Περί της δυνατότητας επικύρωσης από τις διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π. αντιγράφων συμβολαιογραφικών, δικηγορικών, δικαστικών και εκκλησιαστικών εγγράφων, από ακριβή αντίγραφα αυτών, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ OIKOΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αθήνα, 16 Μαϊου 2006

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αριθ. Πρωτ.: 1042725 /497/0006Δ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Δ’ Ταχ.Δ/νση : Λεωχάρους 2

Ταχ.Κωδ. : 101 84

ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Μ. Ντασκαγιάννης Τηλέφωνο : 210- 32.22.516 Fax : 210- 32.30.829

E-mail : d6-organosi-d@ ky. ypoik. gr

ΘΕΜΑ: «Περί της δυνατότητας επικύρωσης από τις διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π. αντιγράφων συμβολαιογραφικών, δικηγορικών, δικαστικών και εκκλησιαστικών εγγράφων, από ακριβή αντίγραφα αυτών, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο».

1.- Σας στέλνουμε, συνημμένα, για ενημέρωσή σας και εφαρμογή φωτοαντίγραφο του αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15_7381/25.4.2006 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α), που εκδόθηκε ύστερα από σχετικό ερώτημα της Υπηρεσίας μας και αφορά στο παραπάνω θέμα και επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το προαναφερθέν έγγραφο:

α).- Τα έγγραφα που εκδίδονται από συμβολαιογράφους ή δικηγόρους είναι ιδιωτικά έγγραφα. Η επικύρωση αντιγράφου ιδιωτικού εγγράφου, από το πρωτότυπο γίνεται μόνο από δικηγόρο. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005, Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων (συμβολαιογραφικών, δικηγορικών, ιδιωτικών συμφωνητικών, τιμολογίων κ.λπ), τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές (κατά συνέπεια και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου) και τα Κ.Ε.Π, όσες φορές απαιτείται.

β).- Τα έγγραφα που εκδίδονται από δικαστικές ή εκκλησιαστικές αρχές συνιστούν δημόσια μεν, όχι, όμως διοικητικά έγγραφα, καθώς τα Δικαστήρια και η Εκκλησία δεν είναι Διοικητικές Αρχές, υπαγόμενες στις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Κατά συνέπεια αντίγραφα των εγγράφων αυτών επικυρώνονται από συμβολαιογράφους ή δικηγόρους, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τα λειτουργήματα αυτά.

2.- Η Διοίκηση (επομένως και οι Υπηρεσίες του Υπουργείου), δεν νομιμοποιείται να επικυρώνει αντίγραφα δικαστικών ή εκκλησιαστικών εγγράφων, ούτε από το πρωτότυπο, ούτε όμως και από το ακριβές αντίγραφο που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο, γιατί, οι προαναφερόμενες διατάξεις (παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν.2690/1999, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005) αφορούν μόνο στην επικύρωση ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων εκδοθέντων από αλλοδαπές αρχές, τα οποία είναι ήδη επικυρωμένα από δικηγόρο.

3.- Τέλος, για την καλύτερη ενημέρωσή σας και την πληρέστερη κατανόηση των παραπάνω, σας στέλνουμε συνημμένα, φωτοαντίγραφο του αριθ. 1034714/366/0006Δ/5.4.2006 εγγράφου μας προς το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α, με το οποίο υποβλήθηκε το σχετικό ερώτημα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕΓΑΚΗ