτότυπα των εντολών ελέγχου που εκδίδονται και παραδίδονται από τους Συντονιστές – Επόπτες πρός τα επιμέρους συνεργεία, επιστρέφονται σ αυτούς μετά το πέρας των ελέγχων με ευθύνη του Προϊσταμένου του κάθε επιμέρους συνεργείου. Οι πρωτότυπες αυτές εντολές συνυποβάλλονται από τους Συντονιστές – Επόπτες μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά πρός τις αρμόδιες Υπηρεσίες Εντελλομένων Εξόδων και αποτελούν δικαιολογητικό στοιχείο καταβολής των σχετικών αποζημιώσεων πρός τους υπαλλήλους.

11. Τα καταστήματα των Δ.Ο.Υ. τα οποία ορίζονται ως έδρες των συνεργείων, θα βρίσκονται ανοικτά κατά τις ημέρες και ώρες του ελέγχου για την εξυπηρέτηση των συνεργείων, με ευθύνη των Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ.

12.Οι Συντονιστές – Επόπτες, και οι υπάλληλοι που θα απασχοληθούν για την υλοποίηση της απόφασης αυτής δικαιούνται αποζημίωσης η οποία θα καθοριστεί με νεώτερη Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Εκκαθαριστές της αποζημίωσης των ανωτέρω δικαιούχων ορίζονται οι συντονιστές – επόπτες των Ειδικών Συνεργείων.

Γ. Για τους παραπάνω ελέγχους συγκροτούνται τα ακόλουθα Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου που λειτουργούν μέσα στα όρια των χωρικών αρμοδιοτήτων των παρακάτω Δ.Ο.Υ. και διενεργούν προληπτικούς ελέγχους σε όλους τους επιτηδευματίες, ανεξαρτήτως ύψους ακαθαρίστων εσόδων και νομικής μορφής.

Τα συγκροτούμενα συνεργεία έχουν ως εξής :

1. Στο νομό Αττικής

α ) Πρώτο (1ο ) Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω Δ.Ο.Υ. : A Αθηνών, Δ Αθηνών, ΙΑ Αθηνών, Ι Αθηνών, Ε Αθηνών, ΚΑ Αθηνών. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών.

β) Δεύτερο (2ο) Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω Δ.Ο.Υ. : ΣΤ Αθηνών, ΙΣΤ Αθηνών, ΙΕ Αθηνών, ΚΒ Αθηνών, ΙΓ Αθηνών. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η Δ.Ο.Υ. ΚΒ Αθηνών.

γ) Τρίτο (3ο) Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω Δ.Ο.Υ. : ΙΔ Αθηνών, ΚΓ Αθηνών, ΚΑθηνών, ΙΘ Αθηνών. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η Δ.Ο.Υ. ΚΓ Αθηνών.

δ) Τέταρτο (4ο) Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω Δ.Ο.Υ. : ΙΖ Αθηνών, ΙΒ Αθηνών, Βύρωνα, Ζωγράφου. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών.

ε) Πέμπτο (5ο) Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω Δ.Ο.Υ. : ΙΗ Αθηνών, Δάφνης, Ν.Σμύρνης, Α Καλλιθέας, Β Καλλιθέας. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Ν.Σμύρνης.

στ) Έκτο (6ο) Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω Δ.Ο.Υ. : Ηλιούπολης, Αργυρούπολης, Π.Φαλήρου, Αγ.Δημητρίου, Γλυφάδας. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Αργυρούπολης.

ζ) Έβδομο (7ο) Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω Δ.Ο.Υ. : Ν.Ιωνίας, Γαλατσίου, Ν.Φιλαδέλφειας, Ν.Ηρακλείου . Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Ν.Ιωνίας.

η) Όγδοο (8ο) Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω Δ.Ο.Υ. : Χολαργού, Αγ.Παρασκευής, Χαλανδρίου, Ψυχικού. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Αγ.Παρασκευής.

θ) Ένατο (9ο) Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω Δ.Ο.Υ. : Αμαρουσίου, Κηφισιάς, Αγ.Στεφάνου. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

ι) Δέκατο (10ο) Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω Δ.Ο.Υ. : Παλλήνης, Κορωπίου, Λαυρίου. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Κορωπίου.

ια) Ενδέκατο (11ο) Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω Δ.Ο.Υ. : Αχαρνών, Ανω Λιοσίων, Πετρούπολης, Ιλίου, Αγ.Αναργύρων. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Αγ.Αναργύρων.

ιβ) Δωδέκατο (12ο) Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω Δ.Ο.Υ. : Α Περιστερίου, Β Περιστερίου, Χαϊδαρίου, Ελευσίνας, Κορυδαλλού. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Χαϊδαρίου.

ιγ) Δέκατο τρίτο (13ο) Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω Δ.Ο.Υ. : Α Πειραιά , Γ Πειραιά, Δ Πειραιά, Ε Πειραιά. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Α Πειραιά.

ιδ) Δέκατο Τέταρτο (14ο) Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω Δ.Ο.Υ. : Αιγάλεω, Νίκαιας, ΣΤ Πειραιά, Μοσχάτου .Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Νίκαιας.

2. Στο νομό Θεσσαλονίκης

α) Πρώτο (1ο) Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω Δ.Ο.Υ. : Α Θεσσαλονίκης, Ιωνίας, Αμπελοκήπων, Νεαπόλεως. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Α Θεσσαλονίκης.

β) Δεύτερο (2ο) Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω Δ.Ο.Υ. : Β, Δ, Ε, Ι, Θ Θεσσαλονίκης. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Δ Θεσσαλονίκης.

γ) Τρίτο (3ο) Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω Δ.Ο.Υ. : ΣΤ, Η, Ζ Θεσσαλονίκης, Τούμπας, Καλαμαριάς. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Ζ Θεσσαλονίκης.

3. Στο νομό Λάρισας

Ένα Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω Δ.Ο.Υ. : Α, Β, Γ Λάρισας. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Α Λάρισας.

4. Στο νομό Αχαΐας

Ένα Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω Δ.Ο.Υ. : Α, Β, Γ Πατρών. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Α Πατρών.

5. Στο νομό Ηρακλείου

Ένα Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω Δ.Ο.Υ. : Α, Β Ηρακλείου , Χερσονήσου. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Α Ηρακλείου.

Δ. Τα ονοματεπώνυμα των Συντονιστών – Εποπτών καθώς και των υπαλλήλων που θα μετέχουν στα Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου θα ορισθούν με νεώτερη απόφασή μας.

Ε. Η απόφαση αυτή που ισχύει από 15 Ιουνίου 2006 να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.