Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2006 για ορισμένη κατηγορία υποχρέων καθώς και για υποβολή δήλωσης ΦΜΥ.ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34Α) με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
2. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 37930/ΔΙ0Ε1264/14.10.05 (ΦΕΚ 1435 Β) για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας & Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την 5733/ΔΙΟΕ 179/09.02.06 (ΦΕΚ 204 Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
3. Τις διατάξεις της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α) που ορίζει τις προθεσμίες υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 59 του ν. 2238/1994 που ορίζει την απόδοση του φόρου με διμηνιαίες δηλώσεις.
5. Το γεγονός ότι η υποβολή των δηλώσεων αυτών συμπίπτει με τις εορτές του Πάσχα.
6. Τη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 2238/1994, με ΑΦΜ 4 και 5, που λήγει στις 20 και 25 Απριλίου 2006 αντίστοιχα, ορίζεται η 26η Απριλίου 2006.

2. Επίσης, η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ΦΜΥ της παρ. 2 του άρθρου 59 του Ν. 2238/1994 με ΑΦΜ 1 και 2, που λήγει στις 20 και 25 Απριλίου 2006 αντίστοιχα, ορίζεται η 26η Απριλίου 2006.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.