Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, αναστολή είσπραξης των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων οφειλών στη Δ.Ο.Υ Ζακύνθου και ρύθμιση αυτών.Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, αναστολή είσπραξης των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων οφειλών στη Δ.Ο.Υ Ζακύνθου και ρύθμιση αυτών.

Έχοντας υπόψη:

1. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του πέμπτου άρθρου ν.2275/94 (ΦΕΚ 238 Α), με την οποία ο Υπουργός Οικονομικών με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμύρων ή άλλων θεομηνιών από τις οποίες προκαλούνται σημαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων να αναστέλλει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών και να ρυθμίζει την καταβολή των χρεών αυτών μέχρι 24 μηνιαίες δόσεις, με μερική ή ολική απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, που επιβαρύνουν την οφειλή κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 ν.2954/2001 (ΦΕΚ 255 τ.Α΄), σύμφωνα με τις οποίες ο Υπουργός των Οικονομικών εξουσιοδοτείται να ρυθμίζει ως ανωτέρω και τα υπέρ τρίτων έσοδα, των οποίων η είσπραξη έχει ανατεθεί σε Δ.Ο.Υ.

3. Τη διάταξη του άρθρου 8 του νόμου 1284/82 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄), με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

4. Τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 6 ν.δ.356/74 (Κ.Ε.Δ.Ε.).

5. Το γεγονός ότι οι πρόσφατοι σεισμοί του μηνός Απριλίου στο νομό Ζακύνθου είχαν σαν αποτέλεσμα να απορυθμιστεί η οικονομική και κοινωνική ζωή των πληγέντων κατοίκων.

6. Την 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.05 (ΦΕΚ 1432 Β΄) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.10536/ΔΙΟΕ 291/10.03.2006 ομοία (ΦΕΚ 302Β).

7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκαλείται μικρή απώλεια εσόδων στον Κρατικό Προϋπολογισμό, η οποία προέρχεται μόνο από τη μη καταβολή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής για μικρό χρονικό διάστημα με βάση την παράταση των χρεών αυτών, η οποία όμως δεν μπορεί να προσδιοριστεί.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1) Αναστέλλουμε έως 28.09.2006 την πληρωμή στη Δ.Ο.Υ. Ζακύνθου των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων κατά Κ.Ε.Δ.Ε., μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης, χρεών προς το Δημόσιο, καθώς και υπέρ τρίτων που συμβεβαιώθηκαν μ΄ αυτά ή βεβαιώθηκαν αυτοτελώς.

2) Παρατείνουμε μέχρι 28.09.2006 την προθεσμία καταβολής των βεβαιωμένων κατά Κ.Ε.Δ.Ε. στην ανωτέρω Δ.Ο.Υ., οφειλών που λήγουν από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης, με εξαίρεση το φόρο εισοδήματος φυσικών ή νομικών προσώπων που προκύπτει από την εκκαθάριση της αντίστοιχης δήλωσης οικονομικού έτους 2006.

3) Τα χρέη των παραπάνω περιπτώσεων ρυθμίζονται με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που τα επιβαρύνουν μέχρι 31.03.2006 και καταβάλλονται σε 24 μηνιαίες δόσεις.

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ. Ζακύνθου μέχρι 26.09.2006.

Η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση.

Η δεύτερη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Οκτωβρίου 2006 και οι επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών.

Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 150 ευρώ.

Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης έχει ως συνέπεια την επιβάρυνσή της με τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Απώλεια της ρύθμισης επέρχεται αν δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες δόσεις, οπότε στην περίπτωση αυτή το υπόλοιπο της οφειλής που ρυθμίστηκε επιβαρύνεται με όλες τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής με βάση τα στοιχεία της βεβαίωσης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις σχετικές διατάξεις του άρθρ.14 του ν.3259/2004 (ΦΕΚ 149 Α).